EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:414:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 414, 30 ноември 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 414

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 63
30 ноември 2020 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2020/C 414/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2020/C 414/02

Дело C-66/18: Решение на Съда (голям състав) от 6 октомври 2020 г. — Европейска комисия/Унгария (Производство за установяване на неизпълнение на задължения на държава членка — Допустимост — Компетентност на Съда — Общо споразумение по търговията с услуги — Член XVI — Достъп до пазара — Списък на специфичните задължения — Условия за наличието на разрешение — Член XX, параграф 2 — Член XVII — Национално третиране — Доставчик на услуги със седалище в трета страна — Националноправна уредба на държава членка, която налага условия за предоставянето на услуги за висше образование на нейна територия — Изискване за сключването на международно споразумение с държавата по седалището на доставчика — Изискване за предлагане на обучение в държавата по седалището на доставчика — Промяна на условията за конкуренция в полза на национални доставчици — Обоснованост — Обществен ред — Предпазване от измамни практики — Член 49 ДФЕС — Свобода на установяване — Директива 2006/123/ЕО — Услуги на вътрешния пазар — Член 16 — Член 56 ДФЕС — Свободно предоставяне на услуги — Наличие на ограничение — Обоснованост — Императивно съображение от обществен интерес — Обществен ред — Предпазване от измамни практики — Високо качество на образованието — Харта на основните свободи на Европейския съюз — Член 13 — Академична свобода — Член 14, параграф 3 — Свобода да се създават учебни заведения — Член 16 — Свобода на стопанска инициатива — Член 52, параграф 1)

2

2020/C 414/03

Дело C-134/19 P: Решение на Съда (голям състав) от 6 октомври 2020 г. — Bank Refah Kargaran/Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия (Обжалване — Обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС) — Член 29 ДЕС — Член 215 ДФЕС — Ограничителни мерки срещу Ислямска република Иран — Вреди, които жалбоподателят твърди, че е претърпял поради включването и оставянето на името му в списъка на лицата и образуванията, за които се прилага замразяването на средства и икономически ресурси — Иск за обезщетение — Компетентност на Съда да се произнесе по искане за присъждане на обезщетение за вреди, за които се твърди, че са претърпени поради ограничителни мерки, предвидени в решения в областта на ОВППС — Достатъчно съществено нарушение на правна норма, с която се цели да се предоставят права на частноправните субекти — Непълнота на мотивите на актове, с които се въвеждат ограничителни мерки)

3

2020/C 414/04

Дело C-181/19: Решение на Съда (голям състав) от 6 октомври 2020 г. (преюдициално запитване от Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen — Германия) — Jobcenter Krefeld — Widerspruchsstelle/JD (Преюдициално запитване — Свободно движение на хора — Работници — Регламент (ЕС) № 492/2011 — Член 7, параграф 2 — Равно третиране — Социални предимства — Член 10 — Деца, посещаващи училище — Директива 2004/38/ЕО — Член 24 — Социално подпомагане — Регламент (ЕО) № 883/2004 — Член 4 — Член 70 — Специални парични обезщетения, независещи от вноски — Работник мигрант, който издържа деца, посещаващи училище в приемащата държава членка)

4

2020/C 414/05

Дело C-235/19: Решение на Съда (първи състав) от 8 октомври 2020 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal — Обединено кралство) — United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 135, параграф 1, буква a) — Освобождаване на застрахователните сделки — Предоставяне на услуги по управление на пенсионните фондове на дружеството за доверително управление от инвестиционните мениджъри — Изключване на каквото и да било обезщетение за риск — Професионална пенсионна схема — Национална данъчна практика — Упражняване на застрахователна дейност — Правни субекти, които притежават разрешение — Правни субекти, които не притежават такова разрешение — Понятие „застрахователни сделки)

5

2020/C 414/06

Съединени дела C-245/19 и C-246/19: Решение на Съда (голям състав) от 6 октомври 2020 г. (преюдициално запитване от Cour administrative — Люксембург) — État luxembourgeois/B (C-245/19) и État luxembourgeois/B, C, D, F. C. (C-246/19) (Преюдициално запитване — Директива 2011/16/ЕО — Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане — Членове 1 и 5 — Разпореждане за предоставяне на информация на компетентния орган на държава членка, действащ по получено искане за обмен на информация от компетентния орган на друга държава членка — Лице, притежаващо информацията, чието предоставяне разпорежда компетентният орган на първата държава членка — Данъчнозадължено лице, обект на разследването, по което се прави искането на компетентния орган на втората държава членка — Трети лица, с които това данъчнозадължено лице поддържа правни, банкови, финансови или, по-общо, икономически отношения — Съдебна защита — Хартата на основните права на Европейския съюз — Член 47 — Право на ефективни правни средства за защита — Член 52, параграф 1 — Ограничаване — Нормативна основа — Зачитане на основното съдържание на правото на ефективни правни средства за защита — Наличие на правен способ за защита, който съответните правни субекти могат да използват, за да бъде упражнен ефективен контрол по всички релевантни фактически и правни въпроси и да получат ефективна съдебна защита на правата, гарантирани им от правото на Съюза — Призната от Съюза цел от общ интерес — Борба с международните данъчни измами и укривания на данъци — Пропорционалност — „Предполагаема значимост“ на информацията, за която се отнася разпореждането за предоставяне на информация — Съдебен контрол — Обхват — Лични, времеви и материални аспекти, които трябва да се вземат предвид)

6

2020/C 414/07

Дело C-330/19: Решение на Съда (седми състав) от 8 октомври 2020 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Staatssecretaris van Financiën/Exter BV (Преюдициално запитване — Митнически съюз — Регламент (ЕИО) № 2913/92 — Митнически кодекс на Общността — Член 121, параграф 1 — Режим на активно усъвършенстване — Допускане за свободно обращение — Възникване на митническо задължение — Определяне на задължението — Понятие „елементи за облагане“ — Отчитане на преференциална тарифна мярка)

7

2020/C 414/08

Дело C-360/19: Решение на Съда (пети състав) от 8 октомври 2020 г. (преюдициално запитване от College van Beroep voor het bedrijfsleven — Нидерландия) — Crown Van Gelder BV/Autoriteit Consument en Markt (Преюдициално запитване — Вътрешен пазар на електроенергия — Директива 2009/72/ЕО — Член 37 — Задължения и правомощия на регулаторния орган — Извънсъдебно уреждане на спорове — Понятие „страна, която има оплакване“ — Жалба, подадена от краен клиент срещу оператор на преносна система, към която съоръжението на клиента не е пряко свързано — Авария, възникнала в посочената система — Липса на договорно отношение между този клиент и оператора на посочената система — Допустимост на жалбата)

8

2020/C 414/09

Дело C-443/19: Решение на Съда (осми състав) от 6 октомври 2020 г. (преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Испания) — Vodafone España SAU/Diputación Foral de Gipuzkoa (Преюдициално запитване — Електронни съобщителни мрежи и услуги — Директива 2002/20/ЕО — Член 13 — Такса за правата на ползване на радиочестоти — Секторна национална правна уредба, съгласно която за запазването на обществения радиочестотен спектър се заплаща такса — Национална правна уредба, съгласно която учредяването на административни концесии върху имущество, публична собственост, се облага с данък върху прехвърлянето на имущество)

8

2020/C 414/10

Дело C-456/19: Решение на Съда (десети състав) от 8 октомври 2020 г. (преюдициално запитване от Svea Hovrätt — Швеция) — Aktiebolaget Östgötatrafiken/Patent-och registreringsverket (Преюдициално запитване — Марки — Директива 2008/95/ЕО — Член 3, параграф 1, буква б) — Знаци, които могат да съставляват марка — Отличителен характер — Заявка за регистрация като марка за услуга на знак, който се състои от цветни мотиви и е предназначен да се поставя върху използваните за доставката на тази услуга предмети — Преценка на отличителния характер на този знак — Критерии)

9

2020/C 414/11

Дело C-476/19: Решение на Съда (първи състав) от 8 октомври 2020 г. (преюдициално запитване от Kammarrätten i Göteborg — Швеция) — Allmänna ombudet hos Tullverket/Combinova AB (Преюдициално запитване — Митнически кодекс на Съюза — Член 124, параграф 1, буква к) — Погасяване на митническото задължение при неизползване на стоките — Понятие „използвана стока“ — Режим активно усъвършенстване — Митническо задължение, възникнало поради неспазване на правилата, предвидени в рамките на режима активно усъвършенстване — Непредставяне на справката за приключване в определения срок)

10

2020/C 414/12

Дело C-514/19: Решение на Съда (първи състав) от 8 октомври 2020 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État — Франция) — Union des industries de la protection des plantes/Premier ministre, Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Преюдициално запитване — Околна среда — Регламент (ЕО) № 1107/2009 — Пускане на пазара на продукти за растителна защита — Извънредни мерки — Официално уведомление до Европейската комисия — Директива (ЕС) 2015/1535 — Процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти — Неоникотиноиди — Защита на пчелите — Принцип на лоялно сътрудничество)

10

2020/C 414/13

Дело C-558/19: Решение на Съда (шести състав) от 8 октомври 2020 г. (преюдициално запитване от Tribunalul Cluj, Румъния) — Impresa Pizzarotti & C SPA Italia Sucursala Cluj/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Преюдициално запитване — Членове 49 ДФЕС и 63 ДФЕС — Свобода на установяване — Свободно движение на капитали — Определяне на облагаемия доход на дружествата — Лица, намиращи се в положение на взаимозависимост — Необичайно предимство, предоставено от местен клон на чуждестранно дружество — Коригиране на облагаемите доходи на клона на чуждестранно дружество — Некоригиране на облагаемите доходи в случаите, когато същото предимство е предоставено от неговия клон на местно дружество — Принцип на свободна конкуренция — Ограничение на свободата на установяване — Обосноваване — Балансирано разпределение на правомощията за данъчно облагане между държавите членки — Пропорционалност)

11

2020/C 414/14

Дело C-568/19: Решение на Съда (шести състав) от 8 октомври 2020 г. (преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha -Испания) — MO/Subdelegación del Gobierno en Toledo (Преюдициално запитване — Пространството на свобода, сигурност и правосъдие — Директива 2008/115/ЕО — Общи стандарти и процедури за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни — Член 6, параграф 1 и член 8, параграф 1 — Незаконен престой — Национална правна уредба, предвиждаща да се наложи според обстоятелствата глоба или извеждане — Последици от решение от 23 април 2015 г., Zaizoune (C-38/14, EU:C:2015:260) — По-благоприятно за заинтересованото лице национално законодателство — Директен ефект на директивите — Ограничения)

12

2020/C 414/15

Дело C-602/19: Решение на Съда (четвърти състав) от 8 октомври 2020 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Köln, Германия) — kohlpharma GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Преюдициално запитване — Членове 34 ДФЕС и 36 ДФЕС — Свободно движение на стоки — Количествени ограничения — Мерки с равностоен ефект — Отказ да се одобри изменение на данните и документите относно лекарствен продукт, за който има разрешение за паралелен внос — Закрила на здравето и живота на хората — Директива 2001/83/ЕО)

13

2020/C 414/16

Дело C-641/19: Решение на Съда (шести състав) от 8 октомври 2020 г. (преюдициално запитване от Amtsgericht Hamburg — Германия) — EU/PE Digital GmbH (Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Директива 2011/83/ЕС — Член 2, точка 11, член 14, параграф 3 и член 16, буква м) — Договор от разстояние — Предоставяне на цифрово съдържание и на цифрови услуги — Право на отказ — Задължения на потребителя в случай на отказ — Определяне на сумата, която трябва да бъде платена от потребителя за доставените услуги преди упражняването на правото на отказ — Изключение от правото на отказ при предоставяне на цифрово съдържание)

13

2020/C 414/17

Дело C-644/19: Решение на Съда (осми състав) от 8 октомври 2020 г. (преюдициално запитване от Апелативен съд Алба Юлия — Румъния) — FT/Universitatea „Lucian Blaga“ Sibiu, GS e.a., HS, Ministerul Educaţiei Naţionale (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 2000/78/ЕО — Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Членове 1, 2 и 3 — Директива 1999/70/ЕО — Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) — Клауза 4 — Принцип на недопускане на дискриминация — Мярка, приета от университетско учебно заведение съгласно националното право — Запазване на статута на преподавател след навършване на законоустановената пенсионна възраст — Възможност, запазена за преподавателите, които са научни ръководители — Преподаватели, които не притежават такова качество — Срочни договори — По-ниско възнаграждение от това на щатните преподаватели)

14

2020/C 414/18

Дело C-657/19: Решение на Съда (осми състав) от 8 октомври 2020 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzhof, Германия — Finanzamt D/E (Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Случаи на освобождаване — Член 132, параграф 1, буква ж) — Доставки на услуги, тясно свързани със социалните грижи и социалното осигуряване — Изготвяне на експертизи за оценка на потребностите от подкрепа — Данъчнозадължено лице, действащо по поръчка на медицинската служба към осигурителна институция за подкрепа — Субекти, признати за „благотворителни“)

15

2020/C 414/19

Дело C-711/19: Решение на Съда (девети състав) от 8 октомври 2020 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof, Австрия) — Admiral Sportwetten GmbH, Novomatic AG, AKO Gastronomiebetriebs GmbH/Magistrat der Stadt Wien (Преюдициално запитване — Директива (ЕС) 2015/1535 — Член 1 — Процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество — Понятие за технически регламент — Хазартни игри — Местен данък върху експлоатацията на терминали за приемане на залози — Данъчно законодателство — Неуведомяване на Европейската комисия — Противопоставимост на данъчнозадълженото лице)

16

2020/C 414/20

Дело C-320/18 P: Определение на Съда (пети състав) от 10 септември 2020 г. — Crocs, Inc./ Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Gifi Diffusion (Обжалване — Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Обявяване на недействителност — Жалба с отпаднал предмет — Липса на основание за произнасяне — Съдебни разноски)

16

2020/C 414/21

Дело C-610/19: Определение на Съда (десети състав) от 3 септември 2020 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Унгария) — Vikingo Fővállalkozó Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Членове 168, 178, 220 и 226 — Принципи на данъчен неутралитет, на ефективност и на пропорционалност — Право на приспадане на ДДС — Отказ — Изисквания за наличието на доставка на стоки — Измама — Доказване — Санкция — Член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Право на ефективна съдебна защита)

17

2020/C 414/22

Дело C-611/19: Определение на Съда (десети състав) от 3 септември 2020 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Унгария) — Crewprint Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Принципи на данъчен неутралитет, на ефективност и на пропорционалност — Право на приспадане на ДДС — Отказ — Измама — Доказване — Верига от подизпълнители)

18

2020/C 414/23

Дело C-837/19: Определение на Съда (осми състав) от 17 септември 2020 г. (преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Португалия) — Super Bock Bebidas SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Преюдициално запитване — Данъчно облагане — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Приспадане на данъка, платен върху получени доставки — Шеста директива 77/388/ЕИО — Член 17, параграф 6 — Директива 2006/112/ЕО — Членове 168 и 176 — Изключение от правото на приспадане — Придобиване на услуги за настаняване, храна, напитки, лизинг на автомобили, горива и пътни такси — Клауза „standstill“ — Присъединяване към Европейския съюз)

18

2020/C 414/24

Дело C-98/20: Определение на Съда (шести състав) от 3 септември 2020 г. (преюдициално запитване от Obvodní soud pro Prahu 8 — Чешка република) — mBank S.A./PA (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Съдебна компетентност по граждански и търговски дела — Регламент (ЕС) № 1215/2012 — Компетентност на съдилищата на държавата членка, където има местоживеене потребителят — Член 18, параграф 2 — Иск, предявен от търговеца срещу потребителя — Понятието „местоживеене на потребителя“ — Релевантният момент за определяне на местоживеенето на потребителя — Преместване на местоживеенето на потребителя след сключване на договора и преди предявяване на иска)

19

2020/C 414/25

Дело C-135/20: Определение на Съда (осми състав) от 30 септември 2020 г. (преюдициално запитване от Supremo Tribunal Administrativo — Португалия) — JS/Câmara Municipal de Gondomar (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Директива 1999/70/ЕО — Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите, Конфедерацията на европейския бизнес и Европейския център на предприятията с държавно участие — Клауза 5 — Срочни договори в публичния сектор — Последователни договори — Забрана за преобразуване на срочен договор в безсрочен — Допустимост)

20

2020/C 414/26

Дело C-137/20: Определение на Съда (девети състав) от 3 септември 2020 г. (преюдициално запитване от Tribunal Judicial da Comarca dos Açores — Португалия) — MV/SATA International — Serviços e Transportes Aéreos SA (Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Въздушен транспорт — Регламент (ЕО) № 261/2004 — Член 5, параграф 3 — Обезщетяване на пътници при отказ при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полет — Обхват — Освобождаване от задължение за обезщетяване — Понятие за „извънредни обстоятелства“ — Липса на достатъчно уточнения относно фактическата и правната рамка на спора в главното производство, както и мотивите, налагащи отговор на преюдициалните въпроси — Явна недопустимост)

20

2020/C 414/27

Дело C-690/19: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Испания), постъпило на 19 септември 2019 г. — XC/Subdelegación del Gobierno en Toledo

21

2020/C 414/28

Дело C-284/20 P: Жалба, подадена на 29 юни 2020 г. от Bergslagernas Järnvaruaktiebolag срещу решението, постановено от Общия съд (първи състав) на 29 април 2020 г. по дело T-73/19, Bergslagernas Järnvaruaktiebolag/EUIPO — Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen (Инструмент за цепене на дърва)

21

2020/C 414/29

Дело C-313/20 P: Жалба, подадена на 10 юли 2020 г. от Abarca — Companhia de Seguros SA срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 29 април 2020 г. по дело T-106/19 — Abarca/EUIPO — Abanca Corporación Bancaria (ABARCA SEGUROS)

21

2020/C 414/30

Дело C-417/20: Преюдициално запитване от Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Белгия), постъпило на 3 септември 2020 г. — Viasat UK Ltd, Viasat Inc./Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), État belge, Inmarsat Ventures SE

22

2020/C 414/31

Дело C-419/20: Преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg (Германия), постъпило на 8 септември 2020 г. — F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg

22

2020/C 414/32

Дело C-427/20: Преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg (Германия), постъпило на 10 септември 2020 г. — Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Kiel

23

2020/C 414/33

Дело C-433/20: Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Wien (Австрия), постъпило на 15 септември 2020 г. — Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH/Strato AG

23

2020/C 414/34

Дело C-461/20: Преюдициално запитване от Högsta förvaltningsdomstolen (Швеция), постъпило на 24 септември 2020 г. — Advania Sverige AB, Kammarkollegiet/Dustin Sverige AB

24

2020/C 414/35

Дело C-486/20: Преюдициално запитване от Ustavno sodišče Republike Slovenije (Словения), постъпило на 1 октомври 2020 г. — Varuh človekovih pravic Republike Slovenije

24

2020/C 414/36

Дело C-354/19: Определение на председателя на Съда от 25 септември 2020 г. (преюдициално запитване, отправено от Svea Hovrätt — Швеция) — Novartis AG/Patent-och registreringsverket

25

2020/C 414/37

Дело C-663/19: Определение на председателя на Съда от 24 август 2020 г. (преюдициално запитване, отправено от Landgericht Gera — Германия) — MM/Volkswagen AG

25

2020/C 414/38

Дело C-810/19: Определение на председателя на Съда от 3 септември 2020 г. (преюдициално запитване, отправено от Landgericht Frankfurt am Main — Германия) — flightright GmbH/Qatar Airways

25

2020/C 414/39

Дело C-827/19: Определение на председателя на големия състав на Съда от 4 септември 2020 г. (преюдициално запитване, отправено от Audiencia Provincial de Pontevedra — Испания) — D.A.T.A., L.F.A., A.M.A.G., L.F.A., J.G.C., S.C.C., A.C.V., A.A.G., A.C.A., L.C.A., N.P.B., P.C.A./Ryanair DAC

26

2020/C 414/40

Дело C-904/19: Определение на председателя на Съда от 28 август 2020 г. (преюдициално запитване, отправено от Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Полша) — E. Sp. z o.o/K.S.

26

2020/C 414/41

Дело C-943/19: Определение на председателя на Съда от 7 септември 2020 г. (преюдициално запитване, отправено от Augstākā tiesa (Senāts) — Латвия) — SIA „ONDO“/Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

26

2020/C 414/42

Дело C-944/19: Определение на председателя на Съда от 7 септември 2020 г. (преюдициално запитване, отправено от Augstākā tiesa (Senāts) — Латвия) — AS „4finance“/Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

26

2020/C 414/43

Дело C-945/19: Определение на председателя на Съда от 7 септември 2020 г. (преюдициално запитване, отправено от Augstākā tiesa (Senāts) — Латвия) — SIA „OC Finance“/Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

27

2020/C 414/44

Дело C-946/19: Определение на председателя на първи състав на Съда от 25 септември 2020 г. (преюдициално запитване, отправено от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Обединено кралство — MG/HH

27

2020/C 414/45

Дело C-252/20: Определение на председателя на Съда от 13 август 2020 г. (преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Hamburg — Германия) — CY/Eurowings GmbH

27

 

Общ съд

2020/C 414/46

Съединени дела T-515/13 RENV и T-719/13 RENV: Решение на Общия съд от 23 септември 2020 г. — Испания и др./Комисия (Държавни помощи — Помощ, предоставена от испанските органи в полза на някои обединения по икономически интерес (ОИИ) и на техните инвеститори — Система за данъчно облагане, приложима за някои споразумения за финансов лизинг за придобиването на плавателни съдове (испанска система „лизинг срещу данък“) — Решение, с което помощта се обявява за частично несъвместима с вътрешния пазар и се разпорежда нейното частично възстановяване — Селективен характер — Задължение за мотивиране — Възстановяване на помощта — Равно третиране — Оправдани правни очаквания — Правна сигурност)

28

2020/C 414/47

Дело T-381/15 RENV: Решение на Общия съд от 9 септември 2020 г. — IMG/Комисия (Извъндоговорна отговорност — Сътрудничество за развитие — Изпълнение на бюджета на Европейския съюз при непряко управление — Решение, с което се спира възможността за жалбоподателя да сключва с Комисията нови договори за делегиране при непряко управление — Незаконосъобразност — Достатъчно съществено нарушение на правна норма, с която се предоставят права на частноправните субекти — Искане за издаване на разпореждане — Просрочие — Изменение на естеството на поисканото обезщетение — Недопустимост)

29

2020/C 414/48

Съединени дела T-401/16 и Т-443/16: Решение на Общия съд от 9 септември 2020 г. — Испания и Италия/Комисия (Eзиков режим — Обявление за конкурси на общо основание за назначаване на разследващи служители и ръководители на екипи — Езикови познания — Ограничаване на избора на втория език за конкурса до немски, английски и френски — Елиминационни тестове за разбиране на език на английски — Език за комуникация — Регламент № 1 — Член 1 г, параграф 1, член 27 и член 28, буква е) от Правилника за длъжностните лица — Дискриминация, основана на езика — Обосноваване — Интерес на службата — Пропорционалност)

29

2020/C 414/49

Дело T-249/17: Решение на Общия съд от 5 октомври 2020 г. — Casino, Guichard-Perrachon и AMC/Комисия (Конкуренция — Картели — Административно производство — Решение за извършване на проверка — Възражение за незаконосъобразност на член 20 от Регламент (ЕС) № 1/2003 — Право на ефективни правни средства за защита — Равни процесуални възможности — Задължение за мотивиране — Право на неприкосновеност на частните помещения — Достатъчно сериозни улики — Пропорционалност)

30

2020/C 414/50

Дело T-254/17: Решение на Общия съд от 5 октомври 2020 г. — Intermarché Casino Achats/Комисия (Конкуренция — Картели — Административно производство — Решение за извършване на проверка — Възражение за незаконосъобразност на член 20 от Регламент (ЕО) № 1/2003 — Право на ефективни правни средства за защита — Равни процесуални възможности — Задължение за мотивиране — Право на неприкосновеност на жилището — Достатъчно сериозни улики — Улики за участие в предполагаемите нарушения — Пропорционалност)

31

2020/C 414/51

Дело T-255/17: Решение на Общия съд от 5 октомври 2020 г. — Les Mousquetaires и ITM Entreprises/Комисия (Конкуренция — Картели — Административно производство — Решения, с които се разпореждат проверки — Възражение за незаконосъобразност на член 20 от Регламент (ЕО) № 1/2003 — Право на ефективни правни средства за защита — Задължение за мотивиране — Право на неприкосновеност на жилището — Достатъчно сериозни улики — Пропорционалност — Жалба за отмяна — Оплаквания, свързани с провеждането на проверка — Отказ да се защити поверителността на данните от личния живот — Недопустимост)

32

2020/C 414/52

Дело T-380/17: Решение на Общия съд от 5 октомври 2020 г. — HeidelbergCement и Schwenk Zement/Комисия (Конкуренция — Концентрации — Пазар на сив цимент в Хърватия — Решение за обявяване на концентрацията за несъвместима с вътрешния пазар и със Споразумението за ЕИП — Засегнати предприятия — Съответен пазар — Значителна част от вътрешния пазар — Преценка на последиците от сделката върху конкуренцията — Ангажименти — Право на защита — Частично препращане към националните органи)

33

2020/C 414/53

Съединени дела T-77/18 и Т-567/18: Решение на Общия съд от 23 септември 2020 г. — VE/ESMA (Публична служба — Срочно наети служители — Договор за неопределено време — Атестационен доклад — Процедура за оценяване за 2016 г. — Възражение за незаконосъобразност на ръководството за атестиране — Явна грешка в преценката — Оценяване на дейностите, извършвани като представител на персонала — Процесуално нарушение — Прекратяване на трудовия договор — Незадоволителна работа в рамките на двегодишен период)

33

2020/C 414/54

Дело T-18/19: Решение на Общия съд от 5 октомври 2020 г. — Brown/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Длъжностно лице, гражданин на Обединеното кралство при постъпването му на служба — Оттегляне на Обединеното кралство от Съюза — Придобиване по време на кариерата на гражданство на държавата по месторабота — Загуба на надбавката за експатриране — Равно третиране — Принцип на недопускане на дискриминация — Член 4, параграф 1 от приложение VII към Правилника)

34

2020/C 414/55

Дело T-264/19: Решение на Общия съд от 5 октомври 2020 г. — nanoPET Pharma/EUIPO — Miltenyi Biotec (viscover) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Европейския съюз „viscover“ — Липса на недобросъвестност — Член 52, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 59, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Член 53, параграф 2, буква в) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 60, параграф 2, буква в) от Регламент 2017/1001)

35

2020/C 414/56

Дело T-289/19: Решение на Общия съд от 23 септември 2020 г. — Arbuzov/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Замразяване на средства — Списък на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилага замразяването на финансови средства и икономически ресурси — Запазване на името на жалбоподателя в списъка — Задължение на Съвета да провери дали решението на орган на трета държава е било прието при спазване на правото на защита и на правото на ефективна съдебна защита)

35

2020/C 414/57

Дело T-475/20: Жалба, подадена на 9 август 2020 г. — LE/Комисия

36

2020/C 414/58

Дело T-579/20: Жалба, подадена на 21 септември 2020 г. — Genekam Biotechnology/Комисия

37

2020/C 414/59

Дело T-580/20: Иск, предявен на 7 октомври 2020 г. — KC/Комисия

38

2020/C 414/60

Дело T-582/20: Жалба, подадена на 17 септември 2020 г. — Ighoga Region 10 и др./Комисия

39

2020/C 414/61

Дело T-588/20: Жалба, подадена на 25 септември 2020 г. — MP/Комисия

40

2020/C 414/62

Дело T-602/20: Жалба, подадена на 30 септември 2020 г. — MS/Комисия

41

2020/C 414/63

Дело T-606/20: Жалба, подадена на 30 септември 2020 г. — Austrian Power Grid и др./ACER

41

2020/C 414/64

Дело T-607/20: Жалба, подадена на 30 септември 2020 г. — Austrian Power Grid и др./ACER

42

2020/C 414/65

Дело T-611/20: Жалба, подадена на 2 октомври 2020 г. — Airoldi Metalli/Комисия

43

2020/C 414/66

Дело T-617/20: Жалба, подадена на 5 октомври 2020 г. — Standardkessel Baumgarte Holding/EUIPO (Standardkessel)

44

2020/C 414/67

Дело T-623/20: Жалба, подадена на 9 октомври 2020 г. — Sun West и др./Комисия

45

2020/C 414/68

Дело T-626/20: Жалба, подадена на 12 октомври 2020 г. — Landwärme/Комисия

46

2020/C 414/69

Дело T-628/20: Жалба, подадена на 16 октомври 2020 г. — Ryanair/Комисия

47


BG

 

Top