Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:142:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 142, 23 април 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 142

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
23 април 2018 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2018/C 142/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2018/C 142/02

Дело C-64/16: Решение на Съда (голям състав) от 27 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Supremo Tribunal Administrativo — Португалия) — Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas (Преюдициално запитване — Член 19, параграф 1 ДЕС — Способи за защита — Ефективна съдебна защита — Независимост на съдебната власт — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 47 — Намаляване на възнагражденията на лицата на национална публична длъжност — Мерки за бюджетни ограничения)

2

2018/C 142/03

Дело C-266/16: Решение на Съда (голям състав) от 27 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Обединено кралство) — The Queen, по искане на: Western Sahara Campaign UK/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (Преюдициално запитване — Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Кралство Мароко — Протокол за определяне на възможностите за риболов, предвидени в това споразумение — Актове за сключване на споразумението и протокола — Регламенти за разпределяне между държавите членки на възможностите за риболов, определени в протокола — Съдебна компетентност — Тълкуване — Валидност от гледна точка на член 3, параграф 5 ДЕС и на международното право — Прилагане на посоченото споразумение и посочения протокол към територията на Западна Сахара и прилежащите ѝ води)

3

2018/C 142/04

Дело C-297/16: Решение на Съда (трети състав) от 1 март 2018 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Bucureşti — Румъния) — Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO)/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Преюдициално запитване — Директива 2006/123/ЕО — Услуги на вътрешния пазар — Национална правна уредба, според която само ветеринарните лекари имат право да продават на дребно и да използват биологични и антипаразитни продукти, както и ветеринарни лекарствени продукти — Свобода на установяване — Изискване капиталът на структурите, които продават на дребно ветеринарни лекарствени продукти, да се притежава изключително от ветеринарни лекари — Закрила на общественото здраве — Пропорционалност)

4

2018/C 142/05

Дело C-301/16 P: Решение на Съда (втори състав) от 28 февруари 2018 г. — Европейска комисия/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (Обжалване — Търговска политика — Дъмпинг — Внос на слънцезащитно стъкло с произход от Китай — Регламент (ЕО) № 1225/2009 — Член 2, параграф 7, букви б) и в) — Статут на предприятие, функциониращо в условията на пазарна икономика — Понятие за „значително нарушение, пренесено от предишната система на непазарна икономика“ по смисъла на член 2, параграф 7, буква в), трето тире — Данъчни облекчения)

4

2018/C 142/06

Дело C-307/16: Решение на Съда (пети състав) от 28 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny — Полша) — Stanisław Pieńkowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie (Преюдициално запитване — Директива 2006/112/ЕО — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Член 131 — Членове 146, параграф 1, буква б) — Член 147 — Освобождавания при износ — Член 273 — Правна уредба на държава членка, която поставя като условие за освобождаване реализирането на определен минимален оборот или сключването на договор с оператор, оправомощен да възстановява ДДС на пътниците)

5

2018/C 142/07

Дело C-387/16: Решение на Съда (четвърти състав) от 28 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Литва) — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Nidera BV (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Член 183 — Възстановяване на надвзетия ДДС — Възстановяване след срока — Размер на лихвите за забава, които се дължат съгласно националното право — Намаляване на размера на тези лихви поради независещи от данъчнозадълженото лице причини — Допустимост — Данъчен неутралитет — Правна сигурност)

6

2018/C 142/08

Съединени дела C-412/16 Р и С-413/16 P: Решение на Съда (десети състав) от 1 март 2018 г. — Ice Mountain Ibiza, SL/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) (Обжалване — Марка на Общността — Заявка за регистрация на фигуративни марки „ocean beach club ibiza“ и „ocean ibiza“ — По-ранни национални фигуративни марки „OC ocean club“ и „OC ocean club Ibiza“ — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 8, параграф 1, буква б) — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване)

6

2018/C 142/09

Дело C-418/16 P: Решение на Съда (първи състав) от 28 февруари 2018 г. — mobile.de GmbH, по-рано mobile.international GmbH/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), „Резон“ ООД (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 15, параграф 1 — Член 57, параграфи 2 и 3 — Член 64 — Член 76, параграф 2 — Регламент (ЕО) № 2868/95 — Правило 22, параграф 2 — Правило 40, параграф 6 — Производство за обявяване на недействителност — Искания за обявяване на недействителност, основани на по-ранна национална марка — Реално използване на по-ранната марка — Доказване — Отхвърляне на исканията — Вземане предвид на нови доказателства от апелативния състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) — Отмяна на решенията на апелативния състав на EUIPO — Връщане за ново разглеждане — Последици)

7

2018/C 142/10

Дело C-518/16: Решение на Съда (първи състав) от 28 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Софийски градски съд — България) — „ЗПТ“ АД/Народно събрание на Република България, Върховен административен съд, Национална агенция за приходите (Преюдициално запитване — Държавни помощи — Регламент (ЕО) № 1998/2006 — Член 35 ДФЕС — Помощ de minimis под формата на данъчно облекчение — Национално законодателство, съгласно което данъчното облекчение не се предоставя по отношение на инвестирането в производството на продукция за износ)

7

2018/C 142/11

Съединени дела C-523/16 и С-536/16: Решение на Съда (осми състав) от 28 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Италия) — MA.T.I. SUD SpA/Centostazioni SpA (C-523/16), Duemme SGR SpA/Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) (C-536/16) (Преюдициално запитване — Обществени поръчки — Директива 2004/18/ЕО — Член 51 — Отстраняване на нередовности в офертите — Директива 2004/17/ЕО — Поясняване на офертите — Национално законодателство, което въвежда имуществена санкция като условие за отстраняване от оферентите на нередовности в документацията, която следва да представят — Принципи относно възлагането на обществени поръчки — Принцип на равно третиране — Принцип на пропорционалност)

8

2018/C 142/12

Дело C-558/16: Решение на Съда (втори състав) от 1 март 2018 г. (преюдициално запитване от Kammergericht Berlin — Германия) — производство, образувано по искане на Doris Margret Lisette Mahnkopf (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Регламент (ЕС) № 650/2012 — Наследства и европейско удостоверение за наследство — Приложно поле — Възможност за отбелязване на дела на преживелия съпруг в европейското удостоверение за наследство)

9

2018/C 142/13

Дело C-577/16: Решение на Съда (първи състав) от 28 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin — Германия) — Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH/Bundesrepublik Deutschland (Преюдициално запитване — Околна среда — Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в Европейския съюз — Директива 2003/87/EО — Приложно поле — Член 2, параграф 1 — Приложение I — Дейности, включени в схемата за търговия с квоти за емисии — Производство на полимери — Използване на топлинна енергия, доставяна от трета инсталация — Искане за безплатно разпределяне на квоти за емисии — Период 2013—2020 г.)

9

2018/C 142/14

Дело C-672/16: Решение на Съда (седми състав) от 28 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) — Португалия) — Imofloresmira — Investimentos Imobiliários SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност — Директива за ДДС — Освобождаване на сделки по отдаване под наем или аренда на недвижими имоти — Право на избор на данъчно облагане в полза на данъчнозадължените лица — Въвеждане от държавите членки — Приспадане на данъка, платен за получени доставки — Използване за облагаеми сделки на данъчнозадължено лице — Корекция на първоначално извършеното приспадане — Недопустимост)

10

2018/C 142/15

Дело C-3/17: Решение на Съда (шести състав) от 28 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Унгария) — Sporting Odds Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása (Преюдициално запитване — Свободно предоставяне на услуги — Член 56 ДФЕС — Член 4, параграф 3 ДЕС — Харта на основните права на Европейския съюз — Ограничения — Хазартни игри — Национална правна уредба — Организиране на някои видове хазартни игри от държавата — Изключителни права — Концесионен режим за други видове игри — Изискване за лиценз — Административна санкция)

11

2018/C 142/16

Дело C-9/17: Решение на Съда (трети състав) от 1 март 2018 г. (преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus — Финландия) — производство, образувано по жалбата на Maria Tirkkonen (Преюдициално запитване — Обществени поръчки — Директива 2004/18/ЕО — Процедура за възлагане на обществена поръчка за консултантски услуги в областта на селското стопанство — Наличие или липса на обществена поръчка — Система за получаване на услуги, съгласно която всеки отговарящ на предварително определените условия икономически оператор се допуска като доставчик — Система, която впоследствие не е отворена за други икономически оператори)

12

2018/C 142/17

Дело C-46/17: Решение на Съда (шести състав) от 28 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Landesarbeitsgericht Bremen — Германия) — Hubertus John/Freie Hansestadt Bremen (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 1999/70/ЕО — Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) — Последователни срочни трудови договори — Клауза 5, точка 1 — Мерки за предотвратяване на злоупотребата със срочни трудови договори — Директива 2000/78/ЕО — Член 6, параграф 1 — Забрана на дискриминацията, основана на възраст — Национална правна уредба, която допуска да се отложи прекратяването на трудовия договор, обвързано с навършването на общата пенсионна възраст, само защото работникът е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст)

13

2018/C 142/18

Дело C-76/17: Решение на Съда (четвърти състав) от 1 март 2018 г. (преюдициално запитване от Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Румъния) — SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu/Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice (Преюдициално запитване — Такса с равностоен на мито ефект — Член 30 ДФЕС — Вътрешно данъчно облагане — Член 110 ДФЕС — Такса, прилагана по отношение на петролните продукти за износ — Непрехвърляне на таксата на потребителя — Тежест на таксата, която се понася от данъчнозадълженото лице — Възстановяване на сумите, платени от данъчнозадълженото лице)

13

2018/C 142/19

Дело C-117/17: Решение на Съда (шести състав) от 28 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Италия) — Comune di Castelbellino/Regione Marche и др. (Преюдициално запитване — Околна среда — Директива 2011/92/ЕС — Член 4, параграфи 2 и 3 и приложения I—III — Оценка на въздействието върху околната среда — Разрешение за извършване на дейности в инсталация за производство на електрическа енергия от биогаз без предварителна проверка на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда — Отмяна — Последващо отстраняване на нередовността на разрешението въз основа на нови разпоредби от националното право без предварителна проверка на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда)

14

2018/C 142/20

Дело C-289/17: Решение на Съда (седми състав) от 28 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Tartu Maakohus — Естония) — Collect Inkasso OÜ и др./Rain Aint и др. (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по гражданскоправни и търговскоправни въпроси — Регламент (ЕО) № 805/2004 — Европейско изпълнително основание при безспорни вземания — Изисквания към удостоверяването — Минимални изисквания за процедурите относно безспорни вземания — Права на длъжника — Непосочване на адреса на институцията, пред която може да се оспори вземането или да се подаде жалба срещу решението)

15

2018/C 142/21

Дело C-119/17: Определение на Съда (седми състав) от 22 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Tribunalul Sibiu — Румъния) — Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean/SC OTP BAAK Nyrt., представлявана от OTP BANK SA, представлявана от клона в Сибиу, SC OTP BAAK Nyrt., представлявана от OTP BANK SA (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Защита на потребителите — Директива 93/13/ЕИО — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Член 3, параграф 1, член 4, параграфи 1 и 2, и член 5 — Преценката за неравноправния характер на клаузите на договорите — Договор за кредит, сключен в чуждестранна валута — Курсов риск изцяло в тежест на потребителя — Значителна неравнопоставеност между правата и задълженията на страните, произтичащи от договора — основен предмет на договора за кредит)

16

2018/C 142/22

Дело C-126/17: Определение на Съда (седми състав) от 22 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Törvényszék — Унгария) — ERSTE Bank Hungary Zrt/Orsolya Czakó (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Защита на потребителите — Директива 93/13/ЕИО — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Член 4, параграф 2, член 5 и член 6, параграф 1 — Клаузи, определящи основния предмет на договора — Договор за кредит, изразен в чуждестранна валута — Обхват на понятието „изразени на ясен и разбираем език“ — Пълна или частична недействителност на договора)

17

2018/C 142/23

Съединени дела C-142/17 и С-143/17: Определение на Съда (десети състав) от 7 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione — Италия) — Manuela Maturi и др./Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Fondazione Teatro dell’Opera di Roma/Manuela Maturi и др. (C-142/17), Catia Passeri/Fondazione Teatro dell’Opera di Roma (C-143/17) (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Социална политика — Равно третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите — Директива 2006/54/ЕО — Национална правна уредба, която предвижда временна възможност за работниците в сферата на спектаклите, навършили пенсионна възраст, да продължат да работят до предвидената по-рано възраст за придобиване на право на пенсия, определена на 47 години за жените и 52 години за мъжете)

18

2018/C 142/24

Дело C-233/17 P: Определение на Съда (седми състав) от 22 февруари 2018 г. — GX/Европейска комисия (Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник — Публична служба — Конкурс на общо основание EPSO/AD/248/13 — Решение жалбоподателят да не бъде включен в списъка с резерви)

18

2018/C 142/25

Дело C-336/17 P: Определение на Съда (осми състав) от 8 февруари 2018 г. — HB и др./Европейска комисия (Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Институционално право — Европейска гражданска инициатива „Ethics for Animals and Kids“ — Закрила на бездомните животни — Психологически последици за възрастните и децата — Отказ да се регистрира инициативата поради явна липса на компетентност на Комисията в тази област — Регламент (ЕС) № 211/2011 — Член 4, параграф 2, буква б) — Член 4, параграф 3)

19

2018/C 142/26

Дело C-529/17 P: Жалба, подадена на 5 септември 2017 г. от Isabel Martín Osete срещу решението на Общия съд (шести състав), постановено на 29 юни 2017 г. по дело T-427/16 — Martín Osete/EUIPO

19

2018/C 142/27

Дело C-693/17 P: Жалба, подадена на 10 декември 2017 г. от BMB sp. z o.o. срещу решението на Общия съд (първи състав), постановено на 3 октомври 2017 г. по дело T-695/15 — BMB sp. z o.o./EUIPO

20

2018/C 142/28

Дело C-701/17 P: Жалба, подадена на 24 октомври 2017 г. от Васил Монев Вълков срещу определението, постановено от Общия съд (втори състав) на 27 септември 2017 г. по дело T-558/17, Вълков/Европейски съд по правата на човека, Върховен съд на Република България

21

2018/C 142/29

Дело C-7/18: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Испания), постъпило на 3 януари 2018 г. — Modesto Jardón Lama/Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social

21

2018/C 142/30

Дело C-10/18 P: Жалба, подадена на 5 януари 2018 г. от Marine Harvest ASA срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 26 октомври 2017 г. по дело T-704/14, Marine Harvest ASA/Европейска комисия

22

2018/C 142/31

Дело C-13/18: Преюдициално запитване от Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 8 януари 2018 г. — Sole-Mizo Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

23

2018/C 142/32

Дело C-29/18: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Испания), постъпило на 17 януари 2018 г. — Cobra Servicios Auxiliares, S.A./FOGASA, José David Sánchez Iglesias e Incatema, S.L.

24

2018/C 142/33

Дело C-30/18: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Испания), постъпило на 17 януари 2018 г. — Cobra Servicios Auxiliares, S.A./José Ramón Fiuza Asorey и Incatema, S.L.

25

2018/C 142/34

Дело C-38/18: Преюдициално запитване от Tribunale di Bari (Италия), постъпило на 19 януари 2018 г. — Наказателно производство срещу Massimo Gambino и Shpetim Hyka

25

2018/C 142/35

Дело C-39/18 P: Жалба, подадена на 22 януари 2018 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (втори разширен състав) на 10 ноември 2017 г. по дело T-180/15, Icap plc и др./Европейска комисия

26

2018/C 142/36

Дело C-41/18: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Италия), постъпило на 22 януари 2018 г. — Meca Srl/Comune di Napoli

27

2018/C 142/37

Дело C-44/18: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Испания), постъпило на 24 януари 2018 г. — Cobra Servicios Auxiliares S.A./FOGASA, Jesús Valiño López e Incatema, S.L.

27

2018/C 142/38

Дело C-46/18: Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 25 януари 2018 г. — Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl и др./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

28

2018/C 142/39

Дело C-47/18: Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Wien (Австрия), постъпило на 26 януари 2018 г. — Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej — Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad/Stephan Riel, в качеството на синдик на Alpine Bau GmbH, дружество в производство по несъстоятелност

29

2018/C 142/40

Дело C-53/18: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Италия), постъпило на 29 януари 2018 г. — Antonio Pasquale Mastromartino/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

30

2018/C 142/41

Дело C-54/18: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Италия), постъпило на 29 януари 2018 г. — Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus/Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo

31

2018/C 142/42

Дело C-60/18: Преюдициално запитване от Tallinna Ringkonnakohus (Естония), постъпило на 31 януари 2018 г. — AS Tallinna Vesi/Keskkonnaamet

32

2018/C 142/43

Дело C-74/18: Преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus (Финландия), постъпило на 5 февруари 2018 г. — A Ltd

32

2018/C 142/44

Дело C-89/18: Преюдициално запитване от Østre Landsret (Дания), постъпило на 8 февруари 2018 г. — A/Udlændinge- og Integrationsministeriet

33

2018/C 142/45

Дело C-91/18: Иск, предявен на 8 февруари 2018 г. — Европейска комисия/Република Гърция

34

2018/C 142/46

Дело C-102/18: Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Köln (Германия), постъпило на 13 февруари 2018 г. — Klaus Manuel Maria Brisch

35

2018/C 142/47

Дело C-116/18: Иск, предявен на 14 февруари 2018 г. — Европейска комисия/Румъния

36

2018/C 142/48

Дело C-131/18: Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 19 февруари 2018 г. — Vanessa Gambietz/Erika Ziegler

36

2018/C 142/49

Дело C-144/18 P: Жалба, подадена на 23 февруари 2018 г. от River Kwai International Food Industry Co. Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 14 декември 2017 г. по дело T-460/14, Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD)/Съвет на Европейския съюз

37

 

Общ съд

2018/C 142/50

Дела T-45/13 RENV и Т-587/15: Решение на Общия съд от 8 март 2018 г. — Rose Vision/Комисия (Клауза за подсъдност — Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007 — 2013) — Споразумения за предоставяне на безвъзмездна помощ за проектите FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM и SFERA — Срок за предоставяне на изготвения при финансовия одит окончателен доклад — Финансови одити, установяващи нередности при изпълненията на проектите — Преустановяване на плащанията — Поверителност на финансовите одити — Допустимост на декларираните разходи — Извъндоговорна отговорност — Възстановяване на платените суми — Вреди, причинени от вписването в системата за ранно предупреждение)

39

2018/C 142/51

Дело T-292/15: Решение на Общия съд от 28 февруари 2018 г. — Vakakis kai Synergates/Комисия (Извъндоговорна отговорност — Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Допустимост — Злоупотреба с процесуални права — Конфликт на интереси — Задължение за полагане на дължима грижа — Загуба на възможност)

40

2018/C 142/52

Дело T-316/15: Решение на Общия съд от 1 март 2018 г. — Полша/Комисия (ЕФРР — Отказ да се отпусне финансов принос за голям проект — Член 40, първа алинея, буква ж) от Регламент (ЕО) № 1083/2006 — Обосновка на публичния принос — Член 41, параграф 2 от Регламент № 1083/2006 — Превишаване на срока)

41

2018/C 142/53

Дело T-402/15: Решение на Общия съд от 1 март 2018 г. — Полша/Комисия (ЕФРР — Отказ да се потвърди финансов принос за голям проект — Член 41, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 — Оценка на приноса на голям проект за постигане на целите на оперативната програма — Член 41, параграф 2 от Регламент № 1083/2006 — Превишаване на срока)

41

2018/C 142/54

Дело T-85/16: Решение на Общия съд от 1 март 2018 г. — Shoe Branding Europe/EUIPO — adidas (Две успоредни ивици върху обувка) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз, състояща се от две успоредни ивици върху обувка — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща три успоредни ивици върху обувка — Относително основание за отказ — Увреждане на репутацията — Член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1001])

42

2018/C 142/55

Дело T-140/16: Решение на Общия съд от 7 март 2018 г. — Le Pen/Парламент (Правна уредба, свързана с разноските и надбавките на членовете на Европейския парламент — Надбавка за парламентарни сътрудници — Връщане на недължимо платени суми — Правомощие на генералния секретар — Тежест на доказване — Задължение за мотивиране — Злоупотреба с власт — Фактическа грешка — Равно третиране)

42

2018/C 142/56

Дело T-438/16: Решение на Общия съд от 1 март 2018 г. — Altunis/EUIPO — Hotel Cipriani (CIPRIANI) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Словна марка CIPRIANI — По-ранна словна марка на Европейския съюз HOTEL CIPRIANI — Реално използване на по-ранната марка — Член 42, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 [нов член 47, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001] — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на стоките и услугите — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 (нов член 8, параграф 1, буква б)от Регламент 2017/1001))

43

2018/C 142/57

Дело T-462/16: Решение на Общия съд от 9 март 2018 г. — Португалия/Комисия (ЕФГЗ — Разходи, изключени от финансиране — Помощи, свързани с площ — Разходи, направени от Португалия — Оправдани правни очаквания — Член 41, параграф 3от Регламент (ЕО) № 73/2009 — Член 31, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 — Пропорционалност)

44

2018/C 142/58

Дело T-624/16: Решение на Общия съд от 7 март 2018 г. — Gollnisch/Парламент (Правна уредба, свързана с разноските и надбавките на членовете на Европейския парламент — Надбавка за парламентарни сътрудници — Връщане на недължимо платени суми — Правомощие на генералния секретар — Electa una via — Право на защита — Тежест на доказване — Задължение за мотивиране — Оправдани правни очаквания — Политически права — Равно третиране — Злоупотреба с власт — Независимост на депутатите — Фактическа грешка — Пропорционалност)

44

2018/C 142/59

Дело T-629/16: Решение на Общия съд от 1 март 2018 г. — Shoe Branding Europe/EUIPO — adidas (Две успоредни ивици върху обувка) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз, състояща се от две паралелни ивици върху обувка — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща три паралелни ивици върху обувка — Относително основание за отказ — Увреждане на репутацията — Член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1001)

45

2018/C 142/60

Дело T-665/16: Решение на Общия съд от 8 март 2018 г. — Cinkciarz.pl/EUIPO (€$) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „€$“ — Абсолютни основания за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент 2017/1001) — Задължение за мотивиране — Член 75 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 94 от Регламент 2017/1001)

46

2018/C 142/61

Дело T-764/16: Решение на Общия съд от 28 февруари 2018 г. — Paulini/ЕЦБ (Публична служба — Персонал на ЕЦБ — Възнаграждение — Годишно изменение на заплатите и премиите — Законосъобразност на Насоките — Метод за изчисляване — Вземане предвид на отпуските по болест — Вземане предвид на дейността на представител на персонала — Принцип за недопускане на дискриминация)

46

2018/C 142/62

Дело T-843/16: Решение на Общия съд от 28 февруари 2018 г. — dm-drogerie markt/EUIPO — Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „Foto Paradies“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001])

47

2018/C 142/63

Дело T-855/16: Решение на Общия съд от 7 март 2018 г. — Fertisac/ECHA (REACH — Такса, дължима за регистрацията на вещество — Намаление за МСП — Проверка на ECHA по декларацията относно размера на предприятието — Решение за налагане на административна такса — Препоръка 2003/361/ЕО — Превишаване на финансовите тавани — Понятието „свързано предприятие“)

48

2018/C 142/64

Дело T-6/17: Решение на Общия съд от 7 март 2018 г. — Equivalenza Manufactory/EUIPO — ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „BLACK LABEL BY EQUIVALENZA“ — По-ранна международна фигуративна марка „LABELL“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Прилика на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

48

2018/C 142/65

Дело T-103/17: Решение на Общия съд от 9 март 2018 г. — Recordati Orphan Drugs/EUIPO — Laboratorios Normon (NORMOSANG) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „NORMOSANG“ — По-ранна национална словна марка „NORMON“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Правило 19, параграф 2, буква а), подточка ii) и правило 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2868/95 (понастоящем член 7, параграф 2, буква а), подточка ii) и член 8, параграфи 1 и 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1430)

49

2018/C 142/66

Дело T-159/17: Решение на Общия съд от 8 март 2018 г. — Claro Sol Cleaning/EUIPO — Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „Claro Sol Facility Services desde 1972“ — По-ранна национална фигуративна марка „SOL“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

50

2018/C 142/67

Дело T-230/17: Решение на Общия съд от 7 март 2018 г. — Rstudio/EUIPO — Embarcadero Technologies (RSTUDIO) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Словна марка „RSTUDIO“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „ER/STUDIO“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (EО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (EC) 2017/1001) — Реално използване на по-ранната марка — Член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 47, параграфи 2 и 3 от Регламент 2017/1001)

50

2018/C 142/68

Дело T-35/18: Жалба, подадена на 19 януари 2018 г. — La Marchesiana/EUIPO — Marchesi Angelo (MARCHESI)

51

2018/C 142/69

Дело T-41/18: Жалба, подадена на 24 януари 2018 г. — Autoridad Portuaria de Vigo/Комисия

52

2018/C 142/70

Дело T-64/18: Жалба, подадена на 6 февруари 2018 г. — Alfamicro/Комисия

52

2018/C 142/71

Дело T-81/18: Жалба, подадена на 9 февруари 2018 г. — Barata/Парламент

53

2018/C 142/72

Дело T-93/18: Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — International Skating Union/Комисия

55

2018/C 142/73

Дело T-95/18: Иск, предявен на/Жалба, подадена на 12 февруари 2018 г. — Gollnisch/Парламент

55

2018/C 142/74

Дело T-104/18: Жалба, подадена на 22 февруари 2018 г. — Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA

57

2018/C 142/75

Дело T-106/18: Жалба, подадена на 20 февруари 2018 г. — Laverana/EUIPO — Agroecopark (VERA GREEN)

58

2018/C 142/76

Дело T-117/18: Жалба, подадена на 20 февруари 2018 г. — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)

58

2018/C 142/77

Дело T-118/18: Жалба, подадена на 20 февруари 2018 г. — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)

59

2018/C 142/78

Дело T-119/18: Жалба, подадена на 20 февруари 2018 г. — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)

60

2018/C 142/79

Дело T-120/18: Жалба, подадена на 20 февруари 2018 г. — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (500 PANORAMICZNYCH)

61

2018/C 142/80

Дело T-121/18: Жалба, подадена на 20 февруари 2018 г. — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)

62

2018/C 142/81

Дело T-122/18: Жалба, подадена на 27 февруари 2018 г. — Lidl Stiftung/EUIPO — Shimano Europe (PRO)

63

2018/C 142/82

Дело T-123/18: Жалба, подадена на 27 февруари 2018 г. — Bayer Intellectual Property/EUIPO (Изображение на сърце)

64

2018/C 142/83

Дело T-126/18: /Жалба, подадена на 27 февруари 2018 г. — Van Haren Schoenen/Комисия

65

2018/C 142/84

Дело T-127/18: Жалба, подадена на 28 февруари 2018 г. — Cortina и FLA Europe/Комисия

66

2018/C 142/85

Дело T-133/18: Жалба, подадена на 22 февруари 2018 г. — IQ Group Holdings Berhad/EUIPO — Krinner Innovation (Lumiqs)

66

2018/C 142/86

Дело T-134/18: Жалба, подадена на 1 март 2018 г. — Monster Energy/EUIPO — Nordbrand Nordhausen (BALLER’S PUNCH)

67

2018/C 142/87

Дело T-139/18: Жалба, подадена на 21 февруари 2018 г. — Avio/Комисия

68

2018/C 142/88

Дело T-157/18: Жалба, подадена на 28 февруари 2018 г. — Caprice Schuhproduktion/Комисия

69


BG

 

Top