EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:298:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 298, 23 август 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 298

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
23 август 2018 г.


Съдържание

Страница

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
СЕСИЯ 2017—2018
Заседания от 3 до 6 април 2017 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 17, 18.1.2018 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ
Заседания от 26 и 27 април 2017 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 28, 25.1.2018 г.
Текстовете, приети на 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на Бюджет 2015 г., са публикувани в ОВ L 252, 29.9.2017 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

1


 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски парламент

 

Вторник, 4 април 2017 r.

2018/C 298/01

Резолюция на Европейския парламент от 4 април 2017 г. относно палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори (2016/2222(INI))

2

2018/C 298/02

Резолюция на Европейския парламент от 4 април 2017 г. относно жените и тяхната роля в селските райони (2016/2204(INI))

14

 

Сряда, 5 април 2017 r.

2018/C 298/03

Резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно преговорите с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз (2017/2593(RSP))

24

2018/C 298/04

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (14942/2016 — C8-0103/2017 — 2016/0283(APP) — 2017/2051(INI))

30

2018/C 298/05

Резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D049280 — 2017/2624(RSP))

34

2018/C 298/06

Резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно справянето с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС (2015/2342(INI))

39

 

Четвъртък, 6 април 2017 r.

2018/C 298/07

Резолюция на Европейския парламент от 6 април 2017 г. относно Русия, задържането на Алексей Навални и други протестиращи (2017/2646(RSP))

56

2018/C 298/08

Резолюция на Европейския парламент от 6 април 2017 г. относно положението в Беларус (2017/2647(RSP))

60

2018/C 298/09

Резолюция на Европейския парламент от 6 април 2017 г. относно Бангладеш, включително детските бракове (2017/2648(RSP))

65

2018/C 298/10

Резолюция на Европейския парламент от 6 април 2017 г. относно Европейския корпус за солидарност (2017/2629(RSP))

68

2018/C 298/11

Резолюция на Европейския парламент от 6 април 2017 г. относно адекватността на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (2016/3018(RSP))

73

 

Четвъртък, 27 април 2017 r.

2018/C 298/12

Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно годишния доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2015 г. (2016/2098(INI))

80

2018/C 298/13

Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно управлението на риболовните флотове в най-отдалечените региони (2016/2016(INI))

92

2018/C 298/14

Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно водеща инициатива на ЕС за сектора за производство на облекла (2016/2140(INI))

100

2018/C 298/15

Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно актуалното положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС: как да се улесни достъпът на земеделските стопани до земята? (2016/2141(INI))

112

2018/C 298/16

Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно Годишния доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (2016/2099(INI))

121

2018/C 298/17

Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно прилагането на Директивата за отпадъците от миннодобивните индустрии (2006/21/EО) (2015/2117(INI))

132

2018/C 298/18

Резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно положението във Венесуела (2017/2651(RSP))

137

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Европейски парламент

 

Вторник, 4 април 2017 r.

2018/C 298/19

Препоръка на Европейския парламент от 4 април 2017 г. до Съвета и Комисията вследствие на проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор (2016/2908(RSP))

140


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

 

Четвъртък, 27 април 2017 r.

2018/C 298/20

Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно искането за снемане на имунитета на Антониу Мариню и Пинту (2016/2294(IMM))

151


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

 

Вторник, 4 април 2017 r.

2018/C 298/21

P8_TA(2017)0096
Характеристики на риболовните кораби ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно характеристиките на риболовните кораби (преработен) (COM(2016)0273 — C8-0187/2016 — 2016/0145(COD))
P8_TC1-COD(2016)0145
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 април 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за определяне на характеристиките на риболовните кораби (преработен текст)

154

2018/C 298/22

Изменения, приети от Европейския парламент на 4 април 2017 г. към предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (COM(2016)0031 — C8-0015/2016 — 2016/0014(COD))

156

 

Сряда, 5 април 2017 r.

2018/C 298/23

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 8 март 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) чрез определяне на регулаторните технически стандарти за представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и за условията за изпълнение на изискването за предоставяне на тези документи (C(2017)01473 — 2017/2602(DEA))

280

2018/C 298/24

P8_TA(2017)0103
Някои аспекти на дружественото право ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на дружественото право (кодифициран текст) (COM(2015)0616 — C8-0388/2015 — 2015/0283(COD))
P8_TC1-COD(2015)0283
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 5 април 2017 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на дружественото право (кодифициран текст)

282

2018/C 298/25

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно проекта на решение на Съвета относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (13806/2015 — C8-0410/2015 — 2015/0135(NLE))

283

2018/C 298/26

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно проекта на решение на Съвета относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (14112/2015 — C8-0409/2015 — 2015/0136(NLE))

284

2018/C 298/27

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно предложението за решение на Съвета относно прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската информационна система в Република Хърватия (COM(2017)0017 — C8-0026/2017 — 2017/0011(NLE))

285

2018/C 298/28

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета (10728/4/2016 — C8-0104/2017 — 2012/0266(COD))

286

2018/C 298/29

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за медицинските изделия за инвитро диагностика и за отмяна на Директива 98/79/ЕО и Решение 2010/227/ЕС на Комисията (10729/4/2016 — C8-0105/2017 — 2012/0267(COD))

287

2018/C 298/30

P8_TA(2017)0109
Фондове на паричния пазар ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно фондовете на паричния пазар (COM(2013)0615 — C7-0263/2013 — 2013/0306(COD))
P8_TC1-COD(2013)0306
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 5 април 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета относно фондовете на паричния пазар

289

2018/C 298/31

P8_TA(2017)0110
Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване (COM(2015)0583 — C8-0375/2015 — 2015/0268(COD))
P8_TC1-COD(2015)0268
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 5 април 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО

290

2018/C 298/32

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно проекта на регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (14942/2016 — C8-0103/2017 — 2016/0283(APP))

291

2018/C 298/33

Резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение (ЕС) 2015/435 относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства (COM(2016)0607 — C8-0387/2016 — 2016/2233(BUD))

293

2018/C 298/34

Резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2018 година (2017/2022(BUD))

296

2018/C 298/35

Резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2017 към общия бюджет за 2017 г., придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия (07003/2017 — C8-0130/2017 — 2017/2018(BUD))

306

2018/C 298/36

Резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2017/000 TA 2017 — Техническа помощ по инициатива на Комисията) (COM(2017)0101 — C8-0097/2017 — 2017/2033(BUD))

308

2018/C 298/37

Резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия (COM(2017)0045 — C8-0022/2017 — 2017/2017(BUD))

312

2018/C 298/38

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Латвия и за замяна на Решение 2014/911/ЕС (13521/2016 — C8-0523/2016 — 2016/0818(CNS))

314

2018/C 298/39

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на ДНК данни в Словакия, Португалия, Латвия, Литва, Чешката република, Естония, Унгария, Кипър, Полша, Швеция, Малта и Белгия и за замяна на решения 2010/689/ЕС, 2011/472/ЕС, 2011/715/ЕС, 2011/887/ЕС, 2012/58/ЕС, 2012/299/ЕС, 2012/445/ЕС, 2012/673/ЕС, 2013/3/ЕС, 2013/148/ЕС, 2013/152/ЕС и 2014/410/ЕС (13525/2016 — C8-0522/2016 — 2016/0819(CNS))

315

2018/C 298/40

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Словакия, България, Франция, Чешката република, Литва, Нидерландия, Унгария, Кипър, Естония, Малта, Румъния и Финландия и за замяна на решения 2010/682/ЕС, 2010/758/ЕС, 2011/355/ЕС, 2011/434/ЕС, 2011/888/ЕС, 2012/46/ЕС, 2012/446/ЕС, 2012/672/ЕС, 2012/710/ЕС, 2013/153/ЕС, 2013/229/ЕС и 2013/792/ЕС (13526/2016 — C8-0520/2016 — 2016/0820(CNS))

316

2018/C 298/41

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства във Финландия, Словения, Румъния, Полша, Швеция, Литва, България, Словакия и Унгария и за замяна на решения 2010/559/ЕС, 2011/387/ЕС, 2011/547/ЕС, 2012/236/ЕС, 2012/664/ЕС, 2012/713/ЕС, 2013/230/ЕС, 2013/692/ЕС и 2014/264/ЕС (13529/2016 — C8-0518/2016 — 2016/0821(CNS))

317

2018/C 298/42

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно предложението за решение за изпълнение на Съвета относно автоматизирания обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства в Малта, Кипър и Естония и за замяна на решения 2014/731/ЕС, 2014/743/ЕС и 2014/744/ЕС (13499/2016 — C8-0519/2016 — 2016/0822(CNS))

318

 

Четвъртък, 6 април 2017 r.

2018/C 298/43

P8_TA(2017)0128
Правила за пазарите на роуминг на едро ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 април 2017 г. относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 531/2012 по отношение на правилата за пазарите на роуминг на едро (COM(2016)0399 — C8-0219/2016 — 2016/0185(COD))
P8_TC1-COD(2016)0185
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 април 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 531/2012 по отношение на правилата за пазарите на роуминг на едро

319

2018/C 298/44

P8_TA(2017)0129
Трети страни, чиито граждани са освободени от виза: Украйна ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 април 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Украйна) (COM(2016)0236 — C8-0150/2016) — 2016/0125(COD))
P8_TC1-COD(2016)0125
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 април 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Украйна)

320

 

Четвъртък, 27 април 2017 r.

2018/C 298/45

P8_TA(2017)0133
Марката на ЕС ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз (кодифициран текст) (COM(2016)0702 — C8-0439/2016 — 2016/0345(COD))
P8_TC1-COD(2016)0345
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 27 април 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз (кодифициран текст)

321

2018/C 298/46

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключване от името на Европейския съюз на Конвенцията от Минамата относно живака (05925/2017 — C8-0102/2017 — 2016/0021(NLE))

322

2018/C 298/47

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2016/1164 по отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави (COM(2016)0687 — C8-0464/2016 — 2016/0339(CNS))

323

2018/C 298/48

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Кралство Дания и Европол (07281/2017 — C8-0120/2017 — 2017/0803(CNS))

343

2018/C 298/49

Решение на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно предложението за назначаване на Илдико Гал-Пелц за член на Сметната палата (C8-0110/2017 — 2017/0802(NLE))

345

2018/C 298/50

P8_TA(2017)0139
Програма за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013 (COM(2015)0701 — C8-0373/2015 — 2015/0263(COD))
P8_TC1-COD(2015)0263
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 27 април 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017—2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013

346

2018/C 298/51

P8_TA(2017)0140
Европейска година на културното наследство ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска година на културното наследство (COM(2016)0543 — C8-0352/2016 — 2016/0259(COD))
P8_TC1-COD(2016)0259
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 27 април 2017 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска година на културното наследство (2018 г.)

347

2018/C 298/52

P8_TA(2017)0141
Програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 258/2014 за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014 — 2020 г. (COM(2016)0202 — C8-0145/2016 — 2016/0110(COD))
P8_TC1-COD(2016)0110
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 27 април 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 258/2014 за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014—2020 г.

349

2018/C 298/53

P8_TA(2017)0142
Програма на Съюза за засилване на участието на потребителите в изготвянето на политиката в областта на финансовите услуги ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 април 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности за засилване на участието на потребителите и останалите крайни ползватели на финансови услуги в изготвянето на политиката на Съюза в областта на финансовите услуги за периода 2017—2020 г. (COM(2016)0388 — C8-0220/2016 — 2016/0182(COD))
P8_TC1-COD(2016)0182
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 27 април 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности за засилване на участието на потребителите и другите крайни ползватели на финансови услуги в изготвянето на политиката на Съюза в областта на финансовите услуги за периода 2017—2020 г.

350


Легенда на използваните знаци

*

Процедура на консултация

***

Процедура на одобрение

***I

Обикновена законодателна процедура (първо четене)

***II

Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III

Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в проекта на акт.)

Изменения, внесени от Парламента:

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се заличава или зачерква заместваният текст.

BG

 

Top