EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:062:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 62, 22 февруари 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 62

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 64
22 февруари 2021 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2021/C 62/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2021/C 62/02

Съединени дела C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P и C-604/18 P P: Решение на Съда (голям състав) от 16 декември 2020 г. — Съвет на Европейския съюз/Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC и др., Европейски съюз, Европейска комисия, Европейска централна банка (ЕЦБ), Еврогрупа (C-597/18 P), Съвет на Европейския съюз/ Eleni Pavlikka Bourdouvali и др., Европейски съюз, Европейска комисия, Европейска централна банка (ЕЦБ), Еврогрупа (C-598/18 P), Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC и др. (C-603/18 P), Eleni Pavlikka Bourdouvali и др. (C-604/18 P) /Европейски съюз, Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Европейска централна банка (ЕЦБ), Еврогрупа (Обжалване — Икономическа и парична политика — Програма за подпомагане на стабилността в Република Кипър — Преструктуриране на кипърския дълг — Решение на Управителния съвет на Европейска централна банка (ЕЦБ) относно спешната помощ за осигуряване на ликвидност във връзка с искане на Централната банка на Кипър — Декларации на Еврогрупата от 25 март, 12 април, 13 май и 13 септември 2013 г. — Решение 2013/236/ЕС — Меморандум за разбирателство относно специфичните условия на икономическата политика, сключен между Република Кипър и Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) — Право на собственост — Принцип на защита на оправданите правни очаквания — Равно третиране — Извъндоговорна отговорност на Съюза)

2

2021/C 62/03

Дело C-601/19 P: Решение на Съда (осми състав) от 17 декември 2020 г. — BP/Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) (Обжалване — Публична служба — Договорно наети служители — Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) — Срочен договор — Решение за неподновяване — Приемане на ново решене след отмяна от Общия съд — Твърдени нередности, допуснати при прилагането на решението на Общия съд)

5

2021/C 62/04

Дело C-607/19: Решение на Съда (пети състав) от 17 декември 2020 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Husqvarna AB/Lidl Digital International GmbH & Co. KG, по-рано Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG (Преюдициално запитване — Марки на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 51, параграф 1, буква а) — Член 55, параграф 1 — Отмяна на марка на ЕС — Марка на ЕС, която не е била реално използвана през непрекъснат период от пет години — Изтичане на петгодишния период — Дата, с оглед на която се преценява)

5

2021/C 62/05

Дело C-656/19: Решение на Съда (пети състав) от 17 декември 2020 г. (преюдициално запитване от Szegedi Törvényszék — Унгария) — BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Освобождавания при износ — Член 146, параграф 1, буква б) — Стоки, изпратени или превозени до местоназначение извън Европейския съюз от купувач, който не е установен на територията на съответната държава членка — Член 147 — „Стоки, които се пренасят в личния багаж на пътниц[и]“, неустановени в Съюза — Понятие — Стоки, които действително са напуснали територията на Съюза — Доказване — Отказ за възстановяване при износ — Принципи на данъчна неутралност и на пропорционалност — Измама)

6

2021/C 62/06

Дело C-667/19: Решение на Съда (трети състав) от 17 декември 2020 г. (преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Warszawie — Полша) — A.M./E.M. (Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Козметични продукти — Регламент (ЕО) № 1223/2009 — Член 19 — Информация за потребителите — Етикетиране — Информация, която трябва да присъства върху първичната и вторичната опаковка на продуктите — Етикетиране на чужд език — „Функция на козметичния продукт“ — Понятие — Опаковки на козметични продукти, които съдържат препращане към подробен каталог на продуктите, изготвен на езика на потребителя)

7

2021/C 62/07

Дело C-710/19: Решение на Съда (първи състав) от 17 декември 2020 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État — Белгия) — G. M. A./État belge (Преюдициално запитване — Свободно движение на хора — Член 45 ДФЕС — Гражданство на Съюза — Директива 2004/38/ЕО — Право на пребиваване за повече от три месеца — Член 14, параграф 4, буква б) — Търсещи работа лица — Разумен срок, предоставен на търсещото работа лице, за да може да се запознае с подходящите за него предложения за работа и да вземе мерките, които да му позволят да бъде наето на работа — Изисквания, наложени от приемащата държава членка на търсещото работа лице през този срок — Условия за правото на пребиваване — Задължение лицето да продължава да търси работа и да има реален шанс да бъде наето на работа)

8

2021/C 62/08

Дело C-801/19: Решение на Съда (осми състав) от 17 декември 2020 г. (преюдициално запитване от Upravni sud u Zagrebu — Хърватия) — FRANCK d.d. Zagreb/Ministarstvo financija Republike Hrvatske Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak (Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Случаи на освобождаване — Член 135, параграф 1, букви б) и г) — Понятия „отпускане на кредит“ и „други прехвърляеми инструменти“ — Сложни сделки — Основна услуга — Предоставяне на разположение на парични средства срещу възнаграждение — Прехвърляне на запис на заповед на факторингово дружество и превеждане на получената сума на издателя на записа на заповед)

8

2021/C 62/09

Дело C-849/19: Решение на Съда (шести състав) от 17 декември 2020 г. — Европейска комисия/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава членка — Околна среда — Директива 92/43/ЕИО — Опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна — Специални защитени зони — Член 4, параграф 4 — Задължение за определяне на цели за опазване — Член 6, параграф 1 — Задължение за вземане на консервационни мерки — Решение 2006/613/ЕО — Средиземноморски биогеографски район)

9

2021/C 62/10

Съединени дела C-354/20 PPU и C-412/20 PPU: Решение на Съда (голям състав) от 17 декември 2020 г. (преюдициално запитване от Rechtbank Amsterdam — Нидерландия) — Изпълнение на европейска заповед за арест, издадена срещу L (C-354/20 PPU), P (C-412/20 PPU) (Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Европейска заповед за арест — Рамково решение 2002/584/ПВР — Член 1, параграф 3 — Член 6, параграф 1 — Процедури за предаване между държави членки — Условия за изпълнение — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 47, втора алинея — Право на достъп до независим и безпристрастен съд — Системни или общи недостатъци — Понятие за издаващ съдебен орган — Вземане в предвид на събития, настъпили след издаването на съответната европейска заповед за арест — Задължение на изпълняващия съдебен орган да направи конкретна и точна преценка дали са налице сериозни и потвърдени основания да се счита, че заинтересованото лице ще бъде изложено на реален риск от нарушаване на правото му на справедлив съдебен процес, ако бъде предадено)

10

2021/C 62/11

Дело C-416/20 PPU: Решение на Съда (четвърти състав) от 17 декември 2020 г. (преюдициално запитване от Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg — Германия) — Изпълнение на европейски заповеди за арест, издадени срещу TR (Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Рамково решение 2002/584/ПВР — Европейска заповед за арест — Член 4а, параграф 1 — Процедури за предаване между държавите членки — Условия за изпълнение — Случаи, при които изпълнението може да бъде отказано — Изключения — Задължително изпълнение — Задочно постановена присъда — Укриване на обвиняемия — Директива (ЕС) 2016/343 — Членове 8 и 9 — Право на лицата да присъстват на съдебния процес — Изисквания в случай на задочно постановена присъда — Проверка при предаване на осъдения)

11

2021/C 62/12

Дело C-349/20: Преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (Обединено кралство), постъпило на 29 юли 2020 г. — NB, AB/Secretary of State for the Home Department; Intervenor: United Nations High Commissioner for Refugees

11

2021/C 62/13

Дело C-453/20: Преюдициално запитване от Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Чехия), постъпило на 23 септември 2020 г. — CityRail a.s./Správa železnic, státní organizace

12

2021/C 62/14

Дело C-577/20: Преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus (Финландия), постъпило на 4 ноември 2020 г. — А

13

2021/C 62/15

Дело C-606/20: Преюдициално запитване от Landgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 17 ноември 2020 г. — EZ/Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociedad Unipersonal

13

2021/C 62/16

Дело C-632/20 P: Жалба, подадена на 24 ноември 2020 г. от Кралство Испания срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 23 септември 2020 г. по дело T-370/19, Испания/Комисия

14

2021/C 62/17

Дело C-633/20: Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 25 ноември 2020 г. — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

15

2021/C 62/18

Дело C-636/20: Преюдициално запитване от Pécsi Törvényszék (Унгария), постъпило на 25 ноември 2020 г. — Tolnatext Bt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

16

2021/C 62/19

Дело C-648/20: Преюдициално запитване от Westminster Magistrates’ Court (Обединено кралство), постъпило на 1 декември 2020 г. — Районна прокуратура Свищов/PI

16

2021/C 62/20

Дело C-659/20: Преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud (Чехия), постъпило на 4 декември 2020 г. — ET/Ministerstvo životního prostředí

17

2021/C 62/21

Дело C-660/20: Преюдициално запитване от Bundesarbeitsgericht (Германия), постъпило на 4 декември 2020 г. — MK/Lufthansa CityLine GmbH

17

2021/C 62/22

Дело C-687/20: Иск, предявен на 17 декември 2020 г. — Европейска комисия/Португалска република

18

2021/C 62/23

Дело C-690/20 P: Жалба, подадена на 18 декември 2020 г. от Casino, Guichard-Perrachon и Achats Marchandises Casino срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 5 октомври 2020 г. по дело T-249/17, Casino, Guichard-Perrachon и AMC/Комисия

19

2021/C 62/24

Дело C-693/20 P: Жалба, подадена на 21 декември 2020 г. от Intermarché Casino Achats срещу решението, постановено от Общия съд (девети разширен състав) на 5 октомври 2020 г. по дело T-254/17, Intermarché Casino Achats/Комисия

20

2021/C 62/25

Дело C-725/20 P: Жалба, подадена на 28 декември 2020 г. от Maria Teresa Coppo Gavazzi и др. срещу решението, постановено от Общия съд (осми разширен състав) на 15 октомври 2020 г. по съединени дела T-389/19—T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19—T-414/19, T-416/19—T-418/19, T-420/19—T-422/19, T-425/19—T-427/19, T-429/19—T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19—T-442/19, T-444/19—T-446/19, T-448/19, T-450/19—T-454/19, T-463/19 и T-465/19 Coppo Gavazzi и др./Парламент

21

2021/C 62/26

Дело C-728/19: Определение на председателя на Съда от 13 февруари 2020 г. (преюдициално запитване, отправено от High Court of Justice (Chancery Division) — Обединено кралство) — Beverly Hills Teddy Bear Company/PMS International Group

22

 

Общ съд

2021/C 62/27

Съединени дела T-236/17 и T-596/17: Решение на Общия съд от 16 декември 2020 г. — Balti Gaas/Комисия и INEA (Финансова помощ относно Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г. — Област на трансевропейската енергийна инфраструктура — Покани за представяне на предложения — Иск за установяване на неправомерно бездействие — Липса на покана за действие — Недопустимост — Жалба за отмяна — Акт, неподлежащ на обжалване — Подготвителен акт — Частична недопустимост — Решение за отхвърляне на предложение — Явни грешки в преценката — Задължение за мотивиране — Компетентност на Комисията)

23

2021/C 62/28

Дело T-442/17 RENV: Решение на Общия съд от 16 декември 2020 г. — RN/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Преживял съпруг — Наследствена пенсия — Членове 18 и 20 от приложение VIII към Правилника — Условия за допустимост — Продължителност на брака — Възражение за незаконосъобразност — Равно третиране — Принцип на недопускане на дискриминация, основана на възраст — Пропорционалност — Понятие за съпруг)

24

2021/C 62/29

Дело T-93/18: Решение на Общия съд от 16 декември 2020 г. — International Skating Union/Комисия (Конкуренция — Сдружение на предприятия — Състезания по бързо пързаляне с кънки — Решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС — Правна уредба на спортна федерация — Съвместяване на конкурентното право и особеностите на спорта — Спортни залагания — Спортен арбитражен съд — Насоки относно метода за определяне на глобите — Териториално приложно поле на член 101 ДФЕС — Ограничаване на конкуренцията с оглед на целта — Принудителни мерки)

24

2021/C 62/30

Дело T-515/18: Решение на Общия съд от 16 декември 2020 г. — Fakro/Комисия (Конкуренция — Злоупотреба с господстващо положение — Пазар на покривни прозорци и обшивки — Решение за отхвърляне на жалба — Член 7 от Регламент (ЕО) № 773/2004 — Достъп до преписката — Принцип на добра администрация — Разумен срок — Явна грешка в преценката — Задължение за мотивиране — Липса на интерес на Съюза — Вероятност за установяване на нарушение — Хищническо ценообразуване — „Бойни марки“ — Отстъпки — Изключителност)

25

2021/C 62/31

Дело T-541/18: Решение на Общия съд от 16 декември 2020 г. — Changmao Biochemical Engineering/Комисия (Дъмпинг — Внос на винена киселина с произход от Китай — Удължаване на срока на действие на окончателно антидъмпингово мито — Определяне на нормалната стойност — Протокол за присъединяването на Китай към СТО — Методология на държавата аналог — Член 2, параграф 7 и член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 — Уязвимост на промишлеността на Съюза — Вероятност от повторно възникване на вредата — Право на защита — Задължение за мотивиране)

26

2021/C 62/32

Дело T-189/19: Решение на Общия съд от 16 декември 2020 г. — Haikal/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Сирия — Замразяване на средства — Право на защита — Право на справедлив процес — Задължение за мотивиране — Право на ефективна съдебна защита — Грешка в преценката — Право на собственост — Пропорционалност — Свобода на икономическата инициатива — Право на зачитане на личния и семейния живот)

27

2021/C 62/33

Дело T-315/19: Решение на Общия съд от 16 декември 2020 г. — BT/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Преживял съпруг — Наследствена пенсия — Членове 18 и 20 от приложение VIII към Правилника — Условия за допустимост — Продължителност на брака — Възражение за незаконосъобразност — Равно третиране — Принцип на недопускане на дискриминация, основана на възраст — Пропорционалност)

27

2021/C 62/34

Дело T-521/19: Решение на Общия съд от 16 декември 2020 г. — Haswani/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Сирия — Замразяване на финансови средства — Сила на пресъдено нещо — Срок за обжалване — Задължение за мотивиране — Грешка в преценката — Пропорционалност)

28

2021/C 62/35

Дело T-3/20: Решение на Общия съд от 16 декември 2020 г. — Forbo Financial Services/EUIPO — Windmöller (Canoleum) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Canoleum“ — По-ранна международна словна марка „MARMOLEUM“ — Относително основание за отказ — Късно представяне на писменото изложение на основанията за обжалването — Недопустимост на жалбата пред апелативния състав — Молба за restitutio in integrum — Внезапно заболяване на адвоката, представляващ жалбоподателя — Задължение за проява на старание — Доказателствена сила на тържествената декларация на адвоката)

29

2021/C 62/36

Дело T-118/20: Решение на Общия съд от 16 декември 2020 г. — Voco/EUIPO (Форма на опаковка) (Марка на Европейския съюз — Заявка за триизмерна марка на Европейския съюз — Форма на опаковка — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

30

2021/C 62/37

Дело T-146/16: Определение на Общия съд от 18 декември 2020 г. — Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland и др./Комисия (Държавни помощи — Отмяна на обжалвания акт — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за произнасяне)

30

2021/C 62/38

Дело T-568/19: Определение на Общия съд от 18 декември 2020 г. — Micreos Food Safety/Комисия (Жалба за отмяна — Обществено здраве — Регламент (ЕО) № 853/2004 — Продукт на основата на фаги, използван за намаляване на патогенната бактерия Listeria monocytogenes в готовите за консумация хранителни продукти с животински произход — Отхвърляне на искането за признаване на Listex P100 като обеззаразител при готови за консумация хранителни продукти с животински произход — Акт, неподлежащ на обжалване — Акт, който не цели да произведе задължителни правни последици — Чисто потвърдителен акт — Уведомителен акт — Недопустимост)

31

2021/C 62/39

Дело T-872/19: Определение на Общия съд от 17 декември 2020 г. — IM/ЕИБ (Иск за обезщетение — Институционално право — Длъжност изпълнителен директор на ЕИФ — Обявление за свободна длъжност — Отхвърляне на кандидатурата на жалбоподателя — Липса на самостоятелност на правните средства за защита — Срок за предявяване на иска — Недопустимост)

32

2021/C 62/40

Дело T-37/20: Определение на Общия съд от 17 декември 2020 г. — Обединено кралство/Комисия (Жалба за отмяна — ЕФГЗ и ЕЗФРСР — Срок за обжалване — Начален момент — Уведомяване и публикуване — Липса на извинима грешка — Просрочие — Недопустимост)

32

2021/C 62/41

Дело T-80/20: Определение на Общия съд от 17 декември 2020 г. — IM/ЕИБ и ЕИФ (Жалба за отмяна — Институционално право — Длъжност изпълнителен директор на ЕИФ — Отхвърляне на кандидатурата на жалбоподателя — Назначаване на друг кандидат — Липса на правен интерес — Недопустимост)

33

2021/C 62/42

Дело T-161/20: Определение на Общия съд от 17 декември 2020 г. — Ighoga Region 10/Комисия (Държавни помощи — Строеж на конгресен център и хотел в Инголщат — Жалба — Иск за установяване на неправомерно бездействие — Произнасяне, с което се преустановява неправомерното бездействие — Липса на основание за произнасяне)

33

2021/C 62/43

Дело T-289/20: Определение на Общия съд от 18 декември 2020 г. — Facegym/EUIPO (FACEGYM) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „FACEGYM“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)

34

2021/C 62/44

Дело T-350/20: Определение на Общия съд от 17 декември 2020 г. — Wagenknecht/Комисия (Иск за установяване на неправомерно бездействие — Защита на финансовите интереси на Съюза — Борба срещу измамата — Заседания на колегиума на членовете на Комисията с представителя на Чешката република — Многогодишна финансова рамка за периода 2021 — 2027 г. — Финансов регламент — Директни плащания от бюджета на Съюза за земеделски стопани — Твърдение за конфликт на интерес на министър-председателя на Чешката република — Твърдение за бездействие на Комисията — Член 130, параграф 1 от Процедурния правилник — Правен интерес — Процесуална легитимация — Произнасяне на комисията — Недопустимост)

35

2021/C 62/45

Дело T-729/20 R: Определение на председателя на Общия съд от 31 декември 2020 г. — Aurubis/Комисия (Обезпечително производство — Директива 2003/87/ЕО — Решение 2011/278/ЕС — Система за търговия с квоти за емисии на парникови газове — Молба за допускане на обезпечителни мерки — Липса на неотложност)

35

2021/C 62/46

Дело T-731/20 R: Определение на председателя на Общия съд от 31 декември 2020 г. — ExxonMobil Production Deutschland/Комисия (Обезпечително производство — Директива 2003/87/ЕО — Решение 2011/278/ЕС — Система за търговия с квоти за емисии на парникови газове — Молба за допускане на обезпечителни мерки — Липса на неотложност)

36

2021/C 62/47

Дело T-739/20: Жалба, подадена на 17 декември 2020 г. — Unite the Union/EUIPO — WWRD Ireland („WATERFORD“)

36

2021/C 62/48

Дело T-754/20: Жалба, подадена на 18 декември 2020 г. — Cristescu/Комисия

37

2021/C 62/49

Дело T-757/20: Жалба, подадена на 21 декември 2020 г. — OT/Парламент

39

2021/C 62/50

Дело T-764/20: Жалба, подадена на 23 декември 2020 г. — Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry и Inner Mongolia Mengwei Technology/Комисия

39

2021/C 62/51

Дело T-766/20: Жалба, подадена на 23 декември 2020 г. — PrenzMarien/EUIPO — Molson Coors Brewing Company (UK) (STONES)

40

2021/C 62/52

Дело T-768/20: Жалба, подадена на 31 декември 2020 г. — Standard International Management/EUIPO — Asia Standard Management Services („The Standard“)

41

2021/C 62/53

Дело T-769/20: Жалба, подадена на 23 декември 2020 г. — Ryanair/Комисия

42

2021/C 62/54

Дело T-771/20: Жалба, подадена на 29 декември 2020 г. — KS и KD/Съвет и др.

43

2021/C 62/55

Дело T-1/21: Жалба, подадена на 4 януари 2021 г. — Fabryki Mebli „Forte“/EUIPO — Bog-Fran (Мебели)

44

2021/C 62/56

Дело T-2/21: Жалба, подадена на 5 януари 2021 г. — Emmentaler Switzerland/EUIPO (EMMENTALER)

45

2021/C 62/57

Дело T-3/21: Жалба, подадена на 5 януари 2021 г. — Power Horse Energy Drinks/EUIPO — Robot Energy Europe (UNSTOPPABLE)

45

2021/C 62/58

Дело T-4/21: Жалба, подадена на 5 януари 2021 г. — Advanced Superabrasives/EUIPO — Adi (ASI ADVANCED SUPERABRASIVES)

46

2021/C 62/59

Дело T-6/21: Жалба, подадена на 7 януари 2021 г. — Advanced Organic Materials/EUIPO — Swiss Pharma International (ADVASTEROL)

47

2021/C 62/60

Дело T-7/21: Жалба, подадена на 8 януари 2021 г. — El Corte Inglés/EUIPO — Kassl (STUDIO KASSL)

48

2021/C 62/61

Дело T-8/21: Жалба, подадена на 10 януари 2021 г. — IFIC Holding/Комисия

49

2021/C 62/62

Дело T-653/19: Определение на Общия съд от 23 декември 2020 г. — FF/Комисия

50

2021/C 62/63

Дело T-5/20: Определение на Общия съд от 5 януари 2021 г. — CP/Парламент

51


BG

 

Top