EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:197:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 197, 8 юни 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 197

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
8 юни 2018 г.


Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

531-та пленарна сесия на ЕИСК, 17 и 18 януари 2018 г.

2018/C 197/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Насърчаване на развитието на малките и средните предприятия (МСП) в Европа, със специален фокус върху хоризонталното законодателство за МСП и спазването на принципа, залегнал в Акта за малкия бизнес „Мисли първо за малките!““ (проучвателно становище)

1

2018/C 197/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Възприемане на всеобхватен подход към промишлената политика в ЕС — подобряване на бизнес средата и насърчаване на конкурентоспособността на производствения сектор в Европа“ (проучвателно становище)

10


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

531-та пленарна сесия на ЕИСК, 17 и 18 януари 2018 г.

2018/C 197/03

Становище на Европейски икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социаленн комитет и Комитета на регионите — Годишна работна програма на Съюза в областта на европейската стандартизация за 2018 г.“[COM(2017) 453 final]

17

2018/C 197/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамата и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета“[COM(2017) 489 final — 2017/0226 (COD)]

24

2018/C 197/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености, в областта на данъчното облагане“[COM(2017) 335 final — 2017/0138 (CNS)]

29

2018/C 197/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Препоръка за препоръка на Съвета относно икономическата политика на еврозоната“[COM(2017) 770 final]

33

2018/C 197/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора“[COM(2017) 281 final — 2017/0123 (COD)]

38

2018/C 197/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС“[COM(2017) 278 final — 2017/0121 (COD)] и „Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи“[COM(2017) 277 final — 2017/0122 (COD)]

45

2018/C 197/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно „Въздухоплаване: отворена и свързана Европа““[COM(2017) 286 final] и относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за защита на конкуренцията във въздушния транспорт и за отмяна на Регламент (ЕО) № 868/2004“[COM(2017) 289 final — 2017/0116 (COD)]

58

2018/C 197/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст)“[COM(2017) 548 final — 2017/0237 (COD)]

66

2018/C 197/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 726/2004 по отношение на местоположението на седалището на Европейската агенция по лекарствата“[COM(2017) 735 final — 2017/0328 (COD)]

71

2018/C 197/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 по отношение на седалището на Европейския банков орган“[COM(2017) 734 final — 2017/0326 (COD)]

72


BG

 

Top