EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:045:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 45, 10 февруари 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 45

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 63
10 февруари 2020 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2020/C 45/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1

2020/C 45/02

Решение на Съда на Европейския съюз от 26 ноември 2019 година за публичния достъп до документите, съхранявани от Съда на Европейския съюз при упражняване на административните му функции

2


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2020/C 45/03

Дело C-211/17: Определение на Съда (първи състав) от 24 октомври 2019 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Bacău — Румъния) – SC Topaz Development SRL/Constantin Juncu, Raisa Juncu (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Защита на потребителите — Директива 93/13/ЕИО — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Предварителен договор за покупко-продажба, съставен от строителен предприемач и заверен от нотариус — Член 3, параграф 2 и член 4, параграф 1 — Доказване, че клаузите са договорени — Презумпция — Подписване на договора от потребителя — Член 3, параграф 3 — Точка 1, букви г)—е и и) — Изрична клауза за разваляне — Клауза за неустойка — Неравноправност — Членове 6 и 7 — Възможност националният съд да измени клаузата, която е приел за неравноправна)

8

2020/C 45/04

Съединени дела C-540/17 и С-541/17: Определение на Съда (десети състав) от 13 ноември 2019 г. (преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht – Германия) — Федерална република Германия/Adel Hamed (C-540/17), Amar Omar (C-541/17) (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Общи процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила — Директива 2013/32/ЕС — Член 33, параграф 2, буква a) — Отхвърляне от органите на дадена държава членка на молба за убежище като недопустима поради предоставен преди това статут на бежанец в друга държава членка — Член 4 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Реална и потвърдена опасност от нечовешко или унизително отношение — Условия на живот на лицата, на които е предоставен статут на бежанец в другата държава членка)

9

2020/C 45/05

Съединени дела C-439/18 и C-472/18: Определение на Съда (седми състав) от 15 септември 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Испания) – OH (C-439/18), ER (C-472/18)/Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 97/81/ЕО — Рамково споразумение за работа при непълно работно време — Клауза 4 — Работници от мъжки и от женски пол — Принцип на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите — Директива 2006/54/ЕО — Член 14, параграф 1 — Работник на непълно работно време от вертикален цикличен тип — Признаване на трудовия стаж — Начин на изчисляване на премиите за всеки три години прослужено време — Изключване на периодите, през които не е положен труд)

10

2020/C 45/06

Дело C-552/18: Определение на Съда (девети състав) от 20 ноември 2019 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato – Италия) — Indaco Service Soc. coop. sociale, действащо от свое име и в качеството на пълномощник на Coop. sociale il Melograno/Ufficio Territoriale del Governo Taranto (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Обществени поръчки — Директива 2014/24/ЕС — Член 57, параграф 4, букви в) и ж) — Възлагане на обществени поръчки за услуги — Факултативни основания за изключване — Тежко професионално нарушение — Поставяне под въпрос на честността на икономическия оператор — Предходен договор — Изпълнение — Неизпълнение — Прекратяване — Оспорване по съдебен ред — Оценка на неизпълнението на договора от възлагащия орган — Невъзможност до приключване на съдебното производство)

10

2020/C 45/07

Дело C-756/18: Определение на Съда (осми състав) от 24 октомври 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois — Франция) — LC, MD/easyJet Airline Co. Ltd (Преюдициално запитване — Процедурен правилник на Съда — Член 99 — Въздушен транспорт — Регламент (ЕО) № 261/2004 — Голямо закъснение на полет — Право на пътниците да получат обезщетение — Доказателство за представянето на пътниците на гишето за регистрация — Резервация, потвърдена от въздушния превозвач)

11

2020/C 45/08

Дело C-292/19: Определение на Съда (шести състав) от 24 октомври 2019 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Унгария) — PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Данъчна основа — Намаляване — Директива 2006/112/ЕО — Член 90 — Принцип на данъчен неутралитет — Вземане, станало несъбираемо вследствие на производство по несъстоятелност)

12

2020/C 45/09

Дело C-486/19: Определение на Съда (десети състав) от 19 ноември 2019 г. (преюдициално запитване от Korkein oikeus - Финландия) — Наказателно производство срещу A, B (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Държавни помощи — Данък върху захарните изделия, сладоледа и освежаващите напитки — Освобождаване на сходни продукти, което може да представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 ДФЕС — Правомощия за налагане на наказателноправна санкция при неизпълнение на свързаните с този данък задължения)

13

2020/C 45/10

Дело C-713/19 P: Жалба, подадена на 24 септември 2019 г. от Ramón Guiral Broto срещу решението на Общия съд (четвърти състав), постановено на 12 юли 2019 г. по дело T-772/17 — Café del Mar и др./EUIPO — Guiral Broto (C del M)

13

2020/C 45/11

Дело C-714/19 P: Жалба, подадена на 24 септември 2019 г. от Ramón Guiral Broto срещу решението на Общия съд (четвърти състав), постановено на 12 юли 2019 г. по дело T-773/17 — Café del Mar и др./EUIPO - Guiral Broto (Café del Mar)

14

2020/C 45/12

Дело C-715/19 P: Жалба, подадена на 24 септември 2019 г. от Ramón Guiral Broto срещу решението на Общия съд (четвърти състав), постановено на 12 юли 2019 г. по дело T-774/17, Café del Mar и др./EUIPO — Guiral Broto (C del M)

14

2020/C 45/13

Дело C-759/19: Преюдициално запитване от Landgericht Gera (Германия), постъпило на 16 октомври 2019 г. — PG/Volkswagen AG

15

2020/C 45/14

Дело C-786/19: Преюдициално запитване от Finanzgericht Köln (Германия), постъпило на 23 октомври 2019 г. — The North of England P & I Association Ltd., действащо и в качеството на правоприемник на Marine Shipping Mutual Insurance Company/Bundeszentralamt für Steuern

16

2020/C 45/15

Дело C-793/19: Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 29 октомври 2019 г. — Bundesrepublik Deutschland/SpaceNet AG

16

2020/C 45/16

Дело C-794/19: Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 29 октомври 2019 г. — Bundesrepublik Deutschland/Telekom Deutschland GmbH

18

2020/C 45/17

Дело C-802/19: Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 31 октомври 2019 г. — Firma Z/Finanzamt Y

20

2020/C 45/18

Дело C-804/19: Преюдициално запитване от Landesgericht Salzburg (Австрия), постъпило на 31 октомври 2019 г. — BU/Markt24 GmbH

21

2020/C 45/19

Дело C-808/19: Преюдициално запитване от Landgericht Gera (Германия), постъпило на 4 ноември 2019 г. — DS/Volkswagen AG

22

2020/C 45/20

Дело C-809/19: запитване от Landgericht Gera (Германия), постъпило на 4 ноември 2019 г. — ER/Volkswagen AG

23

2020/C 45/21

Дело C-816/19: Преюдициално запитване от Amtsgerichts Hamburg (Германия), постъпило на 5 ноември 2019 г. — QF/Germanwings GmbH

24

2020/C 45/22

Дело C-827/19: Преюдициално запитване от Audiencia Provincial de Pontevedra (Испания), постъпило на 13 ноември 2019 г. — D.A.T.A. и др./Ryanair D.A.C.

25

2020/C 45/23

Дело C-841/19: Преюдициално запитване от Juzgado de lo Social № 41 de Madrid (Испания), постъпило на 20 ноември 2019 г. — JL/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

25

2020/C 45/24

Дело C-842/19: Иск, предявен на 19 ноември 2019 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия

26

2020/C 45/25

Дело C-872/19 P: Жалба, подадена на 28 ноември 2019 г. от Боливарска република Венецуела срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти разширен състав) на 20 септември 2019 г. по дело T-65/18, Венецуела/Съвет

27

2020/C 45/26

Дело C-874/19 P: Жалба, подадена на 28 ноември 2019 г. от Aeris Invest Sàrl срещу определението, постановено от Общия съд (осми състав) на 10 октомври 2019 г. по дело T-599/18, Aeris Invest/ЕСП

28

2020/C 45/27

Дело C-883/19 P: Жалба, подадена на 3 декември 2019 г. от HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France срещу решението, постановено от Общия съд (втори разширен състав) на 24 септември 2019 г. по дело T-105/17, HSBC Holdings plc и др./Комисия

29

2020/C 45/28

Дело C-885/19 P: Жалба, подадена на 4 декември 2019 г. от Fiat Chrysler Finance Europe срещу решението, постановено от Общия съд (седми разширен състав) на 24 септември 2019 г. по съединени дела Т-755/15 и Т-759/15, Люксембург и Fiat Chrysler Finance Europe/Комисия

30

2020/C 45/29

Дело C-888/19 P: Жалба, подадена на 4 декември 2019 г. от GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 24 септември 2019 г. по дело T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Комисия

31

2020/C 45/30

Дело C-891/19 P: Жалба, подадена на 4 декември 2019 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 24 септември 2019 г. по дело T-500/17, Hubei Xinyegang Special Tube/Комисия

32

2020/C 45/31

Дело C-897/19: Преюдициално запитване от Vrhovni sud (Хърватия), постъпило на 5 декември 2019 г. — Руска федерация

33

2020/C 45/32

Дело C-735/18: Определение на председателя на Съда от 21 октомври 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Justice de paix du troisième canton de Charleroi — Белгия) — IZ/Ryanair DAC

34

2020/C 45/33

Дело C-281/19: Определение на председателя на Съда от 18 ноември 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Tribunal administratif de Paris — Франция) — XS/Recteur de l'académie de Paris

34

2020/C 45/34

Дело C-395/19: Определение на председателя на Съда от 26 ноември 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Tribunal d'instance de Nice — Франция) — VT, WU/easyJet Airline Co. Ltd

34

 

Общ съд

2020/C 45/35

Дело T-749/19: Жалба, подадена на 1 ноември 2019 г. — John Wood Group и др./Комисия

35

2020/C 45/36

Дело T-762/19: Жалба, подадена на 8 ноември 2019 г. — Rio Tinto European Holdings и др./Комисия

36

2020/C 45/37

Дело T-763/19: Жалба, подадена на 8 ноември 2019 г. — Ultra Electronics Holdings и др./Комисия

38

2020/C 45/38

Дело T-764/19: Жалба, подадена на 8 ноември 2019 г. — Keller Holdings/Комисия

40

2020/C 45/39

Дело T-765/19: Жалба, подадена на 8 ноември 2019 г. — Genus Investments/Комисия

41

2020/C 45/40

Дело T-766/19: Жалба, подадена на 8 ноември 2019 г. — Just Eat Holding/Комисия

43

2020/C 45/41

Дело T-767/19: Жалба, подадена на 8 ноември 2019 г. — Markit Group/Комисия

45

2020/C 45/42

Дело T-768/19: Жалба, подадена на 8 ноември 2019 г. — Elementis/Комисия

46

2020/C 45/43

Дело T-769/19: Жалба, подадена на 8 ноември 2019 г. — Informa и др./Комисия

48

2020/C 45/44

Дело T-770/19: Жалба, подадена на 8 ноември 2019 г. — Merlin UK Finco 1 и др./Комисия

50

2020/C 45/45

Дело T-771/19: Жалба, подадена на 11 ноември 2019 г. — Experian Finance 2012/Комисия

51

2020/C 45/46

Дело T-772/19: Жалба, подадена на 11 ноември 2019 г. — William Grant & Sons и William Grant & Sons Investments/Комисия

53

2020/C 45/47

Дело T-773/19: Жалба, подадена на 11 ноември 2019 г. — BAE Systems/Комисия

54

2020/C 45/48

Дело T-774/19: Жалба, подадена на 12 ноември 2019 г. — FA Sub 3/Комисия

55

2020/C 45/49

Дело T-775/19: Жалба, подадена на 12 ноември 2019 г. — Sheldon and Kingfisher International/Комисия

57

2020/C 45/50

Дело T-776/19: Жалба, подадена на 12 ноември 2019 г. — JIB Overseas/Комисия

59

2020/C 45/51

Дело T-778/19: Жалба, подадена на 12 ноември 2019 г. — RDI Reit/Комисия

60

2020/C 45/52

Дело T-779/19: Жалба, подадена на 12 ноември 2019 г. — Ashtead Financing/Комисия

62

2020/C 45/53

Дело T-780/19: Жалба, подадена на 12 ноември 2019 г. — Smith & Nephew USD и Smith & Nephew USD One/Комисия

64

2020/C 45/54

Дело T-781/19: Жалба, подадена на 12 ноември 2019 г. — Rigid Plastic Containers Finance и RPC Pisces Holdings/Комисия

65

2020/C 45/55

Дело T-782/19: Жалба, подадена на 8 ноември 2019 г. — St Schrader Holding Company UK/Комисия

67

2020/C 45/56

Дело T-783/19: Жалба, подадена на 12 ноември 2019 г. — Royal Mail Investments/Комисия

69

2020/C 45/57

Дело T-784/19: Жалба, подадена на 12 ноември 2019 г. — William Hill и William Hill Organization/Комисия

70

2020/C 45/58

Дело T-785/19: Жалба, подадена на 13 ноември 2019 г. — Anglo American International/Комисия

72

2020/C 45/59

Дело T-786/19: Жалба, подадена на 13 ноември 2019 г. — Simfer Jersey/Комисия

73

2020/C 45/60

Дело T-787/19: Жалба, подадена на 13 ноември 2019 г. — The Sage Group и др./Комисия

75

2020/C 45/61

Дело T-789/19: Жалба, подадена на 14 ноември 2019 г. — Moerenhout и др./Комисия

76

2020/C 45/62

Дело T-798/19: Жалба, подадена на 18 ноември 2019 г. — Bennahmias/Парламент

77

2020/C 45/63

Дело T-799/19: Жалба, подадена на 18 ноември 2019 г. — Bennahmias/Парламент

78

2020/C 45/64

Дело T-800/19: Жалба, подадена на 20 ноември 2019 г. — Austria Tabak/EUIPO – Mignot & De Block (AIR)

79

2020/C 45/65

Дело T-802/19: Жалба, подадена на 19 ноември 2019 г. — Kisscolor Living/EUIPO – Teoxane (KISS COLOR)

79

2020/C 45/66

Дело T-803/19: Жалба, подадена на 19 ноември 2019 г. — etc-gaming и Casino-Equipment/Комисия

80

2020/C 45/67

Дело T-810/19: Жалба, подадена на 25 ноември 2019 г. — Victoria’s Secret Stores Brand Management/EUIPO – Yiwu Dearbody Cosmetics (BODYSECRETS)

81

2020/C 45/68

Дело T-820/19: Жалба, подадена на 3 декември 2019 г. — Totalizator Sportowy/EUIPO – Lottoland Holdings (LOTTOLAND)

82

2020/C 45/69

Дело T-825/19: Жалба, подадена на 4 декември 2019 г. — Tazzetti/Комисия

83

2020/C 45/70

Дело T-826/19: Жалба, подадена на 4 декември 2019 г. — Tazzetti/Комисия

85

2020/C 45/71

Дело T-833/19: Жалба, подадена на 6 декември 2019 г. — Grammer/EUIPO (Изображение на геометрична фигура)

85

2020/C 45/72

Дело T-834/19: Жалба, подадена на 5 декември 2019 г. — e*Message Wireless Information Services/EUIPO — Apple (e*message)

86

2020/C 45/73

Дело T-836/19: Жалба, подадена на 10 декември 2019 г. — Première Vision/EUIPO – Vente-Privee.com (PV)

87

2020/C 45/74

Дело T-838/19: Жалба, подадена на 10 декември 2019 г. — Koopman International/EUIPO — Tinnus Enterprises и Mystic Products Import & Export (Устройство за разпределение на флуиди)

88

2020/C 45/75

Дело T-839/19: Жалба, подадена на 10 декември 2019 г. — Koopman International/EUIPO — Tinnus Enterprises и Mystic Products Import & Export (Fluid distribution equipement)

89

2020/C 45/76

Дело T-840/19: Жалба, подадена на 10 декември 2019 г. — Koopman International/EUIPO — Tinnus Enterprises и Mystic Products Import & Export (Устройство за разпределение на флуиди)

90

2020/C 45/77

Дело T-841/19: Жалба, подадена на 10 декември 2019 г. — Koopman International/EUIPO — Tinnus Enterprises и Mystic Products Import & Export (Устройство за разпределение на флуиди)

91

2020/C 45/78

Дело T-842/19: Жалба, подадена на 10 декември 2019 г. — Koopman International/EUIPO — Tinnus Enterprises и Mystic Products (Устройство за разпределение на флуиди)

92

2020/C 45/79

Дело T-843/19: Жалба, подадена на 12 декември 2019 г. — Correia/CESE

93

2020/C 45/80

Дело T-844/19: Жалба, подадена на 12 декември 2019 г. — Apologistics/EUIPO – Peikert (discount-apotheke.de)

94

2020/C 45/81

Дело T-847/19: Жалба, подадена на 13 декември 2019 г. — X-cen-tek/EUIPO – Altenloh, Brinck & Co. (PAX)

95

2020/C 45/82

Дело T-858/19: Жалба, подадена на 18 декември 2019 г. — easyCosmetic Swiss/EUIPO – U.W.I. Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations (easycosmetic)

96


BG

 

Top