Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:134:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 134, 16 април 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 134

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
16 април 2018 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2018/C 134/01

Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2018/C 134/02

Дело C-518/15: Решение на Съда (пети състав) от 21 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Cour du travail de Bruxelles — Белгия) — Ville de Nivelles/Rudy Matzak (Преюдициално запитване — Директива 2003/88/ЕО — Защита на безопасността и здравето на работниците — Организация на работното време — Член 2 — Понятията „работно време“ и „почивка“ — Член 17 — Дерогации — Пожарникари — Дежурства — Домашни дежурства)

2

2018/C 134/03

Дело C-16/16 P: Решение на Съда (голям състав) от 20 февруари 2018 г. — Кралство Белгия/Европейска комисия (Обжалване — Защита на потребителите — Услуги в областта на хазартните игри по интернет — Защита на потребителите и играчите и предпазване на малолетните и непълнолетните лица от участие в такива игри — Препоръка 2014/478/ЕС на Комисията — Правно незадължителен акт на Съюза — Член 263 ДФЕС)

3

2018/C 134/04

Дело C-103/16: Решение на Съда (трети състав) от 22 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Испания) — Jessica Porras Guisado/Bankia SA и др. (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 92/85/ЕИО — Мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки — Член 2, буква а) — Член 10, точки 1—3 — Забрана за уволнение на работничка в периода от началото на бременността до края на отпуска ѝ по майчинство — Приложно поле — Изключителни случаи, несвързани с положението на бременната работничка — Директива 98/59/ЕО — Колективни уволнения — Член 1, параграф 1, буква а) — Причини, несвързани с конкретните работници — Бременна работничка, уволнена при колективно уволнение — Мотивиране на уволнението — Предимство на работничката да остане на работа — Предимство за преместване на друга работа)

3

2018/C 134/05

Дело C-326/16 P: Решение на Съда (пети състав) от 21 февруари 2018 г. — LL/Парламент (Обжалване — Жалба за отмяна — Член 263, шеста алинея ДФЕС — Допустимост — Срок за обжалване — Изчисляване — Бивш член на Европейския парламент — Решение за връщането на надбавката за парламентарно сътрудничество — Мерки по прилагане на Устава на членовете на Парламента — Член 72 — Процедура за подаване на възражение в рамките на Парламента — Съобщаване на решението с неблагоприятни последици — Препоръчана пощенска пратка, неполучена от адресата)

4

2018/C 134/06

Дело C-328/16: Решение на Съда (трети състав) от 22 февруари 2018 г. — Европейска комисия/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 91/271/ЕИО — Пречистване на градските отпадъчни води — Решение на Съда, установяващо неизпълнение на задължения от държава членка — Неизпълнение — Член 260, параграф 2 ДФЕС — Имуществени санкции — Еднократно платима сума — Периодична имуществена санкция)

5

2018/C 134/07

Дело C-336/16: Решение на Съда (трети състав) от 22 февруари 2018 г. — Европейска комисия/Република Полша (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 2008/50/ЕО — Качество на атмосферния въздух — Член 13, параграф 1 — Член 22, параграф 3 — Приложение XI — Концентрации на прахови частици ПЧ10 в атмосферния въздух — Превишавания на пределно допустимите стойности в някои зони и агломерации — Член 23, параграф 1 — Планове за качеството на въздуха — „Възможно най-кратък“ срок на превишаване — Липса на подходящи действия в програмите за опазване качеството на атмосферния въздух — Неправилно транспониране)

6

2018/C 134/08

Дело C-396/16: Решение на Съда (първи състав) от 22 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Словения) — T — 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (в несъстоятелност)/Република Словения (Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/EО — Членове 184 и 185 — Корекция на първоначално определената сума за приспадане по получени доставки — Промяна във факторите, използвани за определяне на сумата за приспадане — Понятие „сделки, по които не е извършено никакво плащане или е извършено частично плащане“ — Последствия от влязло в сила решение за одобряване на предпазен конкордат)

7

2018/C 134/09

Съединени дела C-398/16 и C-399/16: Решение на Съда (първи състав) от 22 февруари г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — X BV (C-398/16), X NV (C-399/16)/Staatssecretaris van Financiën (Преюдициално запитване — Членове 49 ДФЕС и 54 ДФЕС — Свобода на установяване — Данъчно законодателство — Корпоративен данък — Предимства, свързани с образуването на обща данъчна единица — Изключване на трансграничните групи)

7

2018/C 134/10

Дело C-545/16: Решение на Съда (шести състав) от 22 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Обединено кралство) — Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Преюдициално запитване — Обща митническа тарифа — Тарифни позиции — Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки — Подпозиции 8704 10 10 и 8704 21 91 — Регламент (ЕС) 2015/221 — Валидност)

8

2018/C 134/11

Дело C-572/16: Решение на Съда (първи състав) от 22 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin — Германия) — INEOS Köln GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Преюдициално запитване — Околна среда — Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Европейския съюз — Директива 2003/87/ЕО — Член 10а — Решение 2011/278/ЕС — Преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии — Период 2013 — 2020 г. — Заявление за разпределяне — Непълни данни — Коригиране — Преклузивен срок)

9

2018/C 134/12

Дело C-628/16: Решение на Съда (девети състав) от 21 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzgericht — Австрия) — Kreuzmayr GmbH/Finanzamt Linz (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Последователни доставки на едни и същи стоки — Място на втората доставка — Информация от първия доставчик — Идентификационен номер по ДДС — Право на приспадане — Оправдани правни очаквания на данъчнозадълженото лице, че предпоставките за право на приспадане са налице)

9

2018/C 134/13

Дело C-132/17: Решение на Съда (девети състав) от 21 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV (Преюдициално запитване — Свободно предоставяне на услуги — Директива 2010/13/EС — Определения — Понятие за аудиовизуална медийна услуга — Приложно поле — Поддържан в YouTube канал за рекламни видеоклипове на нови модели леки автомобили)

10

2018/C 134/14

Дело C-182/17: Решение на Съда (седми състав) от 22 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Kúria — Унгария) — Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 2, параграф 1, буква в), член 9 и член 13, параграф 1 — Третиране като данъчно незадължени лица — Понятие за „публичноправен орган“ — Търговско дружество, притежавано на 100 % от община, на което са възложени някои публични задачи от компетентността на тази община — Определяне на тези задачи и възнаграждението за тях в договор, сключен между дружеството и посочената община)

11

2018/C 134/15

Дело C-185/17: Решение на Съда (десети състав) от 22 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Административен съд Варна — България) — Митница Варна/„Сакса“ ООД (Преюдициално запитване — Обща митническа тарифа — Класиране на стоките — Хармонизиран европейски стандарт EN 590:2013 — Подпозиция 2710 19 43 от Комбинираната номенклатура — Критерии, релевантни за класирането на дадена стока като газьол)

11

2018/C 134/16

Дело C-658/17: Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Полша), постъпило на 24 ноември 2017 г. — WB

12

2018/C 134/17

Дело C-698/17 P: Жалба, подадена на 13 декември 2017 г. от Toni Klement срещу решението на Общия съд (шести състав), постановено на 10 октомври 2017 г. по дело T-211/14 RENV — Toni Klement/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

13

2018/C 134/18

Дело C-711/17: Преюдициално запитване от Amtsgericht Hamburg (Германия), постъпило на 19 декември 2017 г. — Anke Hartog/British Airways plc

14

2018/C 134/19

Дело C-727/17: Преюдициално запитване от Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Полша), постъпило на 29 декември 2017 г. — ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie/Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

14

2018/C 134/20

Дело C-9/18: Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Karlsruhe (Германия), постъпило на 4 януари 2018 г. — Strafverfahren/Detlef Meyn

15

2018/C 134/21

Дело C-71/18: Преюдициално запитване от Vestre Landsret (Дания), постъпило на 2 февруари 2018 г. — Skatteministeriet (Министерство на данъчните въпроси на Дания)/KPC Herning

16

2018/C 134/22

Дело C-90/18: Преюдициално запитване от Visoki upravni sud (Хърватия), постъпило на 8 януари 2018 г. — Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)/Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

Дело C-129/18: Преюдициално запитване от Supreme Court of the United Kingdom (Обединено кралство), постъпило на 19 февруари 2018 г. — SM/Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Общ съд

2018/C 134/24

Дело T-166/15: Решение на Общия съд от 27 февруари 2018 г. — Gramberg/EUIPO — Mahdavi Sabet (Калъф за мобилен телефон) (Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, представляващ калъф за мобилен телефон — Оповестяване на промишления дизайн — Член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002 — Доказателства, представени за първи път пред Общия съд)

18

2018/C 134/25

Дело T-222/16: Решение на Общия съд от 27 февруари 2018 г. — Hansen Medical/EUIPO — Covidien („MAGELLAN“) (Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Словна марка на Европейския съюз „MAGELLAN“ — Реално използване — Доказателствена тежест — Член 15 и член 51, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 18 и член 58, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕС) № 2017/1001] — Процесуално нарушение, допуснато от отдела по отмяна — Задължение за мотивиране — Член 75 от Регламент № 207/2009 [понастоящем член 94 от Регламент № 2017/1001] — Устна фаза на производството — Член 77 от Регламент № 207/2009 [понастоящем член 96 от Регламент № 2017/1001])

19

2018/C 134/26

Дело T-307/16: Решение на Общия съд от 27 февруари 2018 г. — CEE Bankwatch Network/Комисия (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документи, отнасящи се до решение на Комисията за отпускане на заем от Евратом в полза на програмата за повишаване на безопасността на атомните електроцентрали на Украйна — Частичен отказ на достъп — Изключение, свързано със защитата на обществения интерес в областта на международните отношения — Изключение, свързано със защитата на търговските интереси — По-висш обществен интерес — Регламент (ЕО) № 1367/2006 — Прилагане към документи относно решения, приети в рамките на Договора за Евратом)

19

2018/C 134/27

Дело T-338/16 P: Решение на Общия съд от 27 февруари 2018 г. — Zink/Комисия (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Възнаграждение — Надбавка за експатриране — Неизплащане на надбавката за експатриране в продължение на няколко години вследствие на административна грешка — Член 90, параграф 1 от Правилника — Разумен срок)

20

2018/C 134/28

Дело T-260/15 R: Определение на председателя на Общия съд от 20 февруари 2018 г. — Iberdrola/Комисия (Обезпечително производство — Държавни помощи — Схема за помощи, предвидена от испанското данъчно законодателство — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

21

2018/C 134/29

Дело T-764/17: Жалба, подадена на 22 ноември 2017 г. — Autoridad Portuaria de Vigo/Комисия

21

2018/C 134/30

Дело T-50/18: Жалба, подадена на 30 януари 2018 г. — Tassi/Съд

22

2018/C 134/31

Дело T-51/18: Жалба, подадена на 30 януари 2018 г. — Kleani/Съд

22

2018/C 134/32

Дело T-61/18: Иск, подаден на 5 февруари 2018 г. — Rodriguez Prieto/Комисия

23

2018/C 134/33

Дело T-63/18: Жалба, подадена на 6 февруари 2018 г. — Torro Entertainment/EUIPO — Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

Дело T-65/18: Жалба, подадена на 6 февруари 2018 г. — Венецуела/Съвет

24

2018/C 134/35

Дело T-66/18: Жалба, подадена на 29 януари 2018 г. — Tsapakidou/Съд

25

2018/C 134/36

Дело T-76/18: Жалба, подадена на 9 февруари 2018 г. — CN/Парламент

25

2018/C 134/37

Дело T-77/18: Жалба, подадена на 12 февруари 2018 г. — VE/ЕОЦКП

26

2018/C 134/38

Дело T-79/18: Жалба, подадена на 9 февруари 2018 г. — Bekat/EUIPO — Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

Дело T-82/18: Жалба, подадена на 13 февруари 2018 г. — Husky CZ/EUIPO — Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

Дело T-83/18: Жалба, подадена на 9 февруари 2018 г. — CH/Парламент

28

2018/C 134/41

Дело T-88/18: Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

Дело T-89/18: Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

Дело T-90/18: Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

Дело T-91/18: Жалба, подадена на 16 февруари 2018 г. — Equity Cheque Capital Corporation/EUIPO (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

Дело T-94/18: Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — Multifit Tiernahrungs/EUIPO (fit+fun)

32

2018/C 134/46

Дело T-96/18: Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — Cabell/EUIPO — Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

Дело T-97/18: Жалба, подадена на 16 февруари 2018 г. — DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS)

33

2018/C 134/48

Дело T-98/18: Жалба, подадена на 20 февруари 2018 г. — Multifit Tiernahrungs/EUIPO (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

Дело T-99/18: Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — Stamatopoulos/ENISA

34

2018/C 134/50

Дело T-102/18: Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — Knauf/EUIPO (upgrade your personality)

35

2018/C 134/51

Дело T-103/18: Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — S & V Technologies/EUIPO — Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

Дело T-104/18: Жалба, подадена на 22 февруари 2018 г. — Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA

36

2018/C 134/53

Дело T-105/18: Жалба, подадена на 22 февруари 2018 г. — Deray/EUIPO — Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

Дело T-107/18: Жалба, подадена на 20 февруари 2018 г. — Aytekin/EUIPO — Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

Дело T-116/07: Определение на Общия съд от 22 февруари 2018 г. — Франция/Комисия

39

2018/C 134/56

Дело T-288/07: Определение на Общия съд от 22 февруари 2018 г. — Alcan France/Комисия

39


BG

 

Top