EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:220:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 220, 1 юли 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 220

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 62
1 юли 2019 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

CDJ

2019/C 220/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

CDJ

2019/C 220/02

Становище 1/17: Становище на Съда (пленум) от 30 април 2019 г. — Кралство Белгия ((Становище, постановено на основание член 218, параграф 11 ДФЕС — Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна (ВИТС) — Уреждане на спорове между инвеститори и държави (УСИД) — Създаване на съд и на апелативен съд — Съвместимост с първичното право на Съюза — Изискване за зачитане на автономията на правния ред на Съюза — Равнище на защита на обществени интереси, определено от институциите на Съюза в съответствие с неговата конституционна рамка — Равно третиране между инвеститори от Канада и инвеститори от Съюза — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 20 — Достъпност и независимост на тези съдилища — Член 47 от Хартата — Финансова достъпност — Задължение за гарантирането ѝ по отношение на физическите лица и на малките и средните предприятия — Външен и вътрешен аспект на изискването за независимост — Назначаване, възнаграждение и професионална етика на членовете — Роля на Съвместния комитет по ВИТС — Задължителни тълкувания на ВИТС, приети от този комитет))

2

2019/C 220/03

Дело C-598/17: Решение на Съда (първи състав) от 2 май 2019 г. (преюдициално запитване от Gerechtshof 's-Hertogenbosch — Нидерландия) — A-Fonds/Inspecteur van de Belastingdienst (Преюдициално запитване — Съществуващи помощи и нови помощи — Понятие за нова помощ — Възстановяване на данък върху дивидентите — Обхват на данъчен режим, разширен по отношение на дружества, установени извън територията на съответната държава членка — Свободно движение на капитали — Задължения на националните юрисдикции)

2

2019/C 220/04

Дело C-611/17: Решение на Съда (голям състав) от 30 април 2019 г. — Италианска република/Съвет на Европейския съюз (Жалба за отмяна — Обща политика в областта на рибарството — Опазване на ресурсите — Международна конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан — Общ допустим улов (ОДУ) за средиземноморската риба меч — Регламент (ЕС) 2017/1398 — Определяне на възможностите за риболов за 2017 г. — Изключителна компетентност на Съюза — Определяне на референтния период — Надеждност на изходните данни — Обхват на съдебния контрол — Член 17 ДЕС — Управление на интересите на Съюза в международните органи — Принцип на относителна стабилност — Условия за прилагане — Принципи за забрана на обратното действие, правна сигурност, оправдани правни очаквания и недопускане на дискриминация)

3

2019/C 220/05

Дело C-614/17: Решение на Съда (осми състав) от 2 май 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunal Supremo — Испания) — Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego/Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud (Преюдициално запитване — Земеделие — Регламент (ЕО) № 510/2006 — Член 13, параграф 1, буква б) — Закрила на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни — Сирене Manchego („queso manchego“) — Използване на знаци, които могат да пресъздадат района, с който е свързано защитеното наименование за произход (ЗНП) — Понятие „среден потребител, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен“ — Европейски потребители или потребители в държавата членка, в която се произвежда и консумира преобладаващо стоката, обхваната от ЗНП)

4

2019/C 220/06

Дело C-694/17: Решение на Съда (трети състав) от 2 май 2019 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Люксембург) — Pillar Securitisation Sàrl/Hildur Arnadottir (Преюдициално запитване — Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Конвенция от Лугано II — Член 15 — Договор, сключен от потребител — Връзка с Директива 2008/48/ЕО — Договор за потребителски кредит — Членове 2 и 3 — Понятията „потребител“ и „сделки, за които се прилага Директивата“ — Максимален размер на кредита — Ирелевантност предвид член 15 от Конвенцията от Лугано II)

5

2019/C 220/07

Дело C-98/18: Решение на Съда (девети състав) от 2 май 2019 г. (преюдициално запитване от College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Нидерландия) — T. Boer & Zonen BV/Staatssecretaris van Economische Zaken (Преюдициално запитване — Опазване на здравето — Пакет за хигиената — Регламент (ЕО) № 853/2004 — Хигиена на храните от животински произход — Задължения за предприятията за хранителни продукти — Специфични изисквания — Месо от копитни домашни животни — Съхраняване и транспортиране — Условия за температурата на месото)

5

2019/C 220/08

Дело C-133/18: Решение на Съда (трети състав) от 2 май 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunal administratif de Montreuil — Франция) — Sea Chefs Cruise Services GmbH/Ministre de l'Action et des Comptes publics (Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Възстановяване на ДДС — Директива 2008/9/ЕО — Член 20 — Молба за предоставяне на допълнителна информация, подадена от държавата членка по възстановяване — Информация, която трябва да бъде предоставена в едномесечен срок от получаване на молбата от нейния адресат — Правно естество на този срок и последици от неспазването му)

6

2019/C 220/09

Дело C-224/18: Решение на Съда (седми състав) от 2 май 2019 г. (преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny — Полша) — Budimex S.A./Minister Finansów (Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 66 — Данъчно събитие и изискуемост на данъка — Момент на доставяне на услугите — Строителни и строително-монтажни работи — Отчитане на момента на приемането на работите, предвидено в договора за предоставяне на услуги)

7

2019/C 220/10

Дело C-225/18: Решение на Съда (осми състав) от 2 май 2019 г. (преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny — Полша) — Grupa Lotos S.A./Minister Finansów (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Шеста директива 77/388/ЕИО — Член 17, параграфи 2 и 6 — Директива 2006/112/ЕО — Членове 168 и 176 — Изключване на правото на приспадане — Получаване на услуги за нощуване и хранене — Клауза „standstill“ — Присъединяване към Европейския съюз)

8

2019/C 220/11

Дело C-250/18: Решение на Съда (осми състав) от 2 май 2019 г. — Европейска комисия/Република Хърватия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 2008/98/ЕО — Третиране на отпадъци — Член 5, параграф 1 — Несъответстващ на понятието „страничен продукт“ инертен материал от камък — Член 13 — Задължение на държавите членки да следят за опазването на човешкото здраве и околната среда — Член 15, параграф 1 — Задължение третирането на отпадъците да бъде възложено на техния притежател или на определени други лица)

9

2019/C 220/12

Дело C-259/18: Решение на Съда (осми състав) от 2 май 2019 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid — Испания) — Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA/Asendia Spain SLU (Преюдициално запитване — Директива 97/67/ЕО — Общи правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги — Предоставяне на универсалната пощенска услуга — Изключителни права на определения оператор — Издаване на средства за заплащане на таксата за пощенски услуги, различни от пощенските марки)

9

2019/C 220/13

Дело C-265/18: Решение на Съда (десети състав) от 2 май 2019 г. (преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Литва) — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Akvilė Jarmuškienė (Преюдициално запитване — Хармонизация на данъчните законодателства — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Специален режим за малки предприятия — Членове 282 — 292 — Освобождаване от ДДС на малки предприятия с годишен оборот под определен праг — Едновременна доставка на две недвижими вещи с една сделка — Преминаване на годишния праг на оборота заради продажната цена на едната от двете вещи — Задължение за внасяне на целия данък върху добавената стойност по сделката)

10

2019/C 220/14

Дело C-268/18: Решение на Съда (десети състав) от 2 май 2019 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Bacău — Румъния) — SC Onlineshop SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală a Vămilor (Преюдициално запитване — Обща митническа тарифа — Тарифно класиране — Комбинирана номенклатура — Подпозиции 85269120 и 85285900 — Навигационна система GPS с няколко функции)

11

2019/C 220/15

Дело C-294/18: Решение на Съда (десети състав) от 2 май 2019 г. (преюдициално запитване от Markkinaoikeus — Финландия) — производство, образувано по почин на Oulun Sähkönmyynti Oy (Преюдициално запитване — Енергийна ефективност — Директива 2012/27/ЕС — Член 11, параграф 1 — Разходи за достъп до информация за отчитането и фактурирането — Право на крайните клиенти да получават безплатно всички свои фактури за потребление на енергия и информацията за фактурирането — Такси за достъп до електропреносната мрежа — Намаление на таксите за достъп до електропреносната мрежа, предоставено от предприятие за продажба на електроенергия на клиентите, избрали да получават електронни фактури)

12

2019/C 220/16

Дело C-309/18: Решение на Съда (девети състав) от 2 май 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Италия) — Lavorgna Srl/Comune di Montelanico, Comune di Supino, Comune di Sgurgola, Comune di Trivigliano (Преюдициално запитване — Процедури за възлагане на обществени поръчки — Директива 2014/24/ЕС — Разходи за труд — Автоматично изключване на непосочил отделно тези разходи в офертата си оферент — Принцип на пропорционалност)

12

2019/C 220/17

Съединени дела C-119/18 — C-121/18: Определение на Съда (девети състав) от 21 март 2019 г. (преюдициално запитване от l’Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo — Espagne) — Telefónica Móviles España SAU (C-119/18), Orange España SAU (C-120/18), Vodafone España SAU (C-121/18)/Tribunal Económico-Administrativo Central (Преюдициално запитване — Директива 2002/20/ЕО — Член 6, параграф 1 и част A от приложението — Разрешение на електронните съобщителни мрежи и услуги — Телекомуникационни оператори — Географско покритие, по-голямо от територията на автономна общност — Годишна финансова вноска — Участие във финансирането на Corporación de Radio y Televisión Española)

13

2019/C 220/18

Дело C-330/18 P: Определение на Съда (четвърти състав) от 21 март 2019 г. — Bruno Gollnisch/Европейски парламент (Обжалване — Европейски парламент — Правилник за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент — Надбавки за парламентарните сътрудници — Събиране на недължимо изплатени суми)

14

2019/C 220/19

Дело C-462/18 P: Определение на Съда (четвърти състав) от 21 март 2019 г. — Mylène Troszczynski/Европейски парламент (Обжалване — Европейски парламент — Правна уредба относно разноските и надбавките на членовете на Европейския Парламент — Надбавка за парламентарни сътрудници — Връщане на недължимо платени суми)

15

2019/C 220/20

Дело C-99/19 P: Жалба, подадена на 7 януари 2019 г. от BI срещу определението, постановено от председателя на Общия съд на 26 ноември 2018 г. по дело T-626/18 ПП, BI/Европейска комисия

15

2019/C 220/21

Дело C-123/19 P: Жалба, подадена на 18 февруари 2019 г. от Vans Inc. срещу решението на Общия съд (девети състав), постановено на 6 декември 2018 г. по дело T-817/16 — Vans Inc./Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

16

2019/C 220/22

Дело C-125/19 P: Жалба, подадена на 18 февруари 2019 г. от Vans, Inc. срещу решението на Общия съд (девети състав), постановено на 6 декември 2018 г. по дело T-848/16 — Deichmann SE/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

17

2019/C 220/23

Дело C-143/19 P: Жалба, подадена на 20 февруари 2019 г. от Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH срещу решението на Общия съд (четвърти състав), постановено на 12 декември 2018 г. по дело T-253/17 — Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

18

2019/C 220/24

Дело C-292/19: Преюдициално запитване от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 10 април 2019 г. — PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

19

2019/C 220/25

Дело C-312/19: Преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Литва), постъпило на 16 април 2019 г. — XT/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

19

2019/C 220/26

Дело C-321/19: Преюдициално запитване от Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Германия), постъпило на 18 април 2019 г. — BY и CZ/Bundesrepublik Deutschland

20

2019/C 220/27

Дело C-322/19: Преюдициално запитване от High Court (Ирландия), постъпило на 23 април 2019 г. — KS, MHK/International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland и Attorney General

21

2019/C 220/28

Дело C-327/19: Преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus (Финландия), постъпило на 19 април 2019 г. — Nobina Finland Oy

22

2019/C 220/29

Дело C-328/19: Преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus (Финландия), постъпило на 19 април 2019 г. — Porin kaupunki

23

2019/C 220/30

Дело C-333/19: Преюдициално запитване от Cour d'appel de Bruxelles (Белгия), постъпило на 24 април 2019 г. — DA/Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Румъния, Европейска организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) — и FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL/Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Румъния, DA, Европейска организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол)

24

2019/C 220/31

Дело C-340/19: Преюдициално запитване от Augstākā tiesa (Senāts) (Латвия), постъпило на 29 април 2019 г. — Valsts ieņēmumu dienests/SIA Hydro Energo

25

2019/C 220/32

Дело C-352/19 P: Жалба, подадена на 1 май 2019 г. от Région de Bruxelles-Capitale срещу определението, постановено от Общия съд (пети състав) на 28 февруари 2019 г. по дело T-178/18, Région de Bruxelles-Capitale/Комисия

26

2019/C 220/33

Дело C-386/19 P: Жалба, подадена на 16 май 2019 г. от Hamas срещу решението, постановено от Общия съд (първи разширен състав) на 6 март 2019 г. по дело T-289/15, Hamas/Съвет

27

2019/C 220/34

Дело C-704/17: Определение на председателя на Съда от 8 март 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Nejvyšší správní soud — Чешка република) — D. H./Ministerstvo vnitra

28

2019/C 220/35

Дело C-318/18: Определение на председателя на Съда от 3 април 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Белгия) — Oracle Belgium BVBA/Belgische Staat

28

2019/C 220/36

Дело C-776/18: Определение на председателя на Съда от 29 март 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Erding — Германия) — U.B., T.V./Eurowings GmbH

29

2019/C 220/37

Дело C-7/19: Определение на председателя на Съда от 28 февруари 2019 г. (преюдициално запитване, отправено от Amtsgericht Köln — Германия) — QG/Germanwings GmbH

29

 

GCEU

2019/C 220/38

Дело T-434/15: Решение на Общия съд от 8 май 2019 г. — Islamic Republic of Iran Shipping Lines и др./Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Иран, взети с цел да се предотврати разпространението на ядрено оръжие — Замразяване на средства — Извъндоговорна отговорност — Достатъчно съществено нарушение на правна норма, с която се предоставят права на частноправните субекти)

30

2019/C 220/39

Дело T-553/15: Решение на Общия съд от 8 май 2019 г. — Export Development Bank of Iran/Съвет (Извъндоговорна отговорност — Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, взети срещу Иран — Замразяване на средства — Поправяне на вредите, които ищецът твърди, че е претърпял вследствие на включването и оставянето му в списъка на лицата и образуванията, за които се прилага съответното замразяване на средства и икономически ресурси — Компетентност на Общия съд — Достатъчно съществено нарушение на правна норма, с която се предоставят права на частноправните субекти)

31

2019/C 220/40

Дела T-516/16 и T-536/16: Решение на Общия съд от 30 април 2019 г. — Alvarez y Bejarano и др./Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Договорно наети служители — Реформа на Правилника По-неблагоприятен режим в областта на заплащането във фиксиран размер на пътните разноски и на увеличаването на годишния отпуск с дни за пътуване като допълнителни дни отпуск — Връзка между отпускането на тези надбавки и положението на експатриран или на пребиваващ в чужда държава — Премахване на възстановяването на годишните пътни разноски и на дните за пътуване)

31

2019/C 220/41

Дела T-523/16 и T-542/16: Решение на Общия съд от 30 април 2019 г. — Ardalic и др./Съвет (Публична служба — Длъжностни лица — Договорно наети служители — Реформа на Правилника — По-неблагоприятен режим в областта на заплащането във фиксиран размер на пътните разноски и на увеличаването на годишния отпуск с дни за пътуване като допълнителни дни отпуск — Връзка между отпускането на тези надбавки и положението на експатриран или на пребиваващ в чужда държава — Премахване на възстановяването на годишните пътни разноски и на дните за пътуване)

32

2019/C 220/42

Дело T-571/16: Решение на Общия съд от 8 май 2019 г. — PT/ЕИБ (Публична служба — Персонал на ЕИБ — Атестиране — Доклад за кариерно развитие — Атестиране за 2014 г. — Досъдебно производство — Допустимост — Право на изслушване — Принципа на презумпцията за невиновност — Отговорност — Неимуществени вреди)

33

2019/C 220/43

Дело T-749/16: Решение на Общия съд от 8 май 2019 г. — Stemcor London и Samac Steel Supplies/Комисия (Дъмпинг — Внос на някои студеновалцувани плоски продукти от стомана с произход от Китай и Русия — Окончателно антидъмпингово мито — Регистрационен режим на вноса — Прилагане на окончателното антидъмпингово мито с обратна сила — Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1329 — Знание на вносителя за дъмпинга и вредата — Допълнително съществено нарастване на вноса, което е вероятно съществено да намали изравнителния ефект на окончателното антидъмпингово мито — Член 10, параграф 4, букви в) и г) от Регламент (ЕС) 2016/1036)

34

2019/C 220/44

Дело T-170/17: Решение на Общия съд от 8 май 2019 г. — RW/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Член 42 в от Правилника — Принудителен отпуск в интерес на службата — Автоматично пенсиониране — Правен интерес — Допустимост — Приложно поле на закона — Езиково, контекстуално и телеологично тълкуване)

35

2019/C 220/45

Дело T-747/17: Решение на Общия съд от 30 април 2019 г. — UPF/Комисия (Държавни помощи — Схема за освобождаване от облагане с корпоративен данък, приведена в действие от Франция в полза на нейните пристанища — Решение, с което схемата за помощ се обявява за несъвместима с вътрешния пазар — Съществуващи помощи — Понятие за стопанска дейност — Задължение за мотивиране — Нарушения на конкуренцията и засягане на търговията между държавите членки — Принцип на добра администрация)

36

2019/C 220/46

Дело T-754/17: Решение на Общия съд от 30 април 2019 г. — Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest)/Комисия (Държавни помощи — Схема за освобождаване от облагане с корпоративен данък, приведена в действие от Франция в полза на нейните пристанища — Решение, с което схемата за помощ се обявява за несъвместима с вътрешния пазар — Съществуващи помощи — Понятие за стопанска дейност — Услуги от общ интерес — Принцип на добра администрация — Задължение за мотивиране — Грешка в преценката)

36

2019/C 220/47

Дело T-55/18: Решение на Общия съд от 8 май 2019 г. — Team Beverage/EUIPO (LIEBLINGSWEIN) (Марка на Европейския съюз — Заявка за регистрация на фигуративна марка на Европейския съюз „LIEBLINGSWEIN“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Подвеждащ характер — Член 7, параграф 1, букви б), в) и ж) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

37

2019/C 220/48

Дело T-56/18: Решение на Общия съд от 8 май 2019 г. — Team Beverage/EUIPO (WEIN FÜR PROFIS) (Марка на Европейския съюз — Заявка за регистрация на фигуративна марка на Европейския съюз „WEIN FÜR PROFIS“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Подвеждащ характер — Член 7, параграф 1, букви б), в) и ж) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

38

2019/C 220/49

Дело T-57/18: Решение на Общия съд от 8 май 2019 г. — Team Beverage/EUIPO (WEIN FÜR PROFIS) (Марка на Европейския съюз — Заявка за регистрация на фигуративна марка на Европейския съюз „WEIN FÜR PROFIS“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Подвеждащ характер — Член 7, параграф 1, букви б), в) и ж) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

38

2019/C 220/50

Дело T-271/19: Жалба, подадена на 25 април 2019 г. — Proodeftiki/Комисия

39

2019/C 220/51

Дело T-273/19: Жалба, подадена на 24 април 2019 г. — Target Ventures Group/EUIPO — Target Partners (TARGET VENTURES)

40

2019/C 220/52

Дело T-279/19: Жалба, подадена на 27 април 2019 г. — Фронт Полисарио/Съвет

41

2019/C 220/53

Дело T-287/19: Жалба, подадена на 3 май 2019 г. — BigBen Interactive/EUIPO — natcon7 (nacon)

43

2019/C 220/54

Дело T-298/19: Жалба, подадена на 13 май 2019 г. — Think Schuhwerk/EUIPO (Форма на червени краища на връзки за обувки)

44


BG

 

Top