EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:010:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 10, 13 януари 2020 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 10

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 63
13 януари 2020 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2020/C 10/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2020/C 10/02

Дело C-585/17: Решение на Съда (пети състав) от 14 ноември 2019 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Австрия) — производства, образувани по жалби на Finanzamt Linz, Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr (Преюдициално запитване — Държавни помощи — Изменение на разрешена схема за помощи — Член 108, параграф 3 ДФЕС — Задължение за уведомяване — Забрана за изпълнение без разрешението на Европейската комисия — Регламент (ЕС) № 651/2014 — Освобождаване — Член 58, параграф 1 — Приложно поле във времето на Регламента — Член 44, параграф 3 — Обхват — Национална правна уредба, предвиждаща формула за изчисляване за частично възстановяване на енергийните данъци)

2

2020/C 10/03

Дело C-641/17: Решение на Съда (втори състав) от 13 ноември 2019 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht München — Германия) — College Pension Plan of British Columbia/Finanzamt München Abteilung III (Преюдициално запитване — Свободно движение на капитали — Данъчно облагане на пенсионните фондове — Различно третиране на местните и на чуждестранните пенсионни фондове — Правна уредба на държава членка, която допуска местните пенсионни фондове да намалят облагаемия си финансов резултат с предвидените за изплащането на пенсиите резерви и да приспаднат данъка, удържан върху дивидентите, от корпоративния данък — Сходство на положенията — Обосновка)

3

2020/C 10/04

Дело C-687/17 P: Решение на Съда (пети състав) от 7 ноември 2019 г. — Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV/Европейска комисия, Кралство Нидерландия, Словашка република (Обжалване — Държавни помощи — Помощи, предоставени от нидерландските органи за създаването и въвеждането на платформата за електронно възлагане на обществени поръчки TenderNed — Решение, с което се обявява, че мярката не е държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 ДФЕС)

4

2020/C 10/05

Дело C-2/18: Решение на Съда (втори състав) от 13 ноември 2019 г. (преюдициално запитване от Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas — Литва) — Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė (Преюдициално запитване — Обща селскостопанска политика — Обща организация на пазарите — Мляко и млечни продукти — Регламент (ЕС) № 1308/2013 — Член 148, параграф 4 — Договор за доставка на сурово мляко — Свободно договаряне на цените — Борба с нелоялните търговски практики — Забрана за заплащането на различни цени на производители на сурово мляко, спадащи към една група, съставена в зависимост от продаваното на ден количество, и за необосновано намаляване на цените)

4

2020/C 10/06

Дело C-68/18: Решение на Съда (пети състав) от 7 ноември 2019 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel București — Румъния) — SC Petrotel-Lukoil SA/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor (Преюдициално запитване — Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията — Директива 2003/96/ЕО — Член 21, параграф 3 — Невъзникване на данъчно задължение — Потребление на енергийни продукти в рамките на предприятие, което произвежда такива — Член 2, параграф 3 — Задължение за снабдяване с решение за класиране на енергийните продукти за целите на определянето на размера на акциза — Акцизна ставка, приложима за тези продукти — Принцип на пропорционалност)

5

2020/C 10/07

Съединени дела C-80/18—C-83/18: Решение на Съда (пети състав) от 7 ноември 2019 г. (преюдициални запитвания от Tribunal Supremo — Испания) — Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C-80/18), Endesa Generación SA (C-82/18)/Administración General del Estado, Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-80/18 и C-82/18) и Endesa Generación SA (C-81/18), Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-83/18)/Administración General del Estado (C-81/18 и C-83/18) (Преюдициално запитване — Принцип „замърсителят плаща“ — Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия — Директива 2009/72/ЕО — Член 3, параграфи 1 и 2 — Принцип на недопускане на дискриминация — Финансиране на тарифния дефицит — Данъци, с които се облагат само предприятията, използващи ядрена енергия за производството на електроенергия)

6

2020/C 10/08

Съединени дела C-105/18—C-113/18: Решение на Съда (пети състав) от 7 ноември 2019 г. (преюдициални запитвания от Tribunal Supremo — Испания) — Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C-105/18), Energía de Galicia (Engasa) SA (C-106/18), Duerocanto SL (C-107/18), Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) SLU (C-108/18), Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica (C-109/18), José Manuel Burgos Pérez, María del Amor Guinea Bueno (C-110/18), Endesa Generación SA (C-111/18), Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) (C-112/18), Parc del Segre SA, Electra Irache SL, Genhidro Generación Hidroeléctrica SL, Hicenor SL, Hidroeléctrica Carrascosa SL, Hidroeléctrica del Carrión SL, Hidroeléctrica del Pisuerga SL, Hidroeléctrica Santa Marta SL, Hyanor SL, Promotora del Rec dels Quatre Pobles SA (C-113/18)/Administración General del Estado (Преюдициално запитване — Принцип „замърсителят плаща“ — Директива 2000/60/ЕО — Член 9, параграф 1 — Възстановяване на разходите за водни услуги — Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия — Директива 2009/72/ЕО — Член 3, параграф 1 — Принцип на недопускане на дискриминация — Член 107, параграф 1 ДФЕС — Държавни помощи — Такса за използване на вътрешнотериториални води за производство на електроенергия — Такса, дължима само от производителите на водноелектрическа енергия с дейност в междуобластни речни басейни)

7

2020/C 10/09

Дело C-233/18: Решение на Съда (голям състав) от 12 ноември 2019 г. (преюдициално запитване от Arbeidshof te Brussel — Белгия) — Zubair Haqbin/Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (Преюдициално запитване — Кандидати за международна закрила — Директива 2013/33/ЕС — Член 20, параграфи 4 и 5 — Сериозни нарушения на правилника на центровете за настаняване или поведение, свързано с прояви на сериозно насилие — Обхват на правото на държавите членки да определят приложимите санкции — Непридружено ненавършило пълнолетие лице — Ограничаване или отнемане на възможността за ползване на материалните условия на приемане)

8

2020/C 10/10

Дело C-255/18: Решение на Съда (първи състав) от 14 ноември 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Италия) — State Street Bank International GmbH/Banca d'Italia (Преюдициално запитване — Директива 2014/59/ЕС — Възстановяване и преструктуриране на кредитни институции — Национален механизъм за финансиране — Орган за преструктуриране — Национален фонд — Членове 103 и 104 — Задължение за вноски — Предварителни и извънредни последващи вноски — Изчисляване — Късно транспониране на Директивата — Делегиран регламент (ЕС) 2015/63 — Членове 12 и 14 — Понятие „промяна на статуса“ — Въздействие върху задължението за вноски)

9

2020/C 10/11

Дело C-261/18: Решение на Съда (голям състав) от 12 ноември 2019 г. — Европейска комисия/Ирландия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Решение на Съда, установяващо неизпълнение на задължения — Неизпълнение — Директива 85/337/ЕИО — Разрешаване и изграждане на вятърни генератори — Проект, който може да окаже значително въздействие върху околната среда — Липса на предварителна оценка на въздействието върху околната среда — Задължение за узаконяване — Член 260, параграф 2 ДФЕС — Искане за определяне на периодична имуществена санкция и на еднократно платима сума)

10

2020/C 10/12

Дело C-280/18: Решение на Съда (първи състав) от 7 ноември 2019 г. (преюдициално запитване от Symvoulio tis Epikrateias — Гърция) — Alain Flausch и др./Ypourgos Perivallontos kai Energeias и др. (Преюдициално запитване — Околна среда — Оценка на въздействието на някои проекти върху околната среда — Участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие — Начало на срокове за обжалване)

11

2020/C 10/13

Дело C-346/18 P: Решение на Съда (шести състав) от 7 ноември 2019 г. — Rose Vision, SL/Европейска комисия (Обжалване — Финансирани от Европейския съюз проекти в областта на научните изследвания — Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007 — 2013) — Споразумения за предоставяне на безвъзмездна помощ за проектите FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM и SFERA — Одити, установяващи нередности при изпълнението на някои проекти — Решения на Европейската комисия да преустанови плащането на дължимите суми по други проекти — Иск за отговорност и жалба за отмяна)

11

2020/C 10/14

Съединени дела C-349/18—C-351/18: Решение на Съда (пети състав) от 7 ноември 2019 г. (преюдициални запитвания от Vredegerecht te Antwerpen — Белгия) — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)/Mbutuku Kanyeba (C-349/18), Larissa Nijs (C-350/18), Jean-Louis Anita Dedroog (C-351/18) (Преюдициално запитване — Железопътен транспорт — Права и задължения на пътниците — Регламент (ЕО) № 1371/2007 — Член 3, точка 8 — Договор за превоз — Понятие — Пътник, който няма билет при качването си във влака — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Директива 93/13/ЕИО — Член 1, параграф 2 и член 6, параграф 1 — Общи условия за превоз на железопътно предприятие — Задължителни законови или подзаконови разпоредби — Наказателна клауза — Правомощия на националния съд)

12

2020/C 10/15

Дело C-363/18: Решение на Съда (голям състав) от 12 ноември 2019 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État — Франция) — Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd/Ministre de l'Économie et des Finances (Преюдициално запитване — Регламент (ЕС) № 1169/2011 — Предоставяне на потребителите на информация за храните — Задължително посочване на страната на произход или на мястото на произход на храна, когато липсата на такова посочване може да заблуди потребителите — Задължение върху храните с произход от окупирани от държавата Израел територии да се посочва тяхната територия на произход, а в случай че те са от израелско селище в такава територия, също и това обстоятелство)

13

2020/C 10/16

Съединени дела C-419/18 и C-483/18: Решение на Съда (първи състав) от 7 ноември 2019 г. (преюдициални запитвания от Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, Sąd Okręgowy w Opolu, II Wydział Cywilny Odwoławczy — Полша) — Profi Credit Polska S.A./Bogumiła Włostowska и др. (C-419/18), Profi Credit Polska S.A./OH (C-483/18) (Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Директива 93/13/ЕИО — Член 3, параграф 1 — Член 6, параграф 1 — Член 7, параграф 1 — Директива 2008/48/ЕО — Член 10, параграф 2 — Договори за потребителски кредити — Законосъобразност на обезпечаването на вземането, произтичащо от този договор, чрез бланков запис на заповед — Искане за плащане на менителничния дълг — Обхват на правомощията и задълженията на съда)

14

2020/C 10/17

Дело C-445/18: Решение на Съда (първи състав) от 14 ноември 2019 г. (преюдициално запитване от College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Нидерландия) — Vaselife International BV, Chrysal International BV/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 107/2009 — Пускане на пазара на продукти за растителна защита — Паралелна търговия — Изменение на срока на валидност на разрешителното за паралелна търговия — Идентичност на продукта за растителна защита и референтния продукт — Условия)

15

2020/C 10/18

Дело C-484/18: Решение на Съда (пети състав) от 14 ноември 2019 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam), PG, GF/Institut national de l’audiovisuel (Преюдициално запитване — Авторско право и сродни права — Директива 2001/29/ЕО — Изключителни права на артистите изпълнители — Член 2, буква б) — Право на възпроизвеждане — Член 3, параграф 2, буква а) — Предоставяне на публично разположение — Разрешение — Презумпция — Национален режим, който освобождава публичноправна организация, отговаряща за съхраняването и популяризирането на националното аудиовизуално наследство, от изискването да получи писменото съгласие на артиста изпълнител за използване на архиви, съдържащи записи на негови изпълнения)

16

2020/C 10/19

Дело C-528/18 P: Решение на Съда (десети състав) от 13 ноември 2019 г. — Outsource Professional Services Ltd/Flatworld Solutions Pvt. Ltd, Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Основания за абсолютна недействителност — Член 52, параграф 1, буква б) — Недобросъвестност към момента на подаване на заявката за марка)

16

2020/C 10/20

Дело C-555/18: Решение на Съда (шести състав) от 7 ноември 2019 г. (преюдициално запитване от Софийски районен съд — България) — K.H.K./B.A.C., E.E.K. (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Регламент (ЕС) № 655/2014 — Европейска заповед за запор на банкови сметки — Член 5, буква а) — Процедура за получаване — Член 4, точки 8 — 10 — Понятията „съдебно решение“, „съдебна спогодба“ и „автентичен акт“ — Национална заповед за изпълнение на парично задължение, срещу която може да се подаде възражение — Член 18, параграф 1 — Срокове — Член 45 — Изключителни обстоятелства — Понятие)

17

2020/C 10/21

Дело C-599/18 P: Решение на Съда (седми състав) от 14 ноември 2019 г. — Silec Cable, General Cable Corp./Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картели — Европейски пазар на подземни и подводни електрически кабели — Подялба на пазара в рамките на проекти — Доказване на нарушението — Презумпция за невиновност — Изопачаване на доказателства — Открито разграничаване — Субективно възприятие на другите участници в картела — Нарушение, извършено от няколко предприятия, формиращи само един стопански субект — Тежест на извършеното от едно от тези предприятия нарушение — Определяне — Участник с „малко“ или „средно“ значение в картел — Определяне — Принцип на равно третиране)

18

2020/C 10/22

Дело C-319/18 P: Определение на Съда (десети състав) от 25 юни 2019 г. — Fred Olsen, SA/Naviera Armas, SA, Европейска комисия (Обжалване — Държавни помощи — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Изключително право на ползване на пристанищната инфраструктура на Пуерто де Лас Ниевес (Испания) от дружество за морски превози — Решение за установяване на липса на държавни помощи след приключване на предварителната процедура по разследване — Предимство, предоставено чрез държавни средства — Критерий за частния инвеститор, действащ в условията на пазарна икономика)

18

2020/C 10/23

Дело C-322/18: Определение на Съда (десети състав) от 20 юни 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Италия) – Schiaffini Travel SpA/Comune di Latina (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Регламент (ЕО) № 1370/2007 — Обществени услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт — Член 5 — Възлагане на договори за извършване на обществена услуга — Член 5, параграф 2 — Пряко възлагане — Понятие „вътрешен оператор“ — Член 8, параграф 2 — Преходен режим)

19

2020/C 10/24

Дело C-424/18: Определение на Съда (девети състав) от 20 юни 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto — Италия) — Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde“/Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto (Преюдициално запитване — Възлагане на обществени поръчки за доставки, строителство или услуги — Директива 2014/24/ЕС — Член 10, буква з) — Специални изключения за поръчки за услуги — Услуги за превоз на пациенти с линейка — Понятие)

20

2020/C 10/25

Дело C-475/18: Определение на Съда (десети състав) от 20 юни 2019 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato – Италия)— SATI - Società Autocooperative Trasporti Italiani SpA/Azienda di Trasporti Molisana – SpA (ATM). (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Регламент (ЕО) № 1370/2007 — Обществени услуги за пътнически превоз — Член 5 — Пряко възлагане на договори за обществени услуги. — Забрана по силата на националното право — Член 8, параграф 2 — Преходен режим)

20

2020/C 10/26

Дело C-285/19 P: Жалба, подадена на 5 април 2019 г. от André Geske срещу решението на Общия съд (осми състав), постановено на 31 януари 2019 г. по дело T-427/18 — André Geske/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

21

2020/C 10/27

Дело C-408/19 P: Жалба, подадена на 24 май 2019 г. от Hochmann Marketing GmbH срещу определението, постановено от Общия съд (трети състав) на 22 март 2019 г. по дело T-657/18, Hochmann Marketing GmbH/Съвет на Европейския съюз

21

2020/C 10/28

Дело C-409/19 P: Жалба, подадена на 24 май 2019 г. от Hochmann Marketing GmbH срещу определението, постановено от Общия съд (трети състав) на 22 март 2019 г. по дело T-673/18, Hochmann Marketing GmbH/Европейска комисия

22

2020/C 10/29

Дело C-659/19 P: Жалба, подадена на 2 септември 2019 г. от Klaus Nonnemacher срещу решението на Общия съд (пети състав), постановено на 20 юни 2019 г. по дело T-389/18 — Klaus Nonnemacher/EUIPO

22

2020/C 10/30

Дело C- C-660/19 P: Жалба, подадена на 2 септември 2019 г. от Klaus Nonnemacher срещу решението на Общия съд (пети състав), постановено на 20 юни 2019 г. по дело T-390/18 — Klaus Nonnemacher/EUIPO

23

2020/C 10/31

Дело C-678/19 P: Жалба, подадена на 12 септември 2019 г. от Retail Royalty Co. срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 12 юли 2019 г. по дело T-54/18, Fashion Energy/EUIPO - Retail Royalty

23

2020/C 10/32

Дело C-732/19: Преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta (Испания), постъпило на 4 октомври 2019 г. — LL, MK/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

23

2020/C 10/33

Дело C-767/19: Иск, предявен на 17 октомври 2019 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия

24

2020/C 10/34

Дело C-814/19: Преюдициално запитване от High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Обединено кралство) постъпило на 6 ноември 2019 г. — AC, TM, GM, MM/ABC Sl, XYZ Plc

25

2020/C 10/35

Дело C-833/19 P: Жалба, подадена на 14 ноември 2019 г. от Съвет на Европейския съюз срещу решението, постановено от Общия съд (първи състав) на 4 септември 2019 г. по дело T-308/18, Hamas/Съвет

26

2020/C 10/36

Дело C-476/18: Определение на председателя на девети състав на Съда от 24 юни 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Pesti Központi Kerületi Bíróság — Унгария) — PannonHitel Pénzügyi Zrt./WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

27

2020/C 10/37

Дело C-745/18: Определение на председателя на Съда от 21 юни 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Sąd Najwyższy - Полша) — JA/Skarb Państwa –Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości, Minister Finansów

27

2020/C 10/38

Дело C-829/18: Определение на председателя на Съда от 25 юни 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Tribunal de grande instance de Paris — Франция) — Crédit Logement SA/OE

28

 

Общ съд

2020/C 10/39

Дело T-240/17: Решение на Общия съд от 7 ноември 2019 г. — Campine и Campine Recycling/Комисия (Конкуренция — Картели — Пазар за рециклиране на оловно-киселинни автомобилни акумулатори — Решение на Комисията, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС — Глоби — Стойност на покупките — Параграф 37 от Насоките относно метода за определяне на размера на глобите — Задължение за мотивиране — Право на защита — Доказване на нарушението — Понятие за продължаващо или повторно извършено нарушение — Продължителност на нарушението — Прекъсване на участието в нарушението — Ограничаване на конкуренцията с оглед на целта — Смекчаващи обстоятелства — Правомощие за пълен съдебен контрол)

29

2020/C 10/40

Дело T-276/17: Решение на Общия съд от 12 юли 2019 г. — Ogrodnik/EUIPO — Aviário Tropical (Tropical) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Европейския съюз „Tropical“ — По-ранна национална словна марка „TROPICAL“ — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) и член 53, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) и член 60, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Сходство на стоките — Вероятност от объркване — Едновременно съществуване на марките)

30

2020/C 10/41

Дело T-241/18: Решение на Общия съд от 21 ноември 2019 г. — Bruno/Комисия (Публична служба — Срочно наети служители — Условия във връзка с пенсионноосигурителна схема — Обезщетение при прекратяване на служебното правоотношение — Плащания към национална или частна пенсионна схема от датата на встъпването в длъжност — Пенсионни права, вече придобити в рамките на национална схема — Член 11, параграф 1 и член 12, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Възражение за незаконосъобразност — Равно третиране)

31

2020/C 10/42

Дело T-431/18: Решение на Общия съд от 7 ноември 2019 г. — WN/Парламент (Публична служба — Акредитирани парламентарни сътрудници — Предсрочно прекратяване на договора — Прекъсване на връзките на доверие — Право на защита — Помирителна процедура — Явна грешка в преценката — Дискриминация, основана на пола — Отпуск за бременност и раждане — Задължение за полагане на грижа)

31

2020/C 10/43

Дело T-669/18: Решение на Общия съд от 14 ноември 2019 г. — Neoperl/EUIPO (Изображение на четири попълнени отвора в схема с равномерно разпределени отвори) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз, представляваща четири попълнени отвора в схема с равномерно разпределени отвори — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

32

2020/C 10/44

Дело T-101/19: Решение на Общия съд от 20 ноември 2019 г. — Резон/EUIPO (imot.bg) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „imot.bg — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Липса на отличителен характер, придобит чрез използване — Член 7, параграф 1, буква б) и параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Задължение за мотивиране — Член 94, параграф 1, първо изречение от Регламент 2017/1001)

33

2020/C 10/45

Дело T-149/19: Решение на Общия съд от 14 ноември 2019 г. — Société des produits Nestlé/EUIPO – Jumbo Africa (Изображение на човешка фигура, разположена централно върху щит) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща човешка фигура, разположена централно върху щит — Фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща човешка фигура — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Правомощие за изменение)

33

2020/C 10/46

Дело T-702/19: Жалба, подадена на 11 октомври 2019 г. — Compass Overseas Holdings и др./Комисия

34

2020/C 10/47

Дело T-706/19: Жалба, подадена на 16 октомври 2019 г. — Micro Focus International и др./Комисия

35

2020/C 10/48

Дело T-708/19: Жалба, подадена на 17 октомври 2019 г. — Bujar/Комисия

36

2020/C 10/49

Дело T-710/19: Жалба, подадена на 17 октомври 2019 г. — Sthree и Sthree Overseas Holdings/Комисия

37

2020/C 10/50

Дело T-711/19: Жалба, подадена на 17 октомври 2019 г. — SSP Group и SSP Financing/Комисия

38

2020/C 10/51

Дело T-712/19: Жалба, подадена на 17 октомври 2019 г. — Hikma Pharmaceuticals и Hikma Pharmaceuticals International/Комисия

39

2020/C 10/52

Дело T-713/19: Жалба, подадена на 17 октомври 2019 г. — Cobham и Lockman Investments/Комисия

41

2020/C 10/53

Дело T-714/19: Жалба, подадена на 18 октомври 2019 г. — Smiths Group и Siti 1/Комисия

42

2020/C 10/54

Дело T-716/19: Жалба, подадена на 22 октомври 2019 г. — Interpipe Niko Tube и Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Комисия

43

2020/C 10/55

Дело T-717/19: Жалба, подадена на 24 октомври 2019 г. — Associated British Foods и др./Комисия

44

2020/C 10/56

Дело T-718/19: Жалба, подадена на 23 октомври 2019 г. — The Weir Group и др./Комисия

45

2020/C 10/57

Дело T-738/19: Жалба, подадена на 4 ноември 2019 г. — Clouds Sky/EUIPO – The Cloud Networks (Wi-Fi Powered by The Cloud)

47

2020/C 10/58

Дело T-744/19: Жалба, подадена на 5 ноември 2019 г. — Methanol Holdings (Тринидад)/Комисия

48

2020/C 10/59

Дело T-788/19: Жалба, подадена на 14 ноември 2019 г. — Body Attack Sports Nutrition/EUIPO – Sakkari (Sakkattack)

48

2020/C 10/60

Дело T-790/19: Жалба, подадена на 13 ноември 2019 г. — Novolipetsk Steel/Комисия

49

2020/C 10/61

Дело T-792/19: Жалба, подадена на 11 ноември 2019 г. — Agepha Pharma/EUIPO – Apogepha Arzneimittel (AGEPHA)

50

2020/C 10/62

Дело T-793/19: Жалба, подадена на 15 ноември 2019 г. — Tirreno Power/Комисия

51

2020/C 10/63

Дело T-794/19: Жалба, подадена на 15 ноември 2019 г. — Set/Комисия

52

2020/C 10/64

Дело T-795/19: Жалба, подадена на 19 ноември 2019 г. — HB/Комисия

53

2020/C 10/65

Дело T-796/19: Жалба, подадена на 19 ноември 2019 г. — HB/Комисия

54

2020/C 10/66

Дело T-797/19: Жалба, подадена на 19 ноември 2019 г. — Anglo Austrian AAB Bank и Belegging-Maatschappij „Far-East“/ЕЦБ

56

2020/C 10/67

Дело T-173/17: Определение на Общия съд от 11 ноември 2019 г. — TestBioTech/Комисия

57

2020/C 10/68

Дело T-361/19: Определение на Общия съд от 5 ноември 2019 г. — CF/Парламент

57


BG

 

Top