EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:289:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 289, 19 юли 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 289

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 64
19 юли 2021 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2021/C 289/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2021/C 289/02

Дело C-635/18: Решение на Съда (седми състав) от 3 юни 2021 г. — Европейска комисия/Федерална република Германия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Околна среда — Директива 2008/50/ЕО — Качество на атмосферния въздух — Член 13, параграф 1 и приложение XI — Системно и постоянно превишаване на пределно допустимите стойности за азотен диоксид (NO2) в някои агломерации и зони в Германия — Член 23, параграф 1 — Приложение XV — „Възможно най-кратък“ период на превишаване — Подходящи мерки)

2

2021/C 289/03

Дело C-650/18: Решение на Съда (голям състав) от 3 юни 2021 г. — Унгария/Европейски парламент (Жалба за отмяна — Член 7, параграф 1 ДЕС — Резолюция на Европейския парламент относно предложение, с което Съветът на Европейския съюз се призовава да констатира наличието на очевиден риск от тежко нарушение на ценностите, на които се основава Съюзът — Членове 263 ДФЕС и 269 ДФЕС — Компетентност на Съда — Допустимост на жалбата — Обжалваем акт — Член 354 ДФЕС — Правила за преброяване на гласовете в Парламента — Правилник за дейността на Европейския парламент — Член 178, параграф 3 — Понятие за подаден глас — Гласове „въздържал се“ — Принципи на правна сигурност, на равно третиране, на демокрация и на лоялно сътрудничество)

3

2021/C 289/04

Съединени дела C-818/18 P и С-6/19 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 3 юни 2021 г. — The Yokohama Rubber Co. Ltd/Pirelli Tyre SpA (C-818/18 P), Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)/Pirelli Tyre SpA (C-6/19 P) (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Абсолютни основания за отказ или за недействителност на регистрацията — Знак, който се състои изключително от формата на стоките, необходима за постигането на технически резултат — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 7, параграф 1, буква д), точка ii) — Знак, състоящ се от форма, която не представлява съществена част от стоката)

3

2021/C 289/05

Дело C-326/19: Решение на Съда (седми състав) от 3 юни 2021 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Италия) — EB/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — MIUR, Università degli Studi Roma Tre (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 1999/70/ЕО — Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) — Клауза 5 — Последователни срочни трудови договори или правоотношения — Злоупотреба — Предохранителни мерки — Срочни трудови договори в публичния сектор — Университетски изследователи)

4

2021/C 289/06

Дело C-546/19: Решение на Съда (четвърти състав) от 3 юни 2021 г. (преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht — Германия) — BZ/Westerwaldkreis (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Имиграционна политика — Връщане на гражданите на трети страни, които са в незаконен престой — Директива 2008/115/ЕО — Член 2, параграф 1 — Приложно поле — Гражданин на трета страна — Осъдителна присъда в държавата членка — Член 3, точка 6 — Забрана за влизане — Съображения, свързани с обществения ред и обществената сигурност — Отмяна на решението за връщане — Законосъобразност на забраната за влизане)

5

2021/C 289/07

Дело C-563/19 P: Решение на Съда (втори състав) от 3 юни 2021 г. — Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux SA, Harz-Metall GmbH/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картели — Пазар на рециклирането на автомобилни акумулатори — Известие относно сътрудничеството от 2006 г. — Точка 26 — Частично освобождаване от глоби — Допълнителни факти, увеличаващи тежестта или продължителността на нарушението — Известни на Европейската комисия факти — Намаляване на размера на глобата — Класиране за целите на намаляването — Хронологичен ред)

6

2021/C 289/08

Дело C-624/19: Решение на Съда (втори състав) от 3 юни 2021 г. (преюдициално запитване от Watford Employment Tribunal — Обединено кралство) — K и др., L, M, N и др., O, P, Q, R, S, T/Tesco Stores Ltd (Преюдициално запитване — Социална политика — Равно заплащане на мъжете и жените — Член 157 ДФЕС — Директен ефект — Понятие „труд с равна стойност“ — Искания за получаване на равно заплащане за труд с равна стойност — Единен източник — Работници от различен пол при един и същ работодател — Различни обекти — Сравнение)

6

2021/C 289/09

Дело C-726/19: Решение на Съда (седми състав) от 3 юни 2021 г. (преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Испания) — Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario/JN (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 1999/70/ЕО — Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) — Клауза 5 — Приложимост — Понятие „последователни срочни трудови договори или правоотношения“ — Срочни трудови договори в публичния сектор — Мерки за предотвратяване и санкциониране на злоупотребата с последователни срочни трудови договори и правоотношения — Понятие „обективни причини“, обосноваващи подобни договори — Еквивалентни законови мерки — Задължение за съответстващо тълкуване на националното право — Икономическа криза)

7

2021/C 289/10

Дело C-762/19: Решение на Съда (пети състав) от 3 юни 2021 г. (преюдициално запитване от Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija — Латвия) — „CV-Online Latvia“ SIA/„Melons“ SIA (Преюдициално запитване — Правна закрила на базите данни — Директива 96/9/ЕО — Член 7 — Право „sui generis“ на производителите на бази данни — Недопускане трети лица да „извличат“ или „използват повторно“, без разрешение от производителя, цялото или съществена част от съдържанието на база данни — База данни, свободно достъпна в интернет — Метатърсачка, специализирана в търсенето на обяви за работа — Извличане и/или повторно използване на съдържанието на база данни — Засягане на съществена инвестиция в придобиването, проверката или оформлението на съдържанието на база данни)

8

2021/C 289/11

Дело C-784/19: Решение на Съда (голям състав) от 3 юни 2021 г. (преюдициално запитване от Административен съд — Варна — България) — „ТИЙМ ПАУЪР ЕВРОПА“ ЕООД/Директор на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите — Варна (Преюдициално запитване — Работници мигранти — Социална сигурност — Приложимо законодателство — Регламент (ЕО) № 883/2004 — Член 12, параграф 1 — Командироване — Работници, наети от предприятия, които осигуряват временна работа — Регламент (ЕО) № 987/2009 — Член 14, параграф 2 — Удостоверение A 1 — Определяне на държавата членка, в която работодателят обичайно осъществява дейността си — Понятие „значителни по обхват дейности, различни от чисто вътрешни управленски дейности“ — Липса на предоставяне на работници за временна работа на територията на държавата членка, в която е установен работодателят)

8

2021/C 289/12

Дело C-822/19: Решение на Съда (девети състав) от 3 юни 2021 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Alba Iulia — Румъния) —Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală a Vămilor — Direcţia Regională Vamală Braşov — Biroul Vamal de Interior Sibiu/Flavourstream SRL (Преюдициално запитване — Митнически съюз — Обща митническа тарифа — Комбинирана номенклатура — Тарифно класиране — Тарифни подпозиции 1702 90 95, 2912 49 00 и 3824 90 92 — Воден разтвор)

9

2021/C 289/13

Дело C-910/19: Решение на Съда (четвърти състав) от 3 юни 2021 г. (преюдициално запитване от Tribunal Supremo — Испания) — Bankia SA/Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS) (Преюдициално запитване — Директива 2003/71/ЕО — Проспект при публично предлагане на ценни книжа или при допускане на ценни книжа до търгуване — Член 3, параграф 2 — Член 6 — Предложение, отправено едновременно до неквалифицирани и квалифицирани инвеститори — Съдържание на предоставената в проспекта информация — Иск за отговорност — Неквалифицирани и квалифицирани инвеститори — Познаване на икономическото състояние на емитента)

10

2021/C 289/14

Дело C-914/19: Решение на Съда (втори състав) от 3 юни 2021 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Ministero della Giustizia/GN (Преюдициално запитване — Социална политика — Принцип на равно третиране в областта на заетостта и професиите — Директива 2000/78/ЕО — Член 6, параграф 1 — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 21 — Забрана на дискриминация, основана на възраст — Национална правна уредба, с която се определя възрастова граница от 50 години за достъпа до професията нотариус — Обосноваване)

11

2021/C 289/15

Дело C-931/19: Решение на Съда (десети състав) от 3 юни 2021 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzgericht — Австрия) — Titanium Ltd/Finanzamt Österreich, по-рано Finanzamt Wien (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Членове 43 и 45 — Директива 2006/112/ЕО, изменена с Директива 2008/8/ЕО — Членове 44, 45 и 47 — Доставки на услуги — Място на данъчна привръзка — Понятие за постоянен обект — Отдаване под наем на недвижим имот в държава членка — Собственик на недвижим имот със седалище на остров Джърси)

11

2021/C 289/16

Дело C-942/19: Решение на Съда (седми състав) от 3 юни 2021 г. (преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Aragón — Испания) — Servicio Aragonés de Salud/LB (Преюдициално запитване — Социална политика — Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) — Клауза 4 — Принцип на недопускане на дискриминация — Отхвърляне на искане за ползване на отпуск за заемане на длъжност в публичния сектор, предвиден за постоянно назначения персонал с нормативно установен статут — Национална правна уредба, която изключва ползването на този отпуск в случай на временно наемане на работа — Приложно поле — Неприложимост на клауза 4 — Липса на компетентност на Съда)

12

2021/C 289/17

Дело C-39/20: Решение на Съда (пети състав) от 3 юни 2021 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Staatssecretaris van Financiën/Jumbocarry Trading GmbH (Преюдициално запитване — Регламент (ЕС) № 952/2013 — Митнически кодекс на Съюза — Член 22, параграф 6, първа алинея във връзка с член 29 — Уведомяване на съответното лице за мотивите, преди да се вземе решение, което би било неблагоприятно за него — Член 103, параграф 1 и член 103, параграф 3, буква б) — Погасителна давност за митническото задължение — Срок за уведомяване за митническото задължение — Спиране на срока — Член 124, параграф 1, буква a) — Погасяване на митническото задължение по давност — Прилагане във времето на разпоредбата, която урежда основанията за спиране — Принципи на правната сигурност и на защита на оправданите правни очаквания)

13

2021/C 289/18

Дело C-76/20: Решение на Съда (осми състав) от 3 юни 2021 г. (преюдициално запитване от Административен съд — Варна — България) — „БалевБио“ ЕООД/Териториална дирекция Северна морска, Агенция „Митници“ (Преюдициално запитване — Обща митническа тарифа — Тарифно класиране — Комбинирана номенклатура — Стоки, съставени от различни материали — Растителни влакна — Меламинова смола — Позиции 3924 и 4419 — Стоки, описани като „бамбукови чаши“)

13

2021/C 289/19

Дело C-182/20: Решение на Съда (осми състав) от 3 юни 2021 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Suceava — Румъния) — BE, DT/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Accer Ipurl Suceava в качеството на синдик на BE, EP (Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Право на приспадане — Корекция на приспаданията — Производство по несъстоятелност — Национална правна уредба, която предвижда автоматичен отказ да се допусне приспадане на ДДС във връзка с облагаеми сделки, предхождащи откриването на това производство)

14

2021/C 289/20

Дело C-194/20: Решение на Съда (шести състав) от 3 юни 2021 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Düsseldorf — Германия) — BY, CX, FU, DW, EV/Stadt Duisburg (Преюдициално запитване — Споразумение за асоцииране ЕИО — Турция — Решение № 1/80 — Членове 6 и 7 — Законна заетост — Член 9 — Достъп до образование на децата на турски работник — Право на пребиваване — Отказ)

15

2021/C 289/21

Дело C-210/20: Решение на Съда (девети състав) от 3 юни 2021 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Rad Service Srl Unipersonale, Cosmo Ambiente Srl, Cosmo Scavi Srl/Del Debbio SpA, Gruppo Sei Srl, Ciclat Val di Cecina Soc. Coop., Daf Costruzioni Stradali Srl (Преюдициално запитване — Възлагане на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство — Директива 2014/24/ЕС — Провеждане на процедурата — Избор на участници и възлагане на поръчки — Член 63 — Оферент, който използва капацитета на друг субект, за да отговори на изискванията на възлагащия орган — Член 57, параграфи 4, 6 и 7 — Декларации с невярно съдържание, представени от този субект — Изключване на посочения оферент, без от него да се изисква или да му се позволи да замени посочения субект — Принцип на пропорционалност)

15

2021/C 289/22

Дело C-280/20: Решение на Съда (осми състав) от 3 юни 2021 г. (преюдициално запитване от Софийски районен съд — България) — ZN/Генерално консулство на Република България в град Валенсия, Кралство Испания (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Регламент (ЕС) № 1215/2012 — Определяне на международната компетентност на съдилищата на държава членка — Член 5, параграф 1 — Работник, който е гражданин на държава членка — Договор, сключен с консулско представителство на тази държава членка в друга държава членка — Служебни задължения на работника — Липса на правомощия на публична власт)

16

2021/C 289/23

Дело C-364/19: Определение на Съда (шести състав) от 14 април 2021 г. (преюдициално запитване от Tribunalul Galaţi — Румъния) — XU, YV, ZW, AU, BZ, CA, DB, EC, NL/SC Credit Europe Ipotecar IFN SA, Credit Europe Bank NV (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Защита на потребителите — Неравноправни клаузи — Директива 93/13/ЕИО — Член 1, параграф 2 — Изключване на договорни клаузи, отразяващи задължителни разпоредби на националното право, от приложното поле на тази директива — Член 4, параграф 2 — Изключение от преценката за неравноправния характер на дадена клауза — Договор за кредит в чуждестранна валута — Твърдяно нарушение на задължението за предоставяне на информация, възложено на продавача или доставчика — Преценка, която запитващата юрисдикция следва да извърши с предимство с оглед на член 1, параграф 2)

17

2021/C 289/24

Дело C-108/20: Определение на Съда (десети състав) от 14 април 2021 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Berlin-Brandenburg — Германия) — HR/Finanzamt Wilmersdorf (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Членове 167 и 168 — Право на приспадане на ДДС, платен по получени доставки — Отказ — Измама — Верига от доставки — Отказ да се признае право на приспадане, когато данъчнозадълженото лице е знаело или е трябвало да знае, че с покупката си участва в сделка, която е част от измама с ДДС)

17

2021/C 289/25

Дело C-471/20: Определение на Съда (десети състав) от 23 април 2021 г. (преюдициално запитване от Cour du travail de Mons — Белгия) — Centre d’Enseignement Secondaire Saint-Vincent de Soignies ASBL/FS (Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 и член 99 от Процедурния правилник на Съда — Социална политика — Защита на безопасността и здравето на работниците — Организация на работното време — Директива 2003/88/ЕО — Максимална продължителност на седмично работно време — Референтен период — Член 16 — Дерогации — Членове 17 и 18 — Възпитател в общежитие, който извършва дейности по надзор и дава нощни дежурства — Ред и условия за ползване на отпуск като компенсиране)

18

2021/C 289/26

Дело C-573/20: Определение на Съда (шести състав) от 14 април 2021 г. (преюдициално запитване от Commissione tributaria provinciale di Parma — Италия) — Casa di Cura Città di Parma SpA/Agenzia delle Entrate („Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 и член 99 от Процедурния правилник на Съда — Данъчни въпрос — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Шеста директива 77/388/ЕИО — Член 17, параграф 2, буква a) — Смесено данъчнозадължено лице — Пропорционално приспадане — Частни или публични оператори, упражняващи освободена дейност — Национална правна уредба, която изключва приспадането на ДДС, свързан с придобиването на стоки или услуги, използвани за нуждите на тези освободени дейности“)

19

2021/C 289/27

Дело C-594/20: Определение на Съда (шести състав) от 15 април 2021 г. (преюдициално запитване от Markkinaoikeus — Финландия) — Kuluttaja-asiamies/MiGame Oy (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Директива 2011/83/ЕС — Потребителски договори — Член 21 — „Комуникация по телефона“ — Използване на телефонна линия от търговец, за да позволи на потребителите да се свържат с него във връзка със сключен договор — Предоставяне от дружество, в рамките на обслужването на клиенти във връзка със сключени договори, на два телефонни номера, като единият е стационарен и с добавена стойност, а другият — мобилен и безплатен — Съдържание на средствата за комуникация с клиентите — Възможност за наличие на телефонна линия за обслужване, която предполага за клиентите по-висока от основната тарифа — Понятие за „основна тарифа“)

19

2021/C 289/28

Дело C-92/21: Определение на Съда (пети състав) от 26 март 2021 г. (преюдициално запитване от Tribunal du travail de Liège — Белгия) — VW/Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil) (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Контрол по границите, убежище и имиграция — Политика относно убежището — Критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила — Регламент (ЕС) № 604/2013 („Дъблин III“) — Член 27 — Правна защита срещу решението за прехвърляне — Суспензивен характер на жалбата — Член 29 — Условия и срокове за прехвърлянията — Стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила — Директива 2013/33/ЕС — Член 18 — Национална мярка за настаняване на търсещо убежище лице, спрямо което е прието решение за прехвърляне, в специален приемен център, в който настанените лица получават подкрепа при подготовката за своето прехвърляне)

20

2021/C 289/29

Дело C-40/21: Преюдициално запитване от Curtea de Apel Timişoara (Румъния), постъпило на 26 януари 2021 г. — T.A.C./ANI

21

2021/C 289/30

Дело C-109/21 P: Жалба, подадена на 22 февруари 2021 г. от H.R. Participations SA срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 16 декември 2020 г. по дело T-535/19, H.R. Participations/EUIPO — Hottinger Investment Management (JCE HOTTINGUER)

21

2021/C 289/31

Дело C-181/21: Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Katowicach (Полша), постъпило на 23 март 2021 г. — G./M.S.

22

2021/C 289/32

Дело C-208/21: Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Полша), постъпило на 23 март 2021 г. — K.D./Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.

23

2021/C 289/33

Дело C-213/21: Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 6 април 2021 г. — Italy Emergenza Cooperativa Sociale/Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani

24

2021/C 289/34

Дело C-214/21: Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 6 април 2021 г. — Italy Emergenza Cooperativa Sociale/Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

24

2021/C 289/35

Дело C-243/21: Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Warszawie (Полша), постъпило на 14 април 2021 г. — „TOYA“ sp. z o.o., Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

25

2021/C 289/36

Дело C-250/21: Преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша), постъпило на 21 април 2021 г. — Szef Krajowej Administracji Skarbowej/O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S.A.

26

2021/C 289/37

Дело C-253/21: Преюдициално запитване от Landgericht Hamburg (Германия), постъпило на 22 април 2021 г. — TUIfly GmbH/FI, RE

26

2021/C 289/38

Дело C-269/21: Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Krakowie (Полша), постъпило на 27 април 2021 г. — BC, DC/X

27

2021/C 289/39

Дело C-289/21: Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) на 5 май 2021 година — IG / Върховен административен съд

28

2021/C 289/40

Дело C-293/21: Преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Литва), постъпило на 7 май 2021 г. — „Vittamed technologijos“ UAB, в ликвидация/Valstybinė mokesčių inspekcija

29

2021/C 289/41

Дело C-295/21: Преюдициално запитване от Cour d'appel de Bruxelles (Белгия), постъпило на 10 май 2021 г. — Allianz Benelux SA/État belge, SPF Finances

29

2021/C 289/42

Дело C-296/21: Преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus (Финландия), постъпило на 7 май 2021 г. — A

30

2021/C 289/43

Дело C-121/20: Определение на председателя на Съда от 26 март 2021 г. — (преюдициално запитване, отправено от Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam — Нидерландия) — VG/Minister van Buitenlandse Zaken

31

2021/C 289/44

Дело C-317/20: Определение на председателя на Съда от 26 април 2021 г. (преюдициално запитване, отправено от Landgericht Mainz — Германия) — KX/PY GmbH

31

2021/C 289/45

Дело C-336/20: Определение на председателя на Съда от 27 април 2021 г. (преюдициално запитване, отправено от Landgericht Ravensburg — Германия) — QY/Bank 11 für Privatkunden und Handel GmbH

31

2021/C 289/46

Съединени дела C-442/20—C-445/20: Определение на председателя на Съда от 16 април 2021 г. — (преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Nürnberg — Германия) — flightright GmbH (C-442/20, C-443/20 и C-444/20), PN и LM (C-445/20)/Ryanair Designated Activity Company

31

2021/C 289/47

Дело C-591/20: Определение на председателя на Съда от 11 март 2021 г. — (преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof — Германия) — Reprensus GmbH/S-V Pavlovi Trejd EOOD

32

 

Общ съд

2021/C 289/48

Дело T-718/17: Решение на Общия съд от 2 юни 2021 г. — Италия/Комисия (Езиков режим — Обявление за общ конкурс за назначаване на администратори и асистенти в сградния сектор — Езикови познания — Ограничения в избора на език 2 за конкурсите до три езика — Регламент № 1 — Член 1г, параграф 1, член 27 и член 28, буква е) от Правилника — Дискриминация, основана на езика — Интерес на службата — Пропорционалност)

33

2021/C 289/49

Дело T-71/18: Решение на Общия съд от 2 юни 2021 г. — Италия/Комисия („Езиков режим — Обявление за конкурс на общо основание за назначаване на администратори в областта на финансовата икономика и на макроикономиката — Езикови познания — Ограничаване на избора на втория език за конкурса до три езика — Регламент № 1 — Член 1г, параграф 1, член 27 и член 28, буква е) от Правилника — Дискриминация, основана на езика — Интерес на службата — Пропорционалност“)

33

2021/C 289/50

Дело T-169/19: Решение на Общия съд от 2 юни 2021 г. — Style & Taste/EUIPO — The Polo/Lauren Company (Изображение на играч на поло) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща играч на поло — По-ранен национален промишлен дизайн — Относително основание за недействителност — Член 52, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 60, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

34

2021/C 289/51

Дело T-436/17: Определение на Общия съд от 2 юни 2021 г. — ClientEarth и др./Комисия (REACH — Решение на Комисията с което се разрешават някои видове употреба на оловен сулфохромат, жълт, и на оловен хромат, молибдат, сулфат, червен — Член 64 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 — Вътрешно преразглеждане на решение, с което се предоставя разрешение за пускане на пазара — Член 10 от Регламент (ЕО) № 1367/2006 — Отпадане на правния интерес — Липса на основание за произнасяне)

35

2021/C 289/52

Дело T-260/18: Определение на Общия съд от 28 май 2021 г. — Makhlouf/Комисия и ЕЦБ (Извъндоговорна отговорност — Икономическа и парична политика — Програма за подпомагане на стабилността в Кипър — Меморандум за разбирателство от 26 април 2013 г. относно специфичните условия на икономическата политика, сключен между Република Кипър и Европейския механизъм за стабилност — Ищец, който е престанал да отговаря на исканията на Общия съд — Липса на основание за произнасяне)

36

2021/C 289/53

Дело T-332/20: Определение на Общия съд от 31 май 2021 г. — König Ludwig International/EUIPO („Royal Bavarian Beer“) (Марка на Европейския съюз — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Словна марка „Royal Bavarian Beer“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Право на изслушване — Член 94, параграф 1 от Регламент 2017/1001 — Единен характер на марката на Европейския съюз — Член 1, параграф 2 от Регламент 2017/1001 — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)

37

2021/C 289/54

Дело T-244/21: Жалба, подадена на 4 май 2021 г. — Luossavaara-Kiirunavaara/Комисия

37

2021/C 289/55

Дело T-261/21: Жалба, подадена на 17 май 2021 г. — Sturz/EUIPO — Clatronic International (STEAKER)

39

2021/C 289/56

Дело T-281/21: Жалба, подадена на 21 май 2021 г. — Nowhere/EUIPO — Junguo Ye (APE TEES)

40

2021/C 289/57

Дело T-282/21: Иск, предявен на 21 май 2021 г. — SS и ST/Frontex

40

2021/C 289/58

Дело T-291/21: Жалба, подадена на 25 май 2021 г. — Cathay Pacific Airways/Комисия

41

2021/C 289/59

Дело T-292/21: Жалба, подадена на 25 май 2021 г. — Singapore Airlines Cargo/Комисия

42

2021/C 289/60

Дело T-297/21: Жалба, подадена на 21 май 2021 г. — Troy Chemical и Troy/Комисия

44

2021/C 289/61

Дело T-302/21: Жалба, подадена на 27 май 2021 г. — ABOCA и др./Комисия

45

2021/C 289/62

Дело T-303/21: Жалба, подадена на 31 май 2021 г. — FC/EASO

46

2021/C 289/63

Дело T-307/21: Жалба, подадена на 1 юни 2021 г. — Classen Holz Kontor/EUIPO — Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer („DRYTILE“)

46

2021/C 289/64

Дело T-308/21: Жалба, подадена на 1 юни 2021 г. — Classen Holz Kontor/EUIPO — Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer („new type tiling DRYTILE“)

47

2021/C 289/65

Дело T-310/21: Жалба, подадена на 2 юни 2021 г. — Air Canada/Комисия

48

2021/C 289/66

Дело T-313/21: Жалба, подадена на 3 юни 2021 г. — SAS Cargo Group and Others/Комисия

49

2021/C 289/67

Дело T-314/21: Жалба, подадена на 4 юни 2021 г. — TA/Парламент

50

2021/C 289/68

Дело T-315/21: Жалба, подадена на 4 юни 2021 г. — Laboratorios Ern/EUIPO — Nordesta (APIAL)

50

2021/C 289/69

Дело T-316/21: Жалба, подадена на 6 юни 2021 г. — Worldwide Machinery/EUIPO — Scaip (SUPERIOR MANUFACTURING)

51

2021/C 289/70

Дело T-317/21: Жалба, подадена на 7 юни 2021 г. — El Corte Inglés/EUIPO — Brito & Pereira (TINTAS BRICOR)

52

2021/C 289/71

Дело T-680/20: Определение на Общия съд от 4 юни 2021 г. — Novelis/Комисия

53


BG

 

Top