Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:440:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 440, 6 декември 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 440

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
6 декември 2018 г.


Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

537-а пленарна сесия на ЕИСК, 19.9.2018 г. – 20.9.2018 г.

2018/C 440/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Изкуственият интелект: предвиждане на въздействието му върху труда с цел осигуряване на справедлив преход“ (становище по собствена инициатива)

1

2018/C 440/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Доверие, неприкосновеност на личния живот и сигурност на потребителите и предприятията при „интернет на нещата“ (становище по собствена инициатива)

8

2018/C 440/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „По-подходящи показатели за оценка на ЦУР — приносът на гражданското общество“ (становище по собствена инициатива)

14

2018/C 440/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Приносът на селските райони в Европа към Европейската година на културното наследство (2018 г.) за гарантиране на устойчивостта и сближаването на градските/селските райони“ (становище по собствена инициатива)

22

2018/C 440/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Въздействието на субсидиарността и свръхрегулирането върху икономиката и заетостта“ (проучвателно становище по искане на австрийското председателство)

28

2018/C 440/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Неравенството между половете в областта на цифровите технологии“ (проучвателно становище по искане на Европейския парламент)

37

2018/C 440/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Приносът на биоикономиката за постигането на целите на ЕС в областта на климата и енергетиката и на целите на ООН за устойчиво развитие“ (проучвателно становище)

45


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

537-а пленарна сесия на ЕИСК, 19.9.2018 г. – 20.9.2018 г.

2018/C 440/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Изкуствен интелект за Европа“[COM(2018) 237 final]

51

2018/C 440/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно въвеждането на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите в контекста на цифровия единен пазар; предоставяне на правомощия на гражданите и изграждане на по-здраво общество“[COM(2018) 233 final]

57

2018/C 440/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно а) „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и за отмяна на Директива 2009/22/ЕО“[COM(2018) 184 final — 2018/0089 (COD)] и относно б) „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г., Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в ЕС“[COM(2018) 185 final — 2018/0090 (COD)]

66

2018/C 440/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Обновена Европейска програма за научни изследвания и иновации — шансът на Европа да определи своето бъдеще“(Приносът на Европейската комисия към неформалната среща на лидерите на ЕС, посветена на иновациите, в София на 16 май 2018 г.) (COM(2018) 306 final)

73

2018/C 440/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 596/2014 и (ЕС) 2017/1129 във връзка с насърчаване на използването на пазарите за растеж на МСП“(COM(2018) 331 final — 2018/0165 (COD)

79

2018/C 440/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка“(COM(2018) 336 final — 2018/0168 (COD)

85

2018/C 440/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (EС) 2018/… и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009“[COM(2018) 286 final — 2018/0145 COD]

90

2018/C 440/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за допълване на законодателството на ЕС по отношение на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза“(COM(2018) 397 final — 2018/0220 (COD)

95

2018/C 440/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти“(COM(2018) 317 final — 2018/0161 (COD)

100

2018/C 440/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 167/2013 относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства“(COM(2018) 289 final — 2018/0142 (COD)

104

2018/C 440/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите. Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава. Многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.“(COM(2018) 321 final) — „Предложение за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027 г.“(COM(2018) 322 final/2 — 2018/0166 (APP) — „Предложение за решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз“(COM(2018) 325 final — 2018/0135 (CNS) — „Предложение за регламент на Съвета относно методите и процедурата за предоставяне на собствените ресурси на база общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, схемата на Европейския съюз за търговия с емисии и нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса, както и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства“(COM(2018) 326 final — 2018/0131 (NLE) — „Предложение за регламент на Съвета за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз“(COM(2018) 327 final — 2018/0132 (APP) — и „Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност“(COM(2018) 328 final — 2018/0133 (NLE)

106

2018/C 440/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране“(COM(2018) 374 final — 2018/0199 (COD)

116

2018/C 440/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст“(COM(2018) 373 final — 2018/0198 (COD)

124

2018/C 440/21

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда“(COM(2018) 131 final — 2018/0064 (COD)

128

2018/C 440/22

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за препоръка на Съвета относно достъпа на работниците и самостоятелно заетите лица до социална закрила“(COM(2018) 132 final)

135

2018/C 440/23

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета — Адаптиране на общата визова политика към новите предизвикателства“(COM(2018) 251 — final) и „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс)“(COM(2018) 252 — final — 2018/0061 (COD)

142

2018/C 440/24

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа“(COM(2018) 171 final — 2018/0081 (COD)

145

2018/C 440/25

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Препоръка на Съвета за засилване на сътрудничеството в борбата срещу болести, предотвратими чрез ваксинация“[COM(2018) 244 final — SWD(2018) 149 final]

150

2018/C 440/26

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008, Регламент (ЕО) № 810/2009, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент (ЕС) 2018/… [Регламент за оперативната съвместимост] и Решение 2004/512/ЕО и за отмяна на Решение 2008/633/ПВР на Съвета“(COM(2018) 302 final)

154

2018/C 440/27

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига, за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 (относно общото законодателство в областта на храните), Директива 2001/18/ЕО (относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда), Регламент (ЕО) № 1829/2003 (относно генетично модифицираните храни и фуражи), Регламент (ЕО) № 1831/2003 (относно фуражните добавки), Регламент (ЕО) № 2065/2003 (относно пушилните ароматизанти), Регламент (ЕО) № 1935/2004 (относно материалите, предназначени за контакт с храни), Регламент (ЕО) № 1331/2008 (относно общата разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните), Регламент (ЕО) № 1107/2009 (относно продуктите за растителна защита) и Регламент (ЕС) 2015/2283 (относно новите храни)“[COM(2018) 179 final — 2018/0088 (COD)]

158

2018/C 440/28

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни“(COM(2018) 173 final)

165

2018/C 440/29

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 за създаване на многогодишен план за Балтийско море и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008“(COM(2018) 149 final — 2018/0074 (COD)

171

2018/C 440/30

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на запаса от риба меч в Средиземно море и за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006 и (ЕС) 2017/2107“(COM(2018) 229 final — 2018/0109 (COD)

174

2018/C 440/31

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посредническите онлайн услуги“(COM(2018) 238 final — 2018/0112 (COD)

177

2018/C 440/32

Становище Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Европейски подход за борба с дезинформацията, разпространявана онлайн“(COM(2018) 236 final)

183

2018/C 440/33

Становище на Европейския икономическия и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС) № 283/2014“(COM(2018) 438 final — 2018/0228 (COD)

191

2018/C 440/34

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“)“(COM(2018) 369 final — 2018/0194(CNS)

199


BG

 

Top