EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:054:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 54, 17 февруари 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 54

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 63
17 февруари 2020 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2020/C 54/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2020/C 54/02

Дело C-332/18 P: Решение на Съда (осми състав) от 11 декември 2019 г. — Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon, по-рано Alouminion tis Ellados VEAE/Европейска комисия, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Обжалване — Държавни помощи — Производство на алуминий — Предоставена с договор преференциална тарифа за доставка на електроенергия — Решение, с което помощта се обявява за съвместима с вътрешния пазар — Прекратяване на договора — Спиране със съдебен акт, постановен по реда на обезпечителното производство, на последиците от прекратяването — Решение, с което помощта се обявява за неправомерна)

2

2020/C 54/03

Дело C-376/18: Решение на Съда (пети състав) от 12 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Najvyšší súd Slovenskej republiky — Словакия) — Slovenské elektrárne a.s./Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, anciennement Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (Преюдициално запитване — Допустимост — Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия — Директива 2009/72/ЕО — Приложно поле — Член 3 — Цели — Принцип на недопускане на дискриминация — Специална такса, с която се облагат приходите на образувания, притежаващи разрешение за осъществяване на дейност в регулираните сектори — Електроенергиен сектор)

3

2020/C 54/04

Дело C-380/18: Решение на Съда (първи състав) от 12 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Raad van State — Нидерландия) — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/E.P. (Преюдициално запитване — Контрол по границите, убежище и имиграция — Регламент (ЕС) 2016/399 — Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) — Член 6 — Условия за влизане на гражданите на трети страни — Понятие „заплаха за обществения ред“ — Решение за връщане на гражданин на трета страна, който е в незаконен престой)

3

2020/C 54/05

Съединени дела C-381/18 и C-382/18: Решение на Съда (първи състав) от 12 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Raad van State — Нидерландия) — G.S. (C-381/18), V.G. (C-382/18)/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Преюдициално запитване — Контрол по границите, убежище и имиграция — Имиграционна политика — Директива 2003/86/ЕО — Право на събиране на семейството — Необходими условия за упражняване на правото на събиране на семейството — Понятие „основания, свързани с обществения ред“ — Отхвърляне на заявление за влизане и пребиваване на член на семейството — Оттегляне или отказ за подновяване на разрешение за пребиваване на член на семейството)

4

2020/C 54/06

Дело C-433/18: Решение на Съда (първи състав) от 12 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Korkein oikeus — Финландия) — ML/Aktiva Finants OÜ (Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Изискване за осигуряване на ефективни правни средства за защита и условие за състезателност на производството — Решение на национална юрисдикция, с което се допуска изпълнение на съдебно решение, постановено от съд или правораздавателен орган на друга държава членка — Национално производство по допускане на жалба до разглеждане пред въззивна инстанция)

5

2020/C 54/07

Дело C-435/18: Решение на Съда (пети състав) от 12 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — Otis GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone AG,Thyssenkrupp Aufzüge GmbH/Land Oberösterreich и др. (Преюдициално запитване — Член 101 ДФЕС — Поправяне на вредите, причинени от картел — Право на обезщетение на лицата, които не действат като доставчик или потребител на засегнатия от картела пазар — Вреди, претърпени от публичноправен субект, който е отпуснал заеми при изгодни условия с оглед на придобиването на стоки, предмет на картела)

6

2020/C 54/08

Дело C-450/18: Решение на Съда (първи състав) от 12 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Social n 3 de Gerona — Испания) — WA/Instituto Nacional de la Seguridad Social (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 79/7/ЕИО — Равно третиране на мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване — Член 4, параграфи 1 и 2 — Член 7, параграф 1 — Изчисляване на обезщетенията — Директива 2006/54/ЕО — Равно третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите — Национална правна уредба, предвиждаща право на добавка към пенсията на жени, които са имали две или повече рождени или осиновени деца и получават зависеща от вноски пенсия за трайна загуба на работоспособност — Непредоставяне на такова право на намиращите се в същото положение мъже — Сходно положение — Пряка дискриминация, основана на пола — Дерогации — Липса)

7

2020/C 54/09

Дело C-519/18: Решение на Съда (пети състав) от 12 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Унгария) — TB/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Преюдициално запитване — Имиграционна политика — Право на събиране на семейството — Директива 2003/86/ЕО — Член 10, параграф 2 — Оправомощаваща разпоредба — Необходими условия за упражняване на правото на събиране на семейството — Член на семейството на бежанец, който не е посочен в член 4 — Понятие „лице на издръжка)

7

2020/C 54/10

Дело C-708/18: Решение на Съда (трети състав) от 11 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunalul București — Румъния) — TK/Asociația de Proprietari bloc M5A-ScaraA (Преюдициално запитване — Защита на физическите лица при обработването на лични данни — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 7 и 8 — Директива 95/46/ЕО — Член 6, параграф 1, буква в) и член 7, буква е) — Легитимност на обработването на лични данни — Национална правна уредба, позволяваща видеонаблюдение с цел да се гарантира сигурността и защитата на лица, имоти и стойности и да се постигнат законни интереси без съгласието на съответното лице — Въвеждане на система за видеонаблюдение в общите части на жилищна сграда)

8

2020/C 54/11

Дело C-783/18 P: Решение на Съда (десети състав) от 12 декември 2019 г. — Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост/Wajos GmbH. (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 7, параграф 1, буква б) — Абсолютно основание за отказ — Марки, лишени от отличителен характер — Триизмерни марки, състоящи се от формата на стоката — Критерии за преценка на отличителния характер — Задължение за мотивиране — Форма на опаковъчна кутия — Амфора)

9

2020/C 54/12

Дело C-87/19: Решение на Съда (девети състав) от 11 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Литва) — TV Play Baltic AS/Lietuvos radijo ir televizijos komisija (Преюдициално запитване — Електронни съобщителни мрежи и услуги — Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива) — Член 2, буква м) — Предоставяне на електронна съобщителна мрежа — Понятие — Директива 2002/22/ЕО (Директива за универсалната услуга) — Член 31, параграф 1 — Задължение за пренос на определени радио- или телевизионни канали — Оператор, който предлага пакет от канали по сателит — Разумни задължения за пренос — Условия — Член 56 ДФЕС — Пропорционалност)

10

2020/C 54/13

Дело C-143/19 P: Решение на Съда (пети състав) от 12 декември 2019 г. — Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH/EUIPO (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Членове 15 и 66 — Реално използване на колективна марка на Европейския съюз — Марка относно система за събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки — Поставяне върху опаковката на стоки, за които е регистрирана марката)

11

2020/C 54/14

Съединени дела C-566/19 PPU и C-626/19 PPU: Решение на Съда (първи състав) от 12 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel, Rechtbank Amsterdam — Люксембург, Нидерландия) —Изпълнение на европейска заповед за арест, издадена срещу JR (C-566/19 PPU), YC (C-626/19 PPU) (Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Европейска заповед за арест — Рамково решение 2002/584/ПВР — Член 6, параграф 1 — Понятие за издаващ съдебен орган — Критерии — Европейска заповед за арест, издадена от прокуратурата на държава членка за целите на наказателното преследване)

11

2020/C 54/15

Дело C-625/19 PPU: Решение на Съда (първи състав) от 12 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Rechtbank Amsterdam — Нидерландия) — Изпълнение на европейската заповед за арест срещу XD (Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Европейска заповед за арест — Рамково решение 2002/584/ПВР — Член 6, параграф 1 — Понятие за издаващ съдебен орган — Критерии — Европейска заповед за арест, издадена от прокуратурата на държава членка за целите на наказателното преследване)

12

2020/C 54/16

Дело C-627/19 PPU: Решение на Съда (първи състав) от 12 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Rechtbank Amsterdam — Германия) — Изпълнение на европейска заповед за арест, издадена срещу ZB (Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Европейска заповед за арест — Рамково решение 2002/584/ПВР — Член 6, параграф 1 — Понятие за издаващ съдебен орган — Критерии — Европейска заповед за арест, издадена от прокуратурата на държава членка за целите на изпълнението на наказание)

13

2020/C 54/17

Дело C-725/19: Преюдициално запитване от Judecătoria Sector 2 București (Румъния), постъпило на 1 октомври 2019 г. — IO/Impuls Leasing România IFN SA

14

2020/C 54/18

Дело C-734/19: Преюдициално запитване от Tribunalul București (Румъния), постъпило на 4 октомври 2019 г. — ITH Comercial Timișoara SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice

14

2020/C 54/19

Дело C-748/19: Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Warszawie (Полша), постъпило на 15 октомври 2019 г. — Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim/WB

17

2020/C 54/20

Дело C-749/19: Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Warszawie (Полша), постъпило на 15 октомври 2019 г. — Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz w Warszawie/XA, YZ

18

2020/C 54/21

Дело C-750/19: Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Warszawie (Полша), постъпило на 15 октомври 2019 г. — Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie/DT

19

2020/C 54/22

Дело C-751/19: Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Warszawie (Полша), постъпило на 15 октомври 2019 г. — Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie/ZY

20

2020/C 54/23

Дело C-752/19: Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Warszawie (Полша), постъпило на 15 октомври 2019 г. — Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ursynów w Warszawie/AX

22

2020/C 54/24

Дело C-753/19: Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Warszawie (Полша), постъпило на 15 октомври 2019 г. — Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie/BV

23

2020/C 54/25

Дело C-754/19: Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Warszawie (Полша), постъпило на 15 октомври 2019 г. — Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie/CU

24

2020/C 54/26

Дело C-763/19: Преюдициално запитване от Sąd Apelacyjny w Krakowie (Полша), постъпило на 18 октомври 2019 г. — D.S./S.P., A.P., D.K., Sz. w K.

25

2020/C 54/27

Дело C-764/19: Преюдициално запитване от Sąd Apelacyjny w Krakowie (Полша), постъпило на 18 октомври 2019 г. — C. S.A./Syndyk masy upadłości I.T. w upadłości likwidacyjnej

26

2020/C 54/28

Дело C-765/19: Преюдициално запитване от Sąd Apelacyjny w Krakowie (Полша), постъпило на 18 октомври 2019 г. — M.Ś., I.Ś./R.B.P. Spółka Akcyjna

27

2020/C 54/29

Дело C-790/19: Преюдициално запитване от Curtea de Apel Brașov (Румъния), постъпило на 24 октомври 2019 г. — Наказателно производство срещу LG, MH

28

2020/C 54/30

Дело C-811/19: Преюдициално запитване от Înalta Curte de Casație și Justiție (Румъния), постъпило на 4 ноември 2019 г. — наказателно производство срещу FQ, GP, HO, IN, JM

28

2020/C 54/31

Дело C-822/19: Преюдициално запитване от Curtea de Apel Alba Iulia (Румъния), постъпило на 5 ноември 2019 г. — Flavourstream SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Vămilor - Direcția Regională Vamală Brașov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

29

2020/C 54/32

Дело C-834/19: Преюдициално запитване от Tribunale di Vicenza (Италия), постъпило на 15 ноември 2019 г. — AV/Ministero della Giustizia, Repubblica italiana

30

2020/C 54/33

Дело C-837/19: Преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Португалия), постъпило на 19 ноември 2019 г. — Super Bock Bebidas S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

31

2020/C 54/34

Дело C-843/19: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Испания), постъпило на 20 ноември 2019 г. — Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)/BT

32

2020/C 54/35

Дело C-846/19: Преюдициално запитване от Tribunal d'arrondissement (Люксембург), постъпило на 21 ноември 2019 г. — EQ/Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA

32

2020/C 54/36

Дело C-861/19: Преюдициално запитване от Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona (Испания), постъпило на 26 ноември 2019 г. — LJ/INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

33

2020/C 54/37

Дело C-865/19: Преюдициално запитване от tribunal d'instance de Rennes (Франция), постъпило на 27 ноември 2019 г. — Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue/OG

34

2020/C 54/38

Дело C-870/19: Преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione (Италия), постъпило на 26 ноември 2019 г. — Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze/MI

35

2020/C 54/39

Дело C-871/19: Преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione (Италия), постъпило на 26 ноември 2019 г. — Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze/TB

35

2020/C 54/40

Дело C-876/19 P: Жалба, подадена на 29 ноември 2019 г. от PlasticsEurope срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 20 септември 2019 г. по дело T-636/17, PlasticsEurope/ECHA

36

2020/C 54/41

Дело C-879/19: Преюдициално запитване от Sąd Najwyższy (Полша), постъпило на 2 декември 2019 г. — FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe/Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

37

2020/C 54/42

Дело C-884/19 P: Жалба, подадена на 3 декември 2019 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 24 септември 2019 г. по дело T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Комисия

38

2020/C 54/43

Дело C-890/19 P: Жалба, подадена на 4 декември 2019 г. от Fortischem a.s. срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 24 септември 2019 г. по дело T-121/15, Fortischem/Комисия

39

2020/C 54/44

Дело C-895/19: Преюдициално запитване от Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Полша), постъпило на 4 декември 2019 г. — A./Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

40

2020/C 54/45

Дело C-898/19 P: Жалба, подадена на 4 декември 2019 г. от Ирландия срещу решението, постановено от Общия съд (седми разширен състав) на 24 септември 2019 г. по съединени дела T-755/15 и T-759/15, Люксембург и Fiat Chrysler Finance Europe/Комисия

41

2020/C 54/46

Дело C-899/19 P: Жалба, подадена на 4 декември 2019 г. от Румъния срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 24 септември 2019 г. по дело T-391/17, Румъния/Комисия

42

2020/C 54/47

Дело C-900/19: Преюдициално запитване от Conseil d’État (Франция), постъпило на 6 декември 2019 г. — One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux/Ministre de la Transition écologique et solidaire

43

2020/C 54/48

Дело C-904/19: Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Полша), постъпило на 10 декември 2019 г. — E. Sp. z o.o/K.S.

43

2020/C 54/49

Дело C-913/19: Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy w Białymstoku (Полша), постъпило на 13 декември 2019 г. — CNP spółka z o.o./Gefion Insurance A/S

45

 

Общ съд

2020/C 54/50

Дело T-21/18: Решение на Общия съд от 17 декември 2019 г. — Полша/Комисия (ЕФГЗ и ЕЗФРСР — Разходи, изключени от финансиране — Сектори на плодовете и зеленчуците — Помощи за групи производители — Разходи, направени от Полша — Пропуски в основните и спомагателните проверки — Проверки на плановете за признаване и на критериите за признаване — Проверки по заявленията за подпомагане — Възможност за участие на групите от производители — Икономическа последователност — Необходимост и допустимост на инвестициите — Основателност на разходите — Системни недостатъци — Риск за ЕФГЗ — Коригиращи мерки — Фиксирани ставки в размер на 25 %)

46

2020/C 54/51

Дело T-22/18: Решение на Общия съд от 19 декември 2019 г. — България/Комисия (ЕФГЗ и ЕЗФРСР — Разходи, изключени от финансиране — Разходи, направени от България — Развитие на селските райони — Качество на проверките на място — Проверка на критериите за допустимост и подбор — Финансови корекции — Проверки ex post — Методология за изчисляване на финансовите корекции — Повторяемост — Коригиращи мерки — Процедура за уравняване по съответствие — Правна сигурност — Принцип на добро финансово управление — Пропорционалност)

47

2020/C 54/52

Дело T-100/18: Решение на Общия съд от 19 декември 2019 г. — Wehrheim/ЕЦБ (Публична служба — Персонал на ЕЦБ — Възнаграждение — Надбавка за експатриране — Отмяна — Отговорност — Имуществени и неимуществени вреди — Служебно нарушение)

47

2020/C 54/53

Дело T-295/18: Решение на Общия съд от 19 декември 2019 г. — Гърция/Комисия (ЕФОГЗ и ЕЗФРСР — Разходи, изключени от финансиране — Разходи, направени от Гърция — Развитие на селските райони — отделени от производството преки помощи — Ключови проверки — Фиксирани финансови корекции)

48

2020/C 54/54

Дело T-383/18: Решение на Общия съд от 19 декември 2019 г. — Sta*Ware EDV Beratung/EUIPO — Accelerate IT Consulting (businessNavi) (Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Фигуративна марка на Европейския съюз „businessNavi“ — Реално използване на марката — Частична отмяна — Член 51, параграф 1, буква а) и параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 58, параграф 1, буква а) и параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001)

49

2020/C 54/55

Дело T-504/18: Решение на Общия съд от 19 декември 2019 г. — XG/Комисия (Служители на частно дружество — доставчик на информационни услуги в рамките на институцията — Отказ да се предостави достъп до сградите на Комисията — Компетентност на автора на акта)

50

2020/C 54/56

Дело T-317/19 R: Определение на председателя на Общия съд от 7 ноември 2019 г. — AMVAC Netherlands/Комисия (Обезпечително производство — Продукти за растителна защита — Регламент (ЕО) № 1107/2009 — Активно вещество етопрофос — Условия за одобрение на пускането на пазара на веществото — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

50

2020/C 54/57

Дело T-715/19: Иск, предявен на 21 октомври 2019 г. — Wagenknecht/Европейски съвет

51

2020/C 54/58

Дело T-804/19: Жалба, подадена на 20 ноември 2019 г. — HC/Комисия

52

2020/C 54/59

Дело T-823/19: Жалба, подадена на 4 декември 2019 г. — JMS Sports/EUIPO — Inter-Vion (Спираловидни ластици за коса)

53

2020/C 54/60

Дело T-829/19: Жалба, подадена на 4 декември 2019 г. — Palírna U Zeleného stromu/EUIPO — Bacardi (BLEND 42 VODKA)

54

2020/C 54/61

Дело T-830/19: Жалба, подадена на 4 декември 2019 г. — Palírna U Zeleného stromu/EUIPO — Bacardi (BLEND 42 VODKA)

55

2020/C 54/62

Дело T-831/19: Жалба, подадена на 4 декември 2019 г. — Palírna U Zeleného stromu/EUIPO — Bacardi (BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA)

56

2020/C 54/63

Дело T-849/19: Жалба, подадена на 16 декември 2019 г. — Leonardo/Frontex

57

2020/C 54/64

Дело T-853/19: Жалба, подадена на 17 декември 2019 г. — Tehrani/EUIPO — Blue Genes (Earnest Sewn)

59

2020/C 54/65

Дело T-854/19: Жалба, подадена на 17 декември 2019 г. — Franz Schröder/EUIPO — RDS Design (MONTANA)

60

2020/C 54/66

Дело T-855/19: Жалба, подадена на 17 декември 2019 г. — Franz Schröder/EUIPO — RDS Design (MONTANA)

61

2020/C 54/67

Дело T-856/19: Жалба, подадена на 17 декември 2019 г. — Franz Schröder/EUIPO — RDS Design (MONTANA)

62

2020/C 54/68

Дело T-859/19: Жалба, подадена на 9 декември 2019 г. — Alkemie Group/EUIPO — Mann & Schröder (ALKEMIE)

63

2020/C 54/69

Дело T-860/19: Жалба, подадена на 9 декември 2019 г. — Alkemie Group/EUIPO — Mann & Schröder (ALKEMIE)

63


BG

 

Top