EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:471:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 471, 22 ноември 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 471

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 64
22 ноември 2021 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2021/C 471/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1

 

Общ съд

2021/C 471/02

Избор на председател на 3-и състав

2


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2021/C 471/03

Дело C-337/19 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 16 септември 2021 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия, Magnetrol International, Ирландия (Обжалване — Държавни помощи — Схема за помощ, прилагана от Белгия — Освобождаване от данък на свръхпечалбата — Определящо данъчен режим предварително решение (tax ruling) — Постоянна административна практика — Регламент (ЕС) 2015/1589 — Член 1, буква г) — Понятие за схема за помощ — Понятие за акт — Понятие за допълнителни мерки за прилагане — Определяне на бенефициерите „по общ и абстрактен начин“ — Насрещна жалба — Допустимост — Данъчна автономия на държавите членки)

3

2021/C 471/04

Дело C-410/19: Решение на Съда (четвърти състав) от 16 септември 2021 г. (преюдициално запитване от Supreme Court of the United Kingdom — Обединено кралство) — The Software Incubator Ltd/Computer Associates (UK) Ltd (Преюдициално запитване — Самостоятелно заети търговски представители — Директива 86/653/ЕО — Член 1, параграф 2 — Понятие за търговски представител — Доставяне на компютърен софтуер на клиентите по електронен път — Предоставяне на неограничена във времето лицензия за използване — Понятия „продажба“ и „стоки“)

4

2021/C 471/05

Дело C-850/19 P: Решение на Съда (първи състав) от 16 септември 2021 г. — FVE Holýšov I s. r. o. и др./Европейска комисия, Чешка република, Кралство Испания, Република Кипър, Словашка република (Обжалване — Държавни помощи — Схема за помощи в полза на енергия от възобновяеми източници — Решение, с което схемата за помощи е обявена за съвместима с вътрешния пазар — Жалба за отмяна)

4

2021/C 471/06

Дело C-21/20: Решение на Съда (четвърти състав) от 16 септември 2021 г. (преюдициално запитване от Административен съд София-град — България) — Българска национална телевизия/Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ — София при Централно управление на НАП (Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Приложно поле — Член 2, параграф 1, буква в) — Доставка на услуги, извършвана възмездно — Изключване на аудио-визуалните медийни услуги, които се предлагат на зрителите и са финансирани с обществена субсидия, и за които зрителите не плащат възнаграждение — Член 168 — Право на приспадане — Данъчнозадължено лице, което извършва както облагаеми сделки, така и сделки, които не попадат в приложното поле на ДДС)

5

2021/C 471/07

Дело C-144/20: Решение на Съда (пети състав) от 9 септември 2021 г. (преюдициално запитване от Administratīvā rajona tiesa — Латвия) — AS „LatRailNet“, „Latvijas dzelzceļš“ VAS/Valsts dzelzceļa administrācija (Преюдициално запитване — Железопътен транспорт — Директива 2012/34/ЕС — Членове 32 и 56 — Налагане на такси за железопътната инфраструктура — Независимост на управителя на инфраструктура — Функции на регулаторния орган — Понятие „оптимална конкурентоспособност на железопътните пазарни сегменти“ — Изключително право върху железопътен сегмент — Оператор на обществена услуга)

6

2021/C 471/08

Съединени дела C-208/20 и C-256/20: Решение на Съда (шести състав) от 9 септември 2021 г. (преюдициално запитване от Софийски районен съд —България) — „Топлофикация София“ ЕАД, „ЧЕЗ Електро България“ АД, „Агенция за контрол на просрочени задължения“ ЕООД (C-208/20) и „Топлофикация София“ ЕАД (C-256/20) (Преюдициално запитване — Член 20, параграф 2, буква a) ДФЕС — Член 47, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 1206/2001 — Сътрудничество между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела — Член 1, параграф 1, буква a) — Регламент (ЕС) № 1215/2012 — Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Член 5, параграф 1 — Неудовлетворени вземания — Съдебни решения — Заповеди за изпълнение — Връчване — Длъжник, който пребивава на неизвестен адрес в държава членка, различна от държавата членка на сезирания съд)

7

2021/C 471/09

Дело C-277/20: Решение на Съда (първи състав) от 9 септември 2021 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — Производство, започнато от UM (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Наследяване — Регламент (ЕС) № 650/2012 — Член 3, параграф 1, буква б) — Понятието „договор за наследство“ — Приложно поле — Договор за прехвърляне на собственост при смърт — Член 83, параграф 2 — Избор на приложимо право — Преходни разпоредби)

8

2021/C 471/10

Дело C-294/20: Решение на Съда (десети състав) от 9 септември 2021 г. (преюдициално запитване от Audiencia Nacional — Испания) — GE Auto Service Leasing GMBH/Tribunal Económico Administrativo Central (Преюдициално запитване — Хармонизация на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — Осма директива 79/1072/ЕИО — Членове 3, 6 и 7 — Условия за възстановяване на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Данъчнозадължени лица, които не са установени на територията на страната — Отказ да се възстанови платеният ДДС — Документи, доказващи правото на възстановяване — Непредставяне на подкрепящи документи в определените срокове)

8

2021/C 471/11

Дело C-341/20: Решение на Съда (осми състав) от 16 септември 2021 г. — Европейска комисия/Италианска република (Неизпълнение на задължение от държава членка — Член 258 ДФЕС — Директива 2003/96/ЕО — Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията — Член 14, параграф 1, буква в) — Освобождаване на енергийните продукти, използвани за гориво за корабоплаване в териториални води на Европейския съюз — Освобождаване, предоставено само на частни развлекателни кораби, за които са сключени договори за чартиране)

9

2021/C 471/12

Дело C-406/20: Решение на Съда (седми състав) от 9 септември 2021 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Köln — Германия) — Phantasialand/Finanzamt Brühl (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 98 — Възможност за държавите членки да прилагат намалена ставка на ДДС за някои доставки на стоки и услуги — Точка 7 от приложение III — Входни билети за паркове за забавления и за панаири — Принцип на данъчна неутралност — Доставки на услуги от лица, извършващи дейност на постоянни увеселителни обекти, и от лица, извършващи дейност на преместваеми увеселителни обекти — Сходство — Контекст — Гледна точка на средния потребител — Съдебна експертиза)

10

2021/C 471/13

Дело C-422/20: Решение на Съда (шести състав) от 9 септември 2021 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Köln — Германия) — RK/CR (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Наследяване — Регламент (ЕС) № 650/2012 — Член 6, буква a) — Отказ от компетентност — Член 7, буква a) — Съдебна компетентност — Проверка от втория сезиран съд — Член 22 — Избор на приложимото право — Член 39 — Взаимно признаване — Член 83, параграф 4 — Преходни разпоредби)

10

2021/C 471/14

Дело C-449/20: Решение на Съда (седми състав) от 9 септември 2021 г. (преюдициално запитване от Supremo Tribunal Administrativo — Португалия) — Real Vida Seguros SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Член 63 ДФЕС — Свободно движение на капитали — Корпоративен данък — Дивиденти от котирани акции — Данъчно облекчение, прилагано само към дивидентите от акции, котирани на националния фондов пазар — Различно третиране — Обективен критерий за разграничаване — Ограничаване — Член 65 ДФЕС — Обективно сходни положения — Обосноваване — Цел от чисто икономическо естество)

11

2021/C 471/15

Дело C-173/19 P: Определение на Съда (първи състав) от 3 септември 2021 г. — Scandlines Danmark ApS, Scandlines Deutschland GmbH/Европейска комисия, Кралство Дания (Обжалване — Член 181 от Процедурния регламент на Съда — Жалба за отмяна — Държавни помощи — Публично финансиране на постоянната железопътно-автомобилна връзка в пролива Фемарн — индивидуални помощи — Акт неподлежащ на обжалване — Чисто потвърдителен акт — Подготвителен акт)

12

2021/C 471/16

Дело C-387/20: Определение на Съда (шести състав) от 1 септември 2021 г. (преюдициално запитване от Zastępca notarialny w Krapkowicach Marcin Margoński, от името на Justyna Gawlica, Notariusz w Krapkowicach — Крапковице — Полша) — Производство по искане на OKR (Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Член 267 ДФЕС — Помощник-нотариус — Понятие „юрисдикция“ — Критерии — Недопустимост на преюдициалното запитване)

12

2021/C 471/17

Дело C-706/20: Определение на Съда (десети състав) от 3 септември 2021 г. (преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Обединеното кралство) — Amoena Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Обща митническа тарифа — Тарифно класиране — Комбинирана номенклатура — Позиции 6212 и 9021 — Мастектомични сутиени — Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1167 — Понятие за принадлежност — Тълкуване на решение от 19 декември 2019 г., Amoena (C-677/18, EU:C:2019:1142)

13

2021/C 471/18

Дело C-131/21: Определение на Съда (девети състав) от 1 септември 2021 г. (преюдициално запитване от Budai Központi Kerületi Bíróság — Унгария) — Наказателно производство срещу KI (Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Харта на основните права на Европейския съюз — Принцип ne bis in idem — Кумулиране на санкции — Естество на санкция, наложена от полицията — Прилагане на националното право — Липса на връзка с правото на Съюза — Явна липса на компетентност на Съда)

14

2021/C 471/19

Дело C-540/20 P: Жалба, подадена на 20 август 2021 г. от FL Brüterei M-V GmbH срещу определението, постановено от Общия съд (девети разширен състав) на 23 октомври 2020 г. по дело T-755/18, FL Brüterei M-V GmbH и др./Европейска комисия

14

2021/C 471/20

Дело C-176/21 P: Жалба, подадена на 22 март 2021 г. от Johann A. Löning срещу определението, постановено от Общия съд (първи състав) на 20 януари 2021 г. по дело T-543/20, Johann A. Löning/Европейски съюз, представляван от Европейската комисия

14

2021/C 471/21

Дело C-236/21 P: Жалба, подадена на 12 април 2021 г. от sprd.net AG срещу определението на Общия съд (девети състав), постановено на 12 февруари 2021 г. по дело T-19/20 — sprd.net AG/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

15

2021/C 471/22

Дело C-361/21: Преюдициално запитване от Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Хърватия), постъпило на 8 юни 2021 г. — IC/PET-PROM d.o.o.

15

2021/C 471/23

Дело C-418/21: Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 9 юли 2021 г. — Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH/Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

16

2021/C 471/24

Дело C-426/21: Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 13 юли 2021 г. — Ocilion IPTV Technologies GmbH/Seven.One Entertainment Group GmbH и Puls 4 TV GmbH & Co. KG

16

2021/C 471/25

Дело C-458/21: Преюдициално запитване от Kúria (Унгария), постъпило на 22 юли 2021 г. — CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

18

2021/C 471/26

Дело C-472/21: Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 2 август 2021 г. — Monz Handelsgesellschaft lnternational mbH & Co. KG/Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG

18

2021/C 471/27

Дело C-477/21: Преюдициално запитване от Miskolci Törvényszék (Унгария), постъпило на 3 август 2021 г. — IH/MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

19

2021/C 471/28

Дело C-482/21: Преюдициално запитване от Fővárosi Törvényszék (Унгария), постъпило на 5 август 2021 г. — Euler Hermes SA Magyarországi Fióktelepe/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

20

2021/C 471/29

Дело C-486/21: Преюдициално запитване от Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Словения), постъпило на 9 август 2021 г. — SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o./Mestna občina Ljubljana

20

2021/C 471/30

Дело C-492/21 P: Жалба, подадена на 9 август 2021 г. от Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 2 юни 2021 г. по дело T-223/18, Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo/Европейска комисия

23

2021/C 471/31

Дело C-495/21: Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 12 август 2021 г. — L. GmbH/Федерална република Германия

25

2021/C 471/32

Дело C-496/21: Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 12 август 2021 г. — H. Ltd./Федерална република Германия

25

2021/C 471/33

Дело C-512/21: Преюдициално запитване от Fővárosi Törvényszék (Унгария), постъпило на 17 август 2021 г. — Aquila Part Prod Com S.A./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

26

2021/C 471/34

Дело C-517/21: Преюдициално запитване от Landesgericht Korneuburg (Австрия), постъпило на 20 август 2021 г. — Laudamotion GmbH/TG, QN, AirHelp Germany GmbH

27

2021/C 471/35

Дело C-556/21: Преюдициално запитване от Raad van State (Нидерландия), постъпило на 10 септември 2021 г. — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, други страни: E.N., S.S. и J.Y.

28

2021/C 471/36

Дело C-567/21: Преюдициално запитване от Cour de cassation (Франция), постъпило на 15 септември 2021 г. — BNP Paribas SA/TR

29

2021/C 471/37

Дело C-576/21 P: Жалба, подадена на 17 септември 2021 г. от Ana Carla Mendes de Almeida срещу определението, постановено от Общия съд (девети състав) на 8 юли 2021 г. по дело T-75/21, Ana Carla Mendes de Almeida/Съвет на Европейския съюз

29

2021/C 471/38

Дело C-500/19: Определение на председателя на Съда от 24 август 2021 г. (преюдициално запитване, отправено от Oberster Gerichtshof — Австрия) — Puls 4 TV GmbH & Co. KG/YouTube LLC, Google Austria GmbH

31

2021/C 471/39

Дело C-806/19: Определение на председателя на Съда от 1 септември 2021 г. — Европейска комисия/HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC Continental Europe, по-рано HSBC France

31

2021/C 471/40

Дело C-919/19: Определение на председателя на четвърти състав на Съда от 13 август 2021 г. (Преюдициално запитване, отправено от Najvyšší súd Slovenskej republiky — Словакия) — Generálna prokuratura Slovenskej republiky/X.Y.

31

2021/C 471/41

Дело C-78/20: Определение на председателя на втори състав на Съда от 1 септември 2021 г. (преюдициално запитване, отправено от Najvyšší súd Slovenskej republiky — Словакия) — Generálna prokuratura Slovenskej republiky/M.B.

32

2021/C 471/42

Дело C-126/20: Определение на председателя на пети състав на Съда от 19 юли 2021 г. (преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgericht Berlin — Германия) — ExxonMobil Production Deutschland GmbH/Bundesrepublik Deutschland, представлявана от Umweltbundesamt (Федерална агенция за околната среда)

32

2021/C 471/43

Съединени дела C-380/20—C-384/20: Определение на председателя на Съда от 10 август 2021 г. (преюдициално запитване, отправено от Landgericht Köln — Германия) — BQ (C-380/20), VR (C-381/20), AL (C-382/20), LK (C-383/20), DP (C-384/20)/Deutsche Lufthansa AG

32

2021/C 471/44

Дело C-435/20: Определение на председателя на девети състав на Съда от 9 август 2021 г. (преюдициално запитване, отправено от Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Германия) — C./Федерална република Германия

32

2021/C 471/45

Дело C-298/21: Определение на председателя на Съда от 18 август 2021 г. (преюдициално запитване, отправено от Curtea de Apel Braşov — Румъния) — S.C. Techno-Gaz K.F.T. PAKS/U.A.T. Comuna Dalnic

33

 

Общ съд

2021/C 471/46

Дело T-341/18: Решение на Общия съд от 29 септември 2021 г. — Nec/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на алуминиеви и танталови електролитни кондензатори — Решение за установяване на нарушение на член 101 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за ЕИП — Съгласуване на цените в цялото ЕИП — Отговорност на дружеството майка за нарушение, извършено от негово дъщерно дружество — Насоки от 2006 г. относно метода за определяне на размера на глобите — Тежест на нарушението — Увеличение на размера на глобата поради повторност на нарушението — Пропорционалност — Правомощие за пълен съдебен контрол)

34

2021/C 471/47

Дело T-342/18: Решение на Общия съд от 29 септември 2021 г. — Nichicon Corporation/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на алуминиеви и танталови електролитни кондензатори — Решение за установяване на нарушение на член 101 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за ЕИП — Съгласуване на цените в цялото ЕИП — Съгласувана практика — Обмен на чувствителна търговска информация — Териториална компетентност на Комисията — Ограничаване на конкуренцията с оглед на целта — Изложение на възраженията — Точка 13 от Насоките от 2006 г. относно метода за определяне на размера на глобите — Стойност на продажбите — Задължение за мотивиране — Пропорционалност — Равно третиране — Единно продължено нарушение — Тежест на нарушението — Публично разграничаване — Смекчаващи обстоятелства — Правомощие за пълен съдебен контрол)

34

2021/C 471/48

Дело T-343/18: Решение на Общия съд от 29 септември 2021 г. — Tokin/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на алуминиеви и танталови електролитни кондензатори — Решение за установяване на нарушение на член 101 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за ЕИП — Съгласуване на цените в цялото ЕИП — Изложение на възраженията — Насоки от 2006 г. относно метода за определяне на размера на глобите — Стойност на продажбите — Пропорционалност — Равно третиране — Тежест на нарушението — Смекчаващи обстоятелства)

35

2021/C 471/49

Дело T-344/18: Решение на Общия съд от 29 септември 2021 г. — Rubycon и Rubycon Holdings/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на алуминиеви и танталови електролитни кондензатори — Решение за установяване на нарушение на член 101 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за ЕИП — Съгласуване на цените в цялото ЕИП — Глоби — Частично освобождаване от глоба — Точка 26 от Известието за сътрудничеството от 2006 г. — Намаляване на размера на глобата — Точка 37 от Насоките от 2006 г. относно метода за определяне на размера на глобите — Таван от 10 % от оборота — Правомощие за пълен съдебен контрол)

36

2021/C 471/50

Дело T-363/18: Решение на Общия съд от 29 септември 2021 г. — Nippon Chemi-Con Corporation/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар на алуминиеви и танталови електролитни кондензатори — Решение за установяване на нарушение на член 101 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за ЕИП — Съгласуване на цените в цялото ЕИП — Съгласувана практика — Обмен на чувствителна търговска информация — Териториална компетентност на Комисията — Право на защита и право на изслушване — Стабилност на акта — Единно продължено нарушение — Ограничаване на конкуренцията с оглед на целта — Насоки от 2006 г. относно метода за определяне на размера на глобите — Стойност на продажбите — Задължение за мотивиране — Пропорционалност — Равно третиране — Тежест на нарушението — Смекчаващи обстоятелства — Точка 37 от Насоките от 2006 г. относно метода за определяне на размера на глобите — Правомощие за пълен съдебен контрол)

36

2021/C 471/51

Дело T-447/18: Решение на Общия съд от 29 септември 2021 г. — TUIfly/Комисия (Държавни помощи — Споразумения, сключени от Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft с авиокомпаниите Hapag Lloyd Express и TUIfly — Летищни услуги — Маркетингови услуги — Решение, с което помощите се обявяват за несъвместими с вътрешния пазар и се разпорежда възстановяването им — Предимство — Критерий за частния инвеститор — Член 41 от Хартата на основните права — Право на достъп до преписката — Право на изслушване)

37

2021/C 471/52

Дело T-448/18: Решение на Общия съд от 29 септември 2021 г. — Ryanair и др./Комисия (Държавни помощи — Споразумения, сключени от Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft с Ryanair и дъщерните му дружества Airport Marketing Services и Leading Verge.com — Летищни услуги — Маркетингови услуги — Решение, с което помощите се обявяват за несъвместими с вътрешния пазар и се разпорежда възстановяването им — Понятие за държавна помощ — Отговорност на държавата — Предимство — Критерий за частния инвеститор — Възстановяване — Член 41 от Хартата на основните права — Право на достъп до преписката — Право на изслушване)

38

2021/C 471/53

Дело T-619/18: Решение на Общия съд от 29 септември 2021 г. — TUIfly/Комисия (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документи във връзка с производство за контрол на държавните помощи — Отказ за предоставяне на достъп — Изключение, свързано със защитата на целите на дейностите по инспектиране, разследване и одит — Изключение, свързано със защитата на търговските интереси на трето лице — По-висш обществен интерес)

38

2021/C 471/54

Дело T-745/18: Решение на Общия съд от 6 октомври 2021 г. — Covestro Deutschland/Комисия (Държавни помощи — Схема за помощи, приведена в действие от Германия в полза на някои големи потребители на електроенергия — Освобождаване от мрежови такси за периода 2012 — 2013 г. — Решение, с което схемата за помощи се обявява за несъвместима с вътрешния пазар и за неправомерна и се разпорежда възстановяване на изплатените помощи — Жалба за отмяна — Срок за обжалване — Допустимост — Понятие за помощ — Държавни ресурси — Равно третиране — Оправдани правни очаквания)

39

2021/C 471/55

Дело T-167/19: Решение на Общия съд от 6 октомври 2021 г. — Tempus Energy Germany и T Energy Sweden/Комисия (Държавни помощи — Полски пазар на електроенергия — Механизъм за осигуряване на капацитет — Решение да не се повдигат възражения — Схема за помощи — Член 108, параграфи 2 и 3 ДФЕС — Понятие за съмнения — Член 4, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2015/1589 — Сериозни затруднения — Член 107, параграф 3, буква в) ДФЕС — Насоки относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 — 2020 г. — Процесуални права на заинтересованите страни — Задължение за мотивиране)

40

2021/C 471/56

Дело T-196/19: Решение на Общия съд от 6 октомври 2021 г. — AZ/Комисия (Държавни помощи — Схема за помощи, приведена в действие от Германия в полза на някои големи потребители на електроенергия — Освобождаване от мрежови такси за периода 2012 — 2013 г. — Решение, с което схемата за помощи се обявява за несъвместима с вътрешния пазар и за неправомерна и се разпорежда възстановяване на изплатените помощи — Жалба за отмяна — Срок за обжалване — Допустимост — Понятие за помощ — Държавни ресурси — Селективност — Равно третиране — Оправдани правни очаквания)

40

2021/C 471/57

Свързани дела T-233/19 и T-234/19: Решение на Общия съд от 6 октомври 2021 г. — Infineon Technologies Dresden и Infineon Technologies/Комисия (Държавни помощи — Схема за помощи, приведена в действие от Германия в полза на някои големи потребители на електроенергия — Освобождаване от мрежови такси за периода 2012 — 2013 г. — Решение, с което схемата за помощи се обявява за несъвместима с вътрешния пазар и за неправомерна и се разпорежда възстановяване на изплатените помощи — Жалба за отмяна — Срок за обжалване — Допустимост — Понятие за помощ — Държавни ресурси)

41

2021/C 471/58

Дело T-238/19: Решение на Общия съд от 6 октомври 2021 г. — Wepa Hygieneprodukte и др./Комисия (Държавни помощи — Схема за помощи, приведена в действие от Германия в полза на някои големи потребители на електроенергия — Освобождаване от мрежови такси за периода 2012 — 2013 г. — Решение, с което схемата за помощи се обявява за несъвместима с вътрешния пазар и за неправомерна и се разпорежда възстановяване на изплатените помощи — Жалба за отмяна — Срок за обжалване — Допустимост — Понятие за помощ — Държавни ресурси — Избирателност)

42

2021/C 471/59

Дело T-384/19: Решение на Общия съд от 29 септември 2021 г. — Парламент/Axa Assurances Luxembourg и др. (Арбитражна клауза — Застрахователен договор „Всички застрахователни рискове за строителен обект“ — Разширяване и модернизиране на сградата „Конрад Аденауер“ в Люксембург — Щети, причинени от дъждовна вода — Искане за възстановяване на разноските и за обезщетение — Приложно поле на застраховката — Клауза за изключване — Допълнителни процесуални задължения — Производство, част от което се провежда неприсъствено)

43

2021/C 471/60

Дело T-569/19: Решение на Общия съд от 29 септември 2021 г. — AlzChem Group/Комисия (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документи, свързани с производство по възстановяване на държавна помощ вследствие на решение, с което тя е обявена за несъвместима с вътрешния пазар и е разпоредено възстановяването ѝ — Отказ за предоставяне на достъп — Изключение, свързано със защитата на целите на дейности по инспектиране, разследване и одит — По-висш обществен интерес — Принцип на недопускане на дискриминация — Задължение за мотивиране)

43

2021/C 471/61

Дело T-7/20: Решение на Общия съд от 6 октомври 2021 г. — Global Translation Solutions/Парламент (Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Услуги по писмени преводи — Отхвърляне на офертата на оферент — Възлагане на поръчката на друг оферент — Критерии за възлагане — Формат за изтегляне на файла, предоставен по време на теста)

44

2021/C 471/62

Дело T-60/20: Решение на Общия съд от 29 септември 2021 г. — Enosi Mastichoparagogon Chiou/EUIPO (MASTIHACARE) (Марка на Европейския съюз — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Словна марка „MASTIHACARE“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Описателен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) №o 207/2009 [понастоящем член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) 2017/1001] — Задължение за мотивиране — Член 94, параграф 1 от Регламент 2017/1001)

45

2021/C 471/63

Дело T-116/20: Решение на Общия съд от 29 септември 2021 г. — Società agricola Vivai Maiorana и др./Комисия (Земеделие — Регламент (ЕС) 2016/2031 — Защитни мерки срещу вредителите по растенията — Списък с регулираните от Съюза некарантинни вредители — Праг, над който наличието на регулиран от Съюза некарантинен вредител по растенията за засаждане има неприемливо икономическо въздействие — Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 — Професионални сдружения — Жалба за отмяна — Процесуална легитимация — Допустимост — Пропорционалност — Задължение за мотивиране)

45

2021/C 471/64

Дело T-519/20: Решение на Общия съд от 6 октомври 2021 г. — LP/Парламент (Публична служба — Акредитирани парламентарни сътрудници — Отказано назначаване — Условия за назначаване — Гаранции за притежаване на нравствени качества — Явна грешка в преценката — Задължение за полагане на грижа)

46

2021/C 471/65

Дело T-528/20: Решение на Общия съд от 29 септември 2021 г. — Kočner/Европол (Извъндоговорна отговорност — Извършени от Европол експертизи за целите на национално наказателно производство — Твърдяно неразрешено разкриване на данни — Регламент (ЕС) 2016/794 — Член 50, параграф 1 — Неимуществена вреда — Причинно-следствена връзка)

46

2021/C 471/66

Дело T-592/20: Решение на Общия съд от 29 септември 2021 г. — Универс Агро/EUIPO — Shandong Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „AGATE“ — Абсолютно основание за недействителност — Недобросъвестност — Член 52, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 59, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

47

2021/C 471/67

Дело T-685/20: Решение на Общия съд от 22 септември 2021 г. — Asian Gear/EUIPO — Multimox (Scooter) (Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, изобразяващ скутер — Предходен промишлен дизайн — Основание за недействителност — Оповестяване на предходния промишлен дизайн — Член 7 от Регламент (ЕО) № 6/2002)

48

2021/C 471/68

Дело T-686/20: Решение на Общия съд от 22 септември 2021 г. — Asian Gear/EUIPO — Multimox (Scooter) (Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, изобразяващ скутер — Предходен промишлен дизайн — Основание за недействителност — Оповестяване на предходния промишлен дизайн — Член 7 от Регламент (ЕО) № 6/2002)

48

2021/C 471/69

Дело T-32/21: Решение на Общия съд от 6 октомври 2021 г. — Daw/EUIPO (Muresko) (Марка на Европейския съюз — Словна марка на Европейския съюз „Muresko“ — По-ранни национални словни марки „Muresko“ — Претендиране на предходността на по-ранни национални марки след регистрацията на марка на Европейския съюз — Членове 39 и 40 от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Регистрация на по-ранните национални марки, чийто срок на действие е изтекъл към датата на представяне на претенцията)

49

2021/C 471/70

Дело T-139/19: Определение на Общия съд от 24 септември 2021 г. — Pilatus Bank/ЕЦБ (Икономическа и парична политика — Пруденциален надзор над кредитните институции — Отнемане на лиценз — Задачи, възложени на ЕЦБ — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)

49

2021/C 471/71

Дело T-476/20: Определение на Общия съд от 22 септември 2021 г. — Alteryx/EUIPO — Allocate Software (ALLOCATE) (Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Оттегляне на искането за отмяна — Липса на основание за произнасяне)

50

2021/C 471/72

Дело T-611/20: Определение на Общия съд от 28 септември 2021 г. — Airoldi Metalli/Комисия (Жалба за отмяна — Дъмпинг — Внос на екструдирани алуминиеви изделия с произход от Китай — Регистрационен режим на вноса — Липса на правен интерес — Недопустимост)

50

2021/C 471/73

Дело T-588/21: Жалба, подадена на 15 септември 2021 г. — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products и Koopman International (Устройства за разпределяне на флуиди)

51

2021/C 471/74

Дело T-605/21: Жалба, подадена на 20 септември 2021 г. — TestBioTech/Комисия

52

2021/C 471/75

Дело T-606/21: Жалба, подадена на 20 септември 2021 г. — TestBioTech/Комисия

53

2021/C 471/76

Дело T-608/21: Жалба, подадена на 27 септември 2021 г. — Automobiles Citroën/EUIPO Polestar (Емблема, изобразяваща два обърнати шеврона)

53

2021/C 471/77

Дело T-609/21: Жалба, подадена на 22 септември 2021 г. — Privatbrauerei Eichbaum/EUIPO — Anchor Brewing Company (STEAM)

54

2021/C 471/78

Дело T-617/21: Жалба, подадена на 24 септември 2021 г. — B&Bartoni/EUIPO — Hypertherm (Заваръчна горелка (част от ~)

55

2021/C 471/79

Дело T-619/21: Жалба, подадена на 27 септември 2021 г. — PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs/EUIPO — Haufe-Lexware (TAXMARC)

55

2021/C 471/80

Дело T-622/21: Жалба, подадена на 29 септември 2021 г. — Puma/EUIPO — SMB Swisspour (PUMA)

56

2021/C 471/81

Дело T-623/21: Жалба, подадена на 29 септември 2021 г. — Puma/EUIPO — Vaillant (Puma)

57

2021/C 471/82

Дело T-625/21: Жалба, подадена на 28 септември 2021 г. — Automobiles Citroën/EUIPO — Polestar (Емблема, изобразяваща два обърнати шеврона)

58

2021/C 471/83

Дело T-627/21: Жалба, подадена на 30 септември 2021 г. — Segimerus/EUIPO — Karsten Manufacturing (MONSOON)

58

2021/C 471/84

Дело T-629/21: Жалба, подадена на 29 септември 2021 г. — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları и др./Комисия

59

2021/C 471/85

Дело T-630/21: Жалба, подадена на 29 септември 2021 г. — Çolakoğlu Metalurji и Çolakoğlu Dış Ticaret/Комисия

60

2021/C 471/86

Дело T-632/21: Жалба, подадена на 1 октомври 2021 г. — Agreiter и др./Комисия

61

2021/C 471/87

Дело T-635/21: Жалба, подадена на 1 октомври 2021 г. — Carlings/EUIPO — Margarete Steiff (STUHF)

62

2021/C 471/88

Дело T-636/21: Жалба, подадена на 1 октомври 2021 г. — Eurol/EUIPO — Pernsteiner (eurol LUBRICANTS)

63

2021/C 471/89

Дело T-637/21: Жалба, подадена на 4 октомври 2021 г. — Target Brands/EUIPO —The a.r.t. company b&s (ART CLASS)

64

2021/C 471/90

Дело T-640/21: Жалба, подадена на 4 октомври 2021 г. — bet-at-home.com Entertainment/EUIPO (bet-at-home)

64

2021/C 471/91

Дело T-641/21: Жалба, подадена на 4 октомври 2021 г. — dennree/EUIPO (BioMarkt)

65

2021/C 471/92

Дело T-344/20: Определение на Общия съд от 23 септември 2021 г. — El Corte Inglés/EUIPO — Unión Detallistas Españoles (unit)

66


BG

 

Top