EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:263:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 263, 5 август 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 263

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 62
5 август 2019 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2019/C 263/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1

2019/C 263/02

Определяне на съдия, заместващ възпрепятстван да изпълнява функциите си съдия

2


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд на Европейския съюз

2019/C 263/03

Дело C-38/17: Решение на Съда (седми състав) от 5 юни 2019 г. (преюдициално запитване от Budai Központi Kerületi Bíróság — Унгария) — GT/HS (Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Директива 93/13/ЕИО — Член 3, параграф 1 — Член 4, параграф 2 — Член 6, параграф 1 — Договор за заем, сключен в чуждестранна валута — Съобщаване на потребителя, след сключването на договора, на обменния курс, приложим към предоставената в национална валута сума)

3

2019/C 263/04

Дело C-628/17: Решение на Съда (пети състав) от 12 юни 2019 г. (преюдициално запитване от Sąd Najwyższy — Полша) — Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów/Orange Polska S.A. (Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Директива 2005/29/ЕО — Нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители — Понятие за агресивна търговска практика — Задължение на потребителя да вземе окончателно решение относно сделката в присъствието на куриера, доставящ общите условия на договора)

4

2019/C 263/05

Дело C-634/17: Решение на Съда (пети състав) от 23 май 2019 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Oldenburg — Германия) — ReFood GmbH & Co. KG/Landwirtschaftskammer Niedersachsen (Преюдициално запитване — Околна среда — Превози на отпадъци в рамките на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 1013/2006 — Член 1, параграф 3, буква г) — Приложно поле — Регламент (ЕО) № 1069/2009 — Превоз на странични животински продукти)

5

2019/C 263/06

Дело C-646/17: Решение на Съда (първи състав) от 13 юни 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Brindisi — Италия) — Наказателно производство срещу Gianluca Moro (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Директива 2012/13/ЕС — Право на информация в наказателното производство — Член 6, параграф 4 — Право на информация относно обвинението — Уведомяване за всякакви промени в предоставената информация, когато това е необходимо, за да се гарантира справедливостта на производството — Промяна в правната квалификация на деянието, за което е повдигнато обвинението — Невъзможност обвиняемият да поиска в хода на съдебното заседание делото да бъде решено със споразумението, предвидено в националното право — Разлика в случай на промяна във фактите, на които се основава обвинението)

6

2019/C 263/07

Дело C-658/17: Решение на Съда (първи състав) от 23 май 2019 г. (преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim — Полша) — производство по жалба на WB (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Регламент (ЕС) № 650/2012 — Член 3, параграф 1, букви ж) и и) — Понятието „решение“ в областта на наследяването — Понятието „автентичен акт“ в областта на наследяването — Правна квалификация на националния акт за удостоверяване на наследствени права — Член 3, параграф 2 — Понятието „съд“ — Липса на уведомление до Европейската комисия от държавата членка за това, че нотариусите са извънсъдебни органи, упражняващи съдебни функции като съдилища)

6

2019/C 263/08

Дело C-664/17: Решение на Съда (трети състав) от 13 юни 2019 г. (преюдициално запитване от Areios Pagos — Гърция) — Ellinika Nafpigeia AE/Panagiotis Anagnostopoulos и др. (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 2001/23/ЕО — Приложно поле — Прехвърляне на част от предприятие — Гарантиране на правата на работниците и служителите — Понятие „прехвърляне“ — Понятие „стопански субект“ — Прехвърляне на част от стопанската дейност на дружество майка на новосъздадено дъщерно дружество — Идентичност — Самостоятелност — Продължаване на извършвана стопанска дейност — Критерий за устойчивост на продължавана да бъде извършвана стопанска дейност — Използване на производствени фактори на трети лица — Намерение за ликвидация на прехвърления субект)

7

2019/C 263/09

Дело C-705/17: Решение на Съда (пети състав) от 12 юни 2019 г. (преюдициално запитване от Svea hovrätt — Швеция) — Patent-och registreringsverket/Mats Hansson (Преюдициално запитване — Марки — Директива 2008/95/ЕО — Член 4, параграф 1, буква б) — Вероятност от объркване — Цялостно впечатление — По-ранна марка, регистрирана с декларация за отказ — Последици от този отказ за обхвата на защитата на по-ранната марка)

8

2019/C 263/10

Дело C-720/17: Решение на Съда (пети състав) от 23 май 2019 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Австрия) — Mohammed Bilali/Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Политика относно убежището — Субсидиарна закрила — Директива 2011/95/ЕС — Член 19 — Отнемане на статут на субсидиарна закрила — Грешка на администрацията относно фактическите обстоятелства)

9

2019/C 263/11

Дело C-22/18: Решение на Съда (трети състав) от 13 юни 2019 г. (преюдициално запитване от Amtsgericht Darmstadt — Германия) — TopFit e.V., Daniele Biffi/Deutscher Leichtathletikverband e.V. (Преюдициално запитване — Гражданство на Съюза — Членове 18, 21 и 165 ДФЕС — Правила на спортна федерация — Участие на спортист аматьор, който е гражданин на една държава членка, в национален шампионат на друга държава членка — Различно третиране поради гражданството — Ограничаване на свободното движение)

10

2019/C 263/12

Дело C-33/18: Решение на Съда (шести състав) от 6 юни 2019 г. (преюдициално запитване от Cour du travail de Liège — Белгия) — V/Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Securex Integrity ASBL (Преюдициално запитване — Координиране на системите за социална сигурност — Работници мигранти — Регламент (ЕО) № 883/2004 — Преходни разпоредби — Член 87, параграф 8 — Регламент (ЕИО) № 1408/71 — Член 14в, буква б) — Работник, упражняващ дейност като наето лице и дейност като самостоятелно заето лице в различни държави членки — Дерогация от принципа за прилагане само на едно национално законодателство — Двойно осигуряване — Подаване на искане за подчиняване на законодателството, приложимо съгласно Регламент № 883/2004)

10

2019/C 263/13

Дело C-43/18: Решение на Съда (първи състав) от 12 юни 2019 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État — Белгия) — Compagnie d'entreprises CFE SA/Регион Брюксел-столица (Преюдициално запитване — Околна среда — Директива 2001/42/ЕО — Оценка на последиците на някои планове и програми върху околната среда — Наредба — Определяне на специална защитена зона в съответствие с Директива 92/43/ЕИО — Установяване на цели за опазване, както и на някои превантивни мерки — Понятие „планове и програми“ — Задължение за извършване на екологична оценка)

11

2019/C 263/14

Дело C-58/18: Решение на Съда (първи състав) от 6 юни 2019 г. (преюдициално запитване от Justice de Paix du canton de Visé — Белгия) — Michel Schyns/Belfius Banque SA (Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Директива 2008/48/ЕО — Преддоговорни задължения — Член 5, параграф 6 — Задължение за кредитора да се стреми да предложи най-адаптирания кредит — Член 8, параграф 1 — Задължение за кредитора да се въздържи от сключване на договор за заем, ако се съмнява в кредитоспособността на потребителя — Задължение за кредитора да прецени дали е уместно да предостави кредита)

12

2019/C 263/15

Дело C-142/18: Решение на Съда (четвърти състав) от 5 юни 2019 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel de Bruxelles — Белгия) — Skype Communications Sàrl/Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) (Преюдициално запитване — Електронни съобщителни мрежи и услуги — Директива 2002/21/ЕО — Член 2, буква в) — Понятие „електронна съобщителна услуга“ — Пренасяне на сигнали — Услуга за интернет телефония (VoIP) към фиксирани или мобилни телефонни номера — Услуга SkypeOut)

13

2019/C 263/16

Дело C-185/18: Решение на Съда (шести състав) от 12 юни 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunal Supremo — Испания) — Oro Efectivo SL/Diputación Foral de Bizkaia (Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 401 — Принцип на данъчен неутралитет — Придобиване, което предприятие извършва от частни лица, на стоки с високо съдържание на злато или други благородни метали с цел препродажба — Данък върху прехвърлянето на имущество)

13

2019/C 263/17

Дело C-193/18: Решение на Съда (четвърти състав) от 13 юни 2019 г. (преюдициално запитване от Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Германия) — Google LLC/Bundesrepublik Deutschland (Преюдициално запитване — Електронни съобщителни мрежи и услуги — Директива 2002/21/ЕО — Член 2, буква в) — Понятие „електронна съобщителна услуга“ — Пренасяне на сигнали — Услуга за електронна поща по интернет — Услуга Gmail)

14

2019/C 263/18

Дело C-223/18 P: Решение на Съда (шести състав) от 6 юни 2019 г. — Deichmann SE/EUIPO, Munich, SL (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Производство по отмяна — Фигуративна марка, изобразяваща кръст върху страна на спортна обувка — Отхвърляне на молбата за отмяна)

15

2019/C 263/19

Дело C-264/18: Решение на Съда (пети състав) от 6 юни 2019 г. (преюдициално запитване от Grondwettelijk Hof — Белгия) — P. M., N. G.d.M., P. V.d.S./Ministerraad (Преюдициално запитване — Процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги — Директива 2014/24/ЕС — Член 10, буква в) и буква г), подточки i), ii) и v) — Валидност — Приложно поле — Изключване на арбитражните, помирителните и някои други правни услуги — Принципи на равно третиране и на субсидиарност — Членове 49 и 56 ДФЕС)

16

2019/C 263/20

Дело C-317/18: Решение на Съда (осми състав) от 13 юни 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunal Judicial da Comarca de Faro — Португалия) — Cátia Correia Moreira/Município de Portimão (Преюдициално запитване — Директива 2001/23/ЕО — Прехвърляния на предприятия — Гарантиране на правата на работниците и служителите — Понятие „работник или служител“ — Съществени промени в условията на труд в ущърб на работника или служителя)

16

2019/C 263/21

Дело C-321/18: Решение на Съда (първи състав) от 12 юни 2019 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État — Белгия) — Terre wallonne ASBL/Валонски регион (Преюдициално запитване — Околна среда — Директива 2001/42/ЕО — Оценка на последиците на някои планове и програми върху околната среда — Наредба — Установяване на цели за опазване за мрежата „Натура 2000“ в съответствие с Директива 92/43/ЕИО — Понятие „планове и програми“ — Задължение за извършване на екологична оценка)

17

2019/C 263/22

Дело C-361/18: Решение на Съда (шести състав) от 6 юни 2019 г. (преюдициално запитване от Szekszárdi Járásbíróság — Унгария) — Ágnes Weil/Géza Gulácsi (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Регламент (ЕС) № 1215/2012 — Член 66 — Приложно поле ratione temporis — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Приложно поле ratione materiae — Граждански и търговски дела — Член 1, параграф 1 и параграф 2, буква a) — Изключени области — Имуществени права, произтичащи от брачни правоотношения — Член 54 — Искане за издаване на удостоверението, удостоверяващо, че решението, постановено от съда по произход, е изпълняемо — Съдебно решение относно вземане, произтичащо от прекратяването на режим на имуществени отношения от връзка на фактическо съжителство)

18

2019/C 263/23

Дело C-420/18: Решение на Съда (втори състав) от 13 юни 2019 г. (преюдициално запитване от Gerechtshof 's-Hertogenbosch — Нидерландия) — IO/Inspecteur van de rijksbelastingdienst (Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Членове 9 и 10 — Данъчнозадължено лице — Икономическа дейност, която се извършва „независимо“ — Понятие — Дейност като член на надзорния съвет на фондация)

19

2019/C 263/24

Дело C-503/18 P: Решение на Съда (шести състав) от 6 юни 2019 г. — Inge Barnett/Европейски икономически и социален комитет (Обжалване — Публична служба — Длъжностно лице — Пенсия за осигурителен стаж — Ранно пенсиониране без намаляване на пенсионните права — Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз — Член 9, параграф 2 от приложение VIII — Общи разпоредби за изпълнение — Интерес на службата — Решение, прието в изпълнение на решение на Съда на публичната служба на Европейския съюз — Член 266 ДФЕС — Сила на пресъдено нещо)

20

2019/C 263/25

Дело C-505/18: Решение на Съда (пети състав) от 13 юни 2019 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État — Франция) — Copebi SCA/Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) (Преюдициално запитване — Държавни помощи — Решение 2009/402/ЕО — Планове за действие в извънредни ситуации в сектора на плодовете и зеленчуците, приведени в действие от Френската република — Констатиране на несъвместимост на помощта — Разпореждане за възстановяване — Приложно поле на решението — Земеделски икономически комитети)

20

2019/C 263/26

Съединени дела C-508/18 и C-82/19 PPU: Решение на Съда (голям състав) от 27 май 2019 г. (преюдициално запитване от Supreme Court, High Court) — Ирландия) — Изпълнение на европейски заповеди за арест, издадени срещу OG (C-508/18), PI (C-82/19 PPU) (Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Европейска заповед за арест — Рамково решение 2002/584/ПВР — Член 6, параграф 1 — Понятие „издаващ съдебен орган“ — Европейска заповед за арест, издадена от прокуратура на държава членка — Статут — Съществуване на връзка на подчиненост по отношение на орган на изпълнителната власт — Правомощие на министъра на правосъдието да дава конкретно указание — Липса на гаранция за независимост)

21

2019/C 263/27

Дело C-509/18: Решение на Съда (голям състав) от 27 май 2019 г. (преюдициално запитване от Supreme Court — Ирландия) — Изпълнение на европейска заповед за арест, издадена срещу PF (Преюдициално запитване — Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Европейска заповед за арест — Рамково решение 2002/584/ПВР — Член 6, параграф 1 — Понятие „издаващ съдебен орган“ — Европейска заповед за арест, издадена от главния прокурор на държава членка — Статут — Гаранция за независимост)

22

2019/C 263/28

Дело C-10/19: Преюдициално запитване от Tribunalul București (Румъния), постъпило на 3 януари 2019 г. — Wilo Salmson France SAS/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

23

2019/C 263/29

Дело C-142/19 P: Жалба, подадена на 19 февруари 2019 г. от Dovgan GmbH срещу решението на Общия съд (първи състав), постановено на 13 декември 2018 г. по дело T-830/16 — Monolith Frost GmbH/EUIPO

23

2019/C 263/30

Дело C-267/19: Преюдициално запитване от Trgovački sud u Zagrebu (Хърватия), постъпило на 28 март 2019 г. — PARKING d.o.o./SAWAL d.o.o.

25

2019/C 263/31

Дело C-307/19: Преюдициално запитване от Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Хърватия), постъпило на 11 април 2019 г. — Obala i lučice d.o.o./NLB Leasing d.o.o.

25

2019/C 263/32

Дело C-308/19: Преюдициално запитване от Înalta Curte de Casație și Justiție (Румъния), постъпило на 15 април 2019 г. — Consiliul Concurenței/Whiteland Import Export SRL

28

2019/C 263/33

Дело C-309/19 P: Жалба, подадена на 15 април 2019 г. от Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos срещу определението, постановено от Общия съд (пети състав) на 14 февруари 2019 г. по дело T-709/18, Asociación de fabricantes de morcilla de Burgos/Комисия

28

2019/C 263/34

Дело C-323/19: Преюдициално запитване от Trgovački sud u Zagrebu (Хърватия), постъпило на 18 април 2019 г. — Interplastics s.r.o./Letifico d.o.o.

29

2019/C 263/35

Дело C-344/19: Преюдициално запитване от Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Словения), постъпило на 2 май 2019 г. — D. J./Radiotelevizija Slovenija

30

2019/C 263/36

Дело C-346/19: Преюдициално запитване от Bundesfinanzhofs (Германия), постъпило на 2 май 2019 г. — Bundeszentralamt für Steuern/Y-GmbH

31

2019/C 263/37

Дело C-367/19: Преюдициално запитване от Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Словения), постъпило на 8 май 2019 г. — Ministrstvo za notranje zadeve/Tax-Fin-Lex d.o.o.

32

2019/C 263/38

Дело C-420/19: Преюдициално запитване от Riigikohus (Естония), постъпило на 29 май 2019 г. — Maksu- ja Tolliamet/Heavyinstall OÜ

32

2019/C 263/39

Дело C-453/19 P: Жалба, подадена на 13 юни 2019 г. от Deutschen Lufthansa AG срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти разширен състав) на 12 април 2019 г. по дело T-492/15, Deutsche Lufthansa AG/Европейска комисия

33

2019/C 263/40

Дело C-458/19 P: Жалба, подадена на 14 юни 2019 г. от ClientEarth срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 4 април 2019 г. по дело T-108/17, ClientEarth/Комисия

35

2019/C 263/41

Дело C-466/19 P: Жалба, подадена на 18 юни 2019 г. от Qualcomm, Inc., Qualcomm Europe, Inc. срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 9 април 2019 г. по дело T-371/17, Qualcomm и Qualcomm Europe/Комисия

36

 

Общ съд

2019/C 263/42

Дело T-478/16: Решение на Общия съд от 11 юни 2019 г. — Frank/Комисия (Научни изследвания и технологично развитие — Рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014 — 2020 г.) — Покани за представяне на предложения и свързани с тях дейности по работната програма на ЕНС за 2016 г. — Решение на ERCEA за отхвърляне на заявление за отпускане на безвъзмездни средства като неотговарящо на условията за финансиране — Жалба по административен ред до Комисията — Мълчаливо решение за отхвърляне — Частична недопустимост — Изрично решение за отхвърляне — Право на ефективна съдебна защита)

38

2019/C 263/43

Дело T-167/17: Решение на Общия съд от 12 юни 2019 г. — RV/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Член 42в от Правилника — Отпуск в интерес на службата — Автоматично пенсиониране — Неподлежащ на обжалване акт — Частична недопустимост — Приложно поле на закона — Служебна проверка — Граматическо, систематично и телеологическо тълкуване)

39

2019/C 263/44

Дело T-248/17: Решение на Общия съд от 13 юни 2019 г. — CC/Парламент (Отговорност — Публична служба — Назначаване — Конкурс на общо основание EUR/A/151/98 — Грешки, допуснати от Парламента при управлението на списъка с резерви за назначения — Имуществена вреда)

40

2019/C 263/45

Дело T-462/17: Решение на Общия съд от 11 юни 2019 г. — TO/ЕАОС (Публична служба — Договорно наети служители — Срочен трудов договор — Уволнение по време на отпуск по болест — Член 16 от УРДС — Член 48, буква б) от УРДС — Член 26 от Правилника — Обработване на лични данни — Член 84 от УРДС — Психически тормоз)

40

2019/C 263/46

Дело T-583/17: Решение на Общия съд от 12 юни 2019 г. — EOS Deutscher Inkasso-Dienst/EUIPO — IOS Finance EFC („IOS FINANCE“) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „IOS FINANCE“ — По-ранна национална фигуративна марка „EOS“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

41

2019/C 263/47

Дело T-74/18: Решение на Общия съд от 13 юни 2019 г. — Visi/one/EUIPO — EasyFix (Porte-affichette pour véhicules) (Промишлен дизайн — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, представляващ джоб за информационна табела за превозни средства — Предходен промишлен дизайн — Доказване на оповестяването — Член 7 от Регламент (ЕО) № 6/2002 — Основание за недействителност — Липса на оригиналност — Информиран потребител — Степен на свобода на автора — Липса на различно общо впечатление — Член 6 и член25, параграф 1, буква б) от Регламент № 6/2002)

42

2019/C 263/48

Дело T-75/18: Решение на Общия съд от 13 юни 2019 г. — MPM-Quality/EUIPO — Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949) (Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Фигуративна марка на Европейския съюз „MANUFACTURE PRIM 1949“ — Реално използване на марката — Задължение за мотивиране)

43

2019/C 263/49

Дело T-138/18: Решение на Общия съд от 11 юни 2019 г. — De Esteban Alonso/Комисия (Публична служба — Бивши длъжностни лица — Разследване на OLAF — Случай „Евростат“ — Препращане на национални съдебни органи на информация относно деяния, даващи основания за наказателно преследване — Липса на предварително уведомяване на евентуално засегнатите длъжностни лица — Вреди, за които се твърди, че са претърпени поради поведението на OLAF и на Комисията в хода на производството — Неимуществена, физическа и имуществена вреда — Причинно-следствена връзка)

44

2019/C 263/50

Дело T-291/18: Решение на Общия съд от 12 юни 2019 г. — Biedermann Technologies/EUIPO (Compliant Constructs) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Compliant Constructs“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

44

2019/C 263/51

Дело T-346/18: Решение на Общия съд от 12 юни 2019 г. — Advance Magazine Publishers/EUIPO — Enovation Brands (VOGUE) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „VOGUE“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „VOGA“ — Спиране на административното производство — Правило 20, параграф 7, буква в) от Регламент (ЕО) №2868/95 (понастоящем член 71, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/625) — Правило 50, параграф 1 от Регламент № 2868/95)

45

2019/C 263/52

Дело T-357/18: Решение на Общия съд от 13 юни 2019 г. — EUIPO — Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ) (Марка на европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз HOSPITAL DA LUZ — По-ранна национална фигуративна марка clínica LALUZ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

46

2019/C 263/53

Дело T-392/18: Решение на Общия съд от 13 юни 2019 г. — Innocenti/EUIPO — Gemelli (Innocenti) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Innocenti“ — По-ранна национална фигуративна марка „i INNOCENTI“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

47

2019/C 263/54

Дело T-398/18: Решение на Общия съд от 13 юни 2019 г. — Pielczyk/EUIPO — Thalgo TCH (DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Европейския съюз „DERMÆPIL sugar epil system“ — По-ранна национална фигуративна марка „dermépil“ — Относително основание за отказ — Реално използване на марката — Член 57, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) №o 207/2009 [понастоящем член 64, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2017/1001] — Вероятност от объркване — Член 53, параграф 1, буква a) от Регламент №o 207/2009 [понастоящем член 60, параграф 1, буква a) от Регламент 2017/1001] във връзка с член 8, параграф 1, буква б) от посочения регламент [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001] — Сравнение на стоките)

47

2019/C 263/55

Дело T-449/18: Решение на Общия съд от 6 юни 2019 г. — Ortlieb Sportartikel/EUIPO (Изображение на осмоъгълник) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща осмоъгълник — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

48

2019/C 263/56

Дело T-151/18: Жалба, подадена на 24 юни 2019 г. — VK/Съвет

49

2019/C 263/57

Дело T-317/19: Жалба, подадена на 23 май 2019 г. — AMVAC Netherlands/Комисия

50

2019/C 263/58

Дело T-338/19: Жалба, подадена на 6 юни 2019 г. — UE/Комисия

50

2019/C 263/59

Дело T-345/19: Жалба, подадена на 10 юни 2019 г. — Santini/Парламент

51

2019/C 263/60

Дело T-346/19: Жалба, подадена на 10 юни 2019 г. — Ceravolo/Парламент

53

2019/C 263/61

Дело T-347/19: Жалба, подадена на 10 юни 2019 г. — Falqui/Парламент

54

2019/C 263/62

Дело T-348/19: Жалба, подадена на 10 юни 2019 г. — Poggiolini/Парламент

56

2019/C 263/63

Дело T-351/19: Жалба, подадена на 6 юни 2019 г. — Chypre/EUIPO — Filotas Bellas & Yios (Halloumi Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927)

56

2019/C 263/64

Дело T-357/19: Жалба, подадена на 14 юни 2019 г. — Италия/Комисия

57

2019/C 263/65

Дело T-359/19: Жалба, подадена на 14 юни 2019 г. — Daimler/Комисия

58

2019/C 263/66

Дело T-360/19: Жалба, подадена на 14 юни 2019 г. — Jalkh/Парламент

60

2019/C 263/67

Дело T-361/19: Жалба, подадена на 16 юни 2019 г. — CF/Парламент

61

2019/C 263/68

Дело T-363/19: Жалба, подадена на 12 юни 2019 г. — Обединено кралство/Комисия

62

2019/C 263/69

Дело T-364/19: Жалба, подадена на 17 юни 2019 г. — Moretti/Парламент

64

2019/C 263/70

Дело T-365/19: Жалба, подадена на 17 юни 2019 г. — Capraro/Парламент

65

2019/C 263/71

Дело T-366/19: Жалба, подадена на 18 юни 2019 г. — Sboarina/Парламент

66

2019/C 263/72

Дело T-370/19: Жалба, подадена на 19 юни 2019 г. — Испания/Комисия

67

2019/C 263/73

Дело T-371/19: Жалба, подадена на 18 юни 2019 г. — Itinerant Show Room/EUIPO — Forest (FAKE DUCK)

68

2019/C 263/74

Дело T-372/19: Жалба, подадена на 20 юни 2019 г. — Cellai/Парламент

69

2019/C 263/75

Дело T-373/19: Жалба, подадена на 20 юни 2019 г. — Gatti/Праламент

70

2019/C 263/76

Дело T-374/19: Жалба, подадена на 20 юни 2019 г. — Wuhrer/Парламент

71

2019/C 263/77

Дело T-376/19: Жалба, подадена на 24 юни 2019 г. — El Corte Inglés/EUIPO — Big Bang (LTC latiendaencasa.es BIG BANG DAY)

72


BG

 

Top