EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:363:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 363, 28 октомври 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 363

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 63
28 октомври 2020 г.


Съдържание

Страница

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
СЕСИЯ 2018—2019 Г.
Заседания от 12 до 15 ноември 2018 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в  ОВ C 346, 11.10.2019 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ
Заседание от 28 и 29 ноември 2018 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в  ОВ C 397, 22.11.2019 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

1


 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски парламент

 

Вторник, 13 ноември 2018 r.

2020/C 363/01

Резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2018 г. относно помощта за развитие, предоставяна от ЕС в областта на образованието (2018/2081(INI))

2

2020/C 363/02

Резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2018 г. относно принципите на правовата държава в Румъния (2018/2844(RSP))

8

2020/C 363/03

Резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2018 г. относно минимални стандарти за малцинствата в ЕС (2018/2036(INI))

13

2020/C 363/04

Резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2018 г. относно цифровизацията с оглед на развитието: намаляване на бедността чрез технологиите (2018/2083(INI))

27

 

Сряда, 14 ноември 2018 r.

2020/C 363/05

Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (2018/2157(INI))

36

2020/C 363/06

Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно необходимостта от всеобхватен механизъм на ЕС за защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (2018/2886(RSP))

45

2020/C 363/07

Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия (2017/2282(INI))

49

2020/C 363/08

Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно прилагането на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова (2017/2281(INI))

58

 

Четвъртък, 15 ноември 2018 r.

2020/C 363/09

Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2018 г. относно Виетнам, и по-специално положението на политическите затворници (2018/2925(RSP))

66

2020/C 363/10

Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2018 г. относно положението с правата на човека в Куба (2018/2926(RSP))

70

2020/C 363/11

Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2018 г. относно положението с правата на човека в Бангладеш (2018/2927(RSP))

75

2020/C 363/12

Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2018 г. относно услугите за полагане на грижи в ЕС за подобряване на равенството между половете (2018/2077(INI))

80

2020/C 363/13

Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2018 г. относно лаймската болест (борелиоза) (2018/2774(RSP))

94

 

Четвъртък, 29 ноември 2018 r.

2020/C 363/14

Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за издаване на разрешение за някои видове употреба на натриев дихромат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 — 2018/2929(RSP))

98

2020/C 363/15

Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно скандала със сделките Cum-Ex: финансови престъпления и пропуски в настоящата правна рамка (2018/2900(RSP))

102

2020/C 363/16

Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно ролята на германската Служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при трансгранични семейни спорове (2018/2856(RSP))

107

2020/C 363/17

Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно СТО: бъдещи перспективи (2018/2084(INI))

113

2020/C 363/18

Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Сърбия (2018/2146(INI))

119

2020/C 363/19

Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно доклада на Комисията относно Косово за 2018 г. (2018/2149(INI))

127

2020/C 363/20

Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно доклада на Комисията от 2018 г. относно бивша югославска република Македония (2018/2145(INI))

135

2020/C 363/21

Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Албания (2018/2147(INI))

146

2020/C 363/22

Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Черна гора (2018/2144(INI))

155

2020/C 363/23

Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно положението на жените с увреждания (2018/2685(RSP))

164

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Европейски парламент

 

Четвъртък, 29 ноември 2018 r.

2020/C 363/24

Препоръка на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно защитата на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС (2018/2117(INI))

173


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

 

Сряда, 14 ноември 2018 r.

2020/C 363/25

Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно предложението за регламент на Съвета относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 — 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение (COM(2018)0322 — C8-0000/2018 — 2018/0166R(APP))

179


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

 

Вторник, 13 ноември 2018 r.

2020/C 363/26

Резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Латвия (COM(2018)0658 — C8-0416/2018 — 2018/2230(BUD))

232

2020/C 363/27

P8_TA(2018)0442
Енергийна ефективност ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2018 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност (COM(2016)0761 — C8-0498/2016 — 2016/0376(COD))
P8_TC1-COD(2016)0376
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност

235

2020/C 363/28

P8_TA(2018)0443
Управление на енергийния съюз ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз, за изменение на Директива 94/22/ЕО, Директива 98/70/ЕО, Директива 2009/31/ЕО, Регламент (ЕО) № 663/2009, Регламент (ЕО) № 715/2009, Директива 2009/73/ЕО, Директива 2009/119/ЕО на Съвета, Директива 2010/31/ЕС, Директива 2012/27/ЕС, Директива 2013/30/ЕС и Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013. (COM(2016)0759 — C8-0497/2016 — 2016/0375(COD))
P8_TC1-COD(2016)0375
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на Директива 94/22/ЕО, Директива 98/70/ЕО, Директива 2009/31/ЕО, Регламент (ЕО) № 663/2009, Регламент (ЕО) № 715/2009, Директива 2009/73/ЕО, Директива 2009/119/ЕО на Съвета, Директива 2010/31/ЕС, Директива 2012/27/ЕС, Директива 2013/30/ЕС и Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013

236

2020/C 363/29

P8_TA(2018)0444
Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2018 г. относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст) (COM(2016)0767 — C8-0500/2016 — 2016/0382(COD))
P8_TC1-COD(2016)0382
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници

238

2020/C 363/30

P8_TA(2018)0445
Многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности (COM(2017)0097 — C8-0095/2017 — 2017/0043(COD))
P8_TC1-COD(2017)0043
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности

240

 

Сряда, 14 ноември 2018 r.

2020/C 363/31

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 2015/1588 на Съвета от 13 юли 2015 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ (COM(2018)0398 — C8-0316/2018 — 2018/0222(NLE))

257

2020/C 363/32

P8_TA(2018)0452
Предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията и гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар (COM(2017)0142 — C8-0119/2017 — 2017/0063(COD))
P8_TC1-COD(2017)0063
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на правомощия на органите по конкуренция на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар

258

2020/C 363/33

P8_TA(2018)0453
Европейски кодекс за електронни съобщения ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (преработена) (COM(2016)0590 — C8-0379/2016 — 2016/0288(COD))
P8_TC1-COD(2016)0288
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения (преработена)

260

2020/C 363/34

P8_TA(2018)0454
Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (COM(2016)0591 — C8-0382/2016 — 2016/0286(COD))
P8_TC1-COD(2016)0286
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС), за изменение на Регламент (ЕС) 2015/2120 и за отмяна на Регламент (EО) № 1211/2009

262

2020/C 363/35

Изменения, приети от Европейския парламент на 14 ноември 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства (COM(2018)0284 — C8-0197/2018 — 2018/0143(COD))

264

 

Четвъртък, 15 ноември 2018 r.

2020/C 363/36

P8_TA(2018)0462
Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст) (COM(2017)0548 — C8-0324/2017 — 2017/0237(COD))
P8_TC1-COD(2017)0237
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст)
(текст от значение за ЕИП)

296

2020/C 363/37

Изменения, приети от Европейския парламент на 15 ноември 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (преработен текст) (COM(2018)0144 — C8-0124/2018 — 2018/0070(COD))

348

 

Четвъртък, 29 ноември 2018 r.

2020/C 363/38

P8_TA(2018)0466
Прилагане на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на прилагането на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства (COM(2018)0137 — C8-0120/2018 — 2018/0065(COD))
P8_TC1-COD(2018)0065
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 29 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на прилагането на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства

369

2020/C 363/39

P8_TA(2018)0467
Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко отнасяне или наказание ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (кодифициран текст) (COM(2018)0316 — C8-0210/2018 — 2018/0160(COD))
P8_TC1-COD(2018)0160
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 29 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (кодифициран текст)

370

2020/C 363/40

Изменения, приети от Европейския парламент на 29 ноември 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на повторното заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета, или разпределянето им към други действия по националните програми (COM(2018)0719 — C8-0448/2018 — 2018/0371(COD))

371

2020/C 363/41

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна (12281/2018 — C8-0434/2018 — 2018/0291(NLE))

379

2020/C 363/42

Решение на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно предложението за назначаването на председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка (N8-0120/2018 — C8-0466/2018 — 2018/0905(NLE))

380

2020/C 363/43

Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Гърция — EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 — C8-0430/2018 — 2018/2240(BUD))

381

2020/C 363/44

Изменения, приети от Европейския парламент на 29 ноември 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 по отношение на правилата, които се прилагат за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници (COM(2017)0571 — C8-0326/2017 — 2017/0245(COD))

385

2020/C 363/45

P8_TA(2018)0473
Общи правила за извършване на въздухоплавателни услуги ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (COM(2016)0818 — C8-0531/2016 — 2016/0411(COD))
P8_TC1-COD(2016)0411
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 29 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

410


Легенда на използваните знаци

*

Процедура на консултация

***

Процедура на одобрение

***I

Обикновена законодателна процедура (първо четене)

***II

Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III

Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в проекта на акт.)

Изменения, внесени от Парламента:

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се заличава или зачерква заместваният текст.

BG

 

Top