EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:207:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 207, 23 май 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 207

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 65
23 май 2022 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2022/C 207/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2022/C 207/02

Дело C-132/20: Решение на Съда (голям състав) от 29 март 2022 г. (преюдициално запитване от Sąd Najwyższy — Полша) — BN, DM, EN/Getin Noble Bank S.A. (Преюдициално запитване — Допустимост — Член 267 ДФЕС — Понятие „юрисдикция“ — Член 19, параграф 1 ДЕС — Член 47 от Хартата на основните права на Европейски съюз — Правова държава — Ефективна съдебна защита — Принцип на независимост на съдиите — Съд, предварително създаден със закон — Съдебен орган, един от членовете на който е назначен за пръв път на съдийска длъжност от политически орган на изпълнителната власт на недемократичен режим — Начин на функциониране на Krajowa Rada Sądownictwa (Национален съдебен съвет, Полша) — Противоконституционност на закона, въз основа който е съставен този Съвет — Възможност за квалифициране на този орган като безпристрастен и независим съд по смисъла на правото на Съюза)

2

2022/C 207/03

Дело C-139/20: Решение на Съда (първи състав) от 31 март 2022 г. — Европейска комисия/Република Полша (Неизпълнение на задължения от държава членка — Данъчно облагане на енергийните продукти, използвани от енергоемките предприятия — Директива 2003/96/ЕО — Член 17, параграф 1, буква б) и параграф 4 — Предприятия, попадащи в обхвата на схемата на Европейския съюз за търговия с квоти за емисии — Освобождаване от акциз)

3

2022/C 207/04

Дело C-472/20: Решение на Съда (шести състав) от 31 март 2022 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Törvényszék — Унгария) — Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt./PN (Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Директива 93/13/ЕИО — Неравноправни клаузи — Договори за кредит — Заем, уговорен в чуждестранна валута, за който е предвидено да се погасява в национална парична единица — Договорна клауза, която възлага валутния риск в тежест на потребителя — Неравноправен характер на клауза, свързана с основния предмет на договора — Последици — Недействителност на договора — Значителна вреда за потребителя — Полезно действие на Директива 93/13 — Необвързващо становище на върховната юрисдикция — Възможност за възстановяване спрямо страните на положението, в което те биха се намирали, ако този договор не беше сключен)

3

2022/C 207/05

Дело C-687/20: Решение на Съда (осми състав) от 31 март 2022 г. — Европейска комисия/Португалска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Околна среда — Директива 2002/49/ЕО — Оценка и управление на шума в околната среда — Агломерации, главни пътища и главни жп линии — Член 7, параграф 2 — Стратегически карти на шума — Член 8, параграф 2 — План за действие — Член 10, параграф 2 — Приложение VI — Информация от стратегическите карти на шума — Резюме на плановете за действие — Несъобщаване на Европейската комисия в предвидените срокове)

4

2022/C 207/06

Дело C-96/21: Решение на Съда (осми състав) от 31 март 2022 г. (преюдициално запитване от Amtsgericht Bremen — Германия) — DM/CTS Eventim AG & Co. KGaA (Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Директива 2011/83/ЕС — Право на отказ във връзка с договорите от разстояние и договорите извън търговския обект — Изключения от правото на отказ — Член 16, буква л) — Доставка на услуги, свързани с развлекателни дейности — Договор, в който е предвидена конкретна дата или срок на изпълнение — Доставка на услуги за продажба на билети — Посредник, действащ от свое име, но за сметка на организатора на развлекателна дейност — Риск, свързан с упражняването на правото на отказ)

5

2022/C 207/07

Дело C-195/21: Решение на Съда (осми състав) от 31 март 2022 г. (преюдициално запитване от Районен съд Луковит — България) — LB/Сметна палата на Република България (Преюдициално запитване — Възлагане на обществени поръчки — Директива 2014/24/ЕС — Приложимост при изцяло вътрешно положение — Член 58, параграфи 1 и 4 — Критерии за подбор — Технически и професионални способности на оферентите — Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 — Член 8, параграф 3 — Мерки за контрол — Възможност националните органи, охраняващи финансовите интереси на Съюза, да оценяват по различен начин процедура за възлагане на обществена поръчка)

5

2022/C 207/08

Дело C-231/21: Решение на Съда (седми състав) от 31 март 2022 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Австрия) — IA/Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Система от Дъблин — Регламент (ЕС) № 604/2013 — Член 29, параграф 2 — Прехвърляне на търсещото убежище лице в държавата членка, компетентна за разглеждането на молбата за международна закрила — Шестмесечен срок за прехвърляне — Възможност за удължаване на този срок най-много до една година в случай на задържане в учреждение за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода — Понятието „задържане в учреждение за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода“ — Принудително наставяне на търсещото убежище лице в психиатрично болнично отделение с разрешение на съд)

6

2022/C 207/09

Дело C-287/20: Определение на Съда (осми състав) от 10 януари 2022 г. (преюдициално запитване от Amtsgericht Hamburg — Германия) — EL, CP/Ryanair DAC (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Въздушен транспорт — Регламент (ЕО) № 261/2004 — Член 5, параграф 3 — Общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отмяна или голямо закъснение на полети — Освобождаване от задължението за обезщетяване — Понятие „извънредни обстоятелства“ — Стачка на кабинните екипажи и пилотите — „Вътрешни“ и „външни“ за дейността на опериращия въздушен превозвач обстоятелства — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 12 и 28 — Членове 12 и 28 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Липса на нарушение на свободата на работниците на събрания и сдружаване и на преговорното право на въздушния превозвач)

7

2022/C 207/10

Дело C-467/21: Определение на Съда (десети състав) от 16 декември 2021 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Comune di Venezia/Telecom Italia SpA, Infrastrutture Wireless Italiane SpA — Inwit SpA (Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 и член 94 от Процедурния правилник на Съда — Сближаване на законодателствата — Eлектронни съобщителни мрежи и услуги — Наложени от местните власти ограничения за инсталирането на антени на мобилни оператори — Липса на достатъчно точни сведения за причините, поради които е необходимо да се отговори на преюдициалния въпрос, за да се разреши спорът в главното производство — Явна недопустимост)

8

2022/C 207/11

Дело C-505/21: Определение на Съда (девети състав) от 16 декември 2021 г. (преюдициално запитване от Tribunal du travail de Liège — Белгия) — FU/Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil) (Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Политика относно убежището — Критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила — Регламент (ЕС) № 604/2013 („Дъблин III“) — Член 27 — Правна защита срещу решението за прехвърляне — Липса на връзка на исканото тълкуване на правото на Съюза с действителността или с предмета на спора в главното производство — Явна недопустимост)

8

2022/C 207/12

Дело C-89/22: Определение на председателя на Съда от 11 март 2022 г. (преюдициално запитване от Amtsgericht Hamburg — Германия) — Passengers friend GmbH/British Airways plc (Въздушен транспорт — Обезщетяване на въздушните пътници при голямо закъснение на полета — Полет с прекачване, разделен на две отсечки — Пристигане в крайния пункт с голямо закъснение при втората полетна отсечка, извършена от неевропейска авиокомпания — Иск за обезщетение срещу европейската авиокомпания, извършила първата полетна отсечка)

9

2022/C 207/13

Дело C-305/21 P: Жалба, подадена на 12 май 2021 г. от João Miguel Bara срещу решението, постановено от Общия съд (седми разширен състав) на 3 март 2021 г. по дело T-723/18, Barata/Parliament

9

2022/C 207/14

Дело C-801/21 P: Жалба, подадена на 17 декември 2021 г. от Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 6 октомври 2021 г. по дело T-342/20 — Indo European Foods/EUIPO

10

2022/C 207/15

Дело C-19/22 P: Жалба, подадена на 10 януари 2022 г. от Sanford LP срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 10 ноември 2021 г. по дело T-443/20 — Sanford/EUIPO — Avery Zweckform (Етикети)

11

2022/C 207/16

Дело C-57/22: Преюдициално запитване от Nejvyšší soud České republiky (Чехия), постъпило на 28 януари 2022 г. — YQ/Ředitelství silnic a dálnic ČR

11

2022/C 207/17

Дело C-66/22: Преюдициално запитване от Supremo Tribunal Administrativo (Португалия), постъпило на 2 февруари 2022 г. — Infraestruturas de Portugal, SA, Futrifer Indústrias Ferroviárias, SA/Toscca Equipamentos de Madeira Lda

12

2022/C 207/18

Дело C-88/22 P: Жалба, подадена на 8 февруари 2022 г. от QB срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 8 декември 2021 г. по дело T-71/21, QB/Комисия

13

2022/C 207/19

Дело C-101/22 P: Жалба, подадена на 10 февруари 2022 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 1 декември 2021 г. по дело T-546/20, Sopra Steria Benelux и Unisys Belgium/Комисия

14

2022/C 207/20

Дело C-105/22: Преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny (Върховен административен съд, Полша), постъпило на 15 февруари 2022 г. — P.M./Dyrektor lzby Administracji Skarbowej w Warszawie

14

2022/C 207/21

Дело C-106/22: Преюдициално запитване от Fővárosi Törvényszék (Унгария), постъпило на 15 февруари 2022 г. — Xella Magyarország Építőanyagipari Kft./Innovációs és Technológiai Miniszter

15

2022/C 207/22

Дело C-107/22: Преюдициално запитване от Gerechtshof Amsterdam (Нидерландия), постъпило на 16 февруари 2022 г. — X BV/Inspecteur van de Belastingdienst Douane

15

2022/C 207/23

Дело C-115/22: Преюдициално запитване от Unabhängige Schiedskommission Wien (Австрия), постъпило на 17 февруари 2022 г. — E.N.

16

2022/C 207/24

Дело C-122/22 P: Жалба, подадена на 18 февруари 2022 г. от Dyson Ltd, Dyson Technology Ltd, Dyson Operations Pte Ltd, Dyson Manufacturing Sdn Bhd, Dyson Spain, SL, Dyson Austria GmbH, Dyson sp. z o.o., Dyson Ireland Ltd, Dyson GmbH, Dyson, Dyson Srl, Dyson Sweden AB, Dyson Denmark ApS, Dyson Finland Oy, Dyson BV срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 8 декември 2021 г. по дело T-127/19, Dyson и др./Комисия

17

2022/C 207/25

Дело C-132/22: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Италия), постъпило на 25 февруари 2022 г. — BM, NP/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

18

2022/C 207/26

Дело C-143/22: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 1 март 2022 г. — Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) и др./Ministre de l’Intérieur

18

2022/C 207/27

Дело C-148/22: Преюдициално запитване от Tribunal du travail de Liège (Белгия), постъпило на 2 март 2022 г. — OP/Commune d’Ans

19

2022/C 207/28

Дело C-201/22: Преюдициално запитване от Korkein oikeus (Финландия), постъпило на 15 март 2022 г. — Kopiosto r.y./Telia Finland Oyi

19

2022/C 207/29

Дело C-224/22: Жалба, подадена на 29 март 2022 г. — Кралство Испания/Съвет на Европейския съюз

20

 

Общ съд

2022/C 207/30

Дело T-323/17: Решение на Общия съд от 30 март 2022 г. — Martinair Holland/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на въздушния превоз на товари — Решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС, член 53 от Споразумението за ЕИП и член 8 от Споразумението между Общността и Швейцария по въпроси на въздушния транспорт — Съгласуване на елементи от цената на услугите по въздушен превоз на товари (допълнителна такса за гориво, допълнителна такса за сигурност, плащане на комисиона върху допълнителните такси) — Обмен на информация — Териториална компетентност на Комисията — Единно продължено нарушение — Равно третиране — Задължение за мотивиране)

22

2022/C 207/31

Дело T-324/17: Решение на Общия съд от 30 март 2022 г. — SAS Cargo Group и др./Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на въздушния превоз на товари — Решение за установяване на нарушение на член 101 ДФЕС, член 53 от Споразумението за ЕИП и член 8 от Споразумението между Общността и Швейцария по въпроси на въздушния транспорт — Координиране на елементи от цената на услугите по въздушен превоз на товари (допълнителна такса за гориво, допълнителна такса за сигурност, плащане на комисиона върху допълнителните такси) — Обмен на информация — Териториална компетентност на Комисията — Право на защита — Равни процесуални възможности — Член 266 ДФЕС — Държавна принуда — Единно продължено нарушение — Размер на глобата — Стойност на продажбите — Тежест на нарушението — Продължителност на участието в нарушението — Смекчаващи обстоятелства — Крайно ограничено участие — Отегчаващи обстоятелства — Повторност на нарушението — Правомощие за пълен съдебен контрол)

23

2022/C 207/32

Дело T-325/17: Решение на Общия съд от 30 март 2022 г. — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на въздушния превоз на товари — Решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС, на член 53 от Споразумението за ЕИП и член 8 от Споразумението между Общността и Швейцария по въпроси на въздушния транспорт — Координиране на елементи от цената на услугите по въздушен превоз на товари (допълнителна такса за гориво, допълнителната такса за сигурност, плащане на комисиона върху допълнителните такси) — Обмен на информация — Териториална компетентност на Комисията — Единно продължено нарушение — Равно третиране — Задължение за мотивиране — Размер на глобата — Стойност на продажбите — Тежест на нарушението — Смекчаващи обстоятелства — Насърчаване на антиконкурентното поведение от публичните органи — Пропорционалност — Правомощие за пълен съдебен контрол)

24

2022/C 207/33

Дело T-326/17: Решение на Общия съд от 30 март 2022 г. — Air Canada/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на въздушния превоз на товари — Решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС, на член 53 от Споразумението за ЕИП и член 8 от Споразумението между Общността и Швейцария по въпроси на въздушния транспорт — Координиране на елементи от цената на услугите по въздушен превоз на товари (допълнителна такса за гориво, допълнителната такса за сигурност, плащане на комисиона върху допълнителните такси) — Обмен на информация — Териториална компетентност на Комисията — Право на защита — Липса на ново изложение на възраженията — Единно продължено нарушение — Оттегляне на заявлението за освобождаване от глоби — Правомощие за пълен съдебен контрол)

25

2022/C 207/34

Дело T-334/17: Решение на Общия съд от 30 март 2022 г. — Cargolux Airlines/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на въздушния превоз на товари — Решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС, на член 53 от Споразумението за ЕИП и член 8 от Споразумението между Общността и Швейцария по въпроси на въздушния транспорт — Координиране на елементи от цената на услугите по въздушен превоз на товари (допълнителна такса за гориво, допълнителната такса за сигурност, плащане на комисиона върху допълнителните такси) — Обмен на информация — Териториална компетентност на Комисията — Право на защита — Липса на ново изложение на възраженията — Единно продължено нарушение — Размер на глобата — Стойност на продажбите — Тежест на нарушението — Продължителност на участие в нарушението — Допълнителен размер — Смекчаващи обстоятелства — Насърчаване на антиконкурентното поведение от публичните органи — Последователска роля — Пропорционалност — Правомощие за пълен съдебен контрол)

26

2022/C 207/35

Дело T-337/17: Решение на Общия съд от 30 март 2022 г. — Air France-KLM/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на въздушния превоз на товари — Решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС, на член 53 от Споразумението за ЕИП и член 8 от Споразумението между Общността и Швейцария по въпроси на въздушния транспорт — Координиране на елементи от цената на услугите по въздушен превоз на товари (допълнителна такса за гориво, допълнителната такса за сигурност, плащане на комисиона върху допълнителните такси) — Обмен на информация — Териториална компетентност на Комисията — Единно продължено нарушение — Отговорност за неправомерното поведение — Условия за предоставяне на имунитет по отношение на глоби — Равно третиране — Задължение за мотивиране — Размер на глобата — Стойност на продажбите — Тежест на нарушението — Продължителност на участието в нарушението — Смекчаващи обстоятелства — Насърчаване на антиконкурентното поведение от публичните органи — Пропорционалност — Правомощие за пълен съдебен контрол)

27

2022/C 207/36

Дело T-338/17: Решение на Общия съд от 30 март 2022 г. — Air France/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на въздушния превоз на товари — Решение за установяване на нарушение на член 101 ДФЕС, член 53 от Споразумението за ЕИП и член 8 от Споразумението между Общността и Швейцария по въпроси на въздушния транспорт — Координиране на елементи от цената на услугите по въздушен превоз на товари (допълнителна такса за гориво, допълнителната такса за сигурност, плащане на комисиона върху допълнителните такси) — Обмен на информация — Териториална компетентност на Комисията — Единно продължено нарушение — Условия за освобождаване от глоби — Равно третиране — Задължение за мотивиране — Размер на глобата — Стойност на продажбите — Тежест на нарушението — Продължителност на участието в нарушението — Смекчаващи обстоятелства — Насърчаване на антиконкурентното поведение от публичните органи — Пропорционалност — Правомощие за пълен съдебен контрол)

28

2022/C 207/37

Дело T-340/17: Решение на Общия съд от 30 март 2022 г. — Japan Airlines/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на въздушния превоз на товари — Решение за установяване на нарушение на член 101 ДФЕС, член 53 от Споразумението за ЕИП и член 8 от Споразумението между Общността и Швейцария по въпроси на въздушния транспорт — Координиране на елементи от цената на услугите по въздушен превоз на товари (допълнителна такса за гориво, допълнителна такса за сигурност, плащане на комисиона върху допълнителните такси) — Обмен на информация — Териториална компетентност на Комисията — Член 266 ДФЕС — Погасителна давност — Право на защита — Недопускане на дискриминация — Единно продължено нарушение — Размер на глобата — Стойност на продажбите — Тежест на нарушението — Допълнителен размер — Смекчаващи обстоятелства — Насърчаване на антиконкурентното поведение от публичните органи — Крайно ограничено участие — Пропорционалност — Правомощие за пълен съдебен контрол)

28

2022/C 207/38

Дело T-341/17: Решение на Общия съд от 30 март 2022 г. — British Airways/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на въздушния превоз на товари — Решение за установяване на нарушение на член 101 ДФЕС, член 53 от Споразумението за ЕИП и член 8 от Споразумението между Общността и Швейцария по въпроси на въздушния транспорт — Координиране на елементи от цената на услугите по въздушен превоз на товари (допълнителна такса за гориво, допълнителна такса за сигурност, плащане на комисиона върху допълнителните такси) — Обмен на информация — Териториална компетентност на Комисията — Задължение за мотивиране — Член 266 ДФЕС — Държавна принуда — Единно продължено нарушение — Размер на глобата — Стойност на продажбите — Продължителност на участието в нарушението — Смекчаващи обстоятелства — Насърчаване на антиконкурентното поведение от публичните органи — Правомощие за пълен съдебен контрол)

29

2022/C 207/39

Дело T-342/17: Решение на Общия съд от 30 март 2022 г. — Deutsche Lufthansa и др./Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на въздушния превоз на товари — Решение за установяване на нарушение на член 101 ДФЕС, член 53 от Споразумението за ЕИП и член 8 от Споразумението между Общността и Швейцария по въпроси на въздушния транспорт — Координиране на елементи от цената на услугите по въздушен превоз на товари (допълнителна такса за гориво, допълнителна такса за сигурност, плащане на комисиона върху допълнителните такси) — Обмен на информация — Териториална компетентност на Комисията — Задължение за мотивиране — Засягане на търговията между държави членки — Държавна принуда — Единно продължено нарушение)

30

2022/C 207/40

Дело T-343/17: Решение на Общия съд от 30 март 2022 г. — Cathay Pacific Airways/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на въздушния превоз на товари — Решение за установяване на нарушение на член 101 ДФЕС, член 53 от Споразумението за ЕИП и член 8 от Споразумението между Общността и Швейцария по въпроси на въздушния транспорт — Координиране на елементи от цената на услугите по въздушен превоз на товари (допълнителна такса за гориво, допълнителна такса за сигурност, плащане на комисиона върху допълнителните такси) — Обмен на информация — Териториална компетентност на Комисията — Право на защита — Погасителна давност — Държавна принуда — Единно продължено нарушение — Размер на глобата — Стойност на продажбите — Тежест на нарушението — Смекчаващи обстоятелства — Насърчаване на антиконкурентното поведение от публичните органи — Крайно ограничено участие — Пропорционалност — Правомощие за пълен съдебен контрол)

31

2022/C 207/41

Дело T-344/17: Решение на Общия съд от 30 март 2022 г. — Latam Airlines Group и Lan Cargo/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на въздушния превоз на товари — Решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС, на член 53 от Споразумението за ЕИП и член 8 от Споразумението между Общността и Швейцария по въпроси на въздушния транспорт — Координиране на елементи от цената на услугите по въздушен превоз на товари (допълнителна такса за гориво, допълнителната такса за сигурност, плащане на комисиона върху допълнителните такси) — Обмен на информация — Териториална компетентност на Комисията — Погасителна давност — Принцип ne bis in idem — Принцип на недопускане на дискриминация — Право на защита — Държавна принуда — Единно продължено нарушение — Размер на глобата — Стойност на продажбите — Тежест на нарушението — Смекчаващи обстоятелства — Крайно ограничено участие — Пропорционалност — Правомощие за пълен съдебен контрол)

32

2022/C 207/42

Дело T-350/17: Решение на Общия съд от 30 март 2022 г. — Singapore Airlines и Singapore Airlines Cargo/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на въздушния превоз на товари — Решение за установяване на нарушение на член 101 ДФЕС, член 53 от Споразумението за ЕИП и член 8 от Споразумението между Общността и Швейцария по въпроси на въздушния транспорт — Координиране на елементи от цената на услугите по въздушен превоз на товари (допълнителна такса за гориво, допълнителна такса за сигурност, плащане на комисиона върху допълнителните такси) — Обмен на информация — Териториална компетентност на Комисията — Принцип ne bis in idem — Държавна принуда — Единно продължено нарушение — Размер на глобата — Стойност на продажбите — Тежест на нарушението — Правомощие за пълен съдебен контрол)

33

2022/C 207/43

Дело T-129/19 RENV: Решение на Общия съд от 23 март 2022 г. — Necci/Комисия (Публична служба — Договорно наети служители — Социална сигурност — ОЗОС — Отхвърляне на молбата за осигуряване вследствие на прехвърляне на пенсионните права — Условие заетостта да е продължила повече от три години — Член 95 от УРДС — Член 34, параграф 1 от Хартата на основните права — Член 45 ДФЕС)

33

2022/C 207/44

Дело T-291/20: Решение на Общия съд от 30 март 2022 г. — Yanukovych/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Замразяване на средства — Списък на лицата, образуванията и органите, чиито финансови средства и икономически ресурси се замразяват — Запазване на името на жалбоподателя в списъка — Задължение на Съвета да провери дали решение на орган на трета държава е взето при зачитане на правото на защита и на правото на ефективна съдебна защита)

34

2022/C 207/45

Дело T-292/20: Решение на Общия съд от 30 март 2022 г. — Yanukovych/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Замразяване на средства — Списък на лицата, образуванията и органите, чиито финансови средства и икономически ресурси се замразяват — Запазване на името на жалбоподателя в списъка — Задължение на Съвета да провери дали решение на орган на трета държава е взето при зачитане на правото на защита и на правото на ефективна съдебна защита)

35

2022/C 207/46

Дело T-299/20: Решение на Общия съд от 30 март 2022 г. — KF/ЕИБ (Публична служба — Персонал на ЕИБ — Жалба за психически тормоз — Административно разследване — Решение за отхвърляне на жалбата — Грешка в преценката — Принцип на добра администрация — Отговорност)

36

2022/C 207/47

Дело T-720/20: Решение на Общия съд от 30 март 2022 г. — Perry Street Software/EUIPO — Toolstream (SCRUFFS) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Словна марка „SCRUFFS“ — Абсолютни основания за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент 2017/1001)

36

2022/C 207/48

Дело T-30/21: Решение на Общия съд от 30 март 2022 г. — L’Oréal/EUIPO — Debonair Trading Internacional (SO COUTURE) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „SO COUTURE“ — Словна марка на Европейския съюз „SO …?“ — Относителни основания за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

37

2022/C 207/49

Дело T-35/21: Решение на Общия съд от 30 март 2022 г. — SFD/EUIPO — Allmax Nutrition (ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION“ — По-ранни словни марки на Европейския съюз „ALLMAX NUTRITION“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001])

38

2022/C 207/50

Дело T-36/21: Решение на Общия съд от 30 март 2022 г. — PO/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Назначаване — Обявление за конкурс на общо основание EPSO/AD/338/17 — Невключване в списъка с резерви — Член 21 от Хартата на основните права — Член 1 г, параграфи 1 и 4 от Правилника — Осигуряване на разумни улеснения — Принцип за недопускане на дискриминация, основана на увреждане — Директива 2000/78/ЕО — Задължение за мотивиране — Задължение за полагане на грижа — Отговорност — Имуществени и неимуществени вреди)

38

2022/C 207/51

Дело T-206/21: Решение на Общия съд от 30 март 2022 г. — Kalita и Haas/EUIPO — Kitzbühel Tourismus (Изображение на две животни) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща две животни — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща едно животно — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

39

2022/C 207/52

Дело T-264/21: Решение на Общия съд от 30 март 2022 г. — Établissement Amra/EUIPO — eXpresio (Форма на ботуш за скачане) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Триизмерна марка на Европейския съюз — Форма на ботуш за скачане — Абсолютно основание за отказ — Знак, който се състои изключително от формата на стоката, необходима за постигането на технически резултат — Член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Наличие на словни елементи — Липса на съществени характеристики, които не са функционални)

40

2022/C 207/53

Дело T-451/21: Решение на Общия съд от 30 март 2022 г. — Hesse/EUIPO — Wedl & Hofmann (Testa Rossa) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Testa Rossa“ — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „TESTA ROSSA“ — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

40

2022/C 207/54

Дело T-17/21: Определение на Общия съд от 22 март 2022 г. — Miquel y Costas & Miquel/EUIPO (Pure Hemp) (Марка на Европейския съюз — Оттегляне на обжалваното решение — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за произнасяне)

41

2022/C 207/55

Дело T-232/21: Определение на Общия съд от 18 март 2022 г. — Saure/Комисия (Жалба за отмяна — Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Кореспонденция на Комисията относно количествата и сроковете за доставка от AstraZeneca на ваксини срещу Ковид-19 — Мълчалив отказ за достъп — Изрично решение, прието след подаване на жалбата — Липса на основание за произнасяне — Настояване за изменение на исканията — Висящо производство — Явна недопустимост)

41

2022/C 207/56

Дело T-431/21: Определение на Общия съд от 8 март 2022 г. — UNIS/Комисия (Жалба за отмяна — Социална сигурност — Организации, отговарящи за управлението на законоустановени схеми за здравно и пенсионно осигуряване — Национална пенсионноосигурителна каса — Икономическа дейност — Акт, неподлежащ на обжалване — Недопустимост)

42

2022/C 207/57

Дело T-550/21: Определение на Общия съд от 21 март 2022 г. — Kalypso Media Group/EUIPO (COMMANDOS) (Марка на Европейския съюз — Оттегляне на обжалваното решение — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за произнасяне)

42

2022/C 207/58

Дело T-123/22: Жалба, подадена на 7 март 2022 г. — Ecocert India/Комисия

43

2022/C 207/59

Дело T-156/22: Жалба, подадена на 23 март 2022 г. — Hyundai Heavy Industries Holdings/Комисия

44

2022/C 207/60

Дело T-157/22: Жалба, подадена на 22 март 2022 г. — Dehaen/EUIPO — National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)

45

2022/C 207/61

Дело T-158/22: Жалба, подадена на 22 март 2022 г. — Dehaen/EUIPO — National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)

46

2022/C 207/62

Дело T-160/22: Жалба, подадена на 25 март 2022 г. — 1906 Collins/EUIPO — Peace United (bâoli BEACH)

47

2022/C 207/63

Дело T-163/22: Жалба, подадена на 28 март 2022 г. — Transformers Manufacturing Company/EUIPO — H&F (TMC TRANSFORMERS)

47

2022/C 207/64

Дело T-167/22: Жалба, подадена на 28 март 2022 г. — Transformers Manufacturing Company/EUIPO — H&F (TMC TRANSFORMERS)

48

2022/C 207/65

Дело T-168/22: Жалба, подадена на 30 март 2022 г. — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI)

49

2022/C 207/66

Дело T-170/22: Жалба, подадена на 31 март 2022 г. — Telefónica de España/Комисия

50

2022/C 207/67

Дело T-171/22: Жалба, подадена на 31 март 2022 г. — OR и OS/Комисия

51

2022/C 207/68

Дело T-172/22: Жалба, подадена на 31 март 2022 г. — Gönenç/EUIPO — Solar (termorad „ALUMINIUM PANEL RADIATOR“)

52

2022/C 207/69

Дело T-174/22: Жалба, подадена на 4 април 2022 г. — Novartis/EUIPO — AstraZeneca (BREZTREV)

52

2022/C 207/70

Дело T-175/22: Жалба, подадена на 4 април 2022 г. — Novartis/EUIPO — AstraZeneca (BREZTRI)

53

2022/C 207/71

Дело T-178/22: Жалба, подадена на 4 април 2022 г. — FA World Entertainment/EUIPO (FUCKING AWESOME)

54

2022/C 207/72

Дело T-179/22: Жалба, подадена на 5 април 2022 г. — Farco-Pharma/EUIPO — Infarco (FARCO)

54

2022/C 207/73

Дело T-183/22: Жалба, подадена на 11 април 2022 г. — Eggers & Franke v EUIPO — E. & J. Gallo Winery (EF)

55

2022/C 207/74

Дело T-184/22: Жалба, подадена на 12 април 2022 г. — Eggers & Franke/EUIPO — E. & J. Gallo Winery (E & F)

55


BG

 

Top