EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:251:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 251, 31 юли 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 251

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 63
31 юли 2020 г.


Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Европейска централна банка

2020/C 251/01

Препоръка на Европейската централна банка от 27 юли 2020 година относно политиките за разпределяне на дивиденти по време на пандемията от COVID-19 и за отмяна на Препоръка ЕЦБ/2020/19 (ЕЦБ/2020/35)

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2020/C 251/02

Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2016/849 на Съвета, изменено с Решение (ОВППС) 2020/1136 на Съвета, и в Регламент (ЕС) 2017/1509 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1129 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

4

2020/C 251/03

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2016/849 на Съвета и Регламент (ЕС) 2017/1509 на Съвета за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

6

2020/C 251/04

Известие на вниманието на лицата, групите и образуванията, включени в списъка съгласно членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС на Съвета за прилагането на специални мерки за борба с тероризма, актуализирана с Решение (ОВППС) 2020/1132 на Съвета, и член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 на Съвета относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1128 на Съвета

7

2020/C 251/05

Известие на вниманието на субектите на данни, включени в списъка на лицата, групите и образуванията съгласно членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС на Съвета за прилагането на специални мерки за борба с тероризма, актуализирана с Решение (ОВППС) 2020/1132 на Съвета, и член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1128 на Съвета

8

2020/C 251/06

Известие на вниманието на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2015/1333 на Съвета, прилагано с Решение за изпълнение (ОВППС) 2020/1137 на Съвета, и в Регламент (ЕС) 2016/44 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1130 на Съвета, относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

9

2020/C 251/07

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2015/1333 на Съвета и в Регламент (ЕС) 2016/44 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

10

2020/C 251/08

Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2019/797 на Съвета, изменено с Решение (ОВППС) 2020/1127 на Съвета, както и в Регламент (ЕС) 2019/796 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1125 на Съвета относно ограничителни мерки срещу кибератаки, застрашаващи Съюза или неговите държави членки

11

2020/C 251/09

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2019/797 на Съвета и Регламент (ЕС) 2019/796 на Съвета относно ограничителни мерки срещу кибератаки, застрашаващи Съюза или неговите държави членки

12

2020/C 251/10

Известие на вниманието на лицето, спрямо което се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2016/1693 на Съвета, изменено с Решение (ОВППС) 2020/1126 на Съвета, както и в Регламент (ЕС) 2016/1686 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1124 на Съвета относно ограничителните мерки срещу ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда и лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях

13

2020/C 251/11

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2016/1693 на Съвета и в Регламент (ЕС) 2016/1686 на Съвета относно ограничителните мерки срещу ИДИЛ (Даиш) и Ал-Кайда и лица, групи, предприятия и образувания, свързани с тях

14

 

Европейска комисия

2020/C 251/12

Обменен курс на еврото — 30 юли 2020 година

15

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2020/C 251/13

НАЦИОНАЛНИ ОСВОБОЖДАВАНИЯ НА ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ХАЗАРТА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ ЗА ТРАНСПОНИРАНЕ НА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/849 (ДИРЕКТИВАТА ОТНОСНО БОРБАТА С ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ) Списък на държавите членки, решили да освободят доставчиците на определени услуги в областта на хазарта от националните разпоредби за транспониране на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ( OB C 170, 18.5.2020 г. )

16

2020/C 251/14

Производство по ликвидация Решение за откриване на производство по несъстоятелност на Societatea CERTASIG - Societate de Asigurare și Reasigurare — S.A. (Публикация в съответствие с член 14 от Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователните дружества (член 280 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност)

19


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2020/C 251/15

Предварително уведомление за концентрация (Дело М.9899 — KKR/Koos Holding Cooperatief) Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

20

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2020/C 251/16

Публикация на заявление за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

22


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top