EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:449:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 449, 23 декември 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 449

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 63
23 декември 2020 г.


Съдържание

Страница

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
СЕСИЯ 2018—2019 г.
Заседания от 11 до 14 февруари 2019 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в  ОВ C 396, 20.11.2020 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

1


 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски парламент

 

Вторник, 12 февруари 2019 r.

2020/C 449/01

Резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно необходимостта от подобрена стратегическа рамка на ЕС за националните стратегии за приобщаване на ромите за периода след 2020 г. и за засилване на борбата срещу антиромските настроения (2019/2509(RSP))

2

2020/C 449/02

Резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно прилагането на разпоредбите на Договора относно гражданството на ЕС (2018/2111(INI))

6

2020/C 449/03

Резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно прилагането на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество (2018/2112(INI))

16

2020/C 449/04

Резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно прилагането на разпоредбите на Договора относно правомощията на Парламента за упражняване на политически контрол върху Комисията (2018/2113(INI))

22

2020/C 449/05

Резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС (2017/2089(INI))

28

2020/C 449/06

Резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно всеобхватната европейска промишлена политика в областта на изкуствения интелект и роботиката (2018/2088(INI))

37

2020/C 449/07

Резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно прилагането на Директива 2009/128/ЕО за постигане на устойчива употреба на пестициди (2017/2284(INI))

59

2020/C 449/08

Резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно прилагането на Директивата за трансграничното здравно обслужване (2018/2108(INI))

71

 

Сряда, 13 февруари 2019 r.

2020/C 449/09

Резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина (2018/2148(INI))

80

2020/C 449/10

Резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно състоянието на дебатите относно бъдещето на Европа (2018/2094(INI))

90

2020/C 449/11

Резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно враждебните реакции срещу правата на жените и равенството между половете в ЕС (2018/2684(RSP))

102

2020/C 449/12

Резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно политическите предизвикателства и стратегии срещу раковите заболявания и свързаните с тях съпътстващи заболявания при жените (2018/2782(RSP))

109

2020/C 449/13

Резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно използването на канабис за медицински цели (2018/2775(RSP))

115

2020/C 449/14

Резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно резултата от разискванията на комисията по петиции през 2018 г. (2018/2280(INI))

119

 

Четвъртък, 14 февруари 2019 r.

2020/C 449/15

Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно положението в Чечения и случая на Оюб Титиев (2019/2562(RSP))

125

2020/C 449/16

Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно Зимбабве (2019/2563(RSP))

128

2020/C 449/17

Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия (2019/2564(RSP))

133

2020/C 449/18

Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила (2019/2569(RSP))

139

2020/C 449/19

Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно правата на интерсексуалните лица (2018/2878(RSP))

142

2020/C 449/20

Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019 — 2024 г.) (2019/2573(RSP))

146

2020/C 449/21

Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно бъдещето на Договора за ликвидиране на ракетите със среден обсег на действие и въздействието върху Европейския съюз (2019/2574(RSP))

149

2020/C 449/22

Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно NAIADES II — програма за действие в подкрепа на транспорта по вътрешните водни пътища (2018/2882(RSP))

154

2020/C 449/23

Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета относно защитата на животните по време на транспортиране във и извън ЕС (2018/2110(INI))

157

2020/C 449/24

Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно повишаването на конкурентоспособността на вътрешния пазар чрез развитие на митническия съюз на ЕС и на неговото управление (2018/2109(INI))

170

2020/C 449/25

Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно прилагането на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции (2018/2114(INI))

176


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

 

Вторник, 12 февруари 2019 r.

2020/C 449/26

Резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно проект на регламент на Европейския парламент за определяне на правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) и за отмяна на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом (2018/2080(INL) — 2019/0900(APP))

182


 

III   Подготвителни актове

 

Европейски парламент

 

Вторник, 12 февруари 2019 r.

2020/C 449/27

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар (2018 — 2024 г.) (10858/2018 — C8-0387/2018 — 2018/0267(NLE))

191

2020/C 449/28

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кот д’Ивоар (2018 — 2024 г.) (10858/2018 — C8-0387/2018 — 2018/0267M(NLE))

192

2020/C 449/29

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Кралство Мароко, протокола за прилагането му и размяната на писма, придружаваща споразумението (14367/2018 — C8-0033/2019 — 2018/0349(NLE))

195

2020/C 449/30

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан (10784/2018 — C8-0431/2018 — 2018/0239(NLE))

196

2020/C 449/31

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Трети допълнителен протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Мексиканските съединени щати, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (15383/2017 — C8-0489/2018 — 2017/0319(NLE))

197

2020/C 449/32

P8_TA(2019)0068
Програма на ЕС за борба с измами ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програмата на ЕС за борба с измамите (COM(2018)0386 — C8-0236/2018 — 2018/0211(COD))
P8_TC1-COD(2018)0211
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програмата на ЕС за борба с измамите

198

2020/C 449/33

P8_TA(2019)0069
Многогодишен план за запасите — обект на риболов в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 за създаване на многогодишен план за Балтийско море и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008 (COM(2018)0149– C8-0126/2018– 2018/0074(COD)
P8_TC1-COD(2018)0074
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за запасите — обект на риболов в западните води и съседните на тях води, и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на регламенти (ЕС) 2016/1139 и (ЕС) 2018/973 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008 на Съвета

213

2020/C 449/34

P8_TA(2019)0070
Механизъм за гражданска защита на Съюза ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (COM(2017)0772/2) — C8-0409/2017 — 2017/0309(COD))
P8_TC1-COD(2017)0309
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза

216

2020/C 449/35

P8_TA(2019)0071
Минимални изисквания за повторното използване на водата ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повторното използване на водата (COM(2018)0337 — C8-0220/2018 — 2018/0169(COD))
P8_TC1-COD(2018)0169
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повторното използване на водата
(текст от значение за ЕИП)

219

2020/C 449/36

P8_TA(2019)0072
Одобряване и надзор на пазара на земеделски и горски превозни средства ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 167/2013 относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (COM(2018)0289 — C8-0183/2018 — 2018/0142(COD))
P8_TC1-COD(2018)0142
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 167/2013 относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства

246

2020/C 449/37

P8_TA(2019)0073
Програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията и европейската статистика ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826 (COM(2018)0441 — C8-0254/2018 — 2018/0231(COD))
P8_TC1-COD(2018)0231
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и средните предприятия, и европейската статистика и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014, (ЕС) № 258/2014, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) 2017/826
(текст от значение за ЕИП)

247

2020/C 449/38

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на подробни технически мерки за функционирането на окончателната система на ДДС за данъчно облагане на търговията между държавите членки (COM(2018)0329 — C8-0317/2018 — 2018/0164(CNS))

295

 

Сряда, 13 февруари 2019 r.

2020/C 449/39

P8_TA(2019)0084
Европейска агенция за контрол на рибарството ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска агенция за контрол на рибарството (кодифициран текст) (COM(2018)0499 — C8-0313/2018 — 2018/0263(COD))
P8_TC1-COD(2018)0263
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската агенция за контрол на рибарството (кодифициран текст)

316

2020/C 449/40

Решение на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. за връщане на въпроса за междуинституционални преговори в компетентната комисия въз основа на неизмененото предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (преработен текст) (COM(2018)0341 — C8-0215/2018 — 2018/0187(COD))

317

2020/C 449/41

P8_TA(2019)0086
Приложимо право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания (COM(2018)0096 — C8-0109/2018 — 2018/0044(COD))
P8_TC1-COD(2018)0044
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания

318

2020/C 449/42

P8_TA(2019)0087
Програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“) ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“) (COM(2018)0369 — C8-0240/2018 — 2018/0194(COD))
P8_TC1-COD(2018)0194
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“)

329

2020/C 449/43

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур (07971/2018 — C8-0446/2018 — 2018/0093(NLE))

340

2020/C 449/44

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно проекта за решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур (07971/2018 — C8-0446/2018 — 2018/0093M(NLE))

341

2020/C 449/45

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (07979/2018 — C8-0447/2018 — 2018/0095(NLE))

346

2020/C 449/46

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, друга страна (07979/2018 — C8-0447/2018 — 2018/0095M(NLE))

347

2020/C 449/47

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (15375/2018 — C8-0026/2019 — 2018/0403(NLE))

351

2020/C 449/48

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна (15375/2018 — C8-0026/2019 — 2018/0403M(NLE))

352

2020/C 449/49

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно предложението за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Договора за създаване на транспортна общност (13111/2018 — C8-0473/2018 — 2018/0282(NLE))

357

2020/C 449/50

Изменения, приети от Европейския парламент на 13 февруари 2019 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите (COM(2018)0375 — C8-0230/2018 — 2018/0196(COD))

358

2020/C 449/51

Изменения, приети от Европейския парламент на 13 февруари 2019 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“ (COM(2018)0384 — C8-0235/2018 — 2018/0208(COD))

491

2020/C 449/52

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 19 декември 2018 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на нивата на географска разбивка (C(2018)08872 — (2018/3002(DEA))

530

2020/C 449/53

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 19 декември 2018 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178, с които се допълва Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг, с оглед на допълнителното отлагане на датите за отложено прилагане на задължението за клиринг за определени договори за извънборсови деривати (C(2018)09047 — 2018/2998(DEA))

531

2020/C 449/54

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 19 декември 2018 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205 на Комисията, Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178 на Комисията, допълващи Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, на която задължението за клиринг поражда действие за някои видове договори (C(2018)09122 — 2018/3004(DEA))

533

2020/C 449/55

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 19 декември 2018 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2251, допълващ Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на датата, до която централните контрагенти могат да продължат да прилагат процедурите си за управление на риска спрямо някои договори за извънборсови деривати, за които не е извършен клиринг чрез централен контрагент (C(2018)09118 — 2018/3003(DEA))

535

2020/C 449/56

P8_TA(2019)0103
Сътрудничество между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (COM(2018)0378 — C8-0242/2018 — 2018/0203(COD))
P8_TC1-COD(2018)0203
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела

537

2020/C 449/57

P8_TA(2019)0104
Връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) (COM(2018)0379 — C8-0243/2018 — 2018/0204(COD))
P8_TC1-COD(2018)0204
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“)

545

2020/C 449/58

Изменения, приети от Европейския парламент на 13 февруари 2019 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за гарантиране на основна свързаност на товарния автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (COM(2018)0895 — C8-0511/2018 — 2018/0436(COD))

560

2020/C 449/59

Изменения, приети от Европейския парламент на 13 февруари 2019 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (COM(2018)0893 — C8-0510/2018 — 2018/0433(COD))

564

2020/C 449/60

Изменения, приети от Европейския парламент на 13 февруари 2019 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (COM(2018)0894 — C8-0514/2018 — 2018/0434(COD))

571

2020/C 449/61

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването на съответните споразумения съгласно член XXI от Общото споразумение по търговията с услуги с Аржентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Отделната митническа територия на Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу („Китайски Тайпе“), Колумбия, Куба, Еквадор, Хонг Конг (Китай), Индия, Япония, Корея, Нова Зеландия, Филипините, Швейцария и Съединените американски щати относно необходимите компенсаторни корекции в резултат на присъединяването към Европейския съюз на Чехия, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Австрия, Полша, Словения, Словакия, Финландия и Швеция (14020/2018 — C8-0509/2018 — 2018/0384(NLE))

575

2020/C 449/62

P8_TA(2019)0109
Оптимизиране на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оптимизирането на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа (COM(2018)0277 — C8-0192/2018 — 2018/0138(COD))
P8_TC1-COD(2018)0138
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета относно оптимизирането на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа

576

2020/C 449/63

Изменения, приети от Европейския парламент на 13 февруари 2019 г. към предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка (COM(2018)0336 — C8-0211/2018 — 2018/0168(COD))

586

 

Четвъртък, 14 февруари 2019 r.

2020/C 449/64

P8_TA(2019)0118
Механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст (COM(2018)0373 — C8-0228/2018 — 2018/0198(COD))
P8_TC1-COD(2018)0198
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) /… на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст

619

2020/C 449/65

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Грузия (13483/2018 — C8-0484/2018 — 2018/0813(CNS))

637

2020/C 449/66

P8_TA(2019)0120
Оценка на здравните технологии ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС (COM(2018)0051 — C8-0024/2018 — 2018/0018(COD))
P8_TC1-COD(2018)0018
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС
(текст от значение за ЕИП)

638

2020/C 449/67

P8_TA(2019)0121
Рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Европейския съюз (COM(2017)0487 — C8-0309/2017 — 2017/0224(COD))
P8_TC1-COD(2017)0224
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни инвестиции в Съюза

673

2020/C 449/68

P8_TA(2019)0122
Оперативна съвместимост на електронните системи за пътно таксуване и улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза (преработен текст) (COM(2017)0280 — C8-0173/2017 — 2017/0128(COD))
P8_TC1-COD(2017)0128
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза (преработен текст)

676

2020/C 449/69

P8_TA(2019)0123
Взаимно признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга държава членка (COM(2017)0796 — C8-0005/2018 — 2017/0354(COD))
P8_TC1-COD(2017)0354
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008

678

2020/C 449/70

P8_TA(2019)0124
Такси за презграничните плащания в Съюза и такси за превалутирането ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 по отношение на определени такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутирането (COM(2018)0163 — C8-0129/2018 — 2018/0076(COD))
P8_TC1-COD(2018)0076
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 по отношение на определени такси за презграничните плащания в Съюза и таксите за превалутиране

679

2020/C 449/71

P8_TA(2019)0125
Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози (COM(2017)0647 — C8-0396/2017 — 2017/0288(COD))
P8_TC1-COD(2017)0288
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози
(текст от значение за ЕИП)

680

2020/C 449/72

P8_TA(2019)0126
Изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност [изменена с Директива 2018/XXX/ЕС] и Регламент (ЕС) 2018/XXX на Европейския парламент и на Съвета [относно управлението на Енергийния съюз] във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (COM(2018)0744 — C8-0482/2018 — 2018/0385(COD))
P8_TC1-COD(2018)0385
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза

694


Легенда на използваните знаци

*

Процедура на консултация

***

Процедура на одобрение

***I

Обикновена законодателна процедура (първо четене)

***II

Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III

Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в проекта на акт.)

Изменения, внесени от Парламента:

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се заличава или зачерква заместваният текст.

BG

 

Top