EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:123:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 123, 9 април 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 123

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 64
9 април 2021 г.


Съдържание

Страница

 

III   Подготвителни актове

 

Европейски икономически и социален комитет

 

557-а пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет JDE62 — Interactio, 27.1.2021 г. – 28.1.2021 г.

2021/C 123/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Доклад относно политиката в областта на конкуренцията за 2019 г.“(COM(2020) 302 final)

1

2021/C 123/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета за създаване на Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии“(COM(2020) 569 final — 2020/260 NLE)

7

2021/C 123/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Препоръка за препоръка на Съвета относно икономическата политика на еврозоната“(COM(2020) 746 final)

12

2021/C 123/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно Нов пакт за миграцията и убежището“(COM(2020) 609 final)

15

2021/C 123/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Тласък за неутралната по отношение на климата икономика: Стратегия на ЕС за интеграция на енергийната система“(COM(2020) 299 final)

22

2021/C 123/06

Становище на Европейския икономическия и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Стратегия за използването на водорода за неутрална по отношение на климата Европа“(COM(2020) 301 final)

30

2021/C 123/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета по отношение на временното освобождаване от правилата за използване на слотовете на летищата в Общността поради пандемията от COVID-19“[COM(2020) 818 final — 2020/0358 (COD)]

37

2021/C 123/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Нов подход към морската стратегия за района на Атлантическия океан — План за действие 2.0 за района на Атлантическия океан. Актуализиран план за действие за устойчива, гъвкава и конкурентоспособна синя икономика в района на Атлантическия океан на Европейския съюзa“[COM(2020) 329]

42

2021/C 123/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Засилване на европейската амбиция в областта на климата за 2030 г. Инвестиция в неутрално по отношение на климата бъдеще в полза на нашите граждани“(COM(2020) 562 final)

59

2021/C 123/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността“(COM(2020) 642 final — 2020/0289 (COD))

66

2021/C 123/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на програма за документиране на улова на червен тон (Thunnus thynnus) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 640/2010“(COM(2020) 670 final — 2020/0302 (COD))

72

2021/C 123/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 година“(COM (2020) 652 final — 2020/0300 (COD)

76

2021/C 123/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно минималното ниво на обучение на морските лица (кодифициран текст)“(COM(2020) 739 final — 2020/0329 (COD)

80

2021/C 123/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за гарантиране на основна свързаност на товарния и пътническия автомобилен превоз след края на преходния период, посочен в Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия“(COM(2020) 826 final — 2020/0362 (COD)

81

2021/C 123/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки след края на преходния период, посочен в Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия“(COM(2020) 827 final — 2020/0363 (COD)

82

2021/C 123/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определени аспекти на безопасността на въздухоплаването във връзка с изтичането на преходния период, предвиден в Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия“(COM(2020) 828 final — 2020/0364 (COD)

83

2021/C 123/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални и временни мерки с оглед на разпространението на COVID-19 относно подновяването или удължаването на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и продължаващо обучение в определени области на транспортното законодателство за референтни периоди след периодите, посочени в Регламент (ЕС) 2020/698“(COM(2021) 25 final — 2021/0012 (COD)

84

2021/C 123/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2403 по отношение на разрешенията за риболов за риболовните кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните операции, извършвани от риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза“(COM(2020) 830 final — 2020/0366 COD)

85

2021/C 123/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2008/971/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на произведения в Обединеното кралство горски репродуктивен материал на същия материал, произведен в Съюза“(COM(2020) 852 final — 2020/0378 (COD)

86

2021/C 123/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на решения 2003/17/ЕО и 2005/834/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на извършваните в Обединеното кралство полски инспекции и проверки по отношение на практиките за сортоподдържане на земеделски растителни видове“(COM(2020) 853 final — 2020/0379 (COD)

87


BG

 

Top