Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:166:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 166, 14 май 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 166

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
14 май 2018 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2018/C 166/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2018/C 166/02

Дело C-524/15: Решение на Съда (голям състав) от 20 март 2018 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Bergamo — Италия) — Наказателно производство срещу Menci (Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Неплащане на дължимия ДДС — Санкции — Национална правна уредба, която предвижда административна и наказателноправна санкция за едно и също деяние — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 50 — Принцип ne bis in idem — Наказателноправен характер на административната санкция — Наличие на едно и също престъпление — Член 52, параграф 1 — Ограничения на принципа ne bis in idem — Условия)

2

2018/C 166/03

Съединени дела C-688/15 и C-109/16: Решение на Съда (пети състав) от 22 март 2018 г. (преюдициални запитвания от Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Литва) — производства, образувани по касационни жалби на Agnieška Anisimovienė и др. (C-688/15)/„Indėlių ir investicijų draudimas“ VĮ (C-109/16) (Преюдициално запитване — Схеми за гарантиране на депозитите и обезщетяване на инвеститорите — Директива 94/19/ЕО — Член 1, точка 1 — Депозити — Временни положения, произтичащи от обичайни банкови сделки — Директива 97/9/ЕО — Член 2, параграф 2, втора алинея — Парични средства, които инвестиционно предприятие дължи на инвеститор или които са собственост на такъв и то държи от негово име във връзка с инвестиционната дейност — Кредитна институция, емитент на прехвърлими ценни книжа — Парични средства, предоставени от частни лица за записване на бъдещи прехвърлими ценни книжа — Прилагане на Директива 2004/39/ЕО — Обявяване на посочената институция в неплатежоспособност преди издаването на съответните прехвърлими ценни книжа — Публично предприятие, което отговаря за схемите за гарантиране на депозитите и обезщетяване на инвеститорите — Възможност за позоваване на Директиви 94/19/ЕО и 97/9/ЕО срещу това предприятие)

3

2018/C 166/04

Дело C-187/16: Решение на Съда (голям състав) от 20 март 2018 г. — Европейска комисия/Република Австрия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директиви 92/50/ЕИО и 2004/18/ЕО — Обществени поръчки за услуги — Държавна печатница — Изготвяне на документи за самоличност и на други официални документи — Възлагане на обществени поръчки на предприятие, което е субект на частното право, без предварително провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка — Особени мерки за сигурност — Защита на основните интереси на държавите членки)

4

2018/C 166/05

Дело C-244/16 P: Решение на Съда (голям състав) от 13 март 2018 г. — Industrias Químicas del Vallés, SA/Европейска комисия (Обжалване — Продукти за растителна защита — Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/408 — Пускане на пазара на продукти за растителна защита и съставяне на списък с вещества, кандидати за замяна — Включване в списъка на активното вещество металаксил — Жалба за отмяна — Допустимост — Член 263, четвърта алинея ДФЕС — Подзаконов акт, който не включва мерки за изпълнение — Лично засегнато лице)

5

2018/C 166/06

Дело C-256/16: Решение на Съда (трети състав) от 15 март 2018 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Düsseldorf — Германия) — Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg (Преюдициално запитване — Допустимост — Антидъмпинг — Валидност на регламент за изпълнение на решение на Съда, с което предходни регламенти са били обявени за невалидни — Задължение за изпълнение — Правно основание — Регламент (ЕО) № 1225/2009 — Член 14 — Определяне на критериите за събиране на антидъмпингови мита от държавите членки — Разпореждане за спиране на възстановяването на антидъмпингови мита от националните митнически органи — Възобновяване на процедурата, предхождаща обявените за невалидни регламенти — Член 10 — Недопускане на прилагане с обратна сила — Митнически кодекс на Общността — Член 221 — Давност — Член 236 — Възстановяване на недължими мита)

5

2018/C 166/07

Съединени дела C-327/16 и C-421/16: Решение на Съда (първи състав) от 22 март 2018 г. (преюдициални запитвания от Conseil d'État — Франция) — Marc Jacob/Ministre des Finances et des Comptes publics (C-327/16), Ministre des Finances et des Comptes publics/Marc Lassus (C-421/16) (Преюдициално запитване — Пряко данъчно облагане — Свобода на установяване — Сливания, разделяния, прехвърляния на активи и замени на акции по отношение на дружества от различни държави членки — Директива 90/434/ЕИО — Член 8 — Замяна на ценни книжа — Капиталови печалби от тази сделка — Отлагане на данъчното облагане — Капиталови загуби при последващото прехвърляне на получените ценни книжа — Данъчно облагане в правомощията на държавата, за която съответното лице е местно — Различно третиране — Обосноваване — Запазване на разпределението на данъчните правомощия между държавите членки)

6

2018/C 166/08

Дело C-355/16: Решение на Съда (първи състав) от 15 март 2018 г. (преюдициално запитване от Conseil d’État — Франция) — Christian Picart/Ministre des Finances et des Comptes publics (Преюдициално запитване — Споразумение между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Швейцарската конфедерация, от друга страна, относно свободното движение на хора — Пряко данъчно облагане — Преместване на мястото на пребиваване от държава членка в Швейцария — Облагане на нереализираните капиталови печалби от значителни дялове в капитала на дружества, установени в държавата членка по произход, при такова преместване — Приложно поле на споразумението)

7

2018/C 166/09

Дело C-384/16 P: Решение на Съда (голям състав) от 13 март 2018 г. — European Union Copper Task Force/Европейска комисия (Обжалване — Продукти за растителна защита — Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/408 — Пускане на пазара на продукти за растителна защита и съставяне на списък с вещества, кандидати за замяна — Включване в списъка на активното вещество „медни съединения“ — Жалба за отмяна — Допустимост — Член 263, четвърта алинея ДФЕС — Подзаконов акт, който не включва мерки за изпълнение — Лично засегнато лице)

8

2018/C 166/10

Дело C-431/16: Решение на Съда (десети състав) от 15 март 2018 г. (преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Испания) — Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/José Blanco Marqués (Преюдициално запитване — Социална сигурност на работниците мигранти — Регламент (ЕИО) № 1408/71 — Членове 12 и 46а — 46в — Обезщетения от един и същи вид — Понятие — Правило за ненатрупване — Понятие — Условия — Национално правило, предвиждащо за работниците, навършили 55 години, добавка към пенсията за трайна пълна загуба на работоспособност — Спиране на добавката при започване на работа или при получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст)

8

2018/C 166/11

Дело C-470/16: Решение на Съда (първи състав) от 15 март 2018 г. (преюдициално запитване от High Court (Irlande) — Ирландия) — North East Pylon Pressure Campaign Limited, Maura Sheehy/An Bord Pleanála, Minister for Communications, Energy and Natural Resources, Ирландия, Attorney General (Преюдициално запитване — Оценка на въздействието на някои проекти върху околната среда — Директива 2011/92/ЕС — Право на членовете на заинтересованата общественост да обжалват — Преждевременно подадена жалба — Понятия за производства, които не са възпрепятстващо скъпи и за решения, действия или бездействия, попадащи в приложното поле на разпоредбите на директивата относно участието на обществеността — Приложимост на Орхуската конвенция)

9

2018/C 166/12

Дело C-482/16: Решение на Съда (първи състав) от 14 март 2018 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Innsbruck — Австрия) — Georg Stollwitzer/ÖBB Personenverkehr AG (Преюдициално запитване — Социална политика — Член 45 ДФЕС — Принцип на недопускане на дискриминация, основана на възраст — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 21, параграф 1 — Директива 2000/78/ЕО — Членове 2, 6 и 16 — Референтна дата за целите на повишаването — Дискриминационна правна уредба на държава членка, която при определяне на възнаграждението изключва зачитането на периоди на заетост, прослужени преди навършване на 18-годинишна възраст — Отмяна на разпоредби, които противоречат на принципа на равно третиране)

10

2018/C 166/13

Дело C-533/16: Решение на Съда (втори състав) от 21 март 2018 г. (преюдициално запитване от Najvyšší súd Slovenskej republiky — Словакия) — Volkswagen AG/Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Членове 167 — 171 — Право на приспадане на ДДС — Право на възстановяване на ДДС на данъчнозадължени лица, които не са установени в държавата членка по възстановяване — Член 178, буква а) — Подробни правила за упражняване на правото на приспадане на ДДС — Директива 2008/9/ЕО — Подробни правила за възстановяване на ДДС — Преклузивен срок — Принцип на данъчен неутралитет — ДДС, платен и фактуриран няколко години след доставката на разглежданите стоки — Отричане на право на възстановяване поради изтичане на преклузивен срок, започнал да тече, считано от датата на доставката на стоките)

11

2018/C 166/14

Дело C-537/16: Решение на Съда (голям състав) от 20 март 2018 г. (преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione — Италия) — Garlsson Real Estate SA, в ликвидация, Stefano Ricucci, Magiste International SA/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (Преюдициално запитване — Директива 2003/6/ЕО — Манипулиране на пазара — Санкции — Национална правна уредба, която предвижда административна и наказателноправна санкция за едно и също деяние — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 50 — Принцип ne bis in idem — Наказателноправен характер на административната санкция — Наличие на едно и също престъпление — Член 52, параграф 1 — Ограничения на принципа ne bis in idem — Условия)

12

2018/C 166/15

Дело C-551/16: Решение на Съда (първи състав) от 21 март 2018 г. (преюдициално запитване от Centrale Raad van Beroep — Нидерландия) — J. Klein Schiphorst/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Преюдициално запитване — Социална сигурност — Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария — Координация на системите за социална сигурност — Регламент (ЕО) № 883/2004 — Членове 7, 63 и 64 — Обезщетения за безработица — Безработни лица, които отиват в друга държава членка — Запазване на правото на обезщетение — Продължителност)

12

2018/C 166/16

Дело C-557/16: Решение на Съда (втори състав) от 14 март 2018 г. (преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus — Финландия) — Производство, образувано по жалба на Astellas Pharma GmbH (Преюдициално запитване — Директива 2001/83/ЕО — Лекарствени продукти за хуманна употреба — Членове 28 и 29 — Децентрализирана процедура за издаване на разрешение за търговия с лекарствен продукт — Член 10 — Генеричен лекарствен продукт — Срок, в който са защитени данните за референтния лекарствен продукт — Правомощие на компетентните органи на съответните държави членки да определят началната дата на срока за защита — Правомощие на съдилищата на съответните държави членки да упражняват контрол върху определянето на началната дата на срока за защита — Ефективна съдебна защита — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 47)

13

2018/C 166/17

Дело C-568/16: Решение на Съда (пети състав) от 22 март 2018 г. (преюдициално запитване от Amtsgericht Nürtingen — Германия) — Наказателно производство срещу Faiz Rasool (Преюдициално запитване — Платежни услуги — Директива 2007/64/ЕО — Член 3, букви д) и o) — Член 4, точка 3 — Приложение — Точка 2 — Приложно поле — Експлоатация на многофункционални терминални устройства, позволяващи тегленето на пари в брой в зали за хазартни игри — Съгласуваност на репресивната практика на националните органи — Отнемане в полза на държавата на суми, получени от незаконна дейност — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 17)

14

2018/C 166/18

Дело C-575/16: Решение на Съда (шести състав) от 15 март 2018 г. — Европейска комисия/Чешка република (Неизпълнение на задължение на държава членка — Член 49 ДФЕС — Свобода на установяване — Нотариуси — Условие за гражданство — Член 51 ДФЕС — Участие в упражняването на публична власт)

15

2018/C 166/19

Съединени дела C-596/16 и С-597/16: Решение на Съда (голям състав) от 20 март 2018 г. (преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione — Италия) — Enzo Di Puma/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (C-596/16), Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)/Antonio Zecca (C-597/16) (Преюдициално запитване — Директива 2003/6/ЕО — Търговия с вътрешна информация — Санкции — Национално законодателство, което предвижда административна и наказателноправна санкция за едно и също деяние — Сила на пресъдено нещо на влязла в сила присъда в административното производство — Влязла в сила оправдателна присъда за търговия с вътрешна информация — Ефективност на санкциите — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 50 — Принцип ne bis in idem — Наказателноправен характер на административната санкция — Наличие на едно и също престъпление — Член 52, параграф 1 — Ограничения на принципа ne bis in idem — Условия)

15

2018/C 166/20

Дело C-104/17: Решение на Съда (девети състав) от 15 март 2018 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Piteşti — Румъния) — SC Cali Esprou SRL/Administraţia Fondului pentru Mediu (Преюдициално запитване — Директива 94/62/ЕО — Опаковки и отпадъци от опаковки — Оползотворяване и рециклиране на отпадъците — Вноска в национален Фонд „Околна среда“ — Пускане на националния пазар на опакованите стоки и на опаковките, без да се променя видът им — Принципът „замърсителят плаща“ — Качество на замърсител)

16

2018/C 166/21

Съединени дела C-133/17 и C-134/17: Решение на Съда (десети състав) от 21 март 2018 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Cluj — Румъния) — Dănuţ Podilă и др./Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători“ SA Bucureşti (C-133/17), Costel Nicuşor Mucea/SMDA Mureş Insolvency SPRL, синдик на SC Industria Sârmei SA Câmpia Turzii (C-134/17) (Преюдицално запитване — Директива 89/391/ЕИО — Безопасност и здраве на работниците на работното място — Определяне на видовете работа при особени или специфични условия — Оценка на рисковете за безопасността и здравето на работниците — Задължения на работодателя)

17

2018/C 166/22

Дело C-125/17: Определение на Съда (девети състав) от 22 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Commissione tributaria provinciale di Roma. — Luigi Bisignani/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale 1 di Roma (Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 и член 99 от Процедурния правилник на Съда — Свободно движение на капитали — Членове 64 и 65 ДФЕС — Директива 2011/16/ЕС — Административно сътрудничество в данъчната област — Прехвърляне на капитали към града държава Ватикан — Задължение за деклариране на прехвърлянето на средства към или от чужбина — Отмяна)

17

2018/C 166/23

Дело C-58/18: Преюдициално запитване от Justice de Paix du canton de Visé (Белгия), постъпило на 30 януари 2018 г. — Michel Schyns/Belfius Banque SA

18

2018/C 166/24

Дело C-63/18: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Италия), постъпило на 1 февруари 2018 г. — Vitali SpA/Autostrade per l’Italia SpA

19

2018/C 166/25

Дело C-101/18: Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 12 февруари 2018 г. — Idi Srl/Arcadis — Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

19

2018/C 166/26

Дело C-133/18: Преюдициално запитване от Tribunal administratif de Montreuil (Франция), постъпило на 20 февруари 2018 г. — Sea Chefs Cruise Services GmbH/Ministre de l’Action et des Comptes publics

20

2018/C 166/27

Дело C-138/18: Преюдициално запитване от Vestre Landsret (Дания), постъпило на 22 февруари 2018 г. — Skatteministeriet/Estron A/S

21

2018/C 166/28

Дело C-147/18: Преюдициално запитване от Audiencia Provincial de Almería (Испания), постъпило на 23 февруари 2018 г. — Banco Mare Nostrum S.A./Ignacio Jesús Berenguel Nieto y Carmen Sonia Salinas López

21

2018/C 166/29

Дело C-154/18: Преюдициално запитване от Labour Court (Ирландия), постъпило на 27 февруари 2018 г. — Tomás Horgan, Claire Keegan/Minister for Education & Skills, Minister for Finance, Minister for Public Expenditure & Reform, Ирландия и Attorney General

22

2018/C 166/30

Дело C-159/18: Преюдициално запитване от Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Белгия), постъпило на 27 февруари 2018 г. — André Moens/Ryanair Ltd

23

2018/C 166/31

Дело C-169/18: Преюдициално запитване от Court of Appeal (Ирландия), постъпило на 2 март 2018 г. — Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon/Minister for Justice and Equality

24

2018/C 166/32

Дело C-174/18: Преюдициално запитване от Tribunal de première instance de Liège (Белгия), постъпило на 5 март 2018 г. — Jean Jacob, Dominique Lennertz/État belge

25

2018/C 166/33

Дело C-190/18: Преюдициално запитване от Justice de paix de Schaerbeek (Белгия), постъпило на 13 март 2018 г. — Société nationale de chemins de fer belges (SNCB)/Gherasim Sorin Rusu

25

 

Общ съд

2018/C 166/34

Дело T-80/16: Решение на Общия съд от 22 март 2018 г. — Shire Pharmaceuticals Ireland/EMA (Лекарствени продукти за хуманна употреба — Валидиране на заявление за обозначение като лекарствен продукт сирак — Съществена полза — Решение на EMA, с което отказва да валидира заявлението за обозначение като лекарствен продукт сирак — Член 3, параграф 1, буква б) и член 5, параграфи 1, 2 и 4 от Регламент (ЕО) № 141/2000)

27

2018/C 166/35

Дело T-581/16: Решение на Общия съд от 22 март 2018 г. — Popotas/Омбудсман (Публична служба — Длъжностни лица — Покана за заявяване на интерес — Главен секретар в кабинета на Европейския омбудсман — Становище на Консултативния комитет — Неотчитане на това становище — Нарушение на процедурата за подбор — Явни грешки в преценката — Равно третиране — Принцип на добра администрация — Отговорност)

27

2018/C 166/36

Дело T-806/16: Решение на Общия съд от 22 март 2018 г. — Agricola J.M./EUIPO — Miguel Torres (CLOS DE LA TORRE) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „CLOS DE LA TORRE“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „TORRES“ — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001] — Вероятност от объркване)

28

2018/C 166/37

Дело T-235/17: Решение на Общия съд от 22 март 2018 г. — Dometic Sweden/EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „MOBILE LIVING MADE EASY“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Задължение за мотивиране — Член 75 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 94 от Регламент 2017/1001)

29

2018/C 166/38

Дело T-229/16: Определение на Общия съд от 19 март 2018 г. — Pio De Bragança/EUIPO — Ordem de São Miguel da Ala (QUIS UT DEUS) (Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Фигуративна марка на Европейския съюз „QUIS UT DEUS“ — Липса на искане за подновяване на регистрацията на марката — Заличаване на марката с изтичането на срока на регистрацията — Липса на основание за произнасяне)

29

2018/C 166/39

Дело T-822/16: Определение на Общия съд от 16 март 2018 г. — Kik Textilien und Non-Food/EUIPO — FF Group Romania (_kix) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „_kix“ — Оттегляне на обжалваното решение — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за произнасяне — Член 173, параграфи 1 и 2 от Процедурния правилник — Встъпване на другата страна в производството пред апелативния състав — Писмен отговор, представен след изтичане на срока)

30

2018/C 166/40

Дело T-130/17: Определение на Общия съд от 15 март 2018 г. — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Комисия (Жалба за отмяна — Вътрешен пазар на природен газ — Директива 2009/73/ЕО — Решение на Комисията за изменение на условията за изключване на газопровод OPAL от правилата на Съюза относно достъпа на трети лица (TPA) и тарифните регулации — Липса на пряко засягане — Недопустимост)

31

2018/C 166/41

Дело T-134/17 R: Определение на председателя на Общия съд от 20 март 2018 г. — Hércules Club de Fútbol/Комисия (Обезпечително производство — Достъп до документи — Документи относно административно производство, предшестващо приемането на решение на Комисията относно държавната помощ, приведена в действие от Испания в полза на три професионални футболни клуба — Право на защита — Отказ на достъп — Молба за постановяване на временни мерки — Липса на неотложност)

32

2018/C 166/42

Дело T-108/18: Жалба, подадена на 22 февруари 2018 г. — Universität Koblenz-Landau/Комисия и Изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура

32

2018/C 166/43

Дело T-110/18: Жалба, подадена на 22 февруари 2018 г. — Grange Backup Power/Комисия

33

2018/C 166/44

Дело T-136/18: Жалба, подадена на 1 март 2018 г. — Kuota International/EUIPO — Sintema Sport (K)

34

2018/C 166/45

Дело T-137/18: Жалба, подадена на 2 март 2018 г. — Chrome Hearts/EUIPO — Shenzhen Van St. Lonh Jewelry (Изображение на кръст)

35

2018/C 166/46

Дело T-147/18: Иск, предявен на 1 март 2018 г. — APG Intercon и др./Съвет и др.

36

2018/C 166/47

Дело T-148/18: Жалба, подадена на 2 март 2018 г. — UE/Комисия

37

2018/C 166/48

Дело T-179/18: Иск, предявен на 7 март 2018 г. — Scordis, Papapetrou & Co и др./Съвет и др.

37

2018/C 166/49

Дело T-183/18: Иск, предявен на 12 март 2018 г. — VL и др./Парламент

38

2018/C 166/50

Дело T-187/18: Жалба, подадена на 9 март 2018 г. — VP/Cedefop

39

2018/C 166/51

Дело T-188/18: Иск, предявен на 12 март 2018 г. — Papaconstantinou и др./Съвет и др.

40

2018/C 166/52

Дело T-189/18: Жалба, подадена на 15 март 2018 г. — Lipitalia 2000 и Assograssi/Комисия

40

2018/C 166/53

Дело T-193/18: Жалба, подадена на 19 март 2018 г. — Andreas Stihl/EUIPO — Giro Travel (Съчетание от сив и оранжев цвят)

42

2018/C 166/54

Дело T-194/18: Жалба, подадена на 16 март 2018 г. — Rewe-Beteiligungs-Holding International/EUIPO — Wessanen Benelux (BonNatura)

42

2018/C 166/55

Дело T-196/18: Иск, предявен на 20 март 2018 г. — Vital Capital Investments и др./Съвет и др.

43

2018/C 166/56

Дело T-201/18: Жалба, подадена на 23 март 2018 г. — Diusa Rendering и Assograssi/Комисия

44

2018/C 166/57

Дело T-202/18: Жалба, подадена на 23 март 2018 г. — Bruel/Комисия

45

2018/C 166/58

Дело T-209/18: Жалба, подадена на 22 март 2018 г. — Porsche/EUIPO — Autec (моторни превозни средства)

46

2018/C 166/59

Дело T-210/18: Жалба, подадена на 22 март 2018 г. — Porsche/EUIPO — Autec (леки автомобили)

46

2018/C 166/60

Дело T-213/18: Жалба, подадена на 27 март 2018 г. — Brita/EUIPO (Форма на кранче за приготвяне и наливане на напитки)

47

2018/C 166/61

Дело T-222/18: Жалба, подадена на 23 март 2018 г. — Aliança — Vinhos de Portugal/EUIPO — Lidl Stiftung (ALIANÇA VINHOS DE PORTUGAL)

48

2018/C 166/62

Дело T-684/17: Определение на Общия съд от 13 март 2018 г. — Amorepacific/EUIPO — Primavera Life (p primera Pure Sprout Energy)

49


BG

 

Top