Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:086:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 86, 6 март 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 86

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
6 март 2018 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
СЕСИЯ 2016—2017
Заседания от 6 до 9 юни 2016 г.
Протоколите от тази сесия са публикувани в  ОВ C 225, 13.7.2017 г.
ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

1


 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски парламент

 

Вторник, 7 юни 2016 r.

2018/C 86/01

Резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2016 г. относно доклада на ЕС за 2015 г. относно съгласуваността на политиките за развитие (2015/2317(INI))

2

2018/C 86/02

Резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2016 г. относно Новия алианс за подобряване на продоволствената сигурност и изхранването (2015/2277(INI))

10

2018/C 86/03

Резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2016 г. относно оценката на международните счетоводни стандарти и на дейността на Фондацията за международни стандарти за финансово отчитане (МСФО), Европейската консултативна група за финансова отчетност (ЕКГФО) и Надзорния съвет за отчитане и отразяване на обществения интерес (PIOB) (2016/2006(INI))

24

2018/C 86/04

Резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2016 г. относно мироопазващите операции — ангажиментът, поет от Европейския съюз по отношение на ООН и Африканския съюз (2015/2275(INI))

33

2018/C 86/05

Резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2016 г. относно нелоялните търговски практики във веригата за доставки на храни (2015/2065(INI))

40

2018/C 86/06

Резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2016 г. относно технологичните решения за устойчиво селско стопанство в ЕС (2015/2225(INI))

51

2018/C 86/07

Резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2016 г. относно насърчаването на иновациите и на икономическото развитие в рамките на бъдещото управление на европейските земеделски стопанства (2015/2227(INI))

62

 

Сряда, 8 юни 2016 r.

2018/C 86/08

Незаконодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна (05431/2015 — C8-0061/2015 — 2013/0441(NLE) — 2015/2234(INI))

72

2018/C 86/09

Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2016 г. относно последващите действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 11 февруари 2015 г. относно доклада на Сената на САЩ за използването на изтезания от ЦРУ (2016/2573(RSP))

77

2018/C 86/10

Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2016 г. относно развитието на космическия капацитет за европейска сигурност и отбрана (2015/2276(INI))

84

2018/C 86/11

Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2016 г. относно навлизането на пазара на космически технологии (2016/2731(RSP))

95

2018/C 86/12

Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2016 г. относно положението във Венецуела (2016/2699(RSP))

101

2018/C 86/13

Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2016 г. относно нарушителите на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Общия съд на Европейския съюз от 16 декември 2015 г. (2016/2747(RSP))

105

2018/C 86/14

Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, MIR162, MIR604 и GA21, и за отмяна на Решения 2010/426/EС, 2011/893/EС, 2011/892/EС и 2011/894/EС (D044931/01 — 2016/2682(RSP))

108

2018/C 86/15

Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-4) (D044927/02 — 2016/2683(RSP))

111

 

Четвъртък, 9 юни 2016 r.

2018/C 86/16

Резолюция на Европейския парламент от 9 юни 2016 г. относно Камбоджа (2016/2753(RSP))

114

2018/C 86/17

Резолюция на Европейския парламент от 9 юни 2016 г. относно Таджикистан: положението на лишените от свобода поради убежденията си (2016/2754(RSP))

118

2018/C 86/18

Резолюция на Европейския парламент от 9 юни 2016 г. относно Виетнам (2016/2755(RSP))

122

2018/C 86/19

Резолюция на Европейския парламент от 9 юни 2016 г. за открита, ефикасна и независима администрация на Европейския съюз (2016/2610(RSP))

126

2018/C 86/20

Резолюция на Европейския парламент от 9 юни 2016 г. относно конкурентоспособността на европейския сектор за оборудване за железопътния транспорт (2015/2887(RSP))

140


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

 

Вторник, 7 юни 2016 r.

2018/C 86/21

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2016 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна, с изключение на неговите разпоредби, които попадат в обхвата на част III, дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз (14384/2015 — C8-0118/2016 — 2015/0101(NLE))

147

2018/C 86/22

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2016 г. относно проекторешението на Съвета за приключване на Преработка 3 на Спогодбата на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации за приемане на единни технически предписания за колесните превозни средства, оборудване и части, които могат да се монтират и/или да се използват на колесните превозни средства, и условията за взаимно признаване на одобренията, получени въз основа на тези предписания („Ревизирана спогодба от 1958 година“) (13954/2015 — C8-0112/2016 — 2015/0249(NLE))

148

2018/C 86/23

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2016 г. относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки на Допълнителния протокол към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед отчитане на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз (12594/2014 — C8-0180/2015 — 2014/0234(NLE))

149

2018/C 86/24

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2016 г. относно проекта на решение на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения относно имуществения режим на международните двойки, обхващащо както въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи, така и въпроси, свързани с имуществените последици на регистрираните партньорства (08112/2016 — C8-0184/2016 — 2016/0061(NLE))

150

2018/C 86/25

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2016 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия към Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна, що се отнася до неговите разпоредби относно задълженията, свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и определението за престъпления (14387/2015 — C8-0119/2016 — 2015/0100(NLE))

151

2018/C 86/26

P8_TA(2016)0243
Пазарите на финансови инструменти ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2016 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансовите инструменти по отношение на някои дати (COM(2016)0056 — C8-0026/2016 — 2016/0033(COD))
P8_TC1-COD(2016)0033
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 7 юни 2016 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2016/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти

152

2018/C 86/27

P8_TA(2016)0244
Пазарите на финансови инструменти, пазарната злоупотреба и сетълмента на ценни книжа ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2016 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа по отношение на някои дати (COM(2016)0057 — C8-0027/2016 — 2016/0034(COD))
P8_TC1-COD(2016)0034
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 7 юни 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба и Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа

153

2018/C 86/28

Решение на Европейския парламент от 7 юни 2016 г. относно предложението за назначаване на Римантас Шаджус за член на Сметната палата (C8–0126/2016 — 2016/0805(NLE))

154

 

Сряда, 8 юни 2016 r.

2018/C 86/29

Решение на Европейския парламент от 8 юни 2016 г. относно създаването, правомощията, числения състав и срока на мандата на анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (2016/2726(RSO))

155

2018/C 86/30

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Палау за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (12080/2015 — C8-0400/2015 — 2015/0193(NLE))

159

2018/C 86/31

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Тонга за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (12089/2015 — C8-0374/2015 — 2015/0196(NLE))

160

2018/C 86/32

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Колумбия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (12095/2015 — C8-0390/2015– 2015/0201(NLE))

161

2018/C 86/33

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на споразумение под формата на Декларация относно разширяването на търговията с продукти на информационните технологии (СИТ) (06925/2016 — C8-0141/2016 — 2016/0067(NLE))

162

2018/C 86/34

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение на Съвета за подлагане на новото психоактивно вещество 1-фенил-2-(1-пиролидин-1-ил) пентан-1-он (α-пиролидиновалерофенон, α-PVP) на мерки за контрол (15386/2015 — C8-0115/2016 — 2015/0309(CNS))

163

2018/C 86/35

Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение на Съвета относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (13806/2015 — C8-0410/2015 — 2015/0135(NLE))

164

2018/C 86/36

Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение на Съвета относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (14112/2015 — C8-0409/2015 — 2015/0136(NLE))

168

2018/C 86/37

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (13085/2014 — C8-0009/2015 — 2014/0224(NLE))

172

2018/C 86/38

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение на Съвета за подписване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна (05431/2015 — C8-0061/2015 — 2013/0441(NLE))

173

2018/C 86/39

P8_TA(2016)0264
Макрофинансова помощ за Тунис ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2016 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Тунис (COM(2016)0067 — C8-0032/2016 — 2016/0039(COD))
P8_TC1-COD(2016)0039
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 8 юни 2016 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2016/… на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Тунис

174

2018/C 86/40

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2016 г. относно предложението за директива на Съвета за определяне на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар (COM(2016)0026 — C8-0031/2016 — 2016/0011(CNS))

176

 

Четвъртък, 9 юни 2016 r.

2018/C 86/41

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 17 май 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на подходящите правила, системи и процедури за разкриващи участници на пазара, които провеждат пазарни проучвания (C(2016)02859 — 2016/2735(DEA))

214

2018/C 86/42

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 9 юни 2016 г. относно позицията на Съвета на първо четене относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (14956/2/2015 — C8-0129/2016 — 2013/0119(COD))

216

2018/C 86/43

P8_TA(2016)0278
Прехвърляне на Общия съд на компетентността да разглежда като първа инстанция споровете между Съюза и неговите служители ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 9 юни 2016 г. относно проекта на регламент на Европейския парламент и на Съвета за прехвърляне на Общия съд на Европейския съюз на компетентността да разглежда като първа инстанция споровете между Съюза и неговите служители (N8-0110/2015 — C8-0367/2015 — 2015/0906(COD))
P8_TC1-COD(2015)0906
Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 9 юни 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС, Евратом) 2016/… на Европейския парламент и на Съвета за прехвърляне на Общия съд на ▌компетентността да разглежда като първа инстанция спорове между Европейския съюз и неговите служители

217


Легенда на използваните знаци

*

Процедура на консултация

***

Процедура на одобрение

***I

Обикновена законодателна процедура (първо четене)

***II

Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III

Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в проекта на акт.)

Изменения, внесени от Парламента:

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се заличава или зачерква заместваният текст.

BG

 

Top