EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:334:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 334, 19 септември 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 334

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
19 септември 2018 г.


Съдържание

Страница

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
СЕСИЯ 2017—2018
Заседания от 3 до 6 юли 2017 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в  ОВ C 78, 1.3.2018 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

1


 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски парламент

 

Вторник, 4 юли 2017 r.

2018/C 334/01

Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. относно „Eвропейски стандарти за 21-ви век“ (2016/2274(INI))

2

2018/C 334/02

Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. относно „Към общоевропейска рамка за обезпечени облигации“ (2017/2005(INI))

13

2018/C 334/03

Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. относно ролята на свързания с риболова туризъм с оглед на диверсификацията на рибарството (2016/2035(INI))

20

2018/C 334/04

Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. с препоръки към Комисията относно давностните срокове за пътнотранспортните произшествия (2015/2087(INL))

30

2018/C 334/05

Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. с препоръки към Комисията относно общи минимални стандарти за гражданското производство в Европейския съюз (2015/2084(INL))

39

2018/C 334/06

Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. относно по-дългия жизнен цикъл на продуктите: ползи за потребителите и дружествата (2016/2272(INI))

60

2018/C 334/07

Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. относно провеждане на борба срещу нарушенията на правата на човека в контекста на военните престъпления и престъпленията против човечеството, в това число и геноцида (2016/2239(INI))

69

2018/C 334/08

Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. относно частните охранителни дружества (2016/2238(INI))

80

2018/C 334/09

Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. относно условията на труд и несигурната заетост (2016/2221(INI))

88

 

Сряда, 5 юли 2017 r.

2018/C 334/10

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2017 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна (12502/2016 — C8-0517/2016 — 2016/0298(NLE) — 2017/2036(INI))

99

2018/C 334/11

Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2017 г. относно ответни мерки на ЕС срещу ХИВ/СПИН, туберкулоза и хепатит C (2017/2576(RSP))

106

2018/C 334/12

Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2017 г. относно „Към стратегия на ЕС за международните културни отношения“ (2016/2240(INI))

112

2018/C 334/13

Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2017 г. относно разработването на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа (2017/2732(RSP))

124

 

Четвъртък, 6 юли 2017 r.

2018/C 334/14

Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2017 г. относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Турция (2016/2308(INI))

128

2018/C 334/15

Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2017 г. относно случаите на лауреата на Нобеловата награда Лю Сяобо и Ли Минг-Че (2017/2754(RSP))

137

2018/C 334/16

Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2017 г. относно Еритрея, и по-специално случаите на Абуне Антониос и Давит Исак (2017/2755(RSP))

140

2018/C 334/17

Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2017 г. относно положението в Бурунди (2017/2756(RSP))

146

2018/C 334/18

Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2017 г. относно действия на Съюза в подкрепа на устойчивостта (2017/2009(INI))

151

2018/C 334/19

Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2017 г. относно насърчаването на сближаването и на развитието в най-отдалечените региони на ЕС: прилагането на член 349 от ДФЕС (2016/2250(INI))

168

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Европейски парламент

 

Сряда, 5 юли 2017 r.

2018/C 334/20

Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 5 юли 2017 г. относно 72-рата сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (2017/2041(INI))

178


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

 

Сряда, 5 юли 2017 r.

2018/C 334/21

Решение на Европейския парламент от 5 юли 2017 г. относно ползването на поверителна информация за справка (тълкуване на член 5, параграф 5 и член 210а от Правилника за дейността) (2017/2095(REG))

188

 

Четвъртък, 6 юли 2017 r.

2018/C 334/22

Решение на Европейския парламент от 6 юли 2017 г. относно създаването на специална комисия относно тероризма, нейните правомощия, числен състав и мандат (2017/2758(RSO))

189


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

 

Вторник, 4 юли 2017 r.

2018/C 334/23

Решение на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. за одобряване на назначаването на г-жа Мария Габриел за член на Комисията (C8-0166/2017 — 2017/0805(NLE))

193

2018/C 334/24

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Рамковото споразумение между Европейския съюз и Косово относно общите принципи за участие на Косово в програми на Съюза (13391/2016 — C8-0491/2016 — 2013/0115(NLE))

194

2018/C 334/25

Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2017/001 ES/Castilla y León — добив на суровини (COM(2017)0266 — C8-0174/2017 — 2017/2079(BUD))

195

2018/C 334/26

P8_TA(2017)0283
Макрофинансова помощ за Република Молдова ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова (COM(2017)0014 — C8-0016/2017 — 2017/0007(COD))
P8_TC1-COD(2017)0007
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 юли 2017 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова

199

2018/C 334/27

Изменения, приети от Европейския парламент на 4 юли 2017 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове (COM(2016)0198 — C8-0146/2016 — 2016/0107(COD))

201

2018/C 334/28

P8_TA(2017)0285
Въвеждане на временни автономни търговски мерки за Украйна ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на временни автономни търговски мерки за Украйна за допълване на търговските отстъпки, предоставени в рамките на Споразумението за асоцииране (COM(2016)0631 — C8-0392/2016 — 2016/0308(COD))
P8_TC1-COD(2016)0308
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 юли 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (EС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на временни автономни търговски мерки за Украйна за допълване на търговските отстъпки, предоставени в рамките на Споразумението за асоцииране

227

2018/C 334/29

Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2017 на Европейския съюз за финансовата 2017 година: вписване на излишъка от финансовата 2016 година (09437/2017 — C8-0190/2017 — 2017/2061(BUD))

229

 

Сряда, 5 юли 2017 r.

2018/C 334/30

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 19 юни 2017 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (C(2017)03984 — 2017/2747(DEA))

231

2018/C 334/31

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията (ЕС) от 19 юни 2017 г., за замяна на Приложения I, II, III и IV към Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес (C(2017)03982 — 2017/2748(DEA))

232

2018/C 334/32

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2017 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на изменението от Кигали на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой (07725/2017 — C8-0157/2017 — 2017/0016(NLE))

233

2018/C 334/33

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2017 г. относно проекта на решение на Cъвета за приемане от името на Европейския съюз на изменение на Протокола от 1999 г. към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (07524/2017 — C8-0143/2017 — 2013/0448(NLE))

234

2018/C 334/34

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2017 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна (12502/2016 — C8-0517/2016 — 2016/0298(NLE))

235

2018/C 334/35

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от Евроюст на меморандума за разбирателство между Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Евроюст (07536/2017 — C8-0136/2017 — 2017/0804(CNS))

236

2018/C 334/36

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2017 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (06182/1/2017 — C8-0150/2017 — 2012/0193(COD))

237

2018/C 334/37

P8_TA(2017)0300
Законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2017 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания (COM(2013)0884 — C8-0033/2014 — 2013/0432(COD))
P8_TC1-COD(2013)0432
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 5 юли 2017 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета относно законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания

238

2018/C 334/38

Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2017 г. относно мандата за тристранната среща във връзка с проекта на бюджет за 2018 г. (2017/2043(BUD))

253

 

Четвъртък, 6 юли 2017 r.

2018/C 334/39

P8_TA(2017)0311
Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и за създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР (COM(2016)0586 — C8-0377/2016 — 2016/0281(COD))
P8_TC1-COD(2016)0281
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 юли 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета, Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР), ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР

263

2018/C 334/40

P8_TA(2017)0312
Позволени видове използване на определени произведения и други закриляни обекти в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2017 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно определени позволени начини за ползване на произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (COM(2016)0596 — C8-0381/2016 — 2016/0278(COD))
P8_TC1-COD(2016)0278
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 юли 2017 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета относно определени позволени видове използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество

264

2018/C 334/41

P8_TA(2017)0313
Трансграничен обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпен формат от определени произведения и други закриляни обекти в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (COM(2016)0595 — C8-0380/2016 — 2016/0279(COD))
P8_TC1-COD(2016)0279
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 юли 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпен формат от определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали

265

2018/C 334/42

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2017 г. относно предложението за директива на Съвета относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане в Европейския съюз (COM(2016)0686 — C8-0035/2017 — 2016/0338(CNS))

266


Легенда на използваните знаци

*

Процедура на консултация

***

Процедура на одобрение

***I

Обикновена законодателна процедура (първо четене)

***II

Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III

Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в проекта на акт.)

Изменения, внесени от Парламента:

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се заличава или зачерква заместваният текст.

BG

 

Top