EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:294:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 294, 20 август 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 294

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
20 август 2018 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2018/C 294/01

Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2018/C 294/02

Дело C-203/16 P: Решение на Съда (втори състав) от 28 юни 2018 г. — Dirk Andres, действащ в качеството на синдик на Heitkamp BauHolding GmbH/Европейска комисия, Федерална република Германия (Обжалване — Държавни помощи — Германско данъчно законодателство относно някои хипотези на пренасяне на загуби в следващи данъчни години („клауза за преструктуриране“) — Решение, с което схемата за помощ се обявява за несъвместима с вътрешния пазар — Жалба за отмяна — Допустимост — Член 263, четвърта алинея ДФЕС — Лично засегнато лице — Член 107, параграф 1 ДФЕС — Понятие за държавна помощ — Условие за селективност — Определяне на референтната система — Правна квалификация на фактите)

2

2018/C 294/03

Дело C-208/16 P: Решение на Съда (втори състав) от 28 юни 2018 г. — Федерална република Германия/Dirk Andres (синдик на Heitkamp BauHolding GmbH), Европейска комисия (Обжалване — Държавни помощи — Германско данъчно законодателство относно някои хипотези на пренасяне на загуби в следващи данъчни години („клауза за преструктуриране“) — Решение, с което схемата за помощ се обявява за несъвместима с вътрешния пазар — Жалба за отмяна — Допустимост — Член 263, четвърта алинея ДФЕС — Лично засегнато лице — Член 107, параграф 1 ДФЕС — Понятие за държавна помощ — Условие за селективност — Определяне на референтната рамка — Правна квалификация на фактите)

3

2018/C 294/04

Дело C-209/16 P: Решение на Съда (втори състав) от 28 юни 2018 г. — Федерална република Германия/Lowell Financial Services GmbH, преди GFKL Financial Services AG, Европейска комисия (Обжалване — Държавни помощи — Германско данъчно законодателство относно някои хипотези на пренасяне на загуби в следващи данъчни години („клауза за преструктуриране“) — Решение, с което схемата за помощ се обявява за несъвместима с вътрешния пазар — Жалба за отмяна — Допустимост — Член 263, четвърта алинея ДФЕС — Лично засегнато лице — Член 107, параграф 1 ДФЕС — Понятие за държавна помощ — Условие за селективност — Определяне на референтната рамка — Правна квалификация на фактите)

4

2018/C 294/05

Дело C-219/16 P: Решение на Съда (втори състав) от 28 юни 2018 г. — Lowell Financial Services GmbH, преди GFKL Financial Services AG/Европейска комисия, Федерална република Германия (Обжалване — Държавни помощи — Германско данъчно законодателство относно някои хипотези на пренасяне на загуби в следващи данъчни години („клауза за преструктуриране“) — Решение, с което схемата за помощ се обявява за несъвместима с вътрешния пазар — Жалба за отмяна — Допустимост — Член 263, четвърта алинея ДФЕС — Лично засегнато лице — Член 107, параграф 1 ДФЕС — Понятие за държавна помощ — Условие за селективност — Определяне на референтната рамка — Правна квалификация на фактите)

5

2018/C 294/06

Дело C-451/16: Решение на Съда (голям състав) от 26 юни 2018 г. (преюдициално запитване от Supreme Court of the United Kingdom — Обединено кралство) — MB/Secretary of State for Work and Pensions (Преюдициално запитване — Директива 79/7/ЕИО — Равно третиране на мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване — Национална държавна пенсионна схема — Условия за признаване на промяна на пола — Национална правна уредба, изискваща унищожаване на брака, предхождащ промяната на пола, като условие за нейното признаване — Отказ да се предостави държавна пенсия за осигурителен стаж и възраст на лице, което е променило пола си, при навършване на пенсионната възраст, установена за лица от придобития пол — Пряка дискриминация, основана на пола)

5

2018/C 294/07

Дело C-564/16 P: Решение на Съда (втори състав) от 28 юни 2018 г. — Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)/Puma SE (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 8, параграф 5 — Член 76 — Производство по възражение — Относителни основания за отказ — Регламент (ЕО) № 2868/95 — Правило 19 — Правило 50, параграф 1 — Наличие на предходни решения на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), признаващи репутацията на по-ранната марка — Принцип на добра администрация — Вземане предвид на тези решения в последващи производства по възражение — Задължение за мотивиране — Процесуални задължения на апелативните състави на EUIPO)

6

2018/C 294/08

Дело C-635/16 P: Решение на Съда (десети състав) от 28 юни 2018 г. — Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV/Европейска комисия (Обжалване — Жалба за отмяна — Допустимост — Определяне на предмета на жалбата — Финансова помощ в областта на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) — Транспортен сектор за периода 2014 — 2020 г. — Покани за представяне на предложения — Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA) — Електронно писмо, с което жалбоподателят е уведомен за отхвърляне на предложението му — Последващо решение на Европейската комисия, с което се съставя списък на избраните предложения — Ефективна съдебна защита)

7

2018/C 294/09

Дело C-2/17: Решение на Съда (десети състав) от 28 юни 2018 г. (преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Испания) — Instituto Nacional de la Seguridad Social/Jesús Crespo Rey (Преюдициално запитване — Споразумение между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, относно свободното движение на хора — Социална сигурност на работниците мигранти — Регламент (ЕО) № 883/2004 — Приложение XI, рубрика „Испания“, точка 2 — Пенсия за осигурителен стаж и възраст — Начин на изчисляване — Теоретичен размер — Релевантна осигурителна основа — Специално споразумение — Избор на осигурителна основа — Национална правна уредба, задължаваща работника да се осигурява върху минималната осигурителна основа)

7

2018/C 294/10

Дело C-57/17: Решение на Съда (седми състав) от 28 юни 2018 г. (преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Испания) — Eva Soraya Checa Honrado/Fondo de Garantía Salarial (Преюдициално запитване — Социална политика — Закрила на работниците и служителите в случай на несъстоятелност на работодателя — Директива 2008/94/ЕО — Член 3, първа алинея — Плащане, осигурено от гарантиращата институция — обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение — Смяна на местоработата, налагаща промяна на местоживеенето на работника — Изменение на съществен елемент от трудовия договор — Прекратяване на трудовия договор от работника — Принцип на равнопоставеност и недопускане на дискриминация)

8

2018/C 294/11

Дело C-90/17: Решение на Съда (първи състав) от 27 юни 2018 г. (преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Португалия) — Turbogás Produtora Energética SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Преюдициално запитване — Директива 2003/96/ЕО — Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията — Член 21, параграф 5, трета алинея — Предприятие, което произвежда електроенергия за собствени нужди — Дребни производители на електроенергия — Член 14, параграф 1, буква а) — енергийни продукти, използвани за производство на електроенергия — Задължение за освобождаване)

9

2018/C 294/12

Дело C-230/17: Решение на Съда (трети състав) от 27 юни 2018 г. (преюдициално запитване от Østre Landsret — Дания) — Erdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn/Udlændingestyrelsen (Преюдициално запитване — Гражданство на Съюза — Член 21, параграф 1 ДФЕС — Директива 2004/38/ЕО — Право на свободно движение и пребиваване на територията на държавите членки — Право на гражданин на трета държава, член на семейството на гражданин на Съюза, да пребивава в държавата членка, на която е гражданин последният — Влизане на този член на семейството на територията на съответната държава членка, след като гражданинът на Съюза се е завърнал в нея)

9

2018/C 294/13

Дело C-246/17: Решение на Съда (първи състав) от 27 юни 2018 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État — Белгия) — Ibrahima Diallo/État belge (Преюдициално запитване — Гражданство на Европейския съюз — Директива 2004/38/ЕО — Член 10, параграф 1 — Молба за карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза — Издаване — Срок — Приемане и съобщаване на решението — Последици от неспазването на шестмесечния срок — Процесуална автономия на държавите членки — Принцип на ефективност)

10

2018/C 294/14

Дело C-364/17: Решение на Съда (шести състав) от 27 юни 2018 г. (преюдициално запитване от Административен съд Варна — България) — „Варна холидейс“ ЕООД/Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите (Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/EО — Доставка на недвижим имот, извършена преди присъединяването на Република България към Европейския съюз — Нищожност на договора за покупко-продажба, констатирана след присъединяването — Задължение за корекция на първоначално извършеното приспадане — Тълкуване — Компетентност на Съда)

11

2018/C 294/15

Съединени дела C-459/17 и C-460/17: Решение на Съда (шести състав) от 27 юни 2018 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État — Франция) — SGI (C-459/17), Valériane SNC (C-460/17)/Ministre de l'Action et des Comptes publics (Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Право на приспадане на данъка, платен за получена доставка — Материалноправни условия за възникване на правото на приспадане — Действителна доставка на стоки)

11

2018/C 294/16

Дело C-512/17: Решение на Съда (пети състав) от 28 юни 2018 г. (преюдициално запитване от Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu — Полша) — производство, образувано по инициатива на HR (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по брачни дела и по дела, свързани с родителска отговорност — Регламент (ЕО) № 2201/2003 — Член 8, параграф 1 — Обичайно местопребиваване на детето — Дете в кърмаческа възраст — Обстоятелства от решаващо значение за определяне на мястото на това пребиваване)

12

2018/C 294/17

Дело C-731/17 P: Жалба, подадена на 23 декември 2017 г. от Nap Innova Hoteles, S.L. срещу определението, постановено от Общия съд (осми състав) от 4 декември 2017 г. по дело T-522/17, Nap Innova Hoteles/ЕСП

13

2018/C 294/18

Дело C-118/18 P: Жалба, подадена на 14 февруари 2018 г. от Hochmann Marketing GmbH, по-рано Bittorrent Marketing GmbH, срещу решението на Общия съд (трети състав), постановено на 12 декември 2017 г. по дело T-771/15 — Hochmann Marketing/EUIPO

13

2018/C 294/19

Дело C-318/18: Преюдициално запитване от Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Белгия), постъпило на 11 май 2018 г. — Oracle Belgium BVBA/Belgische Staat

14

2018/C 294/20

Дело C-331/18: Преюдициално запитване от Krajský súd v Prešove (Словашка република), постъпило на 22 май 2018 г. — TE/Pohotovosť s.r.o.

15

2018/C 294/21

Дело C-341/18: Преюдициално запитване от Raad van State (Нидерландия), постъпило на 24 май 2018 г. — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/J. и др.

16

2018/C 294/22

Дело C-344/18: Преюдициално запитване от Arbeidshof te Gent (Белгия), постъпило на 25 май 2018 г. — ISS Facility Services NV/Sonia Govaerts, Euroclean NV

16

2018/C 294/23

Дело C-348/18: Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 29 май 2018 г. — Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele — Società semplice/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

17

2018/C 294/24

Дело C-349/18: Преюдициално запитване от Vredegerecht te Antwerpen (Белгия), постъпило на 30 май 2018 г. — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)/Mbutuku Kanyeba

18

2018/C 294/25

Дело C-350/18: Преюдициално запитване от Vredegerecht te Antwerpen (Белгия), постъпило на 30 май 2018 г. — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)/Larissa Nijs

18

2018/C 294/26

Дело C-351/18: Преюдициално запитване от Vredegerecht te Antwerpen (Белгия), постъпило на 30 май 2018 г. — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)/Jean-Louis Anita Dedroog

19

2018/C 294/27

Дело C-354/18: Преюдициално запитване от Tribunalul Bacău (Румъния), постъпило на 30 май 2018 г. — Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu/SC Blue Air — Airline Management Solutions Srl

20

2018/C 294/28

Дело C-355/18: Преюдициално запитване от Landesgericht Salzburg (Австрия), постъпило на 31 май 2018 г. — Barbara Rust-Hackner/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

21

2018/C 294/29

Дело C-356/18: Преюдициално запитване от Landesgericht Salzburg (Австрия), постъпило на 31 май 2018 г. — Christian Gmoser/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

22

2018/C 294/30

Дело C-357/18: Преюдициално запитване от Landesgericht Salzburg (Австрия), постъпило на 31 май 2018 г. — Bettina Plackner/Nürnberger Versicherung Aktiengesellschaft Österreich

23

2018/C 294/31

Дело C-359/18 P: Жалба, подадена на 1 юни 2018 г. от Европейската агенция по лекарствата срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 22 март 2018 г. по дело T-80/16, Shire Pharmaceuticals Ireland/EMA

23

2018/C 294/32

Дело C-364/18: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Италия), постъпило на 4 юни 2018 г. — Eni SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze

24

2018/C 294/33

Дело C-365/18: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Италия), постъпило на 4 юни 2018 г. — Shell Italia E & P SpA/Ministero dello Sviluppo Economico и др.

25

2018/C 294/34

Дело C-366/18: Преюдициално запитване от Juzgado de lo Social de Madrid (Испания), постъпило на 5 юни 2018 г. — José Manuel Ortiz Mesonero/UTE Luz Madrid Centro (включващо търговските дружества SICE S.A., Urbalux S.A., ImesAPI S.A., Extralux S.A. и Citelum Ibérica S.A.)

25

2018/C 294/35

Дело C-367/18: Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 4 юни 2018 г. — María Teresa Aragón Carrasco, María Eugenia Cotano Montero, María Gloria Ferratges Castellanos, Raquel García Ferratges, Elena Muñoz Mora, Ángela Navas Chillón, Mercedes Noriega Bosch, Susana Rizo Santaella, Desamparados Sánchez Ramos, Lucía Santana Ruiz и Luis Salas Fernández (действащ като наследник на Lucía Sánchez de la Peña)/Administración del Estado

26

2018/C 294/36

Дело C-373/18: Преюдициално запитване от Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel (Португалия), постъпило на 7 юни 2018 г. — Prosa — Produtos e Serviços Agrícolas/Autoridade Tributária e Aduaneira

27

2018/C 294/37

Дело C-377/18: Преюдициално запитване, отправено от Специализиран наказателен съд (България) на 8 юни 2018 година — наказателно производство срещу AH, PB, CX, KM, PH

27

2018/C 294/38

Дело C-380/18: Преюдициално запитване от Raad van State (Нидерландия), постъпило на 11 юни 2018 г. — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, друга страна: E.P.

28

2018/C 294/39

Дело C-381/18: Преюдициално запитване от Raad van State (Нидерландия), постъпило на 11 юни 2018 г. — G.S., друга страна: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

28

2018/C 294/40

Дело C-382/18: Преюдициално запитване от Raad van State (Нидерландия), постъпило на 11 юни 2018 г. — V.G., друга страна: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

29

2018/C 294/41

Дело C-383/18: Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (Полша), постъпило на 11 юни 2018 г. — Lexitor Sp. z o.o./Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo — Kredytowej im. Franciszka Stefczyka със седалище Гданск, Santander Consumer Bank S.A. със седалище Вроцлав, mBank S.A. със седалище Варшава

30

2018/C 294/42

Дело C-385/18: Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 11 юни 2018 г. — Arriva Italia Srl и др./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

30

2018/C 294/43

Дело C-386/18: Преюдициално запитване от College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Нидерландия), постъпило на 11 юни 2018 г. — Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

31

2018/C 294/44

Дело C-387/18: Преюдициално запитване от Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Полша), постъпило на 12 юни 2018 г. — Delfarma Sp. z o.o. przeciwko Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

32

2018/C 294/45

Дело C-389/18: Преюдициално запитване от Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Белгия), постъпило на 13 юни 2018 г. — Brussels Securities SA/État belge

32

2018/C 294/46

Дело C-397/18: Преюдициално запитване от Juzgado de lo Social de Barcelona (Испания), постъпило на 15 юни 2018 г. — Ana María Páez Juárez/Nobel Plastiques Ibérica, S.A.

33

2018/C 294/47

Дело C-398/18: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Испания), постъпило на 15 юни 2018 г. — Antonio Bocero Torrico/Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social

34

2018/C 294/48

Дело C-399/18: Преюдициално запитване от College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Нидерландия), постъпило на 18 юни 2018 г. — Vereniging Gasopslag Nederland, TAQA Onshore BV, TAQA Piek Gas BV/Autoriteit Consument en Markt

35

2018/C 294/49

Дело C-401/18: Преюдициално запитване от Krajský soudem v Praze (Чешка република), постъпило на 18 юни 2018 г. — Herst, s.r.o./Odvolací finanční ředitelství

35

2018/C 294/50

Дело C-403/18 P: Жалба, подадена на 14 юни 2018 г. от Alcogroup и Alcodis срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 10 април 2018 г. по дело T-274/15, Alcogroup и Alcodis/Комисия

37

2018/C 294/51

Дело C-407/18: Преюдициално запитване от Višje sodišče v Mariboru (Словения), постъпило на 21 юни 2018 г. — Aleš Kuhar, Jožef Kuhar/Addiko Bank d.d.

37

2018/C 294/52

Дело C-440/18 P: Жалба, подадена на 4 юли 2018 г. от Vereins Deutsche Sprache e.V. срещу решението на Общия съд (втори състав), постановено на 23 април 2018 г. по дело T-468/16, Verein Deutsche Sprache e.V./Европейска комисия

38

2018/C 294/53

Дело C-443/18: Иск, предявен на 4 юли 2018 г. — Европейска комисия/Италианска република

39

 

Общ съд

2018/C 294/54

Съединени дела T-379/10 RENV и T-381/10 RENV: Решение на Общия съд от 3 юли 2018 г. — Keramag Keramische Werke и др./Комисия (Конкуренция — Картели — Френски пазар на оборудване за баня — Решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС и на член 53 от Споразумението за ЕИП — Участие в картела на определени субекти — Нова преценка на доказателствата)

41

2018/C 294/55

Дело T-222/14 RENV: Решение на Общия съд от 4 юли 2018 г. — Deluxe Entertainment Services Group/EUIPO (deluxe) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „deluxe“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001] — Задължение за мотивиране — Член 75 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 94 от Регламент 2017/1001)

42

2018/C 294/56

Дело T-616/15: Решение на Общия съд от 3 юли 2018 г. — Transtec/Комисия (ЕФР — Държави от АКТБ — Споразумение от Котону — Програма за подкрепа на културни инициативи в африканските португалоезични страни — Суми, платени от Комисията на субекта, отговарящ за финансовото изпълнение на програмата в Гвинея Бисау — Възстановяване в резултат на финансов одит — Прихващане на вземанията — Пропорционалност — Неоснователно обогатяване — Извъндоговорна отговорност)

42

2018/C 294/57

Дело T-88/17: Решение на Общия съд от 5 юли 2018 г. — Испания/Комисия (ЕЗФРСР — Последна година от изпълнението на програмния период 2007 — 2013 г. — Уравняване на сметките на разплащателните агенции на държавите членки — Решение, с което се обявява, че определена сума не може да се използва повторно в рамките на програмата за развитие на селските райони на автономна област Естремадура — Метод на изчисляване — Член 69, параграф 5б от Регламент (ЕО) № 1698/2005 — Оправдани правни очаквания)

43

2018/C 294/58

Дело T-98/17: Решение на Общия съд от 30 май 2018 г. — RT/Парламент (Публична служба — Длъжностни лица — Отпуск по болест — Член 59, параграф 1 от Правилника — Вътрешни правила относно медицинските прегледи при отсъствие от работа по здравословни причини и периодичните медицински прегледи на лица, имащи право на обезщетение за инвалидност — Медицинско свидетелство — Липса на подпис и печат на лекаря — Медицинска консултация от разстояние чрез интернет — Неприемане)

44

2018/C 294/59

Дело T-218/17: Решение на Общия съд от 29 юни 2018 г. — HF/Парламент (Публична служба — Договорно наети служители — Член 24 от Правилника — Искане за съдействие — Член 12а от Правилника — Психически тормоз — Консултативен комитет по проблемите на тормоза и неговото предотвратяване на работното място — Решение за отхвърляне на искането за съдействие — Право на изслушване — Принцип на състезателност — Отказ за предоставяне на становището на консултативния комитет и на протоколите от изслушването на свидетелите — Продължителност на административното производство — Разумен срок)

45

2018/C 294/60

Дела T-402/17 и T-403/17: Решение на Общия съд от 3 юли 2018 г. — Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (Vienna House и VIENNA HOUSE) (Марка на Европейския съюз — Заявки за словна марка на Европейския съюз „Vienna House“ и за фигуративна марка на Европейския съюз „VIENNA HOUSE“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент 2017/1001)

45

2018/C 294/61

Дело T-322/18: Жалба, подадена на 23 май 2018 г. — García Ruiz/Парламент

46

2018/C 294/62

Дело T-341/18: Жалба, подадена на 31 май 2018 г. — NEC Corporation/Комисия

47

2018/C 294/63

Дело T-342/18: Жалба, подадена на 30 май 2018 г. — Nichicon Corporation/Комисия

48

2018/C 294/64

Дело T-343/18: Жалба, подадена на 3 юни 2018 г. — Tokin Corporation/Комисия

50

2018/C 294/65

Дело T-344/18: Жалба, подадена на 4 юни 2018 г. — Rubycon и Rubycon Holdings/Комисия

51

2018/C 294/66

Дело T-351/18: Жалба, подадена на 5 юни 2018 г. — Ukrselhosprom PCF и Versobank/ЕЦБ

51

2018/C 294/67

Дело T-363/18: Жалба, подадена на 5 юни 2018 г. — Nippon Chemi-Con Corporation/Комисия

52

2018/C 294/68

Дело T-380/18: Жалба, подадена на 25 юни 2018 г. — Intas Pharmaceuticals/EUIPO — Laboratorios Indas (INTAS)

54

2018/C 294/69

Дело T-383/18: Жалба, подадена на 26 юни 2018 г. — Sta*Ware EDV Beratung/EUIPO — Accelerate IT Consulting (businessNavi)

55

2018/C 294/70

Дело T-386/18: Жалба, подадена на 27 юни 2018 г. — Iccrea Banca/Комисия и ЕСП

56

2018/C 294/71

Дело T-393/18: Жалба, подадена на 28 юни 2018 г. — Mellifera/Комисия

57

2018/C 294/72

Дело T-399/18: Жалба, подадена на 27 юни 2018 г. — TrekStor/EUIPO (Theatre)

58

2018/C 294/73

Дело T-404/18: Жалба, подадена на 2 юли 2018 г. — Zhadanov/EUIPO (PDF Expert)

59

2018/C 294/74

Дело T-405/18: Иск, предявен на 3 юли 2018 г. — Holmer Dahl/ЕСП

59

2018/C 294/75

Дело T-412/18: Жалба, подадена на 2 юли 2018 г. — mobile.de/EUIPO — Дружество с ограничена отговорност „Резон“ (mobile.ro)

60

2018/C 294/76

Дело T-413/18: Жалба, подадена на 4 юли 2018 г. — Portigon/ЕСП

61

2018/C 294/77

Дело T-415/18: Жалба, подадена на 4 юли 2018 г. — Silgan Closures и Silgan Holdings/Комисия

62

2018/C 294/78

Дело T-421/18: Жалба, подадена на 10 юли 2018 г. — Bauer Radio/EUIPO — Weinstein (MUSIKISS)

63

2018/C 294/79

Дело T-423/18: Жалба, подадена на 6 юли 2018 г. — Fissler/EUIPO (vita)

64


BG

 

Top