EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:123:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 123, 9 април 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 123

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
9 април 2018 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2018/C 123/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2018/C 123/02

Дело C-304/16: Решение на Съда (първи състав) от 7 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Обединено кралство) — The Queen, по искане на: American Express Co./The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury (Преюдициално запитване — Регламент (ЕС) 2015/751 — Обменни такси за платежни операции, свързани с карти — Член 1, параграф 5 — Приравняване на тристранна платежна картова схема на четиристранна платежна картова схема — Условия — Издаване от тристранна платежна картова схема на платежни инструменти, свързани с карта „с партньор в рамките на сътрудничество на различни марки или чрез посредник“ — Член 2, точка 18 — Понятие за „тристранна платежна картова схема“ — Валидност)

2

2018/C 123/03

Дело C-359/16: Решение на Съда (голям състав) от 6 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Hof van Cassatie — Белгия) — Наказателно производство срещу Ömer Altun, Abubekir Altun, Sedrettin Maksutogullari, Yunus Altun, Absa NV, M. Sedat BVBA, Alnur BVBA (Преюдициално запитване — Работници мигранти — Социална сигурност — Приложимо законодателство — Регламент (ЕИО) № 1408/71 — Член 14, точка 1, буква a) — Командировани работници — Регламент (ЕИО) № 574/72 — Член 11, параграф 1, буква а) — Удостоверение E 101 — Доказателствена сила — Удостоверение, получено или предявено с измама)

3

2018/C 123/04

Дело C-380/16: Решение на Съда (шести състав) от 8 февруари 2018 г. — Европейска комисия/Федерална република Германия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 73 — Данъчна основа — Членове 306 — 310 — Специален режим за туристически агенти — Изключване от този режим за продажби на предприятията, които са данъчнозадължени лица — Общо определяне на данъчната основа за даден период — Несъвместимост)

3

2018/C 123/05

Дело C-590/16: Решение на Съда (шести състав) от 8 февруари 2018 г. — Европейска комисия/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 2008/118/ЕО — Член 7 — Общ режим на облагане с акциз — Снабдяване с петролни продукти без акциз — Бензиностанции на границата на Република Гърция с трети страни — Възникване на задължение за плащане на акциз — Понятието „освобождаване за потребление“ на акцизни стоки — Понятието „извеждане от режим отложено плащане на акциз)

4

2018/C 123/06

Дело C-643/16: Решение на Съда (първи състав) от 7 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Обединено кралство) — The Queen, по искане на: American Express Co./The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury (Преюдициално запитване — Директива (EС) 2015/2366 — Платежни услуги във вътрешния пазар — Член 35, параграф 1 — Изисквания в областта на достъпа на лицензирани или регистрирани доставчици на платежни услуги до платежни системи — Член 35, параграф 2, първа алинея, буква б) — Неприложимост на тези изисквания спрямо платежни системи, съставени изключително от доставчици на платежни услуги, които са част от една група — Приложимост на посочените изисквания спрямо тристранни платежни картови схеми, сключили споразумения за сътрудничество на различни марки или за посредничество — Валидност)

5

2018/C 123/07

Дело C-144/17: Решение на Съда (шести състав) от 8 февруари 2018 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale Calabria — Италия) — Lloyd's of London/Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (Преюдициално запитване — Обществени поръчки — Членове 49 ДФЕС и 56 ДФЕС — Директива 2004/18/EО — Основания за изключване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка — Застрахователни услуги — Участие на няколко синдиката на Lloyd’s of London в една и съща обществена поръчка — Оферти, подписани от законния представител на Lloyd’s of London за съответната страна — Принципи на прозрачност, на равно третиране и на недопускане на дискриминация — Пропорционалност)

6

2018/C 123/08

Дело C-181/17: Решение на Съда (десети състав) от 8 февруари 2018 г. — Европейска комисия/Кралство Испания (Неизпълнение на задължения от държава членка — Транспортна политика — Регламент (ЕО) № 1071/2009 — Автомобилен превозвач — Разрешение за обществен транспорт — Условия за предоставяне — Член 3, параграфи 1 и 2 — Член 5, буква б) — Необходим брой на превозни средства — Национална правна уредба — По-ограничителни условия за предоставяне — По-голям брой на минимални превозни средства)

6

2018/C 123/09

Дело C-508/17 P: Жалба, подадена на 19 август 2017 г. от CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH срещу определението, постановено от Общия съд (трети състав) на 19 юни 2017 г. по дело T-906/16, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Европейска комисия

7

2018/C 123/10

Дело C-703/17: Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Wien (Австрия), постъпило на 15 декември 2017 г. — Adelheid Krah/Universität Wien

7

2018/C 123/11

Дело C-713/17: Преюдициално запитване от Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Австрия), постъпило на 21 декември 2017 г. — Ahmad Shah Ayubi

8

2018/C 123/12

Дело C-721/17: Преюдициално запитване от Amtsgericht Hannover (Германия), постъпило на 27 декември 2017 г. — Sebastien Vollmer, Vera Sagalov/Swiss Global Air Lines AG

8

2018/C 123/13

Дело C-4/18: Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 3 януари 2018 г. — Michael Winterhoff, синдик на DIREKTexpress Holding AG/Finanzamt Ulm

9

2018/C 123/14

Дело C-5/18: Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 3 януари 2018 г. — Jochen Eisenbeis, в качеството му на синдик на имуществото на Jurex GmbH/Bundeszentralamt für Steuern

10

2018/C 123/15

Дело C-16/18: Преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof (Австрия), постъпило на 9 януари 2018 г. — Michael Dobersberger

10

2018/C 123/16

Дело C-17/18: Преюдициално запитване от Tribunalul Mureş (Румъния), постъпило на 9 януари 2018 г. — Наказателно производство срещу Virgil Mailat, Delia Elena Mailat, Apcom Select SA

11

2018/C 123/17

Дело C-22/18: Преюдициално запитване от Amtsgericht Darmstadt (Германия), постъпило на 11 януари 2018 г. — TopFit e.V., Daniele Biffi/den Deutschen Leichtathletikverband e.V.

12

2018/C 123/18

Дело C-31/18: Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) на 17 януари 2018 година — „Електроразпределение Юг“ ЕАД / Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР)

12

2018/C 123/19

Дело C-122/18: Иск, предявен на 14 февруари 2018 г. — Европейска комисия/Италианска република

13

 

Общ съд

2018/C 123/20

Дело T-731/15: Решение на Общия съд от 21 февруари 2018 г. — Клюев/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Замразяване на средства — Списък на лицата, образуванията и органите, чиито финансови средства и икономически ресурси се замразяват — Запазване на името на жалбоподателя в списъка — Задължение за мотивиране — Правно основание — Фактическо основание — Явна грешка в преценката — Право на защита — Право на собственост — Право на добро име — Пропорционалност — Защита на основните права, еквивалентна на гарантираната в Съюза — Възражение за незаконосъобразност)

15

2018/C 123/21

Дело T-118/16: Решение на Общия съд от 20 февруари 2018 г. — Deutsche Post/EUIPO — bpost (BEPOST) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „BEPOST“ — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „ePost“ и по-ранна словна национална марка „POST“ — Нерегистрирана марка или знак, използван в процеса на търговия „POST“ — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001] — Член 8, параграф 4 от Регламент 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 4 от Регламент 2017/1001) — Липса на увреждане на репутацията и липса на размиване — Член 8, параграф 5 от Регламент №o 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001) — Доказателства, представени за първи път пред Общия съд)

16

2018/C 123/22

Дело T-445/16: Решение на Общия съд от 23 февруари 2018 г. — Schniga/CPVO (Gala Schnico) (Сортове растения — Заявка за предоставяне на закрила от Общността на сорта растения Gala Schnico — Техническа проверка — Задължение за мотивиране — Член 75, първо изречение от Регламент (EО) № 2100/94 — Хомогенност — Член 8 от Регламент № 2100/94 — Допълнителна проверка — Член 57, параграф 3 от Регламент № 2100/94 — Равно третиране — Служебно разследване на фактите от CPVO — Член 76 от Регламент № 2100/94)

17

2018/C 123/23

Дело T-727/16: Решение на Общия съд от 21 февруари 2018 г. — Repower/EUIPO — repowermap.org (REPOWER) (Марка на Европейския съюз — Решение на апелативен състав за оттегляне на предходно решение — Член 80 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 103 от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Общ правен принцип, допускащ оттеглянето на незаконосъобразен административен акт)

17

2018/C 123/24

Дело T-45/17: Решение на Общия съд от 20 февруари 2018 г. — Kwang Yang Motor/EUIPO — Schmidt (CK1) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „CK1“ — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „CK“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001])

18

2018/C 123/25

Дело T-179/17: Решение на Общия съд от 21 февруари 2018 г. — Laboratoire Nuxe/EUIPO — Camille и Tariot (NYouX) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „NY ouX“ — По-ранна национална словна марка „NUXE“ — Задължение за мотивиране — Член 75, първо изречение от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 94, параграф 1, първо изречение от Регламент (ЕС) 2017/1001] — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на стоките — Сходство на знаците — Отличителен характер — Член 8, параграф l, буква б) от Регламент № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001])

19

2018/C 123/26

Дело T-210/17: Решение на Общия съд от 22 февруари 2018 г. — International Gaming Projects/EUIPO — Zitro IP (TRIPLE TURBO) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „TRIPLE TURBO“ — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „TURBO“ — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001])

19

2018/C 123/27

Дело T-711/14: Определение на Общия съд от 9 февруари 2018 г. — Arcofin и др./Комисия (Жалба за отмяна — Държавни помощи — Помощ, приведена в действие от Кралство Белгия в полза на финансовите кооперации от групата ARCO — Схема за гарантиране, която защитава дяловете на физическите лица, имащи качеството на съдружници в тези дружества — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с вътрешния пазар — Избирателно предимство — Мярка, която би могла да наруши или да заплаши да наруши конкуренцията и да засегне търговията между държави членки — Мярка, предназначена за преодоляването на сериозно затруднение в икономиката на държава членка — Оправдани правни очаквания — Частично явно недопустима и частично явно неоснователна жалба)

20

2018/C 123/28

Дело T-436/16: Определение на Общия съд от 7 февруари 2018 г. — AEIM и Kazenas/Комисия (Иск за обезщетение — Погасителна давност — Липса на доказателства за претърпени вреди — Иск, явно подлежащ на отхвърляне)

21

2018/C 123/29

Дело T-919/16: Определение на Общия съд от 1 февруари 2018 г. — Collins/Парламент (Привилегии и имунитети — Член на Европейския парламент — Решение да не се защитават привилегиите и имунитетите — Явно недопустима жалба — Явна липса на компетентност — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)

21

2018/C 123/30

Дело T-786/16: Жалба, подадена на 12 декември 2017 г. — PV/Комисия

22

2018/C 123/31

Дело T-47/18: Жалба, подадена на 29 януари 2018 г. — UZ/Парламент

24

2018/C 123/32

Дело T-54/18: Жалба, подадена на 31 януари 2018 г. — Fashion Energy/EUIPO — Retail Royalty (1st AMERICAN)

25

2018/C 123/33

Дело T-62/18: Жалба, подадена на 6 февруари 2018 г. — Aeris Invest/ЕСП

25

2018/C 123/34

Дело T-204/17: Определение на Общия съд от 7 февруари 2018 г. — Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan)/Комисия

27


BG

 

Top