EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:211:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 211, 18 юни 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 211

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
18 юни 2018 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2018/C 211/01

Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2018/C 211/02

Дело C-233/16: Решение на Съда (първи състав) от 26 април 2018 г. (преюдициално запитване от Tribunal Supremo — Испания) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Generalitat de Catalunya (Преюдициално запитване — Регионален налог върху големите търговски обекти — Свобода на установяване — Опазване на околната среда и териториално устройство — Държавни помощи — Селективна мярка — Писмо на Комисията, уведомяващо за прекратяване на преписката по оплакване — Съществуваща помощ)

2

2018/C 211/03

Съединени дела C-234/16 и С-235/16: Решение на Съда (първи състав) от 26 април 2018 г. (преюдициално запитване от Tribunal Supremo — Испания) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Consejería de Economía y Hacienda del Principado de Asturias (C-234/16), Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (C-235/16) (Преюдициално запитване — Регионален налог върху големите търговски обекти — Свобода на установяване — Опазване на околната среда и териториално устройство — Държавни помощи — Селективна мярка)

3

2018/C 211/04

Съединени дела C-236/16 и C-237/16: Решение на Съда (първи състав) от 26 април 2018 г. (преюдициално запитване от Tribunal Supremo — Испания) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED)/Diputación General de Aragón (Преюдициално запитване — Регионален налог върху големите търговски обекти — Свобода на установяване — Опазване на околната среда и териториално устройство — Държавни помощи — Селективна мярка)

4

2018/C 211/05

Дело C-353/16: Решение на Съда (голям състав) от 24 април 2018 г. (преюдициално запитване от Supreme Court of the United Kingdom — Обединено кралство) — MP/Secretary of State for the Home Department (Преюдициално запитване — Политика относно убежището — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 4 — Директива 2004/83/CE — Член 2, буква д) — Условия, при които може да се търси субсидиарната закрила — Член 15, буква б) — Опасност от тежко увреждане на психичното здраве на молителя при изпращане обратно в страната му на произход — Лице, което е било подложено на изтезания в страната му на произход)

4

2018/C 211/06

Дело C-34/17: Решение на Съда (втори състав) от 26 април 2018 г. (преюдициално запитване от High Court (Ирландия) — Ирландия) — Eamonn Donnellan/The Revenue Commissioners (Преюдициално запитване — Взаимна помощ при събиране на вземания — Директива 2010/24/EС — Член 14 — Право на ефективни правни средства за защита — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 47 — Възможност за запитания орган да откаже помощта за събиране на вземане с мотива, че задължението не е надлежно съобщено)

5

2018/C 211/07

Дело C-81/17: Решение на Съда (девети състав) от 26 април 2018 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Suceava — Румъния) — Zabrus Siret SRL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Директива 2006/112/ЕО — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Право на възстановяване на ДДС — Сделки, попадащи в период, който вече е бил предмет на приключила данъчна ревизия — Национална правна уредба — Възможност за данъчнозадълженото лице да внесе корекции в данъчните декларации, които вече са били предмет на данъчна ревизия — Изключване — Принцип на ефективност — Данъчен неутралитет — Правна сигурност)

6

2018/C 211/08

Съединени дела C-91/17 P и C-92/17 P: Решение на Съда (девети състав) от 26 април 2018 г. — Cellnex Telecom SA, по-рано Abertis Telecom SA, Telecom Castilla-La Mancha SA/Европейска комисия, SES Astra (Обжалване — Държавни помощи — Цифрова телевизия — Помощ за въвеждане на цифрова наземна телевизия в отдалечени и слабо урбанизирани райони на Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Автономна област Кастилия Ла Манча) — Субсидия в полза на операторите на платформи за цифрова наземна телевизия — Решение, с което мерките за помощи се обявяват отчасти за несъвместими с вътрешния пазар — Понятие „държавна помощ“ — Предимство — Услуга от общ икономически интерес — Определяне — Свобода на преценка на държавите членки)

6

2018/C 211/09

Дело C-97/17: Решение на Съда (втори състав) от 26 април 2018 г. — Европейска комисия/Република България (Неизпълнение на задължения от държава членка — Опазване на природата — Директива 2009/147/ЕО — Опазване на дивите птици — Специална защитена зона (СЗЗ) — Класифициране като СЗЗ на най-подходящите по брой и площ територии за опазването на видовете птици, посочени в приложение I към Директива 2009/147 — Орнитологично важни места (ОВМ) — ОВМ „Рила“ — Частично класифициране на ОВМ „Рила“ като СЗЗ)

7

2018/C 211/10

Дело C-66/18: Иск, предявен на 1 февруари 2018 г. — Европейска комисия/Унгария

7

2018/C 211/11

Дело C-78/18: Иск, предявен на 6 февруари 2018 г. — Европейска комисия/Унгария

8

2018/C 211/12

Дело C-139/18 P: Жалба, подадена на 21 февруари 2018 г. от CJ срещу решението, постановено от Общия съд (първи състав) на 13 декември 2017 г. по дело T-602/16, CJ/Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)

9

2018/C 211/13

Дело C-167/18: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Испания), постъпило на 2 март 2018 г. — Unión Insular de CC.OO. de Lanzarote/Swissport Spain Aviation Services Lanzarote S.L.

11

2018/C 211/14

Дело C-176/18: Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 7 март 2018 г. — Club de Variedades Vegetales Protegidas/Adolfo Juan Martínez Sanchís

11

2018/C 211/15

Дело C-177/18: Преюдициално запитване от Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid (Испания), постъпило на 7 март 2018 г. — Almudena Baldonedo Martín/Ayuntamiento de Madrid

12

2018/C 211/16

Дело C-186/18: Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 9 март 2018 г. — José Cánovas Pardo S.L./Club de Variedades Vegetales Protegidas

13

2018/C 211/17

Дело C-193/18: Преюдициално запитване от Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Германия), постъпило на 19 март 2018 г. — Google LLC/Bundesrepublik Deutschland

14

2018/C 211/18

Дело C-205/18: Преюдициално запитване от Curtea de Apel Piteşti (Румъния), постъпило на 20 март 2018 г. — Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă/Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

15

2018/C 211/19

Дело C-233/18: Преюдициално запитване от Arbeidshof te Brussel (Белгия), постъпило на 29 март 2018 г. — Zubair Haqbin/Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

16

2018/C 211/20

Дело C-242/18: Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 5 април 2018 година — „УниКредит Лизинг“ ЕАД / Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ — гр. София при Централно управление на НАП

16

2018/C 211/21

Дело C-254/18: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 12 април 2018 г. — Syndicat des cadres de la sécurité intérieure/Premier ministre, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Action et des Comptes publics

17

2018/C 211/22

Дело C-270/18: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 19 април 2018 г. — UPM France/Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics

18

 

Общ съд

2018/C 211/23

Дело T-47/16: Решение на Общия съд от 3 май 2018 г. — Sigma Orionis/REA (Арбитражна клауза — Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ — Спиране на плащанията по договор за отпускане на безвъзмездни средства в резултат от финансов одит — Искане за заплащане на дължимите от REA суми във връзка с изпълнението на договор за отпускане на безвъзмездни средства)

19

2018/C 211/24

Дело T-48/16: Решение на Общия съд от 3 май 2018 г. — Sigma Orionis/Комисия (Клауза за подсъдност — Седма рамкова програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007 — 2013 г.) и рамковата програма за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ — Спиране на плащанията и прекратяване на договорите за субсидиране след финансов одит — Искане за плащане на сумите, дължими от Комисията при изпълнението на договорите за субсидиране — Извъндоговорна отговорност)

19

2018/C 211/25

Дело T-168/16: Решение на Общия съд от 3 май 2018 г. — Grizzly Tools/Комисия (Защита на здравето и безопасността на потребителите и работниците — Директива 2006/42/ЕО — Предпазна клауза — Национална мярка за забрана на пускането на пазара на машина за миене под налягане — Съществени изисквания по отношение на безопасността и здравето — Решение на Комисията, с което мярката е обявена за основателна — Задължение за мотивиране — Равно третиране)

20

2018/C 211/26

Дело T-428/17: Решение на Общия съд от 2 май 2018 г. — Alpine Welten Die Bergführer/EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „ALPINEWELTEN Die Bergführer“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001])

21

2018/C 211/27

Дело T-429/17: Решение на Общия съд от 3 май 2018 г. — Laboratoires Majorelle/EUIPO — Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „LABORATOIRES MAJORELLE“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „MAJORELLE“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001] — По-ранни марки — Разделяне на заявката за марка — Член 44, параграф 6 от Регламент № 207/2009 [понастоящем член 50, параграф 6 от Регламент 2017/1001)

21

2018/C 211/28

Дело T-195/18: Жалба, подадена на 16 март 2018 г. — Talanton/Комисия

22

2018/C 211/29

Дело T-200/18: Иск, предявен на 20 март 2018 г. — Fersher Developments и Lisin/Комисия и ЕЦБ

23

2018/C 211/30

Дело T-208/18: Иск, предявен на 23 март 2018 г. — Nessim Daoud и др./Съвет и др.

23

2018/C 211/31

Дело T-214/18: Жалба, подадена на 27 март 2018 г. — Briois/Парламент

24

2018/C 211/32

Дело T-215/18: Жалба, подадена на 27 март 2018 г. — QB/ЕЦБ

25

2018/C 211/33

Дело T-216/18: Жалба, подадена на 28 март 2018 г. — Pozza/Парламент

26

2018/C 211/34

Дело T-217/18: Жалба, подадена на 28 март 2018 г. — DK/ЕСВД

27

2018/C 211/35

Дело T-254/18: Жалба, подадена на 23 април 2018 г. — China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products и др./Комисия

28

2018/C 211/36

Дело T-676/17: Определение на Общия съд от 16 април 2018 г. — UN/Комисия

29


BG

 

Top