EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:255:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 255, 29 юли 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 255

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 62
29 юли 2019 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

CDJ

2019/C 255/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

CDJ

2019/C 255/02

Съединени дела C-391/16, C-77/17 и C-78/17: Решение на Съда (голям състав) от 14 май 2019 г. (преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud, Conseil du Contentieux des Étrangers — Чешка Република, Белгия) — M/Ministerstvo vnitra (C-391/16), X (C-77/17), X (C-78/17)/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Политика относно убежището — Международна закрила — Директива 2011/95/ЕС — Статут на бежанец — Член 14, параграфи 4 — 6 — Отказ за предоставяне или отнемане на статута на бежанец в случай на заплаха за сигурността или за обществото в приемащата държава членка — Валидност — Член 18 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Член 78, параграф 1 ДФЕС — Член 6, параграф 3 ДЕС — Женевска конвенция)

2

2019/C 255/03

Дело C-235/17: Решение на Съда (голям състав) от 21 май 2019 г. — Европейска комисия/Унгария (Неизпълнение на задължения от държава членка — Член 63 ДФЕС — Свободно движение на капитали — Член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Право на собственост — Национална правна уредба, с която ex lege и без обезщетение се прекратяват правата на ползване на земеделски и горски земи, придобити преди това от юридически лица и от физически лица, които не могат да докажат близка родствена връзка със собственика)

3

2019/C 255/04

Дело C-341/17 P: Решение на Съда (осми състав) от 15 май 2019 г. — Република Гърция/Европейска комисия (Обжалване — Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) — Разходи, изключени от финансиране от Европейския съюз — Разходи, направени от Република Гърция — Регламент (ЕО) № 1782/2003 — Регламент (ЕО) № 796/2004 — Режим за помощи за площ — Понятие „постоянно пасище“ — Финансови корекции с единна ставка — Приспадане на предишна корекция)

3

2019/C 255/05

Дело C-509/17: Решение на Съда (трети състав) от 16 май 2019 г. (преюдициално запитване от Arbeidshof te Antwerpen — Белгия) — Christa Plessers/PREFACO NV, Belgische Staat (Преюдициално запитване — Прехвърляния на предприятия — Директива 2001/23/ЕО — Членове 3 — 5 — Гарантиране на правата на работниците и служителите — Изключения — Производство за установяване на неплатежоспособност — Процедура по съдебно преструктуриране чрез прехвърляне под съдебен надзор — Пълно или частично запазване на предприятието — Национално законодателство, позволяващо на приобретателя след прехвърлянето да подбере работниците и служителите, които да преназначи)

4

2019/C 255/06

Дело C-653/17 P: Решение на Съда (пети състав) от 15 май 2019 г. — VM Vermögens-Management GmbH/EUIPO DAT, Vermögensmanagement GmbH (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Регламент (ЕС) 2015/2424 — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка „Vermögensmanufaktur“ — Обявяване на недействителност — Право на справедлив съдебен процес — Служебна проверка на фактите — Обратна сила — Компетентност на Общия съд — Мотивиране на решенията)

5

2019/C 255/07

Дело C-677/17: Решение на Съда (първи състав) от 15 май 2019 г. (преюдициално запитване от Centrale Raad van Beroep — Нидерландия) — M. Çoban/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Преюдициално запитване — Споразумение за асоцииране ЕИО — Турция — Допълнителен протокол — Член 59 — Решение № 3/80 — Социална сигурност на работниците мигранти — Отмяна на клаузите за пребиваване — Член 6 — Обезщетение за инвалидност — Отмяна — Регламент (ЕО) № 883/2004 — Специални парични обезщетения без плащане на вноски — Условие за пребиваване — Директива 2003/109/ЕО — Статут на дългосрочно пребиваващ)

6

2019/C 255/08

Дело C-689/17: Решение на Съда (пети състав) от 16 май 2019 г. (преюдициално запитване от Landgericht München I — Германия) — Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS „MSC Flaminia“/Land Niedersachsen (Преюдициално запитване — Околна среда — Превоз на отпадъци — Регламент (ЕО) № 1013/2006 — Отпадъци, за които се прилага процедурата на предварителни писмени нотификация и съгласие — Превози в рамките на Европейския съюз — Член 1, параграф 3, буква б) — Изключване от приложното поле — Отпадъци, генерирани на борда на кораби — Отпадъци на борда на кораб вследствие на авария)

6

2019/C 255/09

Дело C-706/17: Решение на Съда (четвърти състав) от 15 май 2019 г. (преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Литва) — AB „Achema“, AB „Orlen Lietuva“, AB „Lifosa“/Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) (Преюдициално запитване — Държавни помощи — Понятието „помощи, предоставени от държава членка или чрез ресурси на държава членка“ — Мерки за компенсиране на доставчиците на услуги от обществен интерес в електроенергийния сектор — Понятието „помощи, засягащи търговията между държавите членки“ и „нарушаващи или заплашващи да нарушат конкуренцията“ — Понятието „селективно предимство“ — Услуга от общ икономически интерес — Компенсиране на разходите, свързани с изпълнението на задължения за обществена услуга)

7

2019/C 255/10

Дело C-52/18: Решение на Съда (първи състав) от 23 май 2019 г. (преюдициално запитване от Amtsgericht Norderstedt — Германия) — Christian Fülla/Toolport GmbH (Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Директива 1999/44/ЕО — Липса на съответствие на доставената стока — Член 3 — Право на потребителя стоката да бъде приведена в съответствие — безплатно, в разумен срок и без съществено неудобство — Определяне на мястото, където потребителят трябва да постави на разположение на продавача закупена от разстояние стока, за да бъде приведена в съответствие — Понятие за „безплатно“привеждане в съответствие на стоката — Право на потребителя да развали договора)

8

2019/C 255/11

Дело C-55/18: Решение на Съда (голям състав) от 14 май 2019 г. (преюдициално запитване от Audiencia Nacional — Испания) — Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)/Deutsche Bank SAE (Преюдициално запитване — Социална политика — Защита на безопасността и здравето на работницитe — Организация на работното време — Член 31, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Директива 2003/88/ЕО — Членове 3 и 5 — Междудневна и междуседмична почивка — Член 6 — Максимална продължителност на седмичното работно време — Директива 89/391/ЕИО — Безопасност и здраве на работниците на работното място — Задължение за въвеждане на система за измерване на продължителността на отработеното от всеки работник дневно работно време)

9

2019/C 255/12

Дело C-132/18 P: Решение на Съда (осми състав) от 15 май 2019 г. — Европейска комисия/Sabine Tuerck (Обжалване — Публична служба — Пенсии — Прехвърляне на пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема, към пенсионната схема на Европейския съюз — Приспадане на ревалоризацията, настъпила между датата на заявлението за прехвърляне и действителната дата на прехвърлянето)

10

2019/C 255/13

Дело C-138/18: Решение на Съда (шести състав) от 16 май 2019 г. (преюдициално запитване от Vestre Landsret — Дания) — Skatteministeriet/Estron A/S (Преюдициално запитване — Обща митническа тарифа — Тарифно класиране — Конектори за слухови апарати — Части и принадлежности — Комбинирана номенклатура — Подпозиции 85444290, 90214000 и 90219010)

11

2019/C 255/14

Дело C-170/18 P: Решение на Съда (първи състав) от 15 май 2019 г. — CJ/Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (Обжалване — Публична служба — Договорно нает служител — Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията — Договор, сключен за определен срок — Прекратяване на договора — Изпълнение на решение на Съда на публичната служба на Европейския съюз — Сила на пресъдено нещо на отменително решение — Граници)

11

2019/C 255/15

Дело C-204/18 P: Решение на Съда (девети състав) от 16 май 2019 г. — Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua)/Европейска комисия (Обжалване — Околна среда — Предотвратяване и управление на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове — Регламент (ЕС) № 1143/2014 — Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 — Приемане на списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза — Включване на вида „Procambarus clarkii“)

12

2019/C 255/16

Дело C-226/18: Решение на Съда (четвърти състав) от 22 май 2019 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg — Германия) — Krohn & Schröder GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Преюдициално запитване — Митнически съюз — Регламент (ЕИО) № 2913/92 — Член 212а — Процедури за внос — Митническо задължение — Освобождаване — Дъмпинг — Субсидии — Внос на кристални силициеви фотоволтаични модули и на техните ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република — Регламенти за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 и (ЕС) № 1239/2013 за налагане на антидъмпингово мито и на изравнително мито — Случаи на освобождаване)

13

2019/C 255/17

Дело C-235/18: Решение на Съда (осми състав) от 15 май 2019 г. (преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny — Полша) — Vega International Car Transport and Logistic — Trading GmbH/Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 135, параграф 1, буква б) — Доставка на стоки — Освобождавания в полза на други дейности — Отпускане и договаряне на кредит — Карти за гориво)

14

2019/C 255/18

Дело C-306/18: Решение на Съда (осми състав) от 15 май 2019 г. (преюдициално запитване от Krajský soud v Ostravě — pobočka v Olomouci — Чешка република) — KORADO, a.s./Generální ředitelství cel (Преюдициално запитване — Обща митническа тарифа — Тарифно класиране — Комбинирана номенклатура — Заварени части от стомана — Радиатори за централно отопление с неелектрическо загряване — Позиции 7307 и 7322 — Понятията „части“ на радиатори и „принадлежности за тръбопроводи“ — Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/23 — Валидност)

14

2019/C 255/19

Дело C-795/18 Р: Жалба, подадена на 18 декември 2018 г. от FCA US LLC срещу решението на Общия съд (шести състав), постановено на 18 октомври 2018 г. по дело T-109/17 — FCA US/EUIPO — Busbridge

15

2019/C 255/20

Дело C-805/18 P: Жалба, подадена на 18 декември 2018 г. от Saga Furs Oyj срещу определението на Общия съд (трети състав), постановено на 12 октомври 2018 г. по дело T-313/18 — Saga Furs/EUIPO — Support Design

15

2019/C 255/21

Дело C-816/18 P: Жалба, подадена на 21 декември 2018 г. от OY срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 16 октомври 2018 г. по дело T-605/16, OY/Комисия

16

2019/C 255/22

Дело C-820/18 P: Жалба, подадена на 27 декември 2018 г. от Linak A/S срещу решението на Общия съд (пети състав), постановено на 18 октомври 2018 г. по дело T-368/17 — Linak/EUIPO — ChangZhou Kaidi Electrical

16

2019/C 255/23

Дело C-821/18 P: Жалба, подадена на 27 декември 2018 г. от Linak A/S срещу решението на Общия съд (пети състав), постановено на 18 октомври 2018 г. по дело T-367/17 — Linak/EUIPO — ChangZhou Kaidi Electrical

17

2019/C 255/24

Дело C-822/18 P: Жалба, подадена на 27 декември 2018 г. от Aldo Supermarkets срещу решението на Общия съд (осми състав), постановено на 25 октомври 2018 г. по дело T-359/17 — Aldo Supermarkets/EUIPO — Aldi Einkauf

17

2019/C 255/25

Дело C-310/19 P: Жалба, подадена на 15 април 2019 г. от Boudewijn Schokker срещу определението, постановено от Общия съд (осми състав) на 8 февруари 2019 г. по дело T-817/17, Schokker/ЕААБ

17

2019/C 255/26

Дело C-324/19: Преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg (Германия), постъпило на 19 април 2019 г. — eurocylinder systems AG/Hauptzollamt Hamburg

18

2019/C 255/27

Дело C-331/19: Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 23 април 2019 г. — Staatssecretaris van Financiën/X

19

2019/C 255/28

Дело C-339/19: Преюдициално запитване от Înalta Curte de Casație și Justiție (Румъния), постъпило на 25 април 2019 г. — SC Romenergo SA, Aris Capital SA/Autoritatea de Supraveghere Financiară

19

2019/C 255/29

Дело C-341/19: Преюдициално запитване от Bundesarbeitsgericht (Германия), постъпило на 30 април 2019 г. — MH Müller Handels GmbH/MJ

20

2019/C 255/30

Дело C-345/19: Преюдициално запитване от Amtsgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 16 април 2019 г. — EUflight.de GmbH/Eurowings GmbH

21

2019/C 255/31

Дело C-353/19: Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Köln (Германия), постъпило на 6 май 2019 г. — Interseroh Dienstleistungs GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

22

2019/C 255/32

Дело C-366/19: Преюдициално запитване, отправено от Софийски районен съд (България) на 8 май 2019 година — „БОСОЛАР“ ЕООД/„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД

23

2019/C 255/33

Дело C-385/19: Преюдициално запитване от International Protection Appeals Tribunal (Ирландия), постъпило на 16 май 2019 г. — R.A.T., D.S./Minister for Justice and Equality

25

2019/C 255/34

Дело C-400/19: Иск, предявен на 23 май 2019 г. — Европейска комисия/Унгария

25

2019/C 255/35

Дело C-402/19: Преюдициално запитване от Cour du travail de Liège (Белгия), постъпило на 24 май 2019 г. — LM/Centre public d'action sociale de Seraing

26

2019/C 255/36

Дело C-410/19: Преюдициално запитване от Supreme Court of the United Kingdom (Обединеното кралство), постъпило на 27 май 2019 г. — The Software Incubator Ltd/Computer Associates (UK) Ltd

27

2019/C 255/37

Дело C-440/19 P: Жалба, подадена на 6 юни 2019 г. от Pometon SpA срещу решението, постановено от Общия съд (трети разширен състав) на 28 март 2019 г. по дело T-433/16, Pometon/Комисия

28

 

GCEU

2019/C 255/38

Дело T-433/15: Решение на Общия съд от 5 юни 2019 г. — Bank Saderat/Съвет (Извъндоговорна отговорност — Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, взети срещу Иран — Замразяване на средства — Ограничение във връзка с влизането на територията на държавите членки — Поправяне на вредата, която ишецът твърди, че е понесъл вследствие на включването и оставянето на името му в списъка на лицата и образуванията, за които се прилагат въпросните ограничителни мерки — Достатъчно съществено нарушение на правна норма, с която се предоставят права на частноправните субекти)

30

2019/C 255/39

Дело T-399/17: Решение на Общия съд от 6 юни 2019 г. — Dalli/Комисия (Извъндоговорна отговорност — Разследване на OLAF — Достатъчно съществено нарушение на правна норма, с която се предоставят права на частноправните субекти — Неимуществена вреда — Причинно-следствена връзка)

31

2019/C 255/40

Дело T-539/17: Решение на Общия съд от 6 юни 2019 г. — ЕИБ/Сирия (Арбитражна клауза — Споразумение за заем „Al Thawra“ № 16405 — Неизпълнение на споразумението — Връщане на авансово платени суми — Лихви за забава — Неприсъствено производство)

31

2019/C 255/41

Дело T-540/17: Решение на Общия съд от 6 юни 2019 г. — ЕИБ/Сирия (Арбитражна клауза — Споразумение за заем „Electricity Distribution Project“ № 20948 — Неизпълнение на споразумението — Връщане на авансово платени суми — Лихви за забава — Неприсъствено производство)

32

2019/C 255/42

Дело T-541/17: Решение на Общия съд от 6 юни 2019 г. — ЕИБ/Сирия (Арбитражна клауза — Споразумение за заем „Electricity Transmission Project“ № 20868 — Неизпълнение на споразумението — Връщане на авансово платени суми — Лихви за забава — Неприсъствено производство)

33

2019/C 255/43

Дело T-614/17: Решение на Общия съд от 6 юни 2019 г. — Bonnafous/EACEA (Публична служба — Договорно наети служители — Уволнение след края на срока за изпитване — Нормални условия в срока за изпитване — Психически тормоз — Принцип на добра администрация — Задължение за полагане на грижа — Право на защита — Право на изслушване — Явна грешка при преценката — Злоупотреба с власт — Отговорност)

34

2019/C 255/44

Дело T-616/17 RENV: Решение на Общия съд от 5 юни 2019 г. — Siragusa/Съвет (Публична служба — Длъжностни лица — Прекратяване на служебното правоотношение — Молба за пенсиониране — Изменение на разпоредбите на Правилника след подаване на молбата — Оттегляне на предходно решение — Отговорност)

34

2019/C 255/45

Дело T-43/18: Решение на Общия съд от 6 юни 2019 г. — Rietze/EUIPO — Volkswagen (моторно превозно средство „VW Bus T 5“) (Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, изобразяващ моторното превозно средство „VW Bus T 5“ — По-ранен промишлен дизайн на Общността — Основание за обявяване на недействителност — Оригиналност — Информиран потребител — Различно общо впечатление — Член 6 и член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002)

35

2019/C 255/46

Дело T-191/18: Решение на Общия съд от 6 юни 2019 г. — Rietze/EUIPO — Volkswagen (моторно превозно средство „VW Caddy Maxi“) (Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, изобразяващ моторното превозно средство „VW Caddy Maxi“ — По-ранен промишлен дизайн на Общността — Основание за обявяване на недействителност — Оригиналност — Информиран потребител — Различно общо впечатление — Член 6 и член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002 — Тежест на доказване за лицето, което иска обявяване на недействителност — Изисквания, свързани с възпроизвеждането на по-ранния промишлен дизайн)

36

2019/C 255/47

Дело T-192/18: Решение на Общия съд от 6 юни 2019 г. — Rietze/EUIPO — Volkswagen (Моторно превозно средство „VW Caddy“) (Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Регистриран промишлен дизайн на Общността, изобразяващ превозното средство „VW Caddy“ — По-ранен промишлен дизайн на Общността — Основание за обявяване на недействителност — Оригиналност — Информиран потребител — Различно общо впечатление — Член 6 и член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002 — Тежест на доказване за искащия обявяване на недействителност — Изисквания, свързани с възпроизвеждането на по-ранния промишлен дизайн)

37

2019/C 255/48

Дело T-209/18: Решение на Общия съд от 6 юни 2019 г. — Porsche/EUIPO — Autec (моторни превозни средства) (Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, представляващ моторно превозно средство — Предходен промишлен дизайн на Общността — Основание за недействителност — Липса на оригиналност — Член 6 и член 25, параграф, 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002)

37

2019/C 255/49

Дело T-210/18: Решение на Общия съд от 6 юни 2019 г. — Porsche/EUIPO — Autec (леки автомобили) (Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, представляващ лек автомобил — Предходен промишлен дизайн на Общността — Основание за недействителност — Липса на оригиналност — Член 6 и член 25, параграф, 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002)

38

2019/C 255/50

Дело T-220/18: Решение на Общия съд от 6 юни 2019 г. — Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO — Battista Nino Caffè (Battistino) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Фигуративна марка „Battistino“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „BATTISTA“ — Обявяване на частична недействителност — Доказване на реалното използване на по-ранната марка — Член 57, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 64, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001)

39

2019/C 255/51

Дело T-221/18: Решение на Общия съд от 6 юни 2019 г. — Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO — Battista Nino Caffè (BATTISTINO) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Словна марка „BATTISTINO“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „BATTISTA“ — Обявяване на недействителност — Доказване на реалното използване на по-ранната марка — Член 57, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 64, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001)

40

2019/C 255/52

Дело T-229/18: Решение на Общия съд от 5 юни 2019 г. — Biolatte/EUIPO (Biolatte) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Biolatte“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

41

2019/C 255/53

Дело T-272/18: Решение на Общия съд от 5 юни 2019 г. — EBM Technologies/EUIPO (MobiPACS) (Марка на Европейския съюз — Заявка за регистрация на словна марка на Европейския съюз „MobiPACS“ — Абсолютно основание за отказ — Лозунг — Степен на внимание на съответните потребители — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

41

2019/C 255/54

Дело T-273/18: Решение на Общия съд от 5 юни 2019 г. — Bernaldo de Quirós/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Дисциплинарен режим — Действия, уронващи престижа на публичната служба — Административно разследване — Правомощия на IDOC — Принцип на безпристрастност — Принцип на добра администрация — Право на защита — Дисциплинарно производство — Принцип на равни процесуални възможности — Дисциплинарно наказание забележка — Пропорционалност — Неимуществена вреда)

42

2019/C 255/55

Дело T-538/18: Определение на Общия съд от 11 юни 2019 г. — Dickmanns/EUIPO (Публична служба — Срочно наети служители — Срочен трудов договор, който съдържа клауза за прекратяването му — Клауза за прекратяване на договор, ако името на служителя не е включено в списъка с резерви от конкурс — Акт с чисто потвърдителен характер — Срок за обжалване — Недопустимост)

43

2019/C 255/56

Дело T-702/18: Определение на Общия съд от 12 юни 2019 г. — Durand и др./Парламент (Иск за установяване на неправомерно бездействие и жалба за отмяна — Селскостопанска политика — Регламент (ЕО) № 1/2005 — Хуманно отношение към животните — Искане на депутатите в Европейския парламент за създаване на анкетна комисия — Позиция на Парламента — Неподлежащ на обжалване акт — Информативен акт — Недопустимост)

43

2019/C 255/57

Дело T-171/19: Определение на Общия съд от 7 юни 2019 г. — Hebberecht/ЕСВД (Публична служба — Длъжностни лица — Дисциплинарно производство — Отстраняване от длъжност — Удръжки от възнаграждението — Неспазване на изискванията за форма — Явна недопустимост)

44

2019/C 255/58

Дело T-319/19: Жалба, подадена на 24 май 2019 г. — Gollnisch/Парламент

45

2019/C 255/59

Дело T-327/19: Жалба, подадена на 30 май 2019 г. — Mubarak/Съвет

46

2019/C 255/60

Дело T-334/19: Жалба, подадена на 4 юни 2019 г. — Google и Alphabet/Комисия

46

2019/C 255/61

Дело T-336/19: Жалба, подадена на 31 май 2019 г. — BZ/Комисия

48

2019/C 255/62

Дело T-341/19: Жалба, подадена на 6 юни 2019 г. — Martínez Albainox/EUIPO — Taser International (TASER)

49

2019/C 255/63

Дело T-342/19: Жалба, подадена на 6 юни 2019 г. — Martínez Albainox/EUIPO — Taser International (TASER)

50

2019/C 255/64

Дело T-349/19: Жалба, подадена на 7 юни 2019 г. — Decathlon/EUIPO — Athlon Custom Sportswear (athlon custom sportswear)

51

2019/C 255/65

Дело T-350/19: Жалба, подадена на 11 юни 2019 г. — Bontempi и др./EUIPO — Sand Cph (WhiteSand)

52

2019/C 255/66

Дело T-352/19: Жалба, подадена на 10 юни 2019 г. — Gamma-A/EUIPO — Piejūra (опаковка за хранителни продукти)

53

2019/C 255/67

Дело T-353/19: Жалба, подадена на 10 юни 2019 г. — Gamma-A/EUIPO — Piejūra (опаковка за хранителни продукти)

54

2019/C 255/68

Дело T-354/19: Жалба, подадена на 11 юни 2019 г. — Palacio Domecq/EUIPO — Domecq Bodega Las Copas (PALACIO DOMECQ 1778)

55

2019/C 255/69

Дело T-355/19: Жалба, подадена на 13 юни 2019 г. — CE/Комитет на регионите

56


BG

 

Top