EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:371:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 371, 15 септември 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 371

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 64
15 септември 2021 г.


Съдържание

Страница

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
СЕСИЯ 2020—2021
Заседания от 8 до 10 юли 2020 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ
Заседание от 23 юли 2020 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

1


 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски парламент

 

Сряда, 8 юли 2020 r.

2021/C 371/01

Резолюция на Европейския парламент от 8 юли 2020 г. относно международното и националното отвличане от родител в Япония на деца от ЕС (2020/2621(RSP))

2

2021/C 371/02

Резолюция на Европейския парламент от 8 юли 2020 г. относно правата на лицата с интелектуална недостатъчност и техните семейства в контекста на извънредното положение във връзка с COVID-19 (2020/2680(RSP))

6

 

Петък, 10 юли 2020 r.

2021/C 371/03

Резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2020 г. относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка — годишен доклад за 2019 г. (2019/2126(INI))

10

2021/C 371/04

Резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2020 г. относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка — годишен доклад за 2018 г. (2019/2127(INI))

22

2021/C 371/05

Резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2020 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз — борба с измамите — годишен доклад за 2018 г. (2019/2128(INI))

34

2021/C 371/06

Резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2020 г. относно хуманитарното положение във Венесуела и кризата с бежанците и миграцията (2019/2952(RSP))

48

2021/C 371/07

Резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2020 г. относно проекта на регламент за изпълнение на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества бефлубутамид, беналаксил, бентиаваликарб, бифеназат, боскалид, бромоксинил, каптан, циазофамид, диметоморф, етефон, етоксазол, фамоксадон, фенамифос, флумиоксазин, флуоксастробин, фолпет, форметанат, метрибузин, милбемектин, Paecilomyces lilacinus, щам 251, фенмедифам, фосмет, пиримифос-метил, пропамокарб, протиоконазол и S-метолахлор (D067115/02 — 2020/2671(RSP))

53

2021/C 371/08

Резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2020 г. относно всеобхватен европейски подход към съхранението на енергия (2019/2189(INI))

58

2021/C 371/09

Резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2020 г. относно преразглеждането на указанията за трансевропейската енергийна инфраструктура (2020/2549(RSP))

68

2021/C 371/10

Резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2020 г. относно препоръката на Европейския парламент до Съвета и Комисията относно сключването на споразумение, по което се водят преговори, между Европейския съюз и Нова Зеландия относно обмена на лични данни между Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и новозеландските компетентни органи за борба с тежката престъпност и тероризма (COM(2019)0551 — 2020/2048(INI))

71

2021/C 371/11

Резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2020 г. относно стратегията за химичните вещества с цел устойчивост (2020/2531(RSP))

75

2021/C 371/12

Резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2020 г. относно всеобхватна политика на Съюза за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма — план за действие на Комисията и други неотдавнашни събития (2020/2686(RSP))

92

2021/C 371/13

Резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2020 г. относно стратегията на ЕС за общественото здраве след COVID-19 (2020/2691(RSP))

102

 

Четвъртък, 23 юли 2020 r.

2021/C 371/14

Резолюция на Европейския парламент от 23 юли 2020 г. относно заключенията от извънредното заседание на Европейския съвет на 17– 21 юли 2020 г. (2020/2732(RSP))

110


 

III   Подготвителни актове

 

Европейски парламент

 

Сряда, 8 юли 2020 r.

2021/C 371/15

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юли 2020 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно електронната информация за товарни превози (05142/1/2020 — C9-0103/2020 — 2018/0140(COD))

115

2021/C 371/16

Решение на Европейския парламент от 8 юли 2020 г. относно предложението за назначаване на Хелга Бергер за член на Сметната палата (C9-0129/2020 — 2020/0802(NLE))

116

2021/C 371/17

Решение на Европейския парламент от 8 юли 2020 г. относно предложението за назначаване на изпълнителен директор на Европейския банков орган (C9-0080/2020 — 2020/0905(NLE))

117

2021/C 371/18

P9_TA(2020)0180
Изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юли 2020 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост (COM(2020)0206 — C9-0145/2020 — 2020/0086(COD))
P9_TC1-COD(2020)0086
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 8 юли 2020 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2020/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост

118

2021/C 371/19

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юли 2020 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2454 по отношение на датите на прилагане поради кризата с COVID-19 (COM(2020)0201 — C9-0136/2020 — 2020/0084(CNS))

119

 

Четвъртък, 9 юли 2020 r.

2021/C 371/20

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 9 юли 2020 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012 (05112/1/2020 — C9-0106/2020 — 2017/0121(COD))

123

2021/C 371/21

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 9 юли 2020 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания и дневните и седмичните почивки, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи (05114/1/2020 — C9-0104/2020 — 2017/0122(COD))

124

2021/C 371/22

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 9 юли 2020 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 1071/2009, (ЕО) № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора на автомобилния транспорт (05115/1/2020 — C9-0105/2020 — 2017/0123(COD))

125

2021/C 371/23

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 19 юни 2020 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 877/2013 за допълнение на Регламент (ЕС) № 473/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната (C(2020)04140 — 2020/2695(DEA))

126

2021/C 371/24

P9_TA(2020)0188
Европейската гражданска инициатива: временни мерки във връзка със сроковете за етапите на събиране, проверка и разглеждане с оглед наизбухването на COVID-19 ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 9 юли 2020 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на временни мерки във връзка със сроковете за етапите на събиране, проверка и разглеждане, предвидени в Регламент (ЕС) 2019/788 относно европейската гражданска инициатива, с оглед на разпространението на COVID-19 (COM(2020)0221 — C9-0142/2020 — 2020/0099(COD))
P9_TC1-COD(2020)0099
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 9 юли 2020 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2020/… на Европейския парламент и на Съвета за определяне на временни мерки във връзка със сроковете за етапите на събиране, проверка и разглеждане, предвидени в Регламент (ЕС) 2019/788 относно европейската гражданска инициатива, с оглед на избухването на COVID-19

128

 

Петък, 10 юли 2020 r.

2021/C 371/25

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2020 г. относно предложението за решение на Съвета за изменение на директиви (ЕС) 2017/2455 и (ЕС) 2019/1995 по отношение на датите на транспониране и прилагане поради кризата с COVID-19 (COM(2020)0198 — C9-0137/2020 — 2020/0082(CNS))

129

2021/C 371/26

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2020 г. относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите членки (COM(2020)0070 — C9-0079/2020 — 2020/0030(NLE))

134

2021/C 371/27

Резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2020 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2020 на Европейския съюз за финансовата 2020 година — Запазване на подкрепата за бежанците и приемните общности в Йордания, Ливан и Турция в отговор на кризата в Сирия (09060/2020 — C9-0189/2020 — 2020/2092(BUD))

161

2021/C 371/28

Резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2020 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета във връзка с мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020 г. за продължаване на хуманитарната помощ за бежанците в Турция (COM(2020)0422 — C9-0162/2020 — 2020/2094(BUD))

163

2021/C 371/29

P9_TA(2020)0202
Преходни разпоредби с цел да се преодолее въздействието от кризата с COVID-19 (изменение на Регламент (ЕС) 2016/1628) ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2020 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1628 по отношение на неговите преходни разпоредби с цел да се преодолее въздействието от кризата с COVID-19 (COM(2020)0233 — C9-0161/2020 — 2020/0113(COD))
P9_TC1-COD(2020)0113
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 юли 2020 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2020/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1628 във връзка с неговите преходни разпоредби с цел справяне с въздействието на кризата с COVID-19

165

2021/C 371/30

P9_TA(2020)0203
Провеждане на клинични изпитвания и доставка на лекарствени продукти за хуманна употреба, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани организми и предназначени за лечение или превенция на коронавирусното заболяване ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 юли 2020 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно провеждането на клинични изпитвания и доставката на лекарствени продукти за хуманна употреба, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани организми и предназначени за лечение или превенция на коронавирусното заболяване (COM(2020)0261 — C9-0185/2020 — 2020/0128(COD))
P9_TC1-COD(2020)0128
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 10 юли 2020 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2020/… на Европейския парламент и на Съвета относно провеждането на клинични изпитвания и доставката на лекарствени продукти за хуманна употреба, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирани организми и предназначени за лечение или превенция на коронавирусното заболяване (COVID-19)

166


Легенда на използваните знаци

*

Процедура на консултация

***

Процедура на одобрение

***I

Обикновена законодателна процедура (първо четене)

***II

Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III

Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в проекта на акт.)

Изменения, внесени от Парламента:

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се заличава или зачерква заместваният текст.

BG

 

Top