EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:152:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 152, 6 април 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 152

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 65
6 април 2022 г.


Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

565-а пленарна сесия на ЕИСК – Interactio, 8.12.2021 г. – 9.12.2021 г.

2022/C 152/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно възможности за цифрова трансформация за предприятията за търговия на дребно и нейните предимства за европейските потребители (становище по собствена инициатива)

1

2022/C 152/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Отвъд показателите на БВП за успешно възстановяване и устойчива и издръжлива икономика на ЕС“ (становище по собствена инициатива)

7

2022/C 152/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно ролята на корпоративните данъци в корпоративното управление (становище по собствена инициатива)

13

2022/C 152/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Доброволци — граждани, които изграждат бъдещето на Европа“ (становище по собствена инициатива)

19

2022/C 152/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Как да се гарантира достоен труд за младите хора и включването на NEET чрез правилното изготвяне на националните планове за възстановяване“ (становище по собствена инициатива)

27

2022/C 152/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Нестандартна заетост и кооперации на платформи в цифровата трансформация на промишлеността“ (становище по собствена инициатива)

38

2022/C 152/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Как ресурсо- и енергоемките промишлени сектори (РЕПС) могат да се възползват от плана на ЕС за възстановяване в социално приемливия им преход към декарбонизация и цифровизация“ (становище по собствена инициатива)

44

2022/C 152/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предвиждане на структурните и секторните промени и преструктуриране на промишлените култури — към нови граници на възстановяване и устойчивост в различните части на Европа“ (становище по собствена инициатива)

50

2022/C 152/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Силно трансатлантическо партньорство, основано на общите ценности на демокрацията и върховенството на закона, ключово за справяне с глобалните предизвикателства и запазване на международния ред“ (становище по собствена инициатива)

56

2022/C 152/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно привеждане на бизнес стратегиите и дейностите в хранителната промишленост в съответствие с ЦУР за устойчиво възстановяване след COVID-19 (становище по собствена инициатива)

63


 

III   Подготвителни актове

 

Европейски икономически и социален комитет

 

565-а пленарна сесия на ЕИСК – Interactio, 8.12.2021 г. – 9.12.2021 г.

2022/C 152/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Насоки на Европейската комисия за укрепване на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията“(COM(2021) 262 final)

72

2022/C 152/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Доклад относно политиката в областта на конкуренцията за 2020 г.“(COM(2021) 373 final)

77

2022/C 152/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/53/ЕС за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения [COM(2021) 547 final — 2021/0291 (COD)]

82

2022/C 152/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/746 по отношение на преходните разпоредби за някои медицински изделия за инвитро диагностика и отложеното прилагане на изискванията към изделията в самите лечебни заведения“(COM(2021) 627 final — 2021/0323 (COD)

85

2022/C 152/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма“[COM(2021) 420 final — 2021/0239 (COD)], „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно информацията, придружаваща преводите на средства и определени криптоактиви (преработен текст)“[COM(2021) 422 final — 2021/0241 (COD)], „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно механизмите, които да бъдат въведени от държавите членки за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, и за отмяна на Директива (ЕС) 2015/849“[COM(2021) 423 final — 2021/0250 (COD)]

89

2022/C 152/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Стратегия за финансиране на прехода към устойчива икономика“(COM(2021) 390 final)

97

2022/C 152/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските екосъобразни облигации“(COM(2021) 391 final — 2021/0191 (COD)

105

2022/C 152/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2014/59/ЕС по отношение на пруденциалното третиране на групите, които са глобални системно значими институции и са обект на стратегия за преструктуриране с множество субекти за преструктуриране, и на методиката за непряко записване на инструменти, признати за покриване на минималното изискване за собствени средства и приемливи задължения“(COM(2021) 665 final — 2021/0343 (COD)

111

2022/C 152/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Съобщение относно първите поуки, извлечени от пандемията от COVID-19“(COM(2021) 380 final)

116

2022/C 152/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на младежта (2022 г.) [COM(2021) 634 final — 2021/0328 (COD)]

122

2022/C 152/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, и за отмяна на Директива 2015/652 на Съвета“(COM(2021) 557 final — 2021/0218 (COD)

127

2022/C 152/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност (преработен текст) [COM(2021) 558 final — 2021/0203 (COD)]

134

2022/C 152/23

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива и за отмяна на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета“(COM(2021) 559 final — 2021/0223(COD)„Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Стратегически план за внедряване, очертаващ набор от допълнителни действия в подкрепа на бързото разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива“(COM(2021) 560 final)

138

2022/C 152/24

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно използването на възобновяеми и нисковъглеродни горива в морския транспорт и за изменение на Директива 2009/16/ЕО“(COM(2021) 562 final — 2021/0210 (COD)

145

2022/C 152/25

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО по отношение на приноса на въздухоплаването към целта на Съюза за намаляване на емисиите в цялата икономика и за подходящо прилагане на глобална, основана на пазара мярка“(COM(2021) 552 final)

152

2022/C 152/26

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Социален фонд за климата“(COM(2021) 568 final — 2021/0206 (COD)

158

2022/C 152/27

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерки срещу превозвачите, които улесняват трафика на хора или незаконното превеждане през граница на мигранти във връзка с незаконното влизане на територията на Европейския съюз или участват в такива дейности [COM(2021) 753 — 2021/0387 (COD)]

166

2022/C 152/28

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — „Нова стратегия на ЕС за горите до 2030 г.“(COM(2021) 572 final)

169

2022/C 152/29

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на система за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Съюза, Решение (ЕС) 2015/1814 относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към схемата на Съюза за търговия с емисии на парникови газове и на Регламент (ЕС) 2015/757 [COM(2021) 551 final — 2021/0211 (COD)] и относно предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2015/1814 по отношение на количеството квоти, които се прехвърлят в резерва за стабилност на пазара на схемата за търговия с емисии на парникови газове в Съюза до 2030 г. [COM(2021) 571 final — 2021/0202 (COD)]

175

2022/C 152/30

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите“(COM(2021) 564 final — 2021/0214 (COD)

181

2022/C 152/31

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2018/842 за задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки през периода 2021—2030 г., допринасящи за действията в областта на климата в изпълнение на ангажиментите по Парижкото споразумение“(COM(2021) 555 final — 2021/0200(COD)

189

2022/C 152/32

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2018/841 по отношение на обхвата, опростяването на правилата за съответствие, определянето на целите на държавите членки за 2030 г. и поемането на ангажимент за колективно постигане на неутралност по отношение на климата до 2035 г. в сектора на земеползването, горското стопанство и селското стопанство, и на Регламент (ЕС) 2018/1999 по отношение на подобряването на мониторинга, докладването, проследяването на напредъка и прегледа“(COM(2021) 554 final)

192

2022/C 152/33

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на приложения IV и V към Регламент (ЕС) 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители“(COM(2021) 656 final — 2021/0340 (COD)

197


BG

 

Top