EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:432:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 432, 23 декември 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 432

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 62
23 декември 2019 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2019/C 432/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2019/C 432/02

Дело C-324/17: Решение на Съда (първи състав) от 24 октомври 2019 г. (преюдициално запитване от Специализирания наказателен съд — България) — наказателно производство срещу Иван Гаванозов (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Директива 2014/41/ЕС — Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси — Член 5, параграф 1 — Формуляр, предвиден в приложение A — Раздел Й — Липса на правни средства за защита в издаващата държава членка)

2

2019/C 432/03

Дело C-391/17: Решение на Съда (голям състав) от 31 октомври 2019 г. — Европейска комисия/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Собствени ресурси — Асоцииране на отвъдморските страни и територии (ОСТ) към Европейския съюз — Решение 91/482/ЕИО — Член 101, параграф 2 — Допускане без начисляване на мита на вноса на продукти без произход от ОСТ в Съюза, които са в свободно обращение в дадена ОСТ и се реекспортират в непроменено състояние в Съюза — Сертификати за износ EXP — Нередовно издаване на сертификати от властите на ОСТ — Член 4, параграф 3 ДЕС — Принцип на лоялно сътрудничество — Отговорност на държавата членка, която има специални отношения със съответната ОСТ — Задължение да се компенсира загубата на собствени ресурси на Съюза, причинена от нередовното издаване на сертификати за износ EXP — Внос на алуминий от Ангила)

3

2019/C 432/04

Дело C-395/17: Решение на Съда (голям състав) от 31 октомври 2019 г. — Европейска комисия/Кралство Нидерландия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Собствени ресурси — Асоцииране на отвъдморските страни и територии (ОСТ) към Европейския съюз — Решение 91/482/ЕИО — Решение 2001/822/ЕО — Допускане на вноса в Европейския съюз без начисляване на мита върху продукти с произход от ОСТ — Сертификат за движение на стоки EUR. 1 — Нередовно издаване на сертификати от властите на ОСТ — Мита, несъбрани от държавите членки на внос — Член 4, параграф 3 ДЕС — Принцип на лоялно сътрудничество — Отговорност на държавата членка, която има специални отношения със съответните ОСТ — Задължение да се компенсира загубата на собствени ресурси на Съюза, причинена от нередовното издаване на сертификати EUR. 1 — Внос на мляко на прах и на ориз от Кюрасао и на дребнозърнест и едрозърнест грис от Аруба)

4

2019/C 432/05

Съединени дела C-663/17 P, C-665/17 P и C-669/17 P: Решение на Съда (голям състав) от 5 ноември 2019 г. — Европейска централна банка (ЕЦБ)/Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA (C-663/17 P), Европейска комисия/Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA, Европейска централна банка (ЕЦБ) (C-665/17 P), Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA/Европейска централна банка (ЕЦБ) (C-669/17 P) (Жалба — Допустимост — Процесуално представителство на страна пред Съда — Адвокатско пълномощно — Оттегляне на пълномощното от ликвидатора на дружеството жалбоподател — Продължаване на производството от ръководния орган на дружеството жалбоподател — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 47 — Право на ефективни правни средства за защита — Регламент (ЕС) № 1024/2013 — Пруденциален надзор над кредитните институции — Решение за отнемане на лиценза на кредитна институция — Жалба за отмяна пред Общия съд на Европейския съюз — Допустимост — Пряко засягане на акционерите на дружеството с отнет лиценз)

5

2019/C 432/06

Дело C-192/18: Решение на Съда (голям състав) от 5 ноември 2019 г. — Европейска комисия/Република Полша (Неизпълнение на задължения от държава членка — Член 19, параграф 1, втора алинея ДЕС — Правова държава — Ефективна съдебна защита в областите, обхванати от правото на Съюза — Принципи на несменяемост и независимост на съдиите — Намаляване на пенсионната възраст на съдиите от полските общи съдилища — Възможност да се продължи, с разрешение на министъра на правосъдието, изпълняването на съдийски функции след навършване на новоопределената възраст — Член 157 ДФЕС — Директива 2006/54/ЕО — Член 5, буква а) и член 9, параграф 1, буква е) — Забрана за основана на пола дискриминация по отношение на заплащането, заетостта и професиите — Въвеждане на различна пенсионна възраст за жените и за мъжете — съдии от полските общи съдилища, съдии от Sąd Najwyższy (Върховен съд, Полша) и полски прокурори)

6

2019/C 432/07

Дело C-212/18: Решение на Съда (втори състав) от 24 октомври 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Италия) — Prato Nevoso Termo Energy Srl/Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte (Преюдициално запитване — Околна среда — Директива 2008/98/ЕО — Отпадъци — Отпадъчни растителни масла, които са преминали през химическо третиране — Член 6, параграфи 1 и 4 — Статус „край на отпадъка“ — Директива 2009/28/ЕО — Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници — Член 13 — Национални разрешителни, сертификационни и лицензионни процедури, които се прилагат по отношение на централите за производство на електроенергия, на топлинна енергия или енергия за охлаждане от възобновяеми източници — Използване на течно гориво от биомаса като източник на захранване на централа за производство на електроенергия)

7

2019/C 432/08

Дело C-213/18: Решение на Съда (първи състав) от 7 ноември 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunale ordinario di Roma — Италия) — Adriano Guaitoli и др./easyJet Airline Co. Ltd (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Регламент (ЕС) № 1215/2012 — Член 7, параграф 1, буква a) — Компетентен съд по дела, свързани с договор — Общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети — Регламент (ЕО) № 261/2004 — Членове 5, 7, 9 и 12 — Конвенция от Монреал — Компетентност — Членове 19 и 33 — Иск за обезщетяване и поправяне на вреди, произтичащи от отмяната и от закъснението на полети)

8

2019/C 432/09

Дело C-281/18 P: Решение на Съда (втори състав) от 31 октомври 2019 г. — Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), repowermap.org (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Оттегляне на първоначалното решение на апелативния състав, с което се отхвърля частично искането за обявяване на недействителност на словната марка на Европейския съюз „REPOWER“)

9

2019/C 432/10

Съединени дела C-364/18 et C-365/18: Решение на Съда (девети състав) от 7 ноември 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Италия) — Eni SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze (C-364/18), Shell Italia E & P SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, предишно Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico (Преюдициално запитване — Директива 94/22/ЕО — Енергетика — Условия за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди — Възнаграждения — Методи за изчисляване — Индекси QE и Pfor — Дискриминационен характер)

10

2019/C 432/11

Дело C-396/18: Решение на Съда (първи състав) от 7 ноември 2019 г. (преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione - Италия) — Gennaro Cafaro/DQ (Преюдициално запитване — Въздушен транспорт — Регламент (ЕС) № 1178/2011 — Приложение I, точка FCL.065 — Приложно поле ratione temporis — Директива 2000/78/ЕО — Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Дискриминация, основана на възраст — Член 2, параграф 5 — Член 4, параграф 1 — Национална правна уредба, предвиждаща автоматично прекратяване на трудовото правоотношение при навършване на 60 години — Пилоти на въздухоплавателни средства — Защита на националната сигурност)

11

2019/C 432/12

Съединени дела C-469/18 и С-470/18: Решение на Съда (пети състав) от 24 октомври 2019 г. (преюдициално запитване от Hof van Cassatie — Белгия) — IN (C-469/18), JM (C-470/18)/Belgische Staat (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху доходите на физическите лица — Недопустимост на преюдициалното запитване)

11

2019/C 432/13

Дело C-515/18: Решение на Съда (десети състав) от 24 октомври 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna — Италия) — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Regione autonoma della Sardegna (Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 1370/2007 — Обществени услуги за пътнически превоз — Железопътен транспорт — Договори за обществени услуги — Пряко възлагане — Задължение за предварително публикуване на обявление за прякото възлагане — Съдържание)

12

2019/C 432/14

Дело C-636/18: Решение на Съда (седми състав) от 24 октомври 2019 г. — Европейска комисия/Френска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Околна среда — Директива 2008/50/ЕО — Качество на атмосферния въздух — Член 13, параграф 1 и приложение XI — Системно и постоянно превишаване на пределно допустимите стойности за азотен диоксид (NO2) в някои агломерации и зони във Франция — Член 23, параграф 1 — Приложение XV — „Възможно най-кратък“ период на превишаване — Подходящи мерки)

13

2019/C 432/15

Дело C-35/19: Решение на Съда (осми състав) от 24 октомври 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunal de première instance de Liège — Белгия) — BU/État belge (Преюдициално запитване — Свободно движение на работници — Равно третиране — Данък върху доходите — Национална правна уредба — Освобождаване от данък на обезщетенията, отпускани на лица с увреждания — Обезщетения, получени в друга държава членка — Изключване — Различно третиране)

13

2019/C 432/16

Дело C-296/19 P: Жалба, подадена на 10 април 2019 г. от Etnia Dreams, S.L. срещу решението на Общия съд (първи състав), постановено на 13 февруари 2019 г. по дело T-823/17 — Etnia Dreams/EUIPO – Poisson (Etnik)

14

2019/C 432/17

Дело C-332/19 P: Жалба, подадена на 23 април 2019 г. от Hércules Club de Fútbol, S.A.D. срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 12 февруари 2019 г. по дело T-134/17, Hércules Club de Fútbol/Комисия

14

2019/C 432/18

Дело C-451/19: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Испания), постъпило на 12 юни 2019 г. — Subdelegación del Gobierno en Toledo/XU

15

2019/C 432/19

Дело C-525/19: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Испания), постъпило на 9 юли 2019 г. — GF/Subdelegación del Gobierno en Toledo

16

2019/C 432/20

Дело C-532/19: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Испания), постъпило на 11 юли 2019 г. — QP/Subdelegación del Gobierno en Toledo

16

2019/C 432/21

Дело C-576/19 P: Жалба, подадена на 29 юли 2019 г. от Intercept Pharma Ltd и Intercept Pharmaceuticals, Inc. срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 28 юни 2019 г. по дело T-377/18, Intercept Pharma и Intercept Pharmaceuticals/EMA

17

2019/C 432/22

Дело C-577/19 P: Жалба, подадена на 29 юли 2019 г. от KID-Systeme GmbH срещу решението на Общия съд (шести състав), постановено на 16 май 2019 г. по дело T-354/18 — KID-Systeme/EUIPO

18

2019/C 432/23

Дело C-599/19 P: Жалба, подадена на 6 август 2019 г. от Rietze GmbH & Co. KG срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 6 юни 2019 г. по дело T-43/18, Rietze GmbH & Co. KG/Служба за интелектуална собственост на Европейския съюз

19

2019/C 432/24

Дело C-601/19 P: Жалба, подадена на 7 август 2019 г. от BP срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 11 юли 2019 г. по дело T-888/16, BP/FRA

19

2019/C 432/25

Дело C-622/19 P: Жалба, подадена на 21 август 2019 г. от Luz Saúde, SA срещу решението на Общия съд (осми състав), постановено на 13 юни 2019 г. по дело T-357/18 — Luz Saúde/EUIPO – Clínica La Luz

20

2019/C 432/26

Дело C-675/19 SA: Искане за овластяване за налагане на запор, подадено на 9 септември 2019 г. — Ntinos Ramon/Европейска комисия

21

2019/C 432/27

Дело C-677/19: Преюдициално запитване от Tribunalul Vâlcea (Румъния), постъпило на 11 септември 2019 г. — SC Valoris SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea, Administrația Fondului pentru Mediu

21

2019/C 432/28

Дело C-693/19: Преюдициално запитване от Tribunale di Milano (Италия), постъпило на 13 септември 2019 г. — SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA/YB

22

2019/C 432/29

Дело C-705/19: Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 23 септември 2019 г. — Axpo Trading Ag/Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

23

2019/C 432/30

Дело C-721/19: Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 23 септември 2019 г. — Sisal SpA/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

24

2019/C 432/31

Дело C-722/19: Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 23 септември 2019 г. — Stanleybet Malta Limited Magellan, Robotec Ltd/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

26

2019/C 432/32

Дело C-723/19: Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 30 септември 2019 г. — Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd/Agenzia delle Entrate

28

2019/C 432/33

Дело C-726/19: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Испания), постъпило на 1 октомври 2019 г. — Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario/JN

29

2019/C 432/34

Дело C-731/19: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Испания), постъпило на 4 октомври 2019 г. — KM/Subdelegación de Gobierno de Albacete

30

2019/C 432/35

Дело C-788/19: Иск, предявен на 23 октомври 2019 г. — Европейска комисия/Кралство Испания

30

2019/C 432/36

Дело C-796/19: Иск, предявен на 29 октомври 2019 г. — Европейска комисия/Република Австрия

31

2019/C 432/37

Дело C-806/19 P: Жалба, подадена на 31 октомври 2019 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (втори разширен състав) на 24 септември 2019 г. по дело T-105/17, HSBC Holdings plc и др./Комисия

32

 

Общ съд

2019/C 432/38

Дело T-48/17: Решение на Общия съд от 7 ноември 2019 г. — ADDE/Парламент (Институционално право — Европейски парламент — Решение, с което се обявява, че определени разходи на политическа партия не отговарят на условията за получаване на безвъзмездни средства за 2015 г. — Решение за отпускане на безвъзмездни средства за 2017 г. и за предварително финансиране до 33 % от максималния размер на безвъзмездните средства със задължение за предоставяне на банкова гаранция — Задължение за безпристрастност — Право на защита — Финансов регламент — Правила за прилагане на Финансовия регламент — Регламент (ЕО) № 2004/2003 — Пропорционалност — Равно третиране)

34

2019/C 432/39

Дело T-332/17: Решение на Общия съд от 24 октомври 2019 г. — E-Control/ACER (Енергетика — Решение на апелативния съвет на ACER — Определяне на регионите за изчисляване на преносните способности — Жалба за отмяна — Правен интерес — Частична недопустимост — Регламент (ЕС) 2015/1222 — Компетентност на ACER)

35

2019/C 432/40

Дело T-333/17: Решение на Общия съд от 24 октомври 2019 г. — Austrian Power Grid и Vorarlberger Übertragungsnetz/ACER (Енергетика — Решение на апелативния съвет на ACER — Определяне на регионите за изчисляване на преносните способности — Жалба за отмяна — Правен интерес — Частична недопустимост — Регламент (ЕС) 2015/1222 — Компетентност на ACER)

36

2019/C 432/41

Дело T-335/17: Решение на Общия съд от 10 октомври 2019 г. — Help — Hilfe zur Selbsthilfe/Комисия (Арбитражна клауза — Програма за продоволствена сигурност в полза на земеделските домакинства, които са особено силно засегнати от продоволствена несигурност в Зимбабве (ECHO/ZWE/BUD/2009/02002) — Преквалифициране на жалбата — Одитни доклади — Одитен доклад на Сметната палата — Доклад на OLAF — Възстановяване на отпуснати суми — Пропорционалност — Оправдани правни очаквания)

37

2019/C 432/42

Дело T-601/17: Решение на Общия съд от 24 октомври 2019 г. — Rubik’s Brand/EUIPO — Simba Toys (Форма на куб със стени с решетъчна структура) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Триизмерна марка на Европейския съюз — Форма на куб със стени с решетъчна структура — Абсолютно основание за отказ — Член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква д), подточка ii) от Регламент 2017/1001) — Знак, който се състои изключително от формата на стоката, необходима за постигането на технически резултат — Член 76, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 95, параграф 1 от Регламент 2017/1001) — Член 75, параграф 1, второ изречение от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 94, параграф 1, второ изречение от Регламент 2017/1001) — Член 65, параграф 6 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 72, параграф 6 от Регламент № 2017/1001)

37

2019/C 432/43

Дело T-778/17: Решение на Общия съд от 24 октомври 2019 г. — Autostrada Wielkopolska/Комисия (Държавни помощи — Концесия на магистрала с такса за изминато разстояние — Закон, предвиждащ освобождаване от такси за изминато разстояние на някои превозни средства — Компенсация за пропуснати приходи, предоставена от държавата членка на концесионера — Виртуална такса — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с вътрешния пазар и се разпорежда нейното възстановяване — Процесуални права на заинтересованите страни — Задължение на Комисията да проявява особена бдителност — Понятието „държавна помощ“ — Предимство — Подобряване на очакваното финансово положение на концесионера — Критерий за частния оператор в условията на пазарна икономика — Член 107, параграф 3, буква а) ДФЕС — Държавна помощ с регионално предназначение)

38

2019/C 432/44

Дело T-58/18: Решение на Общия съд от 24 октомври 2019 г. — Mahr/EUIPO – Especialidades Vira (Xocolat) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Xocolat“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „LUXOCOLAT“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001 — Мотивиране на възражението — Правило 15, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 2868/95 (понастоящем член 2, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/625)

39

2019/C 432/45

Дело T-279/18: Решение на Общия съд от 17 октомври 2019 г. — Alliance Pharmaceuticals/EUIPO – AxiCorp (AXICORP ALLIANCE) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Словна марка „AXICORP ALLIANCE“ — По-ранни словни и фигуративни марки на Европейския съюз „ALLIANCE“ — Относителни основания за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Доказване на реалното използване на по-ранните марки — Член 47, параграф 2 от Регламент 2017/1001 — Тълкуване на описанието на стоките, включени в приложения към Ницската класификация азбучен списък)

40

2019/C 432/46

Дело T- 310/18: Решение на Общия съд от 24 октомври 2019 г. — EPSU и Goudriaan/Комисия (Социална политика — Диалог между социалните партньори на равнището на Съюза — Споразумение, озаглавено „Обща рамка за информиране и консултиране на държавните служители и служителите, работещи в централните държавни администрации“ — Съвместно искане на подписалите страни за изпълнение на това споразумение на равнището на Съюза — Отказ на Комисията да представи предложение за решение на Съвета — Жалба за отмяна — Акт, подлежащ на обжалване — Допустимост — Свобода на преценка на Комисията — Автономност на социалните партньори — Принцип на субсидиарност — Пропорционалност)

41

2019/C 432/47

Дело T-361/18: Решение на Общия съд от 5 ноември 2019 г. — APEDA/EUIPO — Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Европейския съюз „SIR BASMATI RICE“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

41

2019/C 432/48

Дело T-380/18: Решение на Общия съд от 7 ноември 2019 г. — Intas Pharmaceuticals/EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „INTAS“ — По-ранни марка на Европейския съюз и национална марки, съдържащи словния елемент „indas“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходството на знаците и на стоките — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Доказване на реалното използване на по-ранните марки — член 47 от Регламент 2017/1001)

42

2019/C 432/49

Дело T-417/18: Решение на Общия съд от 24 октомври 2019 г. — CdT/EUIPO (Жалба за отмяна — Институционално право — Задължение необходимата за функционирането на EUIPO преводаческа работа да се поверява на CdT — Прекратяване на споразумението между CdT и EUIPO — Публикуване на обявление за обществена поръчка за преводачески услуги — Възражение за недопустимост — Липса на правен интерес — Частична липса на основание за произнасяне — Частична недопустимост)

43

2019/C 432/50

Дело T-432/18: Решение на Общия съд от 16 октомври 2019 г. — Palo/Комисия (Публична служба — Срочно наети служители — Пенсии — Условия за прилагане на пенсионната схема — Обезщетение при прекратяване на служебното правоотношение — Член 12, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Принципи на равно третиране и на недопускане на дискриминация — Оправдани правни очаквания — Принцип на добра администрация — Задължение за полагане на дължимата грижа)

44

2019/C 432/51

Дело T-434/18: Решение на Общия съд от 15 октомври 2019 г. — Vans/EUIPO (ULTRARANGE) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „ULTRARANGE“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

45

2019/C 432/52

Дело T-454/18: Решение на Общия съд от 10 октомври 2019 г. — Biasotto/EUIPO — Oofos (OO) (Марка на Европейския съюз — Процедура по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз OO — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз OO — Относително основание за отказ — Риск от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

45

2019/C 432/53

Дело T-498/18: Решение на Общия съд от 24 октомври 2019 г. — ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco) (Марка на Европейския съюз — Процедура по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз Happy Moreno choco — По-ранни национални фигуративни марки MORENO — Относително основание за отказ — Риск от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [впоследствие член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001] — Замяна на списъка на стоки, обхванати от по-ранните национални фигуративни марки — Поправка на решението на апелативния състав — Член 102, параграф 1 от Регламент 2017/1001 — Правно основание — Предишна практика при вземане на решения — Правна сигурност — Оправдани правни очаквания)

46

2019/C 432/54

Дело T-559/18: Решение на Общия съд от 24 октомври 2019 г. — Atos Medical/EUIPO — Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Медицински пластир) (Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, представляващ медицински пластир — Оповестяване на ранни промишлени дизайни — Основание за недействителност — Оригиналност — Информиран потребител — Степен на свобода на автора — Различно общо впечатление — Член 6 и член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002)

47

2019/C 432/55

Дело T-560/18: Решение на Общия съд от 24 октомври 2019 г. — Atos Medical/EUIPO — Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Медицински пластир) (Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, представляващ медицински пластир — Оповестяване на ранни промишлени дизайни — Основание за недействителност — Оригиналност — Информиран потребител — Степен на свобода на автора — Различно общо впечатление — Член 6 и член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002)

48

2019/C 432/56

Дело T-568/18: Решение на Общия съд от 7 ноември 2019 г. — Local-e-motion/EUIPO – Volkswagen (WE) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „WE“ — По-ранна национална словна марка „WE“ — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

48

2019/C 432/57

Дело T-582/18: Решение на Общия съд от 15 октомври 2019 г. — Boxer Barcelona/EUIPO — X-Technology Swiss (XBOXER BARCELONA) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „XBOXER BARCELONA“ — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща буквата „x“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Реално използване на по-ранната марка — Доказателства — Член 18, параграф 1, буква a) от Регламент 2017/1001 — Член 47, параграф 2 от Регламент 2017/1001 — Ограничаване на заявката за регистрация пред апелативния състав — Член 49, параграф 1 от Регламент 2017/1001)

49

2019/C 432/58

Дело T-628/18: Решение на Общия съд от 7 октомври 2019 г. — E.I. Papadopoulos/EUIPO – Europastry („fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre“) („Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre“ — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „Caprice“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)“)

50

2019/C 432/59

Дело T-684/18: Решение на Общия съд от 16 октомври 2019 г. — ZV/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Наемане на работа — Обявление за свободна длъжност — Заместник-омбудсман към Комисията — Производство — Преценка на заслугите)

51

2019/C 432/60

Дело T-708/18: Решение на Общия съд от 24 октомври 2019 г. — ZPC Flis/EUIPO — ZPC Flis/EUIPO — Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco) (Марка на Европейския съюз — Процедура по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз FLIS Happy Moreno choco — По-ранни национални фигуративни марки MORENO — Относително основание за отказ — Риск от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [впоследствие член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001] — Замяна на списъка на стоки, обхванати от по-ранните национални фигуративни марки — Поправка на решението на апелативния състав — Член 102, параграф 1 от Регламент 2017/1001 — Правно основание — Предишна практика при вземане на решения — Правна сигурност — Оправдани правни очаквания)

51

2019/C 432/61

Дело T-10/19: Решение на Общия съд от 17 октомври 2019 г. — United States Seafoods/EUIPO (UNITED STATES SEAFOODS) (Марка на Европейския съюз — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Фигуративна марка „UNITED STATES SEAFOODS“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

52

2019/C 432/62

Дело T-41/19: Решение на Общия съд от 24 октомври 2019 г. — MSI Svetovanje/EUIPO – Industrial Farmaceutica Cantabria (nume) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „nume“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „numederm“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

53

2019/C 432/63

Дело T-240/19: Решение на Общия съд от 7 ноември 2019 г. — A9.com/EUIPO (Изображение на камбана) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща камбана — Абсолютно основание за отказ — Задължение за мотивиране — Член 94 от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001)

54

2019/C 432/64

Дело T-557/17: Определение на Общия съд от 24 октомври 2019 г. — Liaño Reig/ЕСП (Жалба за отмяна — Икономическа и парична политика — Искане за обезщетение — Единен механизъм за преструктуриране на кредитни институции и на някои инвестиционни посредници — Процедура по преструктуриране — Схема за преструктуриране на Banco Popular Español — Частична отмяна — Неделимост — Недопустимост)

54

2019/C 432/65

Дело T-727/18 R: Определение на председателя на Общия съд от 20 септември 2019 г. — ZW/ЕИБ (Обезпечително производство — Публична служба — Недопустимост)

55

2019/C 432/66

Дело T-750/18: Определение на Общия съд от 25 октомври 2019 г. — Briois/Парламент (Институционално право — Член на Европейския парламент — Привилегии и имунитети — Решение за снемане на депутатския имунитет — Изтичане на депутатския мандат — Отпадане на правния интерес — Липса на основание за произнасяне)

56

2019/C 432/67

Дело T-145/19: Определение на Общия съд от 17 ноември 2019 г. — Jap Energéticas y Medioambientales/Комисия (Жалба за отмяна — Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, сключено в рамките на финансовия инструмент за околна среда (LIFE+) — Дебитно известие — Акт, който се вписва в контекста на чисто договорно правоотношение и е неотделим от него — Липса на промяна в квалификацията на жалбата — Явна недопустимост)

56

2019/C 432/68

Дело T-188/19: Определение на Общия съд от 24 октомври 2019 г. — Обединено кралство/Комисия (Жалба за отмяна — Научни изследвания, технологично развитие и космическо пространство — Седма рамкова програма на Съюза — Одит — Неотчитане на работните часове — Разходи за персонала, които са обявени за недопустими — Решение на Комисията да приеме одитния доклад за окончателен — Недопустимост)

57

2019/C 432/69

Дело T-211/19: Определение на Общия съд от 25 октомври 2019 г. — Le Pen/Парламент (Институционално право — Член на Европейския парламент — Привилегии и имунитети — Решение за снемане на парламентарния имунитет — Изтичане на мандата на депутат — Отпадане на правния интерес — Липса на основание за произнасяне)

58

2019/C 432/70

Дело T-383/19 R: Определение на председателя на Общия съд от 23 октомври 2019 г. — Walker и др./Парламент и Съвет (Обезпечително производство — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Регламент (ЕС) 2018/1806 — Загубване на гражданството на Съюза — Молба за постановяване на временни мерки — Явна недопустимост на жалбата в главното производство — Недопустимост)

58

2019/C 432/71

Дело T-688/19: Иск, предявен на 8 октомври 2019 г. — VeriGraft/EASME

59

2019/C 432/72

Дело T-690/19: Жалба, подадена на 8 октомври 2019 г. — Daily Mail and General Trust plc и др./Комисия

60

2019/C 432/73

Дело T-691/19: Жалба, подадена на 8 октомври 2019 г. — Hill & Smith Holdings and Hill & Smith Overseas/Комисия

61

2019/C 432/74

Дело T-692/19: Жалба, подадена на 8 октомври 2019 г. — Rentokil Initial и Rentokil Initial 1927/Комисия

63

2019/C 432/75

Дело T-703/19: Жалба, подадена на 11 октомври 2019 г. — DD/FRA

64

2019/C 432/76

Дело T-727/19: Иск, предявен на/Жалба, подадена на 29 октомври 2019 г. — Basaglia/Комисия

65

2019/C 432/77

Дело T-733/19: Жалба, подадена на 29 октомври 2019 г. — Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology и Sunowe Solar/Комисия

66

2019/C 432/78

Дело T-734/19: Жалба, подадена на 4 ноември 2019 г. — Junqueras i Vies/Парламент

68

2019/C 432/79

Дело T-735/19: Жалба, подадена на 30 октомври 2019 г. — Frank Recruitment Group Services/EUIPO — Pearson (PEARSON FRANK)

69

2019/C 432/80

Дело T-736/19: Жалба, подадена на 4 ноември 2019 г. — HA/Комисия

70

2019/C 432/81

Дело T-737//19: Жалба, подадена на 5 ноември 2019 г. — Huevos Herrera Mejías/EUIPO – Montesierra (MontiSierra HUEVOS CON SABOR A CAMPO)

70

2019/C 432/82

Дело T-739/19: Жалба, подадена на 6 ноември 2019 г. — Productos Jamaica/EUIPO – Alada 1850 (flordeJamaica)

71

2019/C 432/83

Дело T-313/19: Определение на Общия съд от 23 октомври 2019 г. — Taghani/Комисия

72


BG

 

Top