EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:263:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 263, 25 юли 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 263

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
25 юли 2018 г.


Съдържание

Страница

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
СЕСИЯ 2016—2017
Заседания от 1 и 2 март 2017 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 419 от 7.12.2017 г .
Заседание от 13 март 2017 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 430 от 14.12.2017 г.
СЕСИЯ 2017—2018
Заседания от 14 до 16 март 2017 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в ОВ C 430 от 14.12.2017 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

1


 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски парламент

 

Четвъртък, 2 март 2017 r.

2018/C 263/01

Резолюция на Европейския парламент от 2 март 2017 г. относно задълженията на Комисията в областта на визовата реципрочност в съответствие с член 1, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 539/2001 (2016/2986(RSP))

2

2018/C 263/02

Резолюция на Европейския парламент от 2 март 2017 г. относно възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до медикаменти (2016/2057(INI))

4

2018/C 263/03

Резолюция на Европейския парламент от 2 март 2017 г. относно прилагането на Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014—2020 г.) и за отмяна на Решения № 1718/2006/ЕО, № 1855/2006/ЕО и № 1041/2009/ЕО (2015/2328(INI))

19

2018/C 263/04

Резолюция на Европейския парламент от 2 март 2017 г. относно изпълнението на Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета от 14 април 2014 г. за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 г. (2015/2329(INI))

28

2018/C 263/05

Резолюция на Европейския парламент от 2 март 2017 г. относно общата търговска политика на ЕС във връзка с неотложните въпроси, свързани с опазването на дивите видове (2016/2054(INI))

34

 

Вторник, 14 март 2017 r.

2018/C 263/06

Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2017 г. относно отговорна собственост и отговорни грижи за еднокопитни (2016/2078(INI))

40

2018/C 263/07

Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2017 г. относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз (2016/2249(INI))

49

2018/C 263/08

Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2017 г. относно прилагането на Директива 2004/113/ЕО на Съвета относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (2016/2012(INI))

64

2018/C 263/09

Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2017 г. относно средствата от ЕС за равенството между половете (2016/2144(INI))

72

2018/C 263/10

Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2017 г. относно последиците за основните права, породени от големи информационни масиви: неприкосновеност на личния живот, защита на личните данни, недопускане на дискриминация, сигурност и правоприлагане (2016/2225(INI))

82

2018/C 263/11

Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2017 г. относно минималните стандарти за защита на зайци, отглеждани във ферми (2016/2077(INI))

90

 

Сряда, 15 март 2017 r.

2018/C 263/12

Резолюция на Европейския парламент от 15 март 2017 г. относно пречките пред гражданите на ЕС за свободно движение и работа в рамките на вътрешния пазар (2016/3042(RSP))

98

2018/C 263/13

Резолюция на Европейския парламент от 15 март 2017 г. относно одобрението от страна на Комисията на преразгледания план на Германия за въвеждане на пътно таксуване (2017/2526(RSP))

103

 

Четвъртък, 16 март 2017 r.

2018/C 263/14

Резолюция на Европейския парламент от 16 март 2017 г. относно Зимбабве, случая с пастор Еван Маварире и други случаи на ограничаване на свободата на изразяване на мнение (2017/2608(RSP))

106

2018/C 263/15

Резолюция на Европейския парламент от 16 март 2017 г. относно украинските затворници в Русия и положението в Крим (2017/2596(RSP))

109

2018/C 263/16

Резолюция на Европейския парламент от 16 март 2017 г. относно Филипините — случая със сенатор Лейла М. Де Лима (2017/2597(RSP))

113

2018/C 263/17

Резолюция на Европейския парламент от 16 март 2017 г. относно приоритетите на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2017 г. (2017/2598(RSP))

116

2018/C 263/18

Резолюция на Европейския парламент от 16 март 2017 г. относно конституционните, правните и институционалните последици от общата политика за сигурност и отбрана: възможности, предлагани от Договора от Лисабон (2015/2343(INI))

125

2018/C 263/19

Резолюция на Европейския парламент от 16 март 2017 г. относно интегрирана политика на Европейския съюз за Арктика (2016/2228(INI))

136

2018/C 263/20

Резолюция на Европейския парламент от 16 март 2017 г. относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Черна гора (2016/2309(INI))

148

2018/C 263/21

Резолюция на Европейския парламент от 16 март 2017 г. относно електронната демокрация в Европейския съюз: потенциал и предизвикателства (2016/2008(INI))

156


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

 

Четвъртък, 2 март 2017 r.

2018/C 263/22

Решение на Европейския парламент от 2 март 2017 г. относно искане за снемане на имунитета на Марин Льо Пен (2016/2295(IMM))

163


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

 

Четвъртък, 2 март 2017 r.

2018/C 263/23

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 март 2017 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (05748/2016 — C8-0171/2016 — 2015/0292(NLE))

165

2018/C 263/24

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 март 2017 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. (12852/2016 — C8-0515/2016 — 2016/0247(NLE))

166

2018/C 263/25

P8_TA(2017)0059
Механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти в областта на енергетиката ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 2 март 2017 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката и за отмяна на Решение № 994/2012/ЕС (COM(2016)0053 — C8-0034/2016 — 2016/0031(COD))
P8_TC1-COD(2016)0031
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 2 март 2017 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката и за отмяна на Решение № 994/2012/ЕС

167

 

Вторник, 14 март 2017 r.

2018/C 263/26

P8_TA(2017)0066
Живак ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 март 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (COM(2016)0039 — C8-0021/2016 — 2016/0023(COD))
P8_TC1-COD(2016)0023
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 март 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008

168

2018/C 263/27

P8_TA(2017)0067
Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното управление ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 март 2017 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите и на Директива 2013/34/ЕС по отношение на някои елементи на декларацията за корпоративното управление (COM(2014)0213 — C7-0147/2014 — 2014/0121(COD))
P8_TC1-COD(2014)0121
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 март 2017 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите

170

2018/C 263/28

P8_TA(2017)0068
Контрол на придобиването и притежаването на оръжие ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 март 2017 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (COM(2015)0750 — C8-0358/2015 — 2015/0269(COD))
P8_TC1-COD(2015)0269
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 март 2017 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие

171

2018/C 263/29

Изменения, приети от Европейския парламент на 14 март 2017 г. към предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (COM(2015)0593 — C8-0383/2015 — 2015/0272(COD))

174

2018/C 263/30

Изменения, приети от Европейския парламент на 14 март 2017 г. към предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (COM(2015)0595 — C8-0382/2015 — 2015/0275(COD))

189

2018/C 263/31

Изменения, приети от Европейския парламент на 14 март 2017 г. към предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/31/ЕО на Съвета относно депонирането на отпадъци (COM(2015)0594 — C8-0384/2015 — 2015/0274(COD))

300

2018/C 263/32

Изменения, приети от Европейския парламент на 14 март 2017 г. към предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки (COM(2015)0596 — C8-0385/2015 — 2015/0276(COD))

322

 

Сряда, 15 март 2017 r.

2018/C 263/33

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 март 2017 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз (13037/2016 — C8-0490/2016 — 2016/0307(NLE))

360

2018/C 263/34

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 март 2017 г. относно проекта на pешение за изпълнение на Съвета относно започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Дания (12212/2016 — C8-0476/2016 — 2016/0815(CNS))

361

2018/C 263/35

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 март 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Гърция (12211/2016 — C8-0477/2016 — 2016/0816(CNS))

362

2018/C 263/36

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 март 2017 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и решение 92/438/EИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (10755/1/2016 — C8-0015/2017 — 2013/0140(COD))

363

2018/C 263/37

P8_TA(2017)0082
Използване на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 март 2017 г. относно предложението за решение на Eвропейския парламент и на Съвета за използването на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза (COM(2016)0043 — C8-0020/2016 — 2016/0027(COD))
P8_TC1-COD(2016)0027
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 март 2017 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за използването на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза

364

2018/C 263/38

Резолюция на Европейския парламент от 15 март 2017 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2018 година, раздел III — Комисия (2016/2323(BUD))

365

 

Четвъртък, 16 март 2017 r.

2018/C 263/39

P8_TA(2017)0090
Надлежна проверка на веригата на доставки на полезни изкопаеми и метали с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 март 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Съюза за самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони в рамките на надлежната проверка на веригата на доставки (COM(2014)0111 — C7-0092/2014 — 2014/0059(COD))
P8_TC1-COD(2014)0059
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 март 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задължения за вносителите от Съюза за надлежна проверка на веригата на доставки на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони

371

2018/C 263/40

P8_TA(2017)0091
Рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 март 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с общата политика в областта на рибарството (преработен текст) (COM(2015)0294 — C8-0160/2015 — 2015/0133(COD))
P8_TC1-COD(2015)0133
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 март 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектора на рибарството и за подкрепата при изготвянето на научни становища във връзка с общата политика в областта на рибарството, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета (преработен текст)

373


Легенда на използваните знаци

*

Процедура на консултация

***

Процедура на одобрение

***I

Обикновена законодателна процедура (първо четене)

***II

Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III

Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в проекта на акт.)

Изменения, внесени от Парламента:

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се заличава или зачерква заместваният текст.

BG

 

Top