Help Print this page 

Document C:2018:134:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, C 134, 16 април 2018 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 134

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
16 април 2018 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2018/C 134/01

Последни публикации на Съдa на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2018/C 134/02

Дело C-518/15: Решение на Съда (пети състав) от 21 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Cour du travail de Bruxelles — Белгия) — Ville de Nivelles/Rudy Matzak (Преюдициално запитване — Директива 2003/88/ЕО — Защита на безопасността и здравето на работниците — Организация на работното време — Член 2 — Понятията „работно време“ и „почивка“ — Член 17 — Дерогации — Пожарникари — Дежурства — Домашни дежурства)

2

2018/C 134/03

Дело C-16/16 P: Решение на Съда (голям състав) от 20 февруари 2018 г. — Кралство Белгия/Европейска комисия (Обжалване — Защита на потребителите — Услуги в областта на хазартните игри по интернет — Защита на потребителите и играчите и предпазване на малолетните и непълнолетните лица от участие в такива игри — Препоръка 2014/478/ЕС на Комисията — Правно незадължителен акт на Съюза — Член 263 ДФЕС)

3

2018/C 134/04

Дело C-103/16: Решение на Съда (трети състав) от 22 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Испания) — Jessica Porras Guisado/Bankia SA и др. (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 92/85/ЕИО — Мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки — Член 2, буква а) — Член 10, точки 1—3 — Забрана за уволнение на работничка в периода от началото на бременността до края на отпуска ѝ по майчинство — Приложно поле — Изключителни случаи, несвързани с положението на бременната работничка — Директива 98/59/ЕО — Колективни уволнения — Член 1, параграф 1, буква а) — Причини, несвързани с конкретните работници — Бременна работничка, уволнена при колективно уволнение — Мотивиране на уволнението — Предимство на работничката да остане на работа — Предимство за преместване на друга работа)

3

2018/C 134/05

Дело C-326/16 P: Решение на Съда (пети състав) от 21 февруари 2018 г. — LL/Парламент (Обжалване — Жалба за отмяна — Член 263, шеста алинея ДФЕС — Допустимост — Срок за обжалване — Изчисляване — Бивш член на Европейския парламент — Решение за връщането на надбавката за парламентарно сътрудничество — Мерки по прилагане на Устава на членовете на Парламента — Член 72 — Процедура за подаване на възражение в рамките на Парламента — Съобщаване на решението с неблагоприятни последици — Препоръчана пощенска пратка, неполучена от адресата)

4

2018/C 134/06

Дело C-328/16: Решение на Съда (трети състав) от 22 февруари 2018 г. — Европейска комисия/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 91/271/ЕИО — Пречистване на градските отпадъчни води — Решение на Съда, установяващо неизпълнение на задължения от държава членка — Неизпълнение — Член 260, параграф 2 ДФЕС — Имуществени санкции — Еднократно платима сума — Периодична имуществена санкция)

5

2018/C 134/07

Дело C-336/16: Решение на Съда (трети състав) от 22 февруари 2018 г. — Европейска комисия/Република Полша (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 2008/50/ЕО — Качество на атмосферния въздух — Член 13, параграф 1 — Член 22, параграф 3 — Приложение XI — Концентрации на прахови частици ПЧ10 в атмосферния въздух — Превишавания на пределно допустимите стойности в някои зони и агломерации — Член 23, параграф 1 — Планове за качеството на въздуха — „Възможно най-кратък“ срок на превишаване — Липса на подходящи действия в програмите за опазване качеството на атмосферния въздух — Неправилно транспониране)

6

2018/C 134/08

Дело C-396/16: Решение на Съда (първи състав) от 22 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Словения) — T — 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (в несъстоятелност)/Република Словения (Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/EО — Членове 184 и 185 — Корекция на първоначално определената сума за приспадане по получени доставки — Промяна във факторите, използвани за определяне на сумата за приспадане — Понятие „сделки, по които не е извършено никакво плащане или е извършено частично плащане“ — Последствия от влязло в сила решение за одобряване на предпазен конкордат)

7

2018/C 134/09

Съединени дела C-398/16 и C-399/16: Решение на Съда (първи състав) от 22 февруари г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — X BV (C-398/16), X NV (C-399/16)/Staatssecretaris van Financiën (Преюдициално запитване — Членове 49 ДФЕС и 54 ДФЕС — Свобода на установяване — Данъчно законодателство — Корпоративен данък — Предимства, свързани с образуването на обща данъчна единица — Изключване на трансграничните групи)

7

2018/C 134/10

Дело C-545/16: Решение на Съда (шести състав) от 22 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Обединено кралство) — Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Преюдициално запитване — Обща митническа тарифа — Тарифни позиции — Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки — Подпозиции 8704 10 10 и 8704 21 91 — Регламент (ЕС) 2015/221 — Валидност)

8

2018/C 134/11

Дело C-572/16: Решение на Съда (първи състав) от 22 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin — Германия) — INEOS Köln GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Преюдициално запитване — Околна среда — Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Европейския съюз — Директива 2003/87/ЕО — Член 10а — Решение 2011/278/ЕС — Преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии — Период 2013 — 2020 г. — Заявление за разпределяне — Непълни данни — Коригиране — Преклузивен срок)

9

2018/C 134/12

Дело C-628/16: Решение на Съда (девети състав) от 21 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzgericht — Австрия) — Kreuzmayr GmbH/Finanzamt Linz (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Последователни доставки на едни и същи стоки — Място на втората доставка — Информация от първия доставчик — Идентификационен номер по ДДС — Право на приспадане — Оправдани правни очаквания на данъчнозадълженото лице, че предпоставките за право на приспадане са налице)

9

2018/C 134/13

Дело C-132/17: Решение на Съда (девети състав) от 21 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV (Преюдициално запитване — Свободно предоставяне на услуги — Директива 2010/13/EС — Определения — Понятие за аудиовизуална медийна услуга — Приложно поле — Поддържан в YouTube канал за рекламни видеоклипове на нови модели леки автомобили)

10

2018/C 134/14

Дело C-182/17: Решение на Съда (седми състав) от 22 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Kúria — Унгария) — Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 2, параграф 1, буква в), член 9 и член 13, параграф 1 — Третиране като данъчно незадължени лица — Понятие за „публичноправен орган“ — Търговско дружество, притежавано на 100 % от община, на което са възложени някои публични задачи от компетентността на тази община — Определяне на тези задачи и възнаграждението за тях в договор, сключен между дружеството и посочената община)

11

2018/C 134/15

Дело C-185/17: Решение на Съда (десети състав) от 22 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Административен съд Варна — България) — Митница Варна/„Сакса“ ООД (Преюдициално запитване — Обща митническа тарифа — Класиране на стоките — Хармонизиран европейски стандарт EN 590:2013 — Подпозиция 2710 19 43 от Комбинираната номенклатура — Критерии, релевантни за класирането на дадена стока като газьол)

11

2018/C 134/16

Дело C-658/17: Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Полша), постъпило на 24 ноември 2017 г. — WB

12

2018/C 134/17

Дело C-698/17 P: Жалба, подадена на 13 декември 2017 г. от Toni Klement срещу решението на Общия съд (шести състав), постановено на 10 октомври 2017 г. по дело T-211/14 RENV — Toni Klement/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

13

2018/C 134/18

Дело C-711/17: Преюдициално запитване от Amtsgericht Hamburg (Германия), постъпило на 19 декември 2017 г. — Anke Hartog/British Airways plc

14

2018/C 134/19

Дело C-727/17: Преюдициално запитване от Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Полша), постъпило на 29 декември 2017 г. — ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie/Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

14

2018/C 134/20

Дело C-9/18: Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Karlsruhe (Германия), постъпило на 4 януари 2018 г. — Strafverfahren/Detlef Meyn

15

2018/C 134/21

Дело C-71/18: Преюдициално запитване от Vestre Landsret (Дания), постъпило на 2 февруари 2018 г. — Skatteministeriet (Министерство на данъчните въпроси на Дания)/KPC Herning

16

2018/C 134/22

Дело C-90/18: Преюдициално запитване от Visoki upravni sud (Хърватия), постъпило на 8 януари 2018 г. — Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)/Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

Дело C-129/18: Преюдициално запитване от Supreme Court of the United Kingdom (Обединено кралство), постъпило на 19 февруари 2018 г. — SM/Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Общ съд

2018/C 134/24

Дело T-166/15: Решение на Общия съд от 27 февруари 2018 г. — Gramberg/EUIPO — Mahdavi Sabet (Калъф за мобилен телефон) (Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, представляващ калъф за мобилен телефон — Оповестяване на промишления дизайн — Член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 6/2002 — Доказателства, представени за първи път пред Общия съд)

18

2018/C 134/25

Дело T-222/16: Решение на Общия съд от 27 февруари 2018 г. — Hansen Medical/EUIPO — Covidien („MAGELLAN“) (Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Словна марка на Европейския съюз „MAGELLAN“ — Реално използване — Доказателствена тежест — Член 15 и член 51, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 18 и член 58, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕС) № 2017/1001] — Процесуално нарушение, допуснато от отдела по отмяна — Задължение за мотивиране — Член 75 от Регламент № 207/2009 [понастоящем член 94 от Регламент № 2017/1001] — Устна фаза на производството — Член 77 от Регламент № 207/2009 [понастоящем член 96 от Регламент № 2017/1001])

19

2018/C 134/26

Дело T-307/16: Решение на Общия съд от 27 февруари 2018 г. — CEE Bankwatch Network/Комисия (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документи, отнасящи се до решение на Комисията за отпускане на заем от Евратом в полза на програмата за повишаване на безопасността на атомните електроцентрали на Украйна — Частичен отказ на достъп — Изключение, свързано със защитата на обществения интерес в областта на международните отношения — Изключение, свързано със защитата на търговските интереси — По-висш обществен интерес — Регламент (ЕО) № 1367/2006 — Прилагане към документи относно решения, приети в рамките на Договора за Евратом)

19

2018/C 134/27

Дело T-338/16 P: Решение на Общия съд от 27 февруари 2018 г. — Zink/Комисия (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Възнаграждение — Надбавка за експатриране — Неизплащане на надбавката за експатриране в продължение на няколко години вследствие на административна грешка — Член 90, параграф 1 от Правилника — Разумен срок)

20

2018/C 134/28

Дело T-260/15 R: Определение на председателя на Общия съд от 20 февруари 2018 г. — Iberdrola/Комисия (Обезпечително производство — Държавни помощи — Схема за помощи, предвидена от испанското данъчно законодателство — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

21

2018/C 134/29

Дело T-764/17: Жалба, подадена на 22 ноември 2017 г. — Autoridad Portuaria de Vigo/Комисия

21

2018/C 134/30

Дело T-50/18: Жалба, подадена на 30 януари 2018 г. — Tassi/Съд

22

2018/C 134/31

Дело T-51/18: Жалба, подадена на 30 януари 2018 г. — Kleani/Съд

22

2018/C 134/32

Дело T-61/18: Иск, подаден на 5 февруари 2018 г. — Rodriguez Prieto/Комисия

23

2018/C 134/33

Дело T-63/18: Жалба, подадена на 6 февруари 2018 г. — Torro Entertainment/EUIPO — Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

Дело T-65/18: Жалба, подадена на 6 февруари 2018 г. — Венецуела/Съвет

24

2018/C 134/35

Дело T-66/18: Жалба, подадена на 29 януари 2018 г. — Tsapakidou/Съд

25

2018/C 134/36

Дело T-76/18: Жалба, подадена на 9 февруари 2018 г. — CN/Парламент

25

2018/C 134/37

Дело T-77/18: Жалба, подадена на 12 февруари 2018 г. — VE/ЕОЦКП

26

2018/C 134/38

Дело T-79/18: Жалба, подадена на 9 февруари 2018 г. — Bekat/EUIPO — Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

Дело T-82/18: Жалба, подадена на 13 февруари 2018 г. — Husky CZ/EUIPO — Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

Дело T-83/18: Жалба, подадена на 9 февруари 2018 г. — CH/Парламент

28

2018/C 134/41

Дело T-88/18: Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

Дело T-89/18: Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

Дело T-90/18: Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

Дело T-91/18: Жалба, подадена на 16 февруари 2018 г. — Equity Cheque Capital Corporation/EUIPO (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

Дело T-94/18: Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — Multifit Tiernahrungs/EUIPO (fit+fun)

32

2018/C 134/46

Дело T-96/18: Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — Cabell/EUIPO — Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

Дело T-97/18: Жалба, подадена на 16 февруари 2018 г. — DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS)

33

2018/C 134/48

Дело T-98/18: Жалба, подадена на 20 февруари 2018 г. — Multifit Tiernahrungs/EUIPO (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

Дело T-99/18: Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — Stamatopoulos/ENISA

34

2018/C 134/50

Дело T-102/18: Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — Knauf/EUIPO (upgrade your personality)

35

2018/C 134/51

Дело T-103/18: Жалба, подадена на 19 февруари 2018 г. — S & V Technologies/EUIPO — Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

Дело T-104/18: Жалба, подадена на 22 февруари 2018 г. — Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA

36

2018/C 134/53

Дело T-105/18: Жалба, подадена на 22 февруари 2018 г. — Deray/EUIPO — Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

Дело T-107/18: Жалба, подадена на 20 февруари 2018 г. — Aytekin/EUIPO — Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

Дело T-116/07: Определение на Общия съд от 22 февруари 2018 г. — Франция/Комисия

39

2018/C 134/56

Дело T-288/07: Определение на Общия съд от 22 февруари 2018 г. — Alcan France/Комисия

39


BG

 

Top