EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:259:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 259, 23 юли 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 259

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
23 юли 2018 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2018/C 259/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2018/C 259/02

Съединени дела C-85/16 Р и С-86/16 P: Решение на Съда (десети състав) от 30 май 2018 г. — Kenzo Tsujimoto/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Kenzo (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Заявки за регистрация на словната марка „KENZO ESTATE“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „KENZO“ — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 8, параграф 5 — Относително основание да се откаже регистрация — Репутация — Основателна причина)

2

2018/C 259/03

Съединени дела C-259/16 и C-260/16: Решение на Съда (пети състав) от 31 май 2018 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Италия) — Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italie) –Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) (C-259/16), Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (C-259/16), Fercam SpA(C-259/16), Associazione non Riconosciuta Alsea (C-259/16), Associazione Fedit (C-259/16), Carioni Spedizioni Internazionali Srl (C-259/16), Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali — Fedespedi (C-259/16), Tnt Global Express SpA (C-259/16), Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) (C-260/16), DHL Express (Italy) Srl (C-260/16), Federal Express Europe Inc. (C-260/16), United Parcel Service Italia Ups Srl (C-260/16)/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico (Преюдициално запитване — Пощенски услуги в Европейския съюз — Директива 97/67/ЕО — Членове 2, 7 и 9 — Директива 2008/6/ЕО — Понятие „доставчик на пощенски услуги“ — Предприятия за автотранспортни, спедиторски и експресни куриерски услуги, които доставят услуги по събиране, сортиране, пренасяне и доставка на пощенски пратки — Разрешение, необходимо за публично предлагане на пощенски услуги — Вноска за покриване на разходите за универсалната услуга)

3

2018/C 259/04

Дело C-370/16: Решение на Съда (трети състав) от 30 май 2018 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Novara — Италия) — Bruno Dell'Acqua/Eurocom Srl, Regione Lombardia (Преюдициално запитване — Привилегии и имунитети на Европейския съюз — Протокол № 7 — Член 1 — Въпрос относно необходимостта от предварително разрешение на Съда — Структурни фондове — Финансова помощ от Европейския съюз — Производство за налагане на изпълнителен запор върху имуществото на национален орган във връзка с платени в рамките на тази помощ суми)

4

2018/C 259/05

Дело C-382/16: Решение на Съда (втори състав) от 31 май 2018 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Rheinland-Pfalz — Германия) — Hornbach-Baumarkt-AG/Finanzamt Landau (Преюдициално запитване — Свобода на установяване — Корпоративен данък — Правна уредба на държава членка — Определяне на облагаемия доход на дружествата — Предимство, предоставено безвъзмездно от местно дружество на чуждестранно дружество, с което е в отношение на взаимозависимост — Коригиране на облагаемите доходи на местното дружество — Некоригиране на облагаемите доходи в случаите, когато същото предимство е предоставено от едно местно дружество на друго местно дружество, с което е в такова отношение — Ограничение на свободата на установяване — Обосноваване)

5

2018/C 259/06

Дело C-426/16: Решение на Съда (голям състав) от 29 май 2018 г. (преюдициално запитване от Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Белгия) — Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW и др./Vlaams Gewest (Преюдициално запитване — Осигуряване на хуманно отношение към животните при умъртвяване — Специфични методи на клане, установени от религиозните обреди — Мюсюлмански празник на жертвоприношението — Регламент (ЕО) № 1099/2009 — Член 2, буква к) — Член 4, параграф 4 — Задължение за обредно клане без зашеметяване в кланици, отговарящи на условията от Регламент (ЕО) № 853/2004 — Валидност — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 10 — Свобода на религия — Член 13 ДФЕС — Зачитане на съществуващите национални практики по въпросите, свързани с религиозните обреди)

5

2018/C 259/07

Дело C-483/16: Решение на Съда (втори състав) от 31 май 2018 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Törvényszék — Унгария) — Zsolt Sziber/ERSTE Bank Hungary Zrt (Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Директива 93/13/ЕИО — Член 7, параграф 1 — Договори за заем в чуждестранна валута — Национална правна уредба, предвиждаща специфични процесуални изисквания за оспорване на неравноправния характер — Принцип на равностойност — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 47 — Право на ефективна съдебна защита)

6

2018/C 259/08

Дело C-517/16: Решение на Съда (десети състав) от 30 май 2018 г. (преюдициално запитване от Sąd Apelacyjny w Gdańsku — Полша) — Stefan Czerwiński/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku (Преюдициално запитване — Социална сигурност на работниците мигранти — Координация на системите за социална сигурност — Регламент (ЕО) № 883/2004 — Материален обхват — Член 3 — Декларация на държавите членки съгласно член 9 — Срочна пенсия — Квалифициране — Законово определени предпенсионни схеми — Изключване на правилото за сумиране на периодите съгласно член 66)

7

2018/C 259/09

Дело C-526/16: Решение на Съда (първи състав) от 31 май 2018 г. — Европейска комисия/Република Полша (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 2011/92/ЕО — Оценка на въздействието върху околната среда на сондажи за търсене или проучване на шистов газ — Дълбок сондаж — Критерии за подбор — Определяне на прагове)

7

2018/C 259/10

Дело C-542/16: Решение на Съда (четвърти състав) от 31 май 2018 г. (преюдициално запитване от Högsta domstolen — Швеция) — Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag/Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Jan-Erik Strobel и др./Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (Преюдициално запитване — Директива 2002/92/ЕО — Приложно поле — Понятие „застрахователно посредничество“ — Директива 2004/39/ЕО — Приложно поле — Понятие „инвестиционна консултация“ — Консултации, дадени в рамките на застрахователно посредничество и свързани с внасянето на капитал по капиталов животозастрахователен договор — Квалифициране на дейността на застрахователен посредник при липса на намерение от негова страна действително да сключи застрахователен договор)

8

2018/C 259/11

Дело C-633/16: Решение на Съда (пети състав) от 31 май 2018 г. (преюдициално запитване от Sø- og Handelsretten — Дания) — Ernst & Young P/S/Konkurrencerådet (Преюдициално запитване — Контрол върху концентрациите между предприятия — Регламент (ЕО) № 139/2004 — Член 7, параграф 1 — Извършване на концентрация, преди да бъде нотифицирана на Европейската комисия и да бъде обявена за съвместима с общия пазар — Забрана — Обхват — Понятие за концентрация — Прекратяване на споразумение за сътрудничество с трето лице от едно от участващите в концентрацията предприятия)

9

2018/C 259/12

Дело C-647/16: Решение на Съда (втори състав) от 31 май 2018 г. (преюдициално запитване от Tribunal administratif de Lille — Франция) — Adil Hassan/Préfet du Pas-de-Calais (Преюдициално запитване — Регламент (ЕС) № 604/2013 — Определяне на държавата членка, компетентна да разгледа молба за международна закрила, подадена в държава членка от гражданин на трета държава — Процедури за поемане на отговорност и за обратно приемане — Член 26, параграф 1 — Приемане и съобщаване на решението за прехвърляне, преди замолената държава членка да се е съгласила да изпълни искането за обратно приемане)

9

2018/C 259/13

Съединени дела C-660/16 и С-661/16: Решение на Съда (пети състав) от 31 май 2018 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzhof — Германия) — Finanzamt Dachau/Achim Kollroß (C-660/16), Finanzamt Göppingen/Erich Wirtl (C-661/16) (Преюдициално запитване — Данъчно облагане — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Доставка на стоки — Член 65 — Член 167 — Плащане на аванс за придобиване на стока без последваща доставка на въпросната стока — Постановяване на осъдителна присъда за законните представители на доставчика за измама — Несъстоятелност на доставчика — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Условия — Членове 185 и 186 — Корекция от националния данъчен орган — Условия)

10

2018/C 259/14

Дело C-190/17: Решение на Съда (първи състав) от 31 май 2018 г. (преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Испания) — Lu Zheng/Ministerio de Economía y Competitividad (Преюдициално запитване — Контрол на пари в брой, които се внасят и изнасят от Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 1889/2005 — Приложно поле — Член 63 ДФЕС — Свободно движение на капитали — Гражданин на трета страна, пренасящ в багажа си значителна недекларирана сума пари в брой — Задължение за деклариране при изнасянето на тази сума от територията на Испания — Санкции — Пропорционалност)

11

2018/C 259/15

Дело C-251/17: Решение на Съда (първи състав) от 31 май 2018 г. — Европейска комисия/Италианска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Събиране и пречистване на градските отпадъчни води — Директива 91/271/ЕИО — Членове 3, 4 и 10 — Решение на Съда, с което се установява неизпълнение от държава членка — Неизпълнение — Член 260, параграф 2 ДФЕС — Имуществени санкции — Периодична имуществена санкция и еднократно платима сума)

11

2018/C 259/16

Дело C-306/17: Решение на Съда (осми състав) от 31 май 2018 г. (преюдициално запитване от Tatabányai Törvényszék — Унгария) — Éva Nothartová/Sámson József Boldizsár (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Регламент (ЕС) № 1215/2012 — Съдебна компетентност — Специална компетентност — Член 8, точка 3 — Насрещен иск, основан или не на договор или на факт, на който се основава първоначалният иск)

12

2018/C 259/17

Дело C-335/17: Решение на Съда (първи състав) от 31 май 2018 г. (преюдициално запитване от Върховния касационен съд — България) — Нели Вълчева/Георгиос Бабанаракис (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Регламент (ЕО) № 2201/2003 — Приложно поле — Понятието „право на лични отношения“ — Член 1, параграф 2, буква а) и член 2, точки 7 и 10 — Право на лични отношения с дядото и бабата)

13

2018/C 259/18

Дело C-390/17 P: Решение на Съда (седми състав) от 30 май 2018 г. — Irit Azoulay и др./Европейски парламент (Обжалване — Публична служба — Възнаграждение — Семейни надбавки — Надбавка за образование — Отказ да бъдат възстановени разноските за образование — Член 3, параграф 1 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз)

13

2018/C 259/19

Съединени дела C-519/17 P и C-522/17 P до C-525/17 P: Решение на Съда (седми състав) от 30 май 2018 г. — L'Oréal/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Guinot SAS (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявки за регистрации на словните марки „MASTER PRECISE“, „MASTER SMOKY“, „MASTER SHAPE“, „MASTER DUO“ и „MASTER DRAMA“ — По-ранна национална фигуративна марка „MASTERS COLORS PARIS“ — Отхвърляне на заявките за регистрация — Недостатъчни мотиви — Служебно разглеждане от съда)

14

2018/C 259/20

Дело C-537/17: Решение на Съда (осми състав) от 31 май 2018 г. (преюдициално запитване от Landgericht Berlin — Германия) — Claudia Wegener/Royal Air Maroc SA (Преюдициално запитване — Въздушен превоз — Регламент (EО) № 261/2004 — Член 3, параграф 1 — Приложно поле — Понятие за директно свързан полет — Полет, започващ от летище на територията на държава членка, включващ свързващ полет от летище на територията на трета държава, като крайният пункт на пристигане е на друго летище в тази трета държава)

15

2018/C 259/21

Дело C-50/18: Преюдициално запитване от Landesverwaltungsgericht Steiermark (Австрия), постъпило на 29 януари 2018 г. — Mijo Mestrovic

15

2018/C 259/22

Дело C-64/18: Преюдициално запитване от Landesverwaltungsgericht Steiermark (Австрия), постъпило на 1 февруари 2018 г. — Zoran Maksimovic

16

2018/C 259/23

Дело C-73/18 P: Жалба, подадена на 2 февруари 2018 г. от Cotécnica, S.C.C.L. срещу решението на Общия съд (първи състав), постановено на 20 ноември 2017 г. по дело T-465/16 — Cotécnica/EUIPO — Visán Industrias Zootécnicas (Cotecnica OPTIMA)

17

2018/C 259/24

Дело C-140/18: Преюдициално запитване от Landesverwaltungsgericht Steiermark (Австрия), постъпило на 22 февруари 2018 г. — Humbert Jörg Köfler и др.

17

2018/C 259/25

Дело C-146/18: Преюдициално запитване от Landesverwaltungsgericht Steiermark (Австрия), постъпило на 23 февруари 2018 г. — Humbert Jörg Köfler

18

2018/C 259/26

Дело C-148/18: Преюдициално запитване от Landesverwaltungsgericht Steiermark (Австрия), постъпило на 23 февруари 2018 г. — Humbert Jörg Köfler и др.

18

2018/C 259/27

Дело C-214/18: Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy w Sopocie (Полша), постъпило на 26 март 2018 г. — H.W.

19

2018/C 259/28

Дело C-260/18: Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Warszawie (Полша), постъпило на 16 април 2018 г. — Kamil Dziubak и Justyna Dziubak/Raiffeisen Bank Polska SA

19

2018/C 259/29

Дело C-271/18 P: Жалба, подадена на 19 април 2018 г. от Словашката република срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 5 февруари 2018 г. по дело T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa/Европейска комисия

20

2018/C 259/30

Дело C-273/18: Преюдициално запитване от Augstākā tiesa (Латвия), постъпило на 20 април 2018 г. — SIA „Kuršu zeme“

22

2018/C 259/31

Дело C-277/18: Преюдициално запитване от Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (Португалия), постъпило на 24 април 2018 г. — Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda/Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

22

2018/C 259/32

Дело C-278/18: Преюдициално запитване от Tribunal Administrativo (Португалия), постъпило на 24 април 2018 г. — Manuel Jorge Sequeira Mesquita/Fazenda Pública

23

2018/C 259/33

Дело C-279/18: Преюдициално запитване от Juzgado de lo Social de Barcelona (Испания), постъпило на 24 април 2018 г. — Magdalena Molina Rodríguez/Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

23

2018/C 259/34

Дело C-281/18 P: Жалба, подадена на 24 април 2018 г. от Repower AG срещу решението на Общия съд (пети състав), постановено на 21 февруари 2018 г. по дело T-727/16 — Repower/EUIPO

24

2018/C 259/35

Дело C-283/18: Преюдициално запитване от Audiencia Provincial de Almería (Испания), постъпило на 25 април 2018 г. — Liliana Beatriz Moya Privitello и Sergio Daniel Martín Durán/Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

25

2018/C 259/36

Дело C-291/18: Преюдициално запитване от Curtea de Apel Bucureşti (Румъния), постъпило на 26 април 2018 г. — Grup Servicii Petroliere SA/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

26

2018/C 259/37

Дело C-293/18: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Испания), постъпило на 26 април 2018 г. — Sindicato Nacional de CCOO de Galicia/Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega

26

2018/C 259/38

Дело C-295/18: Преюдициално запитване от Tribunal da Relação do Porto (Португалия), постъпило на 30 април 2018 г. — Mediterranean Shipping Company (Portugal) — Agentes de Navegação SA/Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA

27

2018/C 259/39

Дело C-321/18: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Белгия), постъпило на 9 май 2018 г. — Terre wallonne ASBL/Région wallonne

28

2018/C 259/40

Дело C-345/18 P: Жалба, подадена на 25 май 2018 г. от Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA and Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 15 март 2018 г. по дело T-211/16, Caviro Distillerie и др./Комисия

28

 

Общ съд

2018/C 259/41

Съединени дела T-586/16 и T-599/16: (Решение на Общия съд от 14 юни 2018 г. — Spagnolli и др./Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Смърт на съпруг, длъжностно лице — Правоприемници на починалото длъжностно лице — Наследствена пенсия — Пенсия за сирак — Промяна на работното място на преживелия съпруг, длъжностно лице — Адаптиране на заплатата — Метод за изчисляване на наследствени пенсии и пенсии за сираци — Член 81а от Правилника за длъжностните лица — Известие за изменение на пенсионните права — Увреждащ акт с неблагоприятни последици по смисъла на член 91 от Правилника — Член 85 от Правилника — Възстановяване на неоснователно платени суми — Условия — Искане за обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди)

30

2018/C 259/42

Дело T-597/16: Решение на Общия съд от 7 юни 2018 г. — OW/ЕААБ (Публична служба — Срочно наети служители — Назначение в интерес на службата — Прехвърляне на нова длъжност — Явна грешка в преценката — Задължение за мотивиране — Право на защита — Злоупотреба с власт)

31

2018/C 259/43

Дело T-882/16: Решение на Общия съд от 7 юни 2018 г. — Sipral World/EUIPO — La Dolfina (DOLFINA) (Марка на Европейския съюз — Производство за отмяна — Словна марка на Европейския съюз „DOLFINA“ — Липса на реално използване на марката — Член 51, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 58, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Задължение за мотивиране — Член 75 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 94 от Регламент 2017/1001)

31

2018/C 259/44

Дело T-72/17: Решение на Общия съд от 7 юни 2018 г. — Schmid/EUIPO — Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl) (Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Фигуративна марка „Steirisches Kürbiskernöl“ — Защитено географско указание — Член 15, член 51, параграф 1, буква а) и член 55, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 18, член 58, параграф 1, буква а) и член 62, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Реално използване на марката — Използване като марка)

32

2018/C 259/45

Дело T-136/17: Решение на Общия съд от 12 юни 2018 г. — Cotécnica/EUIPO — Mignini & Petrini (cotecnica MAXIMA) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „cotecnica MAXIMA“ — По-ранна национална фигуративна марка „MAXIM Alimento Superpremium“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001])

33

2018/C 259/46

Дело T-165/17: Решение на Общия съд от 14 юни 2018 г. — Emcur/EUIPO — Emcure Pharmaceuticals (EMCURE) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „EMCURE“ — По-ранни словни марка на Европейския съюз и национална марка „EMCUR“ — Относително основание за отказ — Сходство на стоките и услугите — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001])

33

2018/C 259/47

Дело T-294/17: Решение на Общия съд от 14 юни 2018 г. — Lion's Head Global Partners/EUIPO — Lion Capital (Lion's Head) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Посочваща Европейския съюз международна регистрация — Словна марка „Lion’s Head“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „LION CAPITAL“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

34

2018/C 259/48

Дело T-369/17: Решение на Общия съд от 7 юни 2018 г. — Winkler/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Прехвърляне на национални пенсионни права — Решение за определяне на броя на годините осигурителен стаж — Разумен срок — Право на изслушване — Правна сигурност — Равно третиране — Оправдани правни очаквания — Отговорност — Имуществени вреди)

35

2018/C 259/49

Дело T-375/17: Решение на Общия съд от 12 юни 2018 г. — Fenyves/EUIPO (Blue) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „Blue“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква в) и параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

35

2018/C 259/50

Дело T-456/17: Определение на Общия съд от 8 юни 2018 г. — Lupu/EUIPO — Dzhihangir (Djili soy original DS) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „Djili soy original DS“ — По-ранна национална словна марка „DJILI“ — Относително основание за отказ — Жалба, която отчасти е явно недопустима и отчасти е явно лишена от всякакво правно основание)

36

2018/C 259/51

Дело T-608/17: Определение на Общия съд от 6 юни 2018 г. — Grupo Bimbo/EUIPO — DF World of Spices (TAKIS FUEGO) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Оттегляне на заявката за регистрация — Липса на основание за произнасяне)

36

2018/C 259/52

Дело T-280/18: Жалба, подадена на 3 май 2018 г. — ABLV Bank/ЕСП

37

2018/C 259/53

Дело T-281/18: Жалба, подадена на 3 май 2018 г. — ABLV Bank/ЕЦБ

38

2018/C 259/54

Дело T-282/18: Жалба, подадена на 3 май 2018 г. — Bernis и др./ЕСП

39

2018/C 259/55

Дело T-283/18: Жалба, подадена на 3 май 2018 г. — Bernis и др./ЕЦБ

40

2018/C 259/56

Дело T-299/18: Жалба, подадена на 16 май 2018 г. — Strabag Belgium/Парламент

41

2018/C 259/57

Дело T-304/18: Жалба, подадена на 8 май 2018 г. — MLPS/Комисия

42

2018/C 259/58

Дело T-308/18: Жалба, подадена на 17 май 2018 г. — Хамас/Съвет

43

2018/C 259/59

Дело T-310/18: Жалба, подадена на 15 май 2018 г. — EPSU и Willem Goudriaan/Комисия

44

2018/C 259/60

Дело T-320/18: Жалба, подадена на 22 май 2018 г. — WD/ЕОБХ

45

2018/C 259/61

Дело T-324/18: Жалба, подадена на 28 май 2018 г. — VI.TO./EUIPO — Bottega

46

2018/C 259/62

Дело T-331/18: Иск, предявен на на 31 май 2018 г. — Szécsi и Somossy/Комисия

46

2018/C 259/63

Дело T-332/18: Жалба, подадена на 28 май 2018 г. — Marry Me Group/EUIPO (MARRY ME)

47

2018/C 259/64

Дело T-333/18: Жалба, подадена на 28 май 2018 г. — Marry Me Group/EUIPO (marry me)

48

2018/C 259/65

Дело T-335/18: Жалба, подадена на 31 май 2018 г. — Mubarak и др./Съвет

48

2018/C 259/66

Дело T-338/18: Жалба, подадена на 31 май 2018 г. — Saleh Thabet/Съвет

49

2018/C 259/67

Дело T-349/18: Жалба, подадена на 5 юни 2018 г. — Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance)

50

2018/C 259/68

Дело T-350/18: Жалба, подадена на 5 юни 2018 г. — Euronet Consulting/Комисия

50

2018/C 259/69

Дело T-353/18: Жалба, подадена на 28 май 2018 г. — Promeco/EUIPO — Aerts (съдове)

51


BG

 

Top