EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:064:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 64, 7 февруари 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 64

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 65
7 февруари 2022 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2022/C 64/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2022/C 64/02

Дело C-375/20: Определение на Съда (седми състав) от 13 октомври 2021 г. (преюдициално запитване от Tribunal da Relação de Coimbra — Португалия) — Liberty Seguros, Compañia de Seguros y Reaseguros, SA — Sucursal em Portugal, по-рано Liberty Seguros SA/DR (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства — Директива 2009/103/ЕО — Договор за застраховка, сключен въз основа на декларация с невярно съдържание — Международен транспорт на хора и стоки без разрешение — Нищожност на застрахователния договор — Противопоставимост на трети пострадали лица и на органа, отговарящ за обезщетяване на пострадалите)

2

2022/C 64/03

Дело C-583/20: Определение на Съда (девети състав) от 21 октомври 2021 г. (преюдициално запитване от Kúria — Унгария) — EuroChem Agro Hungary Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 и член 99 от Процедурния правилник на Съда — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 273 — Борба срещу измамата — Задължение за деклариране относно транспорта на стоки — Електронна система за контрол на автомобилния транспорт на стоки — Система за санкции, приложима към рисковите данъкоплатци — Пропорционалност)

3

2022/C 64/04

Дело C-691/20: Определение на Съда (девети състав) от 22 октомври 2021 г. (преюдициално запитване от Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este — Penafiel — Juízo Trabalho — Португалия) — B/O, P, OP, G, N (Преюдициално запитване — Право на Европейския съюз — Принципи — Член 18 ДФЕС — Равнопоставеност — Дискриминация по националност — Забрана — Член 49 ДФЕС — Свобода на установяване — Солидарна отговорност между дружества, които са част от група, за вземания, произтичащи от трудов договор, сключен с някое от тези дружества — Изключване от нормативната уредба на съответната държава членка на дружествата със седалище в друга държава членка)

3

2022/C 64/05

Дело C-87/21: Определение на Съда (шести състав) от 14 октомври 2021 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Cluj — Румъния) — NSV, NM/BT (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Защита на потребителите — Директива 93/13/ЕИО — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Приложно поле — Член 1, параграф 2 — Договорни условия, които отразяват задължителни законови или подзаконови разпоредби — Договори за кредит в чуждестранна валута — Условия относно валутния риск, възпроизвеждащи национална диспозитивна правна норма — Твърдяно неизпълнение на задължението за предоставяне на информация, възложено на банковата институция кредитодател — Изискване за добросъвестност — Проверка с оглед на член 1, параграф 2 от Директива 93/13, която националната юрисдикция следва да осъществи приоритетно)

4

2022/C 64/06

Дело C-316/21: Определение на Съда (девети състав) от 6 октомври 2021 г. (преюдициално запитване от Raad van State — Белгия) — Monument Vandekerckhove NV/Stad Gent (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Директива 2014/24/ЕС — Провеждане на процедурата — Избор на участници и възлагане на поръчки — Член 63 — Оферент, който използва капацитета на друг субект, за да отговори на изискванията на възлагащия орган — Неспазване на условията, свързани с техническите и професионалните способности на оферента, от субекта, чийто капацитет оферентът възнамерява да използва — Задължение да се позволи на въпросния оферент да замени посочения субект — Принцип на пропорционалност)

5

2022/C 64/07

Дело C-193/21 P: Жалба, подадена на 25 март 2021 г. от RY срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 13 януари 2021 г. по дело T-824/19, RY/Комисия

5

2022/C 64/08

Дело C-382/21 P: Жалба, подадена на 23 юни 2021 г. от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 14 април 2021 г. по дело T-579/19, The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

6

2022/C 64/09

Дело C-387/21 P: Жалба, подадена на 23 юни 2021 г. от Asolo LTD и WeMO Brands BV срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 28 април 2021 г. по дело T-509/19, Asolo/EUIPO

7

2022/C 64/10

Дело C-473/21 P: Жалба, подадена на 2 август 2021 г. от Franz Schröder GmbH & Co. KG срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 2 юни 2021 г. по дело T-854/19, Franz Schröder/EUIPO

7

2022/C 64/11

Дело C-474/21 P: Жалба, подадена на 2 август 2021 г. от Franz Schröder GmbH & Co. KG срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 2 юни 2021 г. по дело T-855/19 — Franz Schröder/EUIPO

7

2022/C 64/12

Дело C-475/21 P: Жалба, подадена на 2 август 2021 г. от Franz Schröder GmbH & Co. KG срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 2 юни 2021 г. по дело T-856/19 — Franz Schröder/EUIPO

8

2022/C 64/13

Дело C-520/21: Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście w Warszawie (Полша), постъпило на 24 август 2021 г. — A.S./Bank M. SA

8

2022/C 64/14

Дело C-523/21 P: Жалба, подадена на 24 август 2021 г. от Innovative Cosmetic Concepts LLC срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 16 юни 2021 г. по дело T-196/20, Chanel/EUIPO — Innovative Cosmetic Concepts (INCOCO)

9

2022/C 64/15

Дело C-537/21 P: Жалба, подадена на 25 август 2021 г. от PL срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 16 юни 2021 г. по дело T-586/19, PL/Комисия

9

2022/C 64/16

Дело C-582/21: Преюдициално запитване от Sąd Okregowy Warszawa-Praga w Warszawie (Полша), постъпило на 17 септември 2021 г. — FY/Profi Credit Polska S.A.

10

2022/C 64/17

Дело C-589/21 P: Жалба, подадена на 23 септември 2021 г. от Abitron Germany GmbH срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 14 юли 2021 г. по дело T-75/20 — Abitron Germany GmbH/EUIPO

11

2022/C 64/18

Дело C-619/21 P: Жалба, подадена на 1 октомври 2021 г. от Cora срещу определението, постановено от Общия съд (шести състав) на 20 юли 2021 г. по дело T-500/19, Coravin/EUIPO — Cora (CORAVIN)

11

2022/C 64/19

Дело C-632/21: Преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Granadilla de Abona (Испания), постъпило на 14 октомври 2021 г. — JF и NS/Diamond Resorts Europe Limited (клон в Испания), Diamond Resorts Spanish Sales S.L. и Sunterra Tenerife Sales S.L.

12

2022/C 64/20

Дело C-635/21: Преюдициално запитване от Finanzgericht Bremen (Германия), постъпило на 15 октомври 2021 г. — LB GmbH/Hauptzollamt D

13

2022/C 64/21

Дело C-640/21: Преюдициално запитване от Tribunalul Cluj (Румъния), постъпило на 19 октомври 2021 г. — SC Zes Zollner Electronic SRL/Direcţia Regională Vamală Cluj — Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Cluj Napoca

13

2022/C 64/22

Дело C-654/21: Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Warszawie (Полша), постъпило на 28 октомври 2021 г. — LM/KP

14

2022/C 64/23

Дело C-664/21: Преюдициално запитване от Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Словения), постъпило на 5 ноември 2021 г. — NEC PLUS ULTRA COSMETICS AG/Република Словения

14

2022/C 64/24

Дело C-669/21: Преюдициално запитване от Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Juízo Central Cível da Póvoa de Varzim (Португалия), постъпило на 9 ноември 2021 г. — Gencoal S.A./Conceito Norte — Consultadoria de Gestão, Lda., BT

15

2022/C 64/25

Дело C-670/21: Преюдициално запитване от Finanzgericht Köln (Германия), постъпило на 9 ноември 2021 г. — BA/Finanzamt X

16

2022/C 64/26

Дело C-687/21: Преюдициално запитване от Amtsgericht Hagen (Германия), постъпило на 16 ноември 2021 г. — BL/Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH Hagen

16

2022/C 64/27

Дело C-689/21: Преюдициално запитване от Østre Landsret (Дания), постъпило на 16 ноември 2021 г. — X/Udlændinge- og Integrationsministeriet

17

2022/C 64/28

Дело C-691/21: Преюдициално запитване от Cour de cassation (Франция), постъпило на 18 ноември 2021 г. — Cafpi SA, Aviva assurances SA/Enedis SA

18

2022/C 64/29

Дело C-702/21 P: Жалба, подадена на 19 ноември 2021 г. от Laboratoire Pareva срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 15 септември 2021 г. по съединени дела T-337/18 и Т-347/18, Laboratoire Pareva и Biotech3D/Комисия

18

2022/C 64/30

Дело C-705/21: Преюдициално запитване от Győri Ítélőtábla (Унгария), постъпило на 23 ноември 2021 г. — MJ/AxFina Hungary Zrt.

19

2022/C 64/31

Дело C-707/21: Преюдициално запитване от Cour de cassation (Франция), постъпило на 24 ноември 2021 г. — Recamier SA/BR

20

2022/C 64/32

Дело C-711/21: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Белгия), постъпило на 25 ноември 2021 г. — XXX/État belge, представлявана от държавния секретар по въпросите на убежището и миграцията

21

2022/C 64/33

Дело C-712/21: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Белгия), постъпило на 25 ноември 2021 г. — XXX/État belge, представлявана от държавния секретар по въпросите на убежището и миграцията

21

2022/C 64/34

Дело C-719/21 P: Жалба, подадена на 25 ноември 2021 г. от Frédéric Jouvin срещу определението, постановено от Общия съд (осми състав) на 26 април 2021 г. по дело T-472/20 и Т-472/20 AJ II, Jouvin/Комисия

22

2022/C 64/35

Дело C-726/21: Преюдициално запитване от Županijski sud u Puli-Pola (Хърватия), постъпило на 30 ноември 2021 г. — Наказателно производство срещу GR, HS, IT, INTER CONSULTING d.o.o. u likvidaciji

23

2022/C 64/36

Дело C-742/21 P: Жалба, подадена на 30 ноември 2021 г. от Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA), Jean Derosière, Fabien Hagneré и др. срещу решението, постановено от Общия съд (девети разширен състав) на 15 септември 2021 г. по дело T-777/19, CAPA и др./Комисия

24

2022/C 64/37

Дело C-757/21 P: Жалба, подадена на 9 декември 2021 г. от Nichicon Corporation срещу решението, постановено от Общия съд (девети разширен състав) на 29 септември 2021 г. по дело T-342/18, Nichicon Corporation/Комисия

25

2022/C 64/38

Дело C-759/21 P: Жалба, подадена на 10 декември 2021 г. от Nippon Chemi-Con Corporation срещу решението, постановено от Общия съд (девети разширен състав) на 29 септември 2021 г. по дело T-363/18, Nippon Chemi-Con Corporation/Комисия

26

2022/C 64/39

Дело C-366/19: Определение на председателя Съда от 26 октомври 2021 г. (преюдициално запитване, отправено от Софийски районен съд — България) — „БОСОЛАР“ ЕООД/„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД, при участието на:„НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД

28

2022/C 64/40

Дело C-136/21: Определение на председателя на Съда от 26 октомври 2021 г. (преюдициално запитване, отправено от Tribunal Constitucional — Португалия) — Autoridade Tributária e Aduaneira/VectorImpacto — Automóveis Unipessoal Lda

28

 

Общ съд

2022/C 64/41

Дело T-751/21: Жалба, подадена на 26 ноември 2021 г. — EMS Electro Medical Systems/EUIPO (AIRFLOW)

29

2022/C 64/42

Дело T-762/21: Жалба, подадена на 8 декември 2021 г. — C&C IP UK/EUIPO — Tipico Group (t)

29

2022/C 64/43

Дело T-766/21: Жалба, подадена на 9 декември 2021 г. — Daw/EUIPO — Sapa Building Systems (alpina)

30

2022/C 64/44

Дело T-776/21: Жалба, подадена на 14 декември 2021 г. — Gameageventures/EUIPO (GAME TOURNAMENTS)

31


BG

 

Top