EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:036:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 36, 3 февруари 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 36

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 63
3 февруари 2020 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2020/C 36/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2020/C 36/02

Дело C-482/17: Решение на Съда (голям състав) от 3 декември 2019 г. — Чешка република/Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз (Жалба за отмяна — Сближаване на законодателствата — Директива (ЕС) 2017/853 — Контрол на придобиването и притежаването на оръжие — Валидност — Правно основание — Член 114 ДФЕС — Изменение на съществуваща директива — Принцип на пропорционалност — Липса на оценка на въздействието — Засягане на правото на собственост — Пропорционалност на приетите мерки — Мерки, създаващи пречки във вътрешния пазар — Принцип на правна сигурност — Принцип на защита на оправданите правни очаквания — Мерки, задължаващи държавите членки да приемат законодателство с обратно действие — Принцип на недопускане на дискриминация — Дерогация за Конфедерация Швейцария — Дискриминация, засягаща държави — членки на Европейския съюз, или държави — членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), различни от тази държава)

2

2020/C 36/03

Съединени дела С-708/17 и С-725/17: Решение на Съда (четвърти състав) от 5 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Районен съд Асеновград, Софийски районен съд — България) — „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД/Николина Стефанова Димитрова (C-708/17), „Топлофикация София“ ЕАД/Митко Симеонов Димитров (C-725/17) (Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Директива 2011/83/ЕС — Потребителско право — Член 2, параграф 1 — Понятие за потребител — Член 3, параграф 1 — Договор, сключен между търговец и потребител — Договор за доставка на централно отопление — Член 27 — Непоръчана доставка — Директива 2005/29/ЕО — Нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар — Член 5 — Забрана за нелоялни търговски практики — Приложение I — Изпращане на непоръчани стоки по домовете — Национална правна уредба, която изисква всеки собственик на имот в сграда в режим на етажна собственост, присъединена към система за централно отопление, да участва в разходите за топлинна енергия за общите части на сградата и за сградната инсталация — Енергийна ефективност — Директива 2006/32/ЕО — Член 13, параграф 2 — Директива 2012/27/ЕС — Член 10, параграф 1 — Информация за фактурирането — Национална правна уредба, която предвижда, че в сградите в режим на етажна собственост сметките за топлинна енергия за сградната инсталация се изготвят за всеки собственик на апартамент в сградата пропорционално на отопляемия обем на неговия апартамент)

3

2020/C 36/04

Дело C-117/18 P: Решение на Съда (пети състав) от 4 декември 2019 г. — PGNiG Supply & Trading GmbH/Европейска комисия (Обжалване — Вътрешен пазар на природен газ — Директива 2009/73/ЕО — Член 32 — Достъп на трети страни — Член 41, параграфи 6, 8 и 10 — Тарифни правила — Член 36 — Искане за освобождаване — Условия за експлоатация на газопровода OPAL — Национален регулаторен орган — Решение за изключване — Искане за изменение — Решение на Европейската комисия — Жалба за отмяна — Член 263, четвърта алинея ДФЕС — Допустимост — Решение, което не засяга пряко жалбоподателя)

4

2020/C 36/05

Дело C-342/18 P: Решение на Съда (пети състав) от 4 декември 2019 г. — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A./Европейска комисия, Федерална република Германия (Обжалване — Вътрешен пазар на природен газ — Директива 2009/73/ЕО — Член 32 — Достъп на трети страни — Член 41, параграфи 6, 8 и 10 — Тарифни правила — Член 36 — Искане за освобождаване — Условия за експлоатация на газопровода OPAL — Национален регулаторен орган — Решение за изключване — Искане за изменение — Решение на Европейската комисия — Жалба за отмяна — Член 263, четвърта алинея ДФЕС — Допустимост — Решение, което не засяга пряко жалбоподателя)

4

2020/C 36/06

Съединени дела C-398/18 и C-428/18: Решение на Съда (осми състав) от 5 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Испания) — Antonio Bocero Torrico (C-398/18), Jörg Paul Konrad Fritz Bode (C-428/18)/Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social (Преюдициално запитване — Социална сигурност на работниците мигранти — Регламент (ЕО) № 883/2004 — Предсрочно пенсиониране — Допустимост — Размер на полагаемата пенсия, който трябва да надвишава размера на законовия минимум — Отчитане единствено на пенсията, придобита в съответната държава членка — Неотчитане на пенсията за осигурителен стаж и възраст, придобита в друга държава членка — Различно третиране за работниците, упражнили правото си на свободно движение)

5

2020/C 36/07

Дело C-402/18: Решение на Съда (пети състав) от 27 ноември 2019 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Tedeschi Srl, действащо от свое име и в качеството на пълномощник на временно обединение на предприятия, Consorzio Stabile Istant Service, действащо от свое име и в качеството на упълномощител на временно обединение на предприятия/C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza (Преюдициално запитване — Членове 49 и 56 ДФЕС — Възлагане на обществени поръчки — Директива 2004/18/ЕО — Член 25 — Подизпълнение — Национална правна уредба, с която възможността за използване на подизпълнители се ограничава до 30 % от общата стойност на обществената поръчка и се забранява цените, приложими към възложените за подизпълнение престации, да бъдат намалявани с повече от 20 % спрямо цените, произтичащи от процедурата за възлагане)

6

2020/C 36/08

Дело C-413/18 P: Решение на Съда (пети състав) от 4 декември 2019 г. — H/Съвет на Европейския съюз (Обжалване — Обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС) — Съдебен състав на Общия съд на Европейския съюз — Редовност — Решение 2009/906 ОВППС — Полицейска мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина — Командирован национален служител — Преназначаване в регионално бюро на тази мисия — Компетентност началника на мисията — Злоупотреба с власт — Искане за обезщетение за вреди — Принцип на състезателност)

7

2020/C 36/09

Дело C-414/18: Решение на Съда (голям състав) от 3 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Италия) — Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo/Banca d'Italia (Преюдициално запитване — Директива 2014/59/ЕС — Банков съюз — Възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници — Годишни вноски — Изчисляване — Регламент (ЕС) № 806/2014 — Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/81 — Еднообразна процедура за преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници — Административно производство, в което участват национални органи и агенция на Съюза — Изключително правомощие за вземане на решения на Единния съвет за преструктуриране (ЕСП) — Производство пред националните юрисдикции — Несвоевременно подаване на жалба за отмяна до съда на Съюза — Делегиран регламент (ЕС) 2015/63 — Изключване на определени задължения от изчисляването на вноските — Взаимосвързаност между няколко банки)

7

2020/C 36/10

Дело C-421/18: Решение на Съда (първи състав) от 5 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunal de première instance de Namur — Белгия) — Ordre des avocats du barreau de Dinant/JN (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Регламент (ЕС) № 1215/2012 — Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Член 7, точка 1, буква a) — Специална компетентност по дела, свързани с договор — Понятие „дела, свързани с договор“ — Искане за плащане на годишните вноски, дължими от адвокат на адвокатска колегия)

8

2020/C 36/11

Дело C-432/18: Решение на Съда (пети състав) от 4 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena/Balema GmbH (Преюдициално запитване — Закрила на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни — Регламенти (ЕО) № 510/2006 и (ЕС) № 1151/2012 — Член 13, параграф 1 — Регламент (ЕО) № 583/2009 — Член 1 — Регистрация на наименованието „Aceto Balsamico di Modena (ЗГУ)“ — Закрила на негеографските понятия от това наименование — Обхват)

9

2020/C 36/12

Дело C-493/18: Решение на Съда (девети състав) от 4 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation - Франция) — UB/VA, Tiger SCI, WZ, в качеството на синдик на UB, Banque patrimoine et immobilier SA (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Производство по несъстоятелност — Регламент (ЕО) № 1346/2000 — Член 3, параграф 1 — Искове, които произтичат пряко от производството по несъстоятелност и са тясно свързани с него — Продажба на недвижим имот и учредяване на ипотека — Иск за относителна недействителност, предявен от синдика по несъстоятелността — Член 25, параграф 1 — Изключителна компетентност на съдилищата на държавата членка на образуване на производството по несъстоятелност)

10

2020/C 36/13

Дело C-591/18 P: Решение на Съда (седми състав) от 28 ноември 2019 г. — Brugg Kabel AG, Kabelwerke Brugg AG Holding/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картели — Европейски пазар на подземни и подводни електрически кабели — Подялба на пазара в рамките на проекти — Глоби — Право на защита — Достъп до преписката — Принцип на презумпцията за невиновност — Изопачаване на доказателства)

11

2020/C 36/14

Дело C-593/18 P: Решение на Съда (седми състав) от 28 ноември 2019 г. — ABB Ltd, ABB AB/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картели — Европейски пазар на подземни и подводни електропроводи — Подялба на пазара в рамките на проекти — Тежест на доказване — Презумпция за невиновност — Принцип на равно третиране)

11

2020/C 36/15

Дело C-596/18 P: Решение на Съда (седми състав) от 28 ноември 2019 г. — LS Cable & System Ltd/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картели — Европейски пазар на подземните и подводни електрически кабели — Разпределяне на пазара в рамките на проекти — Глоби — Тежест на доказване — Изопачаване на доказателствата — Публично разграничаване от картела)

12

2020/C 36/16

Дело C-642/18: Решение на Съда (осми състав) от 5 декември 2019 г. — Европейска комисия/Кралство Испания (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 2008/98/ЕО — Членове 30 и 33 — Планове за управление на отпадъците — Автономни области Балеарски острови и Канарски острови (Испания) — Задължение за преразглеждане — Задължение за уведомяване на Комисията — Липса на надлежно официално уведомление — Преждевременно изпращане на официалното уведомително писмо — Недопустимост)

13

2020/C 36/17

Дело C-671/18: Решение на Съда (първи състав) от 5 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Sąd Rejonowy w Chełmnie — Полша) — производство по искане на Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Взаимно признаване — Финансови санкции — Причини за отказ от признаване или изпълнение — Рамково решение 2005/214/ПВР — Решение на орган на издаващата държава членка въз основа на данни за регистрацията на превозно средство — Узнаване от страна на заинтересованото лице за санкциите и за начините за обжалване — Право на ефективна съдебна защита)

13

2020/C 36/18

Дело C-722/18: Решение на Съда (девети състав) от 28 ноември 2019 г. (преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy — Полша) – KROL - Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., sp.k./Porr S.A. (Преюдициално запитване — Борба със забавяне на плащане по търговските сделки — Директива 2000/35/ЕО — Член 1 и член 6, параграф 3 — Приложно поле — Национална правна уредба — Търговски сделки, финансирани от структурните фондове и от Кохезионния фонд на Европейския съюз — Изключване)

14

2020/C 36/19

Дело C-653/19 PPU: Решение на Съда (първи състав) от 28 ноември 2019 г. (преюдициално запитване от Специализиран наказателен съд - България) — наказателно производство срещу DK (Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Директива (ЕС) 2016/343 — Укрепване на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство — Член 6 — Тежест на доказване — Продължаване на задържането под стража на обвиняем)

15

2020/C 36/20

Дело C-727/19 P: Жалба, подадена на 30 септември 2019 г. от Guy Steifer срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 12 юли 2019 г. по дело T-331/17, Steifer/ЕИСК

16

2020/C 36/21

Дело C-817/19: Преюдициално запитване от Cour constitutionnelle (Белгия), постъпило на 31 октомври 2019 г. — Ligue des droits humains/Conseil des ministres

16

2020/C 36/22

Дело C-831/19: Преюдициално запитване от Tribunale di Milano (Италия), постъпило на 14 ноември 2019 г. — Banco di Desio e della Brianza SpA и др./YX, ZW

18

2020/C 36/23

Дело C-853/19: Преюдициално запитване от Okresný súd Poprad (Словакия), постъпило на 22 ноември 2019 г. — IM/STING Reality s.r.o.

18

2020/C 36/24

Дело C-857/19: Преюдициално запитване от Najvyšší súd Slovenskej republiky (Словакия), постъпило на 26 ноември 2019 г. — Slovak Telekom a.s./Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

19

 

Общ съд

2020/C 36/25

Дело T-323/16: Решение на Общия съд от 28 ноември 2019 г. — Banco Cooperativo Español/CRU (Икономически и паричен съюз — Банков съюз — Единен механизъм за преструктуриране на кредитни институции и някои инвестиционни посредници (ЕМП) — Единен фонд за преструктуриране (ЕФП) — Решение на ЕСП относно предварителните вноски за 2016 г. — Жалба за отмяна — Пряко и лично засягане — Допустимост — Съществени процесуални правила — Удостоверяване на решението — Процедура по приемане на решението)

21

2020/C 36/26

Дело T-365/16: Решение на Общия съд от 28 ноември 2019 г. — Portigon/ЕСП (Икономически и паричен съюз — Банков съюз — Единен механизъм за преструктуриране на кредитни институции и някои инвестиционни посредници (ЕМП) — Единен фонд за преструктуриране (ЕФП) — Решение на ЕСП относно предварителните вноски за 2016 г. — Жалба за отмяна — Пряко и лично засягане — Допустимост — Съществени процесуални правила — Удостоверяване на решението — Процедура по приемане на решението — Задължение за мотивиране)

22

2020/C 36/27

Съединени дела T-377/16, T-645/16 и T-809/16: Решение на Общия съд от 28 ноември 2019 г. — Hypo Vorarlberg Bank/ЕСП (Икономически и паричен съюз — Банков съюз — Единен механизъм за преструктуриране на кредитни институции и някои инвестиционни посредници (ЕМП) — Единен фонд за преструктуриране (ЕФП) — Решение на ЕСП относно предварителните вноски за 2016 г. — Жалба за отмяна — Пряко и лично засягане — Допустимост — Съществени процесуални правила — Удостоверяване на решението — Процедура по приемане на решението — Задължение за мотивиране — Ограничаване на действието на решението във времето)

23

2020/C 36/28

Дело T-527/16: Решение на Общия съд от 12 декември 2019 г. — Tàpias/Съвет (Публична служба — Реформа на Правилника и на УРДС, влязла в сила на 1 януари 2014 г. — Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 — Налог за солидарност, приложим от 1 януари 2014 г. — Спиране на прилагането на метода за актуализиране на възнагражденията за 2013 и 2014 година)

24

2020/C 36/29

Дело T-528/16: Решение на Общия съд от 12 декември 2019 г. — OS/Комисия (Публична служба — Реформа на Правилника и на УРДС, влязла в сила на 1 януари 2014 г. — Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 — Налог за солидарност, приложим от 1 януари 2014 г. — Спиране на прилагането на метода за актуализиране на възнагражденията за 2013 и 2014 година)

24

2020/C 36/30

Дело T-529/16: Решение на Общия съд от 12 декември 2019 г. — Feral/Комитет на регионите (Публична служба — Реформа на Правилника и на УРДС, влязла в сила на 1 януари 2014 г. — Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 — Налог за солидарност, приложим от 1 януари 2014 г. — Спиране на прилагането на метода за актуализиране на възнагражденията за 2013 и 2014 година)

25

2020/C 36/31

Дело T-524/18: Решение на Общия съд от 4 декември 2019 г. — Billa/EUIPO – Boardriders IP Holdings (Billa) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Demande de Заявка за регистрация на словна марка на Европейския съюз „Billa“ — По-ранни словни марки на Европейския съюз „BILLABONG“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Сравняване на стоките и на услугите — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001,)

26

2020/C 36/32

Дело T-648/18: Решение на Общия съд от 12 декември 2019 г. — Super bock group/EUIPO — Agus (Crystal) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Crystal“ — По-ранна словна национална марка „CRISTAL“ — Относително основание за отказ — Липса на сходство между стоките — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

27

2020/C 36/33

Дело T-667/18: Решение на Общия съд от 28 ноември 2019 г. — Pinto Teixeira/ЕСВД (Публична служба — Права и задължения на длъжностните лица — Уведомяване за намерение за заемане с професионална дейност след прекратяване на служебното правоотношение — Член 16 от Правилника за длъжностните лица — Възможност дейността да доведе до конфликт със законните интереси на институцията — Срок за отговор на уведомяването за намерението — Мълчаливо съгласие — Забрана за заемане с професионална дейност след прекратяване на служебното правоотношение — Неимуществена вреда)

27

2020/C 36/34

Дело T-683/18: Решение на Общия съд от 12 декември 2019 г. — Conte/EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „CANNABIS STORE AMSTERDAM“ — Абсолютно основание за отказ — Марка, противоречаща на обществения ред — Член 7, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Член 7, параграф 2 от Регламент 2017/1001)

28

2020/C 36/35

Дело T-692/18: Решение на Общия съд от 12 декември 2019 г. — Montanari/ЕСВД (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Доклад за инспектиране ad hoc — Отказ за предоставяне на достъп — Член 4, параграф 1, буква б) от Регламент № 1049/2001 — Изключение, свързано със защитата на частния живот и личната неприкосновеност — Регламент (ЕО) № 45/2001 — Член 8, буква б) от Регламент № 45/2001 — Предаване на лични данни — Член 4, параграф 2, трето тире от Регламент № 1049/2001 — Изключение, свързано със защитата на целите на дейности по инспектиране, разследване и одит — Член 4, параграф 3 от Регламент № 1049/2001 — Изключение, свързано със защитата на процеса на вземане на решение — Задължение за мотивиране)

29

2020/C 36/36

Дело T-747/18: Решение на Общия съд от 12 декември 2019 г. — Рефан България/EUIPO (Форма на цвете) (Марка на Европейския съюз — Заявка за триизмерна марка на Европейския съюз — Форма на цвете — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Право на защита — Задължение за мотивиране)

29

2020/C 36/37

Дело T-29/19: Решение на Общия съд от 5 декември 2019 г. — Idea Groupe/EUIPO – The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there“ — По-ранни национални словни марки „idéa logistique“, „IDEA“ и „groupe idea“ — По-ранна национална фигуративна марка „iDÉA“ — Международни регистрации, посочващи Европейския съюз — По-ранна фигуративна марка „iDÉA“и по-ранна словна марка „IDEA“ — Относителни основания за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Използване в процеса на търговията на знак с по-голям обхват от местния — Член 8, параграф 4 от Регламент 2017/1001)

30

2020/C 36/38

Дело T-255/19: Решение на Общия съд от 12 декември 2019 г. — Baustoffwerke Gebhart & Söhne/EUIPO (BIOTON) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „BIOTON“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001)

31

2020/C 36/39

Дело T-266/19: Решение на Общия съд от 12 декември 2019 г. — gastivo portal/EUIPO – La Fourchette (Изображение на вилица на зелен фон) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за регистрация на фигуративна марка на Европейския съюз, представляваща изображение на вилица на зелен фон — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз gastivo — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

32

2020/C 36/40

Дело T-267/19: Решение на Общия съд от 12 декември 2019 г. — gastivo portal/EUIPO – La Fourchette (Изображение на вилица на зелен фонд) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за регистрация на фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща вилица на зелен фонд — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „gastivo“ — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

32

2020/C 36/41

Дело T-746/19: Жалба, подадена на 5 ноември 2019 г. — GY/ЕЦБ

33

2020/C 36/42

Дело T-760/19: Жалба, подадена на 8 ноември 2019 г. — Imperial Brands и др./Комисия

34

2020/C 36/43

Дело T-761/19: Жалба, подадена на 8 ноември 2019 г. — Willis Europe/Комисия

35

2020/C 36/44

Дело T-811/19: Жалба, подадена на 22 ноември 2019 г. — Enoport – Produção de Bebidas/EUIPO – Miguel Torres (CABEÇA DE TOIRO)

37

2020/C 36/45

Дело T-824/19: Жалба, подадена на 2 декември 2019 г. — RY/Комисия

37

2020/C 36/46

Дело T-835/19: Жалба, подадена на 6 декември 2019 г. — CrossFit/EUIPO – Hochwarter (CROSSBOX)

38

2020/C 36/47

Дело T-99/17: Определение на Общия съд от 3 декември 2019 г. — Eutelsat/GSA

39

2020/C 36/48

Дело T-566/19: Определение на Общия съд от 27 ноември 2019 г. — Scandlines Danmark и Scandlines Deutschland/Комисия

39


BG

 

Top