EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:077:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 77, 9 март 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 77

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 63
9 март 2020 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2020/C 77/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2020/C 77/02

Дело C-274/14: Решение на Съда (голям състав) от 21 януари 2020 г. (преюдициално запитване от Tribunal Económico-Administrativo Central — Испания) — Производство, образувано по жалба на Banco de Santander SA (Преюдициално запитване — Член 267 ДФЕС — Понятие „национална юрисдикция“ — Критерии — Независимост на съответния национален орган — Несменяемост на членовете — Недопустимост на преюдициалното запитване)

2

2020/C 77/03

Дело C-175/18 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 22 януари 2020 г. — PTC Therapeutics International Ltd/Европейска агенция по лекарствата, European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope) (Обжалване — Достъп до документи на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Член 4, параграф 2, първо тире — Изключение, свързано със защитата на търговските интереси — Член 4, параграф 3 — Защита на процеса на вземане на решения — Документи, предоставени на Европейската агенция по лекарствата по повод на заявление за разрешение за търговия с лекарствен продукт за хуманна употреба — Решение за предоставяне на достъп до документите на трето лице — Обща презумпция за поверителност — Липса на задължение институция, орган, служба или агенция на Европейския Съюз да приложи обща презумпция за поверителност)

2

2020/C 77/04

Дело C-177/18: Решение на Съда (втори състав) от 22 януари 2020 г. (преюдициално запитване от Juzgado Contencioso-Administrativo no 14 de Madrid — Испания) — Almudena Baldonedo Martín/Ayuntamiento de Madrid (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 1999/70/ЕО — Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) — Клауза 4 — Принцип на недопускане на дискриминация — Клауза 5 — Мерки за предотвратяване на злоупотребата, която произтича от използването на последователни срочни трудови договори или правоотношения — Обезщетение в случай на прекратяване на трудовото правоотношение — Членове 151 ДФЕС и 153 ДФЕС — Членове 20 и 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Приложимост — Разлика в третирането, основана на публичноправното или частноправното естество на уредбата на служебното правоотношение по смисъла на националното право)

3

2020/C 77/05

Дело C-178/18 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 22 януари 2020 г. — MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV/Европейска агенция по лекарствата (EMA) (Обжалване — Достъп до документи на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Член 4, параграф 2, първо тире — Изключение, свързано със защитата на търговските интереси — Член 4, параграф 3 — Защита на процеса на вземане на решения — Документи, предоставени на Европейската агенция по лекарствата по повод на заявление за разрешение за търговия с ветеринарен лекарствен продукт — Решение за предоставяне на достъп до документите на трето лице — Обща презумпция за поверителност — Липса на задължение институция, орган, служба или агенция на Европейския съюз да приложи обща презумпция за поверителност)

4

2020/C 77/06

Дело C-578/18: Решение на Съда (пети състав) от 23 януари 2020 г. (преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus — Финландия) — Производство, образувано по жалба на Energiavirasto (Преюдициално запитване — Вътрешен пазар на електроенергия — Директива 2009/72/ЕО — Член 3 — Защита на потребителите — Член 37 — Задължения и правомощия на регулаторния орган — Извънсъдебно уреждане на спорове — Понятие „страна“ — Право на обжалване на решението на регулаторния орган — Жалба, подадена пред този орган от битов клиент срещу предприятие, което е оператор на електроразпределителна система)

5

2020/C 77/07

Дело C-814/18: Решение на Съда (седми състав) от 22 януари 2020 г. (преюдициално запитване от College van Beroep voor het bedrijfsleven — Нидерландия) — Ursa Major Services BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Преюдициално запитване — Обща политика в областта на рибарството — Регламент (ЕО) № 1198/2006 — Член 55, параграф 1 — Финансово участие от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) — Допустимост на разходите — Условие — Разходи, действително платени от бенефициерите — Понятие)

5

2020/C 77/08

Дело C-29/19: Решение на Съда (осми състав) от 23 януари 2020 г. (преюдициално запитване от Bundessozialgericht — Германия) — ZP/Bundesagentur für Arbeit (Преюдициално запитване — Социална сигурност — Работници мигранти — Регламент (ЕО) № 883/2004 — Обезщетения за безработица — Изчисляване — Неотчитане на последното трудово възнаграждение, получено в държавата членка на пребиваване — Прекалено кратък референтен период — Трудово възнаграждение, получено след прекратяване на трудовото правоотношение — Лице, което преди това е работило по трудово правоотношение в Швейцария)

6

2020/C 77/09

Дело C-32/19: Решение на Съда (десети състав) от 22 януари 2020 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — AT/Pensionsversicherungsanstalt (Преюдициално запитване — Свободно движение на хора — Гражданство на Съюза — Право на свободно движение и на свободно пребиваване на територията на държавите членки — Директива 2004/38/ЕО — Член 17, параграф 1, буква a) — Право на постоянно пребиваване — Придобиване преди изтичането на непрекъснат период на пребиваване от пет години — Работник или служител, който към момента на преустановяване на трудовата си дейност е навършил възраст, която му позволява да придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст)

7

2020/C 77/10

Дело C-506/18 P: Определение на Съда (осми състав) от 21 януари 2020 г. — Европейски парламент/Erik Josefsson (Обжалване — Публична служба — Срочно нает служител — Европейски парламент — Разваляне на договора — Споразумение за разрешаване на спора между страните — Жалба с отпаднал предмет - Липса на основание за произнасяне)

8

2020/C 77/11

Дело C-613/18: Определение на Съда (шести състав) от 21 януари 2020 г. (преюдициално запитване от Tribunal Tributário de Lisboa — Португалия) – Estado do Canadá/Autoridade Tributária e Aduaneira (Преюдициално запитване - Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Ограничения на движението на капитали към и от трети страни — Пряко данъчно облагане — Корпоративно подоходно облагане — Печалби, разпределени от дружества, установени на португалска територия — Намаляване на данъчната основа)

8

2020/C 77/12

Дело C-47/19: Определение на Съда (девети състав) от 7 октомври 2019 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg — Германия) — HA/Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst (Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 132, параграф 1, букви з) — й) — Различни освободени доставки, свързани с децата и младежите, с предоставянето училищно или университетско образование — Курсове по сърф и ветроходство за училища и университети — Учебно пътуване)

9

2020/C 77/13

Дело C-813/19 PPU: Определение на Съда (трети състав) от 21 януари 2020 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel d'Aix-En-Provence - Франция) – Изпълнение на европейска заповед за арест срещу MN (Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Европейска заповед за арест — Рамково решение 2002/584/ПВР — Член 6, параграф 1 — Понятие „издаващ съдебен орган“ — Ефективна съдебна защита)

10

2020/C 77/14

Дело C-58/19 P: Жалба, подадена на 25 януари 2019 г. от Микола Янович Азаров срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 13 декември 2018 г. по дело T-247/17, Azarov/Съвет на Европейския съюз

11

2020/C 77/15

Дело C-236/19 P: Жалба, подадена на 15 март 2019 г. от István Szécsi и Nóra Somossy срещу определението, постановено от Общия съд (трети състав) на 16 януари 2019 г. по дело T-331/18, István Szécsi и Nóra Somossy/Европейска комисия

11

2020/C 77/16

Дело C-315/19: Преюдициално запитване от Gericht Erster Instanz Eupen (Белгия), постъпило на 16 април 2019 г. — YU/Wallonische Region

12

2020/C 77/17

Дело C-461/19 P: Жалба, подадена на 7 юни 2019 г. от All Star CV срещу решението на Общия съд (втори състав), постановено на 29 март 2019 г. по дело T-611/17 — All Star/EUIPO — Carrefour Hypermarchés

12

2020/C 77/18

Дело C-513/19: Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Полша), постъпило на 5 юли 2019 г. — P.J./(X) S.A.

13

2020/C 77/19

Дело C-548/19 P: Жалба, подадена на 17 юли 2019 г. от Laurence Bonnafous срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 6 юни 2019 г. по дело T-614/17, Bonnafous/EACEA

13

2020/C 77/20

Дело C-550/19: Преюдициално запитване от Juzgado de lo Social de Madrid Испания, постъпило на 17 юли 2019 г. — EV/Obras y Servicios Públicos S.A. и Acciona Agua, S.A.

14

2020/C 77/21

Дело C-586/19 P: Жалба, подадена на 1 август 2019 г. от L’Oréal срещу решението на Общия съд (първи състав), постановено на 19 юни 2019 г. по дело T-179/16 RENV — L’Oréal/EUIPO — Guinot

15

2020/C 77/22

Дело C-587/19 P: Жалба, подадена на 1 август 2019 г. от L’Oréal срещу решението на Общия съд (първи състав), постановено на 19 юни 2019 г. по дело T-180/16 RENV — L’Oréal/EUIPO — Guinot

15

2020/C 77/23

Дело C-588/19 P: Жалба, подадена на 1 август 2019 г. от L’Oréal срещу решението на Общия съд (първи състав), постановено на 19 юни 2019 г. по дело T-181/16 RENV — L’Oréal/EUIPO — Guinot

16

2020/C 77/24

Дело C-589/19 P: Жалба, подадена на 1 август 2019 г. от L’Oréal срещу решението на Общия съд (първи състав), постановено на 19 юни 2019 г. по дело T-182/16 RENV — L’Oréal/EUIPO — Guinot

16

2020/C 77/25

Дело C-590/19 P: Жалба, подадена на 1 август 2019 г. от L'Oréal срещу решението, постановено от Общия съд (първи състав) на 19 юни 2019 г. по дело T-183/16 RENV, L'Oréal/EUIPO — Guinot

17

2020/C 77/26

Дело C-664/19 P: Жалба, подадена на 4 септември 2019 г. от Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. срещу решението на Общия съд (осми състав), постановено на 26 юни 2019 г. по дело T-117/18 — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO

17

2020/C 77/27

Дело C-761/19: Иск, предявен на 17 октомври 2019 г. — Европейска комисия/Унгария

17

2020/C 77/28

Дело C-805/19: Преюдициално запитване от Landesgericht Salzburg (Австрия), постъпило на 31 октомври 2019 г. — CT/VINI GmbH

19

2020/C 77/29

Дело C-810/19: Преюдициално запитване от Landgericht Frankfurt am Main (Германия), постъпило на 4 ноември 2019 г. — Flightright GmbH/Qatar Airways

19

2020/C 77/30

Дело C-815/19: Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 6 ноември 2019 г. — Natumi GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

20

2020/C 77/31

Дело C-825/19: Преюдициално запитване от Thüringer Finanzgericht (Германия), постъпило на 12 ноември 2019 г. — Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH/Hauptzollamt Erfurt

21

2020/C 77/32

Дело C-826/19: Преюдициално запитване от Landesgericht Korneuburg (Австрия), постъпило на 13 ноември 2019 г. — WZ/Austrian Airlines AG

22

2020/C 77/33

Дело C-844/19: Преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof (Австрия), постъпило на 15 ноември 2019 г. — CS, Finanzamt Graz-Stadt

23

2020/C 77/34

Дело C-868/19: Преюдициално запитване от Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Германия), постъпило на 27 ноември 2019 г. — M-GmbH/Finanzamt für Körperschaften

23

2020/C 77/35

Дело C-875/19 P: Жалба, подадена на 28 ноември 2019 г. от FV срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 19 септември 2019 г. по дело T-27/18 RENV, FV/Съвет

24

2020/C 77/36

Дело C-877/19 P: Жалба, подадена на 28 ноември 2019 г. от FV срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 19 септември 2019 г. по дело T-153/17, FV/Съвет

25

2020/C 77/37

Дело C-894/19 P: Жалба, подадена на 3 декември 2019 г. от Европейски парламент срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 20 септември 2019 г. по дело T-47/18, UZ/Парламент

26

2020/C 77/38

Дело C-896/19: Преюдициално запитване от Qorti Ċivili Prim’Awla — Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Малта), постъпило на 5 декември 2019 г. — Repubblika/Il-Prim Ministru

27

2020/C 77/39

Дело C-905/19: Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Darmstadt (Германия), постъпило на 11 декември 2019 г. — EP/Kreis Groß-Gerau

28

2020/C 77/40

Дело C-927/19: Преюдициално запитване от Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Литва), постъпило на 18 декември 2019 г. — „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ UAB, other parties: „Ecoservice Klaipėda“ UAB, „Klaipėdos autobusų parkas“ UAB, „Parsekas“ UAB,„Klaipėdos transportas“ UAB

28

2020/C 77/41

Дело C-930/19: Преюдициално запитване от Conseil du contentieux des étrangers (Белгия), постъпило на 20 декември 2019 г. — X/État belge

30

2020/C 77/42

Дело C-940/19: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 30 декември2019 г. — Les Chirurgiens-Dentistes de France, Confédération des Syndicats médicaux français, Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France, Syndicat des Biologistes, Syndicat des Médecins libéraux, Union dentaire, Conseil national de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes, Conseil national de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, Conseil national de l’Ordre des Infirmiers/Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Premier ministre

31

2020/C 77/43

Дело C-948/19: Преюдициално запитване от Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Литва), постъпило на 31 декември 2019 г. — UAB „Manpower Lit“/E.S., M.L., M.P., V.V. и R.V.

32

2020/C 77/44

Дело C-950/19: Преюдициално запитване от Helsingin hallinto-oikeus (Финландия), постъпило на 17 декември 2019 г. — A

33

2020/C 77/45

Дело C-3/20: Преюдициално запитване от Rīgas rajona tiesa (Латвия), постъпило на 7 януари 2020 г. — Наказателно производство срещу AB, CE, SIA „MM investīcijas“

33

2020/C 77/46

Дело C-4/20: Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 7 януари 2020 година – „АЛТИ“ ООД/Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите

34

2020/C 77/47

Дело C-24/20: Жалба, подадена на 17 януари 2020 г. — Европейска комисия/Съвет на Европейския съюз

35

2020/C 77/48

Дело C-115/18: Определение на председателя на Съда от 15 януари 2020 г. (преюдициално запитване, отправено от Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc - Chambre détachée de Guingamp - Франция) — Procureur de la République/Tugdual Carluer, Yann Latouche, Dominique Legeard, Thierry Leleu, Dimitri Pinschof, Brigitte Plunian, Rozenn Marechal

36

2020/C 77/49

Дело C-297/18: Определение на председателя на Съда от 23 октомври 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Landesverwaltungsgericht Steiermark - Австрия) – производство, образувано по жалба на Humbert Jörg Köfler, Wolfgang Leitner, Joachim Schönbeck, Wolfgang Semper/Bezirkshauptmannschaft Murtal, в присъствието на: Finanzpolizei

36

2020/C 77/50

Дело C-712/18: Определение на председателя на Съда от 23 октомври 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Landesverwaltungsgericht Steiermark — Австрия) — производство, образувано от ZR, AR, BS/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, в присъствието на: Finanzpolizei

37

2020/C 77/51

Дело C-713/18: Определение на председателя на Съда от 23 октомври 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Landesverwaltungsgericht Steiermark — Австрия) — производство, образувано от ZR, BS, AR/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, в присъствието на: Finanzpolizei

37

2020/C 77/52

Дело C-138/19: Определение на председателя на Съда от 23 октомври 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Landesverwaltungsgericht Steiermark - Австрия) — производство, образувано по жалба на DY/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, в присъствието на: Finanzpolizei

37

2020/C 77/53

Дело C-139/19: Определение на председателя на Съда от 23 октомври 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Landesverwaltungsgericht Steiermark - Австрия) — производство, образувано по жалба на DY

38

2020/C 77/54

Дело C-154/19: Определение на председателя на Съда от 7 октомври 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Eparchiako Dikastirio Larnakas — Кипър) — Kypriaki Kentriki Archi/GA

38

2020/C 77/55

Дело C-227/19: Определение на председателя на Съда от 23 октомври 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Landesverwaltungsgericht Steiermark — Австрия) — производство, образувано по жалба на DX/Bürgermeister der Stadt Graz, при участието на: Finanzpolizei

38

2020/C 77/56

Дело C-334/19: Определение на председателя на Съда от 18 октомври 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Landgericht Stuttgart — Германия) — Eurowings GmbH/GD, HE, IF

39

2020/C 77/57

Дело C-672/19: Определение на председателя на Съда от 24 октомври 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Conseil du Contentieux des Étrangers - Белгия) — X/État belge

39

 

Общ съд

2020/C 77/58

Съединени дела T-786/16 и T-224/18: Решение на Общия съд от 30 януари 2020 г. — PV/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Психически тормоз — Съвкупност от решения на Комисията, увреждащи жалбоподателя — Искания за съдействие — Дисциплинарно производство — Отстраняване от служба — Оттегляне на отстраняването от служба — Ново дисциплинарно производство — Ново освобождаване от служба)

40

2020/C 77/59

Дело T-168/17: Решение на Общия съд от 30 януари 2020 г. — CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb/Комисия (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документи във връзка с административно производство относно държавна помощ, която се твърди, че австрийските власти са предоставили на лицата, на които е възложена концесия по силата на Закона за хазартните игри — Отказ за предоставяне на достъп — Изключение, свързано със защитата на целите на дейности по инспектиране, разследване и одит — По-висш обществен интерес — Задължение за мотивиране — Възражение за незаконосъобразност)

41

2020/C 77/60

Дело T-19/18: Решение на Общия съд от 22 януари 2020 г. — Литва/Комисия (ЕФГЗ и ЕЗФРСР — Разходи, изключени от финансиране — Разходи, направени от Литва — Еднократни и фиксирани финансови корекции — Развитие на селските райони — Система за контрол във връзка с предварителните условия — Административен контрол — Проверка на място — Качество на проверките — Статут на заявителите — Изкуствено създадени условия — Основателност на разходите — Разходи в рамките на проекти — Анализ на рисковете — Рискови фактори — Непредвиден в правната уредба на Съюза диапазон на санкциите — Твърде благосклонна система за оценяване и санкции — Годишни статистически данни за проверка)

42

2020/C 77/61

Дело T-292/18: Решение на Общия съд от 30 януари 2020 г. — Португалия/Комисия (ЕФГЗ и ЕЗФРСР — Разходи, изключени от финансиране — Разходи, направени от Португалия — Членове 32 и 33 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 — Член 54 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 — Понятие за национален съд)

43

2020/C 77/62

Дело T-402/18: Решение на Общия съд от 29 януари 2020 г. — Aquino и др./Парламент (Публична служба — Стачка на устните преводачи — Мерки за мобилизиране на устните преводачи, приети от Европейския парламент — Липса на правно основание — Отговорност — Неимуществена вреда)

43

2020/C 77/63

Дело T-598/18: Решение на Общия съд от 30 януари 2020 г. — Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „BROWNIE“ — По-ранни национални словни марки „BROWNIES“, „BROWNIE“, „Brownies“ и „Brownie“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Реално използване на по-ранната марка — Член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 47, параграфи 2 и 3 от Регламент 2017/1001)

44

2020/C 77/64

Дело T-697/18: Решение на Общия съд от 29 януари 2020 г. — Aldi/EUIPO – Titlbach (ALTISPORT) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Фигуративна марка „ALTISPORT“ — По-ранна международна словна марка и по-ранна словна марка на Европейския съюз „ALDI“ — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 1,буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Сравнение на стоки и услуги — Задължение за мотивиране — Член 94, параграф 1, първо изречение от Регламент 2017/100)

45

2020/C 77/65

Дело T-42/19: Решение на Общия съд от 29 януари 2020 г. — Volkswagen/EUIPO (CROSS) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „CROSS“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001 — Равно третиране — Задължение за мотивиране — Член 94, параграф 1 от Регламент 2017/1001)

46

2020/C 77/66

Дело T-239/19: Решение на Общия съд от 29 януари 2020 г. — Vinos de Arganza/EUIPO – Nordbrand Nordhausen (ENCANTO) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за регистрация на фигуративна марка на Европейския съюз „ENCANTO“ — По-ранна национална словна марка „BELCANTO“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

47

2020/C 77/67

Дело T-336/19: Решение на Общия съд от 30 януари 2020 г. — BZ/Комисия (Публична служба — Договорно наети служители — Освобождаване поради очевидно незадоволителна работа — Пропорционалност — Член 84 от УРДС — Отговорност)

47

2020/C 77/68

Дело T-559/19: Решение на Общия съд от 30 януари 2020 г. — Julius Sämann/EUIPO – Maharishi Vedic University (Изображение на дърво) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща дърво — По-ранни фигуративни марки на Европейския съюз и по-ранни фигуративни международни марки, изобразяващи „вълшебно дърво“ — Относителни основания за отказ — Липса на вероятност от объркване — Липса на сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Незасягане на репутацията — Член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001)

48

2020/C 77/69

Дело T-751/18: Определение на Общия съд от 22 януари 2020 г. — Daimler/Комисия (Жалба за отмяна — Оттегляне на сертифицирани намаления на емисии на CO2 — Режим на екологичните иновации — Регламент (ЕО) № 443/2009 — Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011 — Акт, неподлежащ на обжалване — Подготвителна мярка — Недопустимост)

49

2020/C 77/70

Дело T-125/19: Определение на Общия съд от 21 януари 2020 г. — Clem & Jo Optique/EUIPO — C&A (C&J) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Оттегляне на възражението — Липса на основание за произнасяне)

50

2020/C 77/71

Дело T-128/19: Определение на Общия съд от 16 януари 2020 г. — Hemp Foods Australia/EUIPO — Cabrejos (Sativa) (Жалба за отмяна — Марка на Европейския съюз — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Липса на висване в международния регистър на промяна на притежателя — Липса на процесуална легитимация — Недопустимост)

50

2020/C 77/72

Дело T-161/19: Определение на Общия съд от 21 януари 2020 г. — Deutsche Telekom/Парламент и Съвет (Жалба за отмяна — Вътрешен пазар на електронни съобщения — Цени на дребно, фактурирани на потребителите за регулираните комуникации в рамките на Съюза — Регламент (ЕС) 2018/1971 — Законодателен акт — Липса на лично засягане — Недопустимост)

51

2020/C 77/73

Дело T-162/19: Определение на Общия съд от 21 януари 2020 г. — Telefónica и Telefónica de España/Парламент и Съвет (Жалба за отмяна — Вътрешен пазар на електронни съобщения — Цени на дребно, фактурирани на потребителите за регулираните комуникации в рамките на Съюза — Регламент (ЕС) 2018/1971 — Законодателен акт — Липса на лично засягане — Недопустимост)

52

2020/C 77/74

Дело T-671/19: Жалба, подадена на 1 октомври 2019 г. — Qualcomm/Комисия

53

2020/C 77/75

Дело T-870/19: Жалба, подадена на 20 декември 2019 г. — Worldwide Spirits Supply/EUIPO — Melfinco (CLEOPATRA QUEEN)

54

2020/C 77/76

Дело T-3/20: Жалба, подадена на 3 януари 2020 г. — Forbo Financial Services/EUIPO – Windmöller (Canoleum)

55

2020/C 77/77

Дело T-8/20: Жалба, подадена на 8 януари 2020 г. — Чешка република/Комисия

56

2020/C 77/78

Дело T-32/20: Жалба, подадена на 14 януари 2020 г. — Buxadé Villalba и др./Парламент

56

2020/C 77/79

Дело T-34/20: Жалба, подадена на 20 януари 2020 г. — Datenlotsen Informationssysteme/Комисия

58

2020/C 77/80

Дело T-38/20: Жалба, подадена на 23 януари 2020 г. — Lotto24/EUIPO (LOTTO24)

59

2020/C 77/81

Дело T-41/20: Жалба, подадена на 24 януари 2020 г. — Di Bernardo/Комисия

60

2020/C 77/82

Дело T-45/20: Жалба, подадена на 27 януари 2020 г. — KRBL/EUIPO — P.K. Overseas (INDIA SALAM Pure Basmati Rice)

60

2020/C 77/83

Дело T-35/18: Определение на Общия съд от 22 януари 2020 г. — La Marchesiana/EUIPO – Marchesi 1824 (MARCHESI)

61

2020/C 77/84

Дело T-139/18: Определение на Общия съд от 15 януари 2020 г. — Avio/Комисия

62

2020/C 77/85

Дело T-606/19: Определение на Общия съд от 21 януари 2020 г. — Bartolomé Alvarado и Grupo Preciados Place/EUIPO — Alpargatas (ALPARGATUS PASOS ARTESANALES)

62


BG

 

Top