EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:297:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 297, 7 септември 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 297

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 63
7 септември 2020 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2020/C 297/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2020/C 297/02

Дело C-378/16 P: Решение на Съда (трети състав) от 16 юли 2020 г. — Inclusion Alliance for Europe GEIE/Европейска комисия (Обжалване — Арбитражна клауза — Споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, сключени по линия на Седмата рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013) и по линия на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013) — Проекти MARE, Senior и ECRN — Решение на Комисията да изиска възстановяване на недължимо платените суми — Компетентност на съда на Съюза)

2

2020/C 297/03

Дело C-517/17: Решение на Съда (пети състав) от 16 юли 2020 г. (преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht — Германия) — Milkiyas Addis/Bundesrepublik Deutschland (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Политика във връзка с убежището — Общи процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила — Директива 2013/32/ЕС — Членове 14 и 34 — Задължение за предоставяне на кандидата за международна закрила на възможност за провеждане на лично интервю, преди да бъде прието решение за недопустимост — Неизпълнение на задължението в първоинстанционното производство — Последици)

2

2020/C 297/04

Дело C-584/17 P: Решение на Съда (трети състав) от 16 юли 2020 г. — ADR Center SpA/Европейска комисия (Обжалване — Арбитражна клауза — Споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, сключени по линия на специалната програма „Гражданско правосъдие“ за периода 2007 — 2013 г. — Одитни доклади, които поставят под съмнение допустимостта на някои разходи — Решение на Европейската комисия да изиска възстановяване на недължимо платените суми — Член 299 ДФЕС — Правомощие на Комисията да приема решения, които представляват изпълнително основание, в рамките на договорни правоотношения — Компетентност на съда на Съюза — Ефективна съдебна защита)

3

2020/C 297/05

Дело C-311/18: Решение на Съда (голям състав) от 16 юли 2020 г. (преюдициално запитване от High Court (Ирландия) — Ирландия) — Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems (Преюдициално запитване — Защита на физическите лица при обработването на лични данни — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 7, 8 и 47 — Регламент (ЕС) 2016/679 — Член 2, параграф 2 — Приложно поле — Предаване на лични данни на трети държави за търговски цели — Член 45 — Решение на Комисията относно адекватното ниво на защита — Член 46 — Предаване на данни с подходящи гаранции — Член 58 — Правомощия на надзорните органи — Обработване на предаваните данни от публичните органи на трета държава за цели, свързани с националната сигурност — Преценка на адекватността на нивото на защита, осигурено в третата държава — Решение 2010/87/ЕС — Стандартни клаузи за защита при предаването на лични данни на трети държави — Подходящи гаранции, предоставени от администратора — Валидност — Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1250 — Адекватност на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между Европейския съюз и Съединените щати — Валидност — Жалба на физическо лице, чиито данни са предадени от Европейския съюз на Съединените щати)

4

2020/C 297/06

Дело C-549/18: Решение на Съда (голям състав) от 16 юли 2020 г. — Европейска комисия/Румъния (Неизпълнение на задължения от държава членка — Член 258 ДФЕС — Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма — Директива (ЕС) 2015/849 — Липса на транспониране и/или на съобщаване на транспониращите мерки — Член 260, параграф 3 ДФЕС — Искане за осъждане да се заплати еднократна сума)

5

2020/C 297/07

Дело C-550/18: Решение на Съда (голям състав) от 16 юли 2020 г. — Европейска комисия/Ирландия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Член 258 ДФЕС — Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма — Директива (ЕС) 2015/849 — Липса на транспониране и/или на съобщаване на транспониращите мерки — Член 260, параграф 3 ДФЕС — Искане за осъждане да се заплати еднократна сума)

6

2020/C 297/08

Дело C-606/18 P: Решение на Съда (втори състав) от 16 юли 2020 г. — Nexans France SAS, Nexans SA/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картели — Европейски пазар на подземни и подводни електрически кабели — Разпределяне на пазара в рамките на проекти — Регламент (ЕО) № 1/2003 — Член 20 — Правомощия на Европейската комисия за извършване на проверка в рамките на картелното производство — Правомощие да се копират данни без предварителна проверка и впоследствие да се разглеждат в помещенията на Комисията — Глоби — Правомощие за пълен съдебен контрол)

6

2020/C 297/09

Дело C-610/18: Решение на Съда (голям състав) от 16 юли 2020 г. (преюдициално запитване от Centrale Raad van Beroep — Нидерландия) — AFMB Ltd и др./Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Преюдициално запитване — Работници мигранти — Социална сигурност — Приложимо законодателство — Регламент (ЕИО) № 1408/71 — Член 14, точка 2, буква а) — Понятието „лице, което е член на екипажа на предприятие“ — Регламент (ЕО) № 883/2004 — Член 13, параграф 1, буква б) — Понятието „работодател“ — Шофьори на товарни автомобили, които обичайно осъществяват дейност като наети лица в две или повече държави членки или държави от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) — Шофьори на товарни автомобили, които са сключили трудов договор с едно предприятие, но спрямо които действителната власт упражнява друго предприятие, установено в държавата членка, където тези шофьори пребивават — Определяне на предприятието, което има статут на „работодател“)

7

2020/C 297/10

Дело C-658/18: Решение на Съда (втори състав) от 16 юли 2020 г. (преюдициално запитване от Giudice di pace di Bologna — Italie) — UX/Governo della Repubblica italiana (Преюдициално запитване — Допустимост — Член 267 ДФЕС — Понятие за национална юрисдикция — Критерии — Социална политика — Директива 2003/88/ЕО — Приложно поле — Член 7 — Платен годишен отпуск — Директива 1999/70/ЕО — Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) — Клаузи 2 и 3 — Понятие „работник на срочен трудов договор“ — Мирови съдии и редови магистрати — Различно третиране — Клауза 4 — Принцип на недопускане на дискриминация — Понятие „обективни причини)

8

2020/C 297/11

Дело C-686/18: Решение на Съда (първи състав) от 16 юли 2020 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — OC и др., Adusbef, Federconsumatori, PB и др., QA и др./Banca d’Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Преюдициално запитване — Допустимост — Член 63 и сл. ДФЕС — Свободно движение на капитали — Член 17 и сл. ДФЕС — Държавни помощи — Членове 16 и 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Свобода на стопанската инициатива — Право на собственост — Регламент (ЕС) № 575/2013 — Пруденциални изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници — Член 29 — Регламент (ЕС) № 1024/2013 — Член 6, параграф 4 — Пруденциален надзор над кредитните институции — Конкретни задачи, възложени на Европейската централна банка (ЕЦБ) — Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 — Регулаторни технически стандарти за капиталовите изисквания за институциите — Национална правна уредба, която налага праг на активите на кооперативните банки, учредени под формата на кооперативни дружества, и която позволява да се ограничи правото на обратно изкупуване на акции на напускащи съдружници)

9

2020/C 297/12

Дело C-714/18 P: Решение на Съда (втори състав) от 16 юли 2020 г. — ACTC GmbH/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Taiga AB (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Заявка за регистрация на словна марка на Европейския съюз „tigha“ — Възражение, подадено от притежателя на по-ранната марка на Европейския съюз „TAIGA“ — Частично отхвърляне на заявката за регистрация — Член 8, параграф 1, буква б) — Преценка на вероятността от объркване — Преценка на сходството на конфликтните знаци в концептуално отношение — Член 42, параграф 2 — Доказване на реалното използване на по-ранната марка — Доказване на използването „за част от стоките или от услугите“ — Определяне на самостоятелна подкатегория от стоки)

10

2020/C 297/13

Дело C-771/18: Решение на Съда (девети състав) от 16 юли 2020 г. — Европейска комисия/Унгария (Иск за установяване на неизпълнение на задължения — Вътрешни пазари на електроенергия и на природен газ — Преносни мрежи за електроенергия и за природен газ — Условия за достъп — Регламент (ЕО) № 714/2009 — Член 14, параграф 1 — Регламент (ЕО) № 715/2009 — Член 13, параграф 1 — Разходи — Определяне на таксите за достъп до мрежите — Директива 2009/72/ЕО — Член 37, параграф 17 — Директива 2009/73/ЕО — Член 41, параграф 17 — Вътрешни способи за защита — Принцип на ефективна съдебна защита)

10

2020/C 297/14

Дело C-73/19: Решение на Съда (първи състав) от 16 юли 2020 г. (преюдициално запитване от Hof van beroep te Antwerpen — Белгия) — Belgische Staat, представлявана от Minister van Werk, Economie en Consumenten, който отговаря за Buitenlandse handel, и от Directeur-Generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, понастоящем Algemene Directie Economische Inspectie, Directeur-Generaal van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, понастоящем Algemene Directie Economische Inspectie/Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Регламент (ЕС) № 1215/2012 — Член 1, параграф 1 — Приложно поле — Понятие за граждански и търговски дела — Иск за преустановяване на нелоялни търговски практики, предявен от орган на публичната власт с цел защита на интересите на потребителите)

11

2020/C 297/15

Дело C-80/19: Решение на Съда (първи състав) от 16 юли 2020 г. (преюдициално запитване от Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Литва) — производство, образувано по почин на E. E. (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Регламент (ЕС) № 650/2012 — Приложно поле — Понятие за наследяване с трансгранични последици — Понятие за обичайно местопребиваване на починалия — Член 3, параграф 2 — Понятие за съд — Приложимост спрямо нотариусите на правилата относно съдебната компетентност — Член 3, параграф 1, букви ж) и и) — Понятие за решение и за автентичен акт — Членове 5, 7 и 22 — Споразумение за избор на съд и за избор на правото, приложимо към наследяването — Член 83, параграфи 2 и 4 — Преходни разпоредби)

12

2020/C 297/16

Дело C-97/19: Решение на Съда (втори състав) от 16 юли 2020 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf — Германия) — Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Köln (Преюдициално запитване — Митнически кодекс — Митнически декларации — Член 78 от този кодекс — Поправка на митническата декларация — Име на декларатора — Промяна в информацията, свързана с личността на декларатора, чиято цел е да се установи отношение на косвено представителство — Косвено представителство на лицето, получило сертификат за внос)

13

2020/C 297/17

Дело C-129/19: Решение на Съда (голям състав) от 16 юли 2020 г. (преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione — Италия) — Presidenza del Consiglio dei Ministri/BV (Преюдициално запитване — Директива 2004/80/ЕО — Член 12, параграф 2 — Национални режими за обезщетяване на жертвите на извършени с насилие умишлени престъпления, които гарантират справедливо и подходящо обезщетяване — Приложно поле — Жертва, пребиваваща на територията на държавата членка, в която е извършано с насилие умишлено престъпление — Задължение за прилагане спрямо тази жертва на националния режим за обезщетяване — Понятие „справедливо и подходящо обезщетение“ — Отговорност на държавите членки при нарушаване на правото на Съюза)

13

2020/C 297/18

Съединени дела C-133/19, C-136/19 и C-137/19: Решение на Съда (трети състав) от 16 юли 2020 г. (преюдициални запитвания от Conseil d'État — Белгия) — B. M. M. (C-133-19 и C-136/19), B. S. (C-133/19), B. M. (C-136/19), B. M. O. (C-137/19)/État belge (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Политика относно имиграцията — Право на събиране на семейството — Директива 2003/86/ЕО — Член 4, параграф 1 — Понятието „малолетно или непълнолетно дете“ — Член 24, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Висш интерес на детето — Член 47 от Хартата на основните права — Право на ефективни правни средства за защита — Деца на кандидата за събиране на семейството, навършили пълнолетие в хода на производството по вземане на решение или на съдебното производство против решението за отхвърляне на заявлението за събиране на семейството)

14

2020/C 297/19

Съединени дела C-224/19 и C-259/19: Решение на Съда (четвърти състав) от 16 юли 2020 г. (преюдициални запитвания от Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta — Испания) —CY/Caixabank SA (C-224/19), LG, PK/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (C-259/19) (Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Директива 93/13/ЕИО — Членове 6 и 7 — Потребителски договори — Ипотечни кредити — Неравноправни клаузи — Клауза, с която всички разноски по учредяване и заличаване на ипотека се възлагат на кредитополучателя — Последици от обявяването на посочените клаузи за нищожни — Правомощия на националния съд при наличието на клауза, квалифицирана като „неравноправна“ — Разпределение на разноските — Прилагане на диспозитивни национални норми — Член 3, параграф 1 — Преценка на неравноправни договорни клаузи — Член 4, параграф 2 — Изключване на клаузите относно основния предмет на договора или на актуализацията на цените или възнаграждението — Условие — Член 5 — Задължение за съставяне на договорните клаузи на ясен и разбираем език — Съдебни разноски — Погасителна давност — Принцип на ефективност)

15

2020/C 297/20

Дело C-249/19: Решение на Съда (първи състав) от 16 юли 2020 г. (преюдициално запитване от Tribunalul Bucureşti — Румъния) — JE/KF (Преюдициално запитване — Регламент (ЕС) № 1259/2010 — Засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла — Единни правила — Член 10 — Прилагане на правото на сезирания съд)

16

2020/C 297/21

Дело C-253/19: Решение на Съда (девети състав) от 16 юли 2020 г. (преюдициално запитване от Tribunal da Relação de Guimarães — Португалия) — MH, NI/OJ, Novo Banco SA (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Производство по несъстоятелност — Регламент (ЕС) 2015/848 — Член 3 — Международна компетентност — Център на основните интереси на длъжника — Физическо лице, което не упражнява независима стопанска или професионална дейност — Оборима презумпция, съгласно която центърът на основните интереси на това лице е мястото на обичайното му пребиваване — Оборване на презумпцията — Положение, в което единственият недвижим имот на длъжника се намира извън държавата членка на обичайното му пребиваване)

16

2020/C 297/22

Дело C-411/19: Решение на Съда (шести състав) от 16 юли 2020 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Италия) — WWF Italia o.n.l.u.s. и др./Presidenza del Consiglio dei Ministri, Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS) (Преюдициално запитване — Околна среда — Директива 92/43/ЕИО — Член 6 — Опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна — Специални защитени зони — Строеж на пътен участък — Оценка на въздействието на този проект върху съответната специална защитена зона — Разрешение — Наложителни причини от приоритетен обществен интерес)

17

2020/C 297/23

Дело C-424/19: Решение на Съда (шести състав) от 16 юли 2020 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Bucureşti — Румъния) — Cabinet de avocat UR/Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice, MJ, NK (Преюдициално запитване — Директива 2006/112/ЕО — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Член 9, параграф 1 — Понятие „данъчнозадължено лице“ — Лице, упражняващо професията адвокат — Влязъл в сила правораздавателен акт — Принцип на силата на пресъдено нещо — Обхват на посочения принцип, ако този акт е несъвместим с правото на Съюза)

18

2020/C 297/24

Дело C-496/19: Решение на Съда (осми състав) от 16 юли 2020 г. (преюдициално запитване от Commissione tributaria regionale della Campania — Италия) — Antonio Capaldo SpA/Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio delle dogane di Salerno (Преюдициално запитване — Митнически съюз — Митнически кодекс на Общността — Регламент (EИО) № 2913/92 — Контрол на стоките — Искане за последваща проверка на митническата декларация — Последващ контрол)

19

2020/C 297/25

Дело C-686/19: Решение на Съда (шести състав) от 16 юли 2020 г. (преюдициално запитване от Augstākā tiesa (Senāts) — Латвия) — SIA „Soho Group“/Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Договори за потребителски кредити — Директива 2008/48/ЕО — Понятие „общи разходи по кредита за потребителя“ — Разходи, свързани с удължаването на срока на кредита)

19

2020/C 297/26

Дело C-436/19 P: Жалба, подадена на 6 юни 2019 г. от Abaco Energy SA и др. срещу определението, постановено от Общия съд (девети състав) на 25 март 2019 г. по дело T-186/18, Abaco Energy SA и др./Комисия

20

2020/C 297/27

Дело C-176/20: Преюдициално запитване от Curtea de Apel Alba Julia (Румъния), постъпило на 7 април 2020 г. — SC Avio Lucos SRL/Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul judeţean Dolj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central

20

2020/C 297/28

Дело C-179/20: Преюдициално запитване от Curtea de Apel (Румъния), постъпило на 7 април 2020 г. — Fondul Proprietatea SA/Guvernul României, SC Complexul Energetic Hunedoara SA, в ликвидация, Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA, SC Complexul Energetic Oltenia SA

21

2020/C 297/29

Дело C-182/20: Преюдициално запитване от Curtea de Apel Suceava (Румъния), постъпило на 23 април 2020 г. — BE, DT/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Accer Ipurl Suceva — lichidator judiciar al BE, EP

22

2020/C 297/30

Дело C-217/20: Преюдициално запитване от Rechtbank Overijssel (Нидерландия), постъпило на 25 май 2020 г. — XXXX/Staatssecretaris van Financiën

22

2020/C 297/31

Дело C-218/20: Преюдициално запитване от Tribunalul Mureş (Румъния), постъпило на 27 май 2020 г. — Sindicatul Lucrătorilor din Transporturi, TD/SC Samidani Trans SRL

23

2020/C 297/32

Дело C-225/20: Преюдициално запитване от Curtea de Apel Constanţa (Румъния), постъпило на 29 май 2020 г. — Euro Delta Danube Srl/Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul Judeţean Tulcea

23

2020/C 297/33

Дело C-233/20: Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 4 юни 2020 г. — WD/job-medium GmbH in Liquidation

24

2020/C 297/34

Дело C-237/20: Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 5 юни 2020 г. — Federatie Nederlandse Vakbeweging/Heiploeg Seafood International BV, Heitrans International BV

25

2020/C 297/35

Дело C-241/20: Преюдициално запитване от Tribunal de première instance du Luxembourg (Белгия), постъпило на 5 юни 2020 г. — BJ/État belge

26

2020/C 297/36

Дело C-245/20: Преюдициално запитване от Rechtbank Midden-Nederland (Нидерландия), постъпило на 29 май 2020 г. — X, Z/Autoriteit Persoonsgegevens

27

2020/C 297/37

Дело C-246/20: Преюдициално запитване от Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (Белгия), постъпило на 3 юни 2020 г. — Openbaar Ministerie/EA

28

2020/C 297/38

Дело C-251/20: Преюдициално запитване от Cour de cassation (Франция), постъпило на 10 юни 2020 г. — Gtflix Tv/DR

28

2020/C 297/39

Дело C-253/20: Преюдициално запитване от Hof van beroep Brussel (Белгия), постъпило на 9 юни 2020 г. — Impexeco N.V./Novartis AG

29

2020/C 297/40

Дело C-254/20: Преюдициално запитване от Hof van beroep te Brussel (Белгия), постъпило на 9 юни 2020 г. — PI Pharma NV/Novartis AG, Novartis Pharma NV

29

2020/C 297/41

Дело C-269/20: Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 18 юни 2020 г. — Finanzamt T/S

30

2020/C 297/42

Дело C-274/20: Преюдициално запитване от Giudice di pace di Massa (Италия), постъпило на 19 юни 2020 г. — GN, WX/Prefettura di Massa Carrara — Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara

31

2020/C 297/43

Дело C-283/20: Преюдициално запитване от tribunal du travail francophone de Bruxelles (Белгия), постъпило на 25 юни 2020 г. — CO, ME, GC и 42 други/MJ, Европейска комисия, Европейска служба за външна дейност, Съвет на Европейския съюз, Eulex Kosovo

32

2020/C 297/44

Дело C-288/20: Преюдициално запитване от tribunal judiciaire — Bobigny (Франция), постъпило на 30 юни 2020 г. — BNP Paribas Personal Finance SA/ZD

32

2020/C 297/45

Дело C-289/20: Преюдициално запитване от Cour d’appel de Paris (Франция), постъпило на 30 юни 2020 г. — IB/FA

34

2020/C 297/46

Дело C-290/20: Преюдициално запитване от Satversmes tiesa (Латвия), постъпило на 30 юни 2020 г. — AS Latvijas Gāze/Latvijas Republikas Saeima, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

34

2020/C 297/47

Дело C-299/20: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 6 юли 2020 г. — Icade Promotion Logement SAS/Ministère de l'Action et des Comptes publics

35

2020/C 297/48

Дело C-328/20: Иск, предявен на 22 юли 2020 г. — Европейска комисия/Република Австрия

36

2020/C 297/49

Дело C-331/20 P: Жалба, подадена на 22 юли 2020 г. от Volotea, SA срещу решението, постановено от Общия съд (първи разширен състав) на 13 май 2020 г. по дело T-607/17, Volotea/Комисия

37

2020/C 297/50

Дело C-343/20 P: Жалба, подадена на 23 юли 2020 г. от easyJet Airline Co. Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (първи разширен състав) на 13 май 2020 г. по дело T-8/18, easyJet Airline/Комисия

38

 

Общ съд

2020/C 297/51

Дело T-371/20: Жалба, подадена на 15 юни 2020 г. — Pollinis France/Комисия

39

2020/C 297/52

Дело T-381/20: Жалба, подадена на 20 юни 2020 г. — Datax/REA

39

2020/C 297/53

Дело T-392/20: Жалба, подадена на 19 юни 2020 г. — Flašker/Комисия

40

2020/C 297/54

Дело T-404/20: Жалба, подадена на 27 юни 2020 г. — Global Translation Solutions/Комисия

41

2020/C 297/55

Дело T-415/20: Жалба, подадена на 3 юли 2020 г. — KT/ЕИБ

42

2020/C 297/56

Дело T-425/20: Жалба, подадена на 3 юли 2020 г. — KU/EEAS

43

2020/C 297/57

Дело T-435/20: Жалба, подадена на 7 юли 2020 г. — JR/Комисия

44

2020/C 297/58

Дело T-440/20: Жалба, подадена на 10 юли 2020 г. — Jindal Saw и Jindal Saw Italia/Комисия

44

2020/C 297/59

Дело T-441/20: Жалба, подадена на 10 юли 2020 г. — Jindal Saw и Jindal Saw Italia/Комисия

45

2020/C 297/60

Дело T-442/20: Жалба, подадена на 13 юли 2020 г. — Grangé и Van Strydonck/EUIPO — Nema (âme)

46

2020/C 297/61

Дело T-443/20: Жалба, подадена на 13 юли 2020 г. — Sanford/EUIPO — Avery Zweckform (Labels)

46

2020/C 297/62

Дело T-457/20: Жалба, подадена на 13 юли 2020 г. — VeriGraft/Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)

47

2020/C 297/63

Дело T-464/20: Жалба, подадена на 21 юли 2020 г. — Eggy Food/EUIPO (YOUR DAILY PROTEIN)

48

2020/C 297/64

Дело T-474/20: Жалба, подадена на 24 юли 2020 г. — LD/Комисия

48


BG

 

Top