Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:072:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 72, 26 февруари 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 72

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
26 февруари 2018 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2018/C 72/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2018/C 72/02

Дело C-434/15: Решение на Съда (голям състав) от 20 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona — Испания) —Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain, SL (Преюдициално запитване — Член 56 ДФЕС — Член 58, параграф 1 ДФЕС — Услуги в областта на транспорта — Директива 2006/123/ЕО — Услуги на вътрешния пазар — Директива 2000/31/ЕО — Директива 98/34/ЕО — Услуги на информационното общество — Посредническа услуга, позволяваща чрез приложение за смартфон свързването срещу заплащане на непрофесионални шофьори, които използват собствените си превозни средства, с лица, които желаят да ползват градски превоз — Изискване за разрешение)

2

2018/C 72/03

Дело C-521/15: Решение на Съда (голям състав) от 20 декември 2017 г. — Кралство Испания/Съвет на Европейския съюз (Жалба за отмяна — Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1289 — Налагане на глоба на държава членка в рамките на икономическото и бюджетното наблюдение в еврозоната — Манипулиране на статистическите данни за дефицита на съответната държава членка — Подсъдност — Регламент (ЕС) № 1173/2011 — Член 8, параграфи 1 и 3 — Делегирано решение 2012/678/ЕС — Член 2, параграфи 1 и 3 и член 14, параграф 2 — Регламент (ЕО) № 479/2009 — Член 3, параграф 1, член 8, параграф 1 и членове 11 и 11а — Право на защита — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 41, параграф 1 — Право на добра администрация — Членове 121 ДФЕС, 126 ДФЕС и 136 ДФЕС — Протокол № 12 относно процедурата при прекомерен дефицит — Наличие на нарушение — Представяне на погрешни данни — Определяне на глобата — Забрана за прилагане на наказателния закон с обратна сила)

3

2018/C 72/04

Дело C-664/15: Решение на Съда (втори състав) от 20 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Австрия) — Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation/Bezirkshauptmannschaft Gmünd (Преюдициално запитване — Околна среда — Директива 2000/60/EО — Политика на Европейския съюз в областта на водите — Член 4, параграф 1 и член 14, параграф 1 — Задължение за предпазване от влошаване на състоянието на водните обекти и за насърчаване на активното участие на всички заинтересовани страни в прилагането на директивата — Орхуска конвенция — Участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда — Член 6 и член 9, параграфи 3 и 4 — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 47 — Право на ефективна съдебна защита — Проект, който може да окаже въздействие върху състоянието на водите — Административно производство по издаване на разрешение — Организация за опазване на околната среда — Искане за получаването на качеството на страна в административното производство — Възможност за позоваване на права, изведени от Директива 2000/60/EО — Преклудиране на качеството страна в производството и на правото на обжалване при липса на своевременно позоваване на посочените права в рамките на административното производство)

4

2018/C 72/05

Дело C-677/15 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 20 декември 2017 г. — Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)/European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA (Обжалване — Обществени поръчки за услуги — Предоставяне на външни услуги за управление на програми и проекти, както и на техническа консултация в областта на информационните технологии — Механизъм за възлагане на поръчката по реда на класиране на кандидатите — Тежест на подкритериите в рамките на критериите за възлагане — Принципите на равни възможности и на прозрачност — Явни грешки в преценката — Липса на мотиви — Загуба на възможност — Извъндоговорна отговорност на Европейския съюз — Искане за присъждане на обезщетение)

5

2018/C 72/06

Съединени дела C-66/16 P—C-69/16 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 20 декември 2017 г. — Comunidad Autónoma del País Vasco, Itelazpi, SA (C-66/16 P), Comunidad Autónoma de Cataluña, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (C-67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías SA, (C-68/16 P), Cellnex Telecom SA, по-рано Abertis Telecom SA, Retevisión I SA (C-69/16 P)/Европейска комисия, SES Astra SA (Обжалване — Държавни помощи — Цифрова телевизия — Помощ за въвеждане на цифрова наземна телевизия в отдалечени и слабо урбанизирани райони — Субсидия в полза на операторите на платформи за цифрова наземна телевизия — Решение, с което мерките за помощи се обявяват отчасти за несъвместими с вътрешния пазар — Понятие „държавна помощ“ — Предимство — Услуга от общ икономически интерес — Определяне — Свобода на преценка на държавите членки)

6

2018/C 72/07

Дело C-70/16 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 20 декември 2017 г. — Comunidad Autónoma de Galicia, Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal)/Европейска комисия, SES Astra SA (Обжалване — Държавни помощи — Цифрова телевизия — Помощ за въвеждане на цифрова наземна телевизия в отдалечени и слабо урбанизирани райони — Субсидия в полза на операторите на платформи за цифрова наземна телевизия — Решение, с което мерките за помощи се обявяват отчасти за несъвместими с вътрешния пазар — Понятие „държавна помощ“ — Предимство — Услуга от общ икономически интерес — Определяне — Свобода на преценка на държавите членки)

6

2018/C 72/08

Дело C-81/16 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 20 декември 2017 г. — Кралство Испания/Европейска комисия (Обжалване — Държавни помощи — Цифрова телевизия — Помощ за въвеждане на цифрова наземна телевизия в отдалечени и слабо урбанизирани райони — Субсидия в полза на операторите на платформи за цифрова наземна телевизия — Решение, с което мерките за помощи се обявяват отчасти за несъвместими с вътрешния пазар — Понятие „държавна помощ“ — Предимство — Услуга от общ икономически интерес — Определяне — Свобода на преценка на държавите членки)

7

2018/C 72/09

Дело C-102/16: Решение на Съда (десети състав) от 20 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Raad van State — Белгия) — Vaditrans BVBA/Belgische Staat (Преюдициално запитване — Автомобилен транспорт — Почивки на водача на превозно средство — Регламент (ЕО) № 561/2006 — Член 8, параграфи 6 и 8 — Възможност за ползване на дневните почивки и намалените седмични почивки извън базата в превозното средство — Изключване на нормалните седмични почивки)

8

2018/C 72/10

Дело C-158/16: Решение на Съда (десети състав) от 20 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo — Испания) — Margarita Isabel Vega González/Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 1999/70/ЕО — Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) — Клауза 4 — Принцип на недопускане на дискриминация — Понятието „условия за наемане на работа“ — Признаване на административния статут „неплатен отпуск за изпълнение на особени задачи“ — Национална правна уредба, която предвижда, че при избиране на публична длъжност неплатен отпуск за изпълнение на особени задачи се предоставя само на служители, издържали конкурс, а не и на временно наети служители)

8

2018/C 72/11

Дело C-178/16: Решение на Съда (четвърти състав) от 20 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA/Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (Преюдициално запитване — Обществени поръчки за строителство — Директива 2004/18/ЕО — Член 45, параграфи 2 и 3 — Условия за изключване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка — Декларация за липса на влезли в сила присъди, постановени срещу бивши управители на дружеството оферент — Неправомерно поведение на бивш управител — Осъдителна присъда — Пълно и ефективно разграничаване между предприятието оферент и този управител — Доказване — Преценка от страна на възлагащия орган на изискванията във връзка с това задължение)

9

2018/C 72/12

Дело C-226/16: Решение на Съда (пети състав състав) от 20 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État — Франция) — Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz)/Premier ministre, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (Преюдициално запитване — Енергопотребление — Сектор на природния газ — Сигурност на доставките на природен газ — Регламент (ЕС) № 994/2010 — Задължение на предприятията за природен газ да предприемат мерки за гарантиране на доставките на газ към защитените клиенти — Член 2, втора алинея, точка 1 — Понятие за защитени клиенти — Член 8, параграф 2 — Допълнително задължение — Член 8, параграф 5 — Възможност за предприятията за природен газ да изпълнят задължението си на регионално равнище или на равнище Съюз — Национална правна уредба, която налага на доставчиците на природен газ допълнително задължение да поддържат запаси от природен газ с приложно поле, включващо клиенти, които не са сред „защитените клиенти“ по смисъла на Регламент № 994/2010 — Задължение за поддържане на запаси, 80 % от които трябва да са на територията на съответната държава членка)

10

2018/C 72/13

Дело C-255/16: Решение на Съда (първи състав) от 20 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Københavns Byret — Дания) — Наказателно производство срещу Bent Falbert, Poul Madsen, JP/Politikens Hus A/S (Преюдициално запитване — Процедура за предоставяне на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти — Национално законодателство, с което се уточнява или въвежда забрана за предлагане на игри, лотарии и залагания без необходимото разрешение и с което се въвежда забрана за рекламиране на игри, лотарии и залагания, предлагани без необходимото разрешение)

11

2018/C 72/14

Дело C-268/16 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 20 декември 2017 г. — Binca Seafoods GmbH/Европейска комисия (Обжалване — Регламент (ЕО) № 834/2007 — Производство и етикетиране на биологични продукти — Регламент (ЕО) № 889/2008 — Регламент за изпълнение (ЕС) № 1358/2014 — Правен интерес — Понятие за лична полза)

11

2018/C 72/15

Дело C-276/16: Решение на Съда (седми състав) от 20 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione — Италия) — Prequ' Italia Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Преюдициално запитване — Принцип на зачитане на правото на защита — Право на изслушване — Регламент (ЕИО) № 2913/92 — Митнически кодекс на Общността — Член 244 — Събиране на митни сборове — Липса на предварително изслушване на адресата преди приемането на ревизионен акт за изменение на данъчно задължение — Право на адресата да издейства спиране на изпълнението на акта за изменение на данъчното задължение — Липса на автоматично спиране на изпълнението в случай на подаване на жалба по административен ред — Препращане към условията, предвидени в член 244 от Митническия кодекс)

12

2018/C 72/16

Дело C-277/16: Решение на Съда (втори състав) от 20 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Sąd Najwyższy — Полша) — Polkomtel sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Преюдициално запитване — Обща регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги — Директива 2002/21/EО — Членове 8 и 16 — Директива 2002/19/EО — Членове 8 и 13 — Оператор, определен като притежаващ значителна пазарна сила на даден пазар — Ценови контрол — Задължения, наложени от националните регулаторни органи — Задължение за ориентиране на цените към себестойността — Определяне на цени, които са по-ниски от направените от съответния оператор разходи за предоставяне на услугата терминиране на гласови повиквания в мобилни мрежи — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 16 — Свобода на стопанската инициатива — Пропорционалност)

13

2018/C 72/17

Дело C-291/16: Решение на Съда (втори състав) от 20 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona — Испания) — Schweppes SA/Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, по-рано Carbòniques Montaner SL (Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Марки — Директива 2008/95/ЕО — Член 7, параграф 1 — Изчерпване на правото, предоставено с марката — Паралелни марки — Прехвърляне на марки за част от територията на Европейското икономическо пространство (ЕИП) — Търговска стратегия, която умишлено създава облик на една-единствена и цялостна марка след прехвърлянето — Притежатели, които са независими, но имат тесни търговски и икономически отношения)

14

2018/C 72/18

Дело C-322/16: Решение на Съда (първи състав) от 20 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Global Starnet Ltd/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (Преюдициално запитване — Свободно предоставяне на услуги, свобода на установяване, свободно движение на капитали и свобода на стопанската инициатива — Ограничения — Възлагане на нови концесии за онлайн управление на игри — Принципи на правната сигурност и на защита на оправданите правни очаквания — Решение на Конституционния съд — Наличие или липса на задължение на националната юрисдикция да сезира Съда)

15

2018/C 72/19

Дело C-334/16: Решение на Съда (шести състав) от 20 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Audiencia Provincial de Albacete — Испания) — José Luís Núñez Torreiro/AIG Europe Limited, Sucursal en España, по-рано Chartis Europe Limited, Sucursal en España, Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) (Преюдициално запитване — Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства — Директива 2009/103/ЕО — Член 3, първа алинея — Понятие „използване на превозни средства“ — Национална правна уредба, която изключва управлението на моторни превозни средства по пътища и терени, които не са „пригодни за движение“, освен по онези, които, макар да нямат такава пригодност, все пак са „широко използвани“)

15

2018/C 72/20

Дело C-364/16 P: Решение на Съда (шести състав) от 20 декември 2017 г. — Trioplast Industrier AB/Европейска комисия (Жалба — Картели — Пазар на найлоновите промишлени торби — Изпратено от Комисията до жалбоподателя официално уведомително писмо за плащане на лихви за забава върху размера на наложената глоба — Жалба за отмяна и иск за обезщетение)

16

2018/C 72/21

Дело C-372/16: Решение на Съда (първи състав) от 20 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht München — Германия) — Soha Sahyouni/Raja Mamisch (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Регламент (ЕС) № 1259/2010 — Засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла — Признаване на развод по частноправен ред, получен от духовен съд в трета държава — Приложно поле на посочения регламент)

16

2018/C 72/22

Дело C-393/16: Решение на Съда (втори състав) от 20 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, представлявано от Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, с предишно наименование Aldi Einkauf GmbH & Co.OHG Süd (Преюдициално запитване — Обща организация на пазарите на селскостопански продукти — Закрила на защитени наименования за произход (ЗНП) — Регламент (ЕО) № 1234/2007 — Член 118м, параграф 2, буква a), подточка ii), букви б) и в) — Регламент (ЕО) № 1308/2013 — Член 103, параграф 2), буква a), подточка ii), букви б) и в) — Приложно поле — Използване на репутацията на ЗНП — Злоупотреба, имитация или позоваване на ЗНП — Невярно или въвеждащо в заблуждение указание — ЗНП „Champagne“, използвано в наименованието на храна — Наименование „Champagner Sorbet“ — Храна, съдържаща шампанско като съставка — Съставка, която придава отличителност на храната)

17

2018/C 72/23

Съединени дела C-397/16 и С-435/16: Решение на Съда (втори състав) от 20 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Corte d'appello di Milano, Bundesgerichtshof — Италия, Германия) — Acacia Srl / Pneusgarda Srl, в несъстоятелност, Audi AG (C-397/16), Acacia Srl, Rolando D’Amato/Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16) (Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 6/2002 — Промишлен дизайн на Общността — Член 110, параграф 1 — Липса на закрила — Така наречената „клауза за поправка“ — Понятие за част от съставен продукт — Поправка на съставния продукт с цел да се възстанови първоначалният му изглед — Мерки, които потребителят трябва да вземе, за да може да се позове на така наречената „клауза за поправка“ — Автомобилна джанта копие, която е идентична на оригиналната джанта модел)

18

2018/C 72/24

Дело C-419/16: Решение на Съда (трети състав) от 20 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Bolzano — Италия) — Sabine Simma Federspiel/Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA (Преюдициално запитване — Свобода на установяване и свободно движение на работници — Членове 45 ДФЕС и 49 ДФЕС — Взаимно признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квалификация в областта на медицината — Директиви 75/363/ЕИО и 93/16/ЕИО — Възнаграждение на обучаващи се лекари специалисти)

19

2018/C 72/25

Дело C-434/16: Решение на Съда (втори състав) от 20 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Supreme Court — Ирландия) — Peter Nowak/Data Protection Commissioner (Преюдициално запитване — Защита на физическите лица при обработването на лични данни — Директива 95/46/ЕО — Член 2, буква а) — Понятие „лични данни“ — Писмени отговори, дадени от кандидата по време на изпит за професионални умения — Коментари на проверителя по тези отговори — Член 12, букви а) и б) — Обхват на правата на засегнатото лице на достъп и на поправяне)

20

2018/C 72/26

Дело C-442/16: Решение на Съда (пети състав) от 20 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal — Ирландия) — Florea Gusa/Minister for Social Protection, Ирландия, Attorney General (Преюдициално запитване — Директива 2004/38/ЕО — Лице, което е прекратило извършването на дейност като самостоятелно заето лице — Запазване на статуса на самостоятелно заето лице — Право на пребиваване — Законодателство на държава членка, което предоставя помощ за лица, търсещи работа, само на лицата, които имат право на пребиваване на територията на тази държава членка)

20

2018/C 72/27

Дело C-462/16: Решение на Съда (пети състав) от 20 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzhof — Германия) — Finanzamt Bingen-Alzey/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 90, параграф 1 — Намаляване на цената при условия, определени от държавите членки — Намаляване на данъчната основа — Принципи, определени в решение от 24 октомври 1996 г., Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) — Ценови отстъпки, предоставяни на частните здравноосигурителни каси)

21

2018/C 72/28

Дело C-467/16: Решение на Съда (втори състав) от 20 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Amtsgericht Stuttgart — Германия) — Brigitte Schlömp/Landratsamt Schwäbisch Hall (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Конвенция от Лугано II — Висящ процес — Понятие „съд“ — Помирителен орган по швейцарското право, който провежда помирителното производство, предхождащо всяко производство по същество)

22

2018/C 72/29

Дело C-492/16: Решение на Съда (втори състав) от 20 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Törvényszék — Унгария) — Incyte Corporation/Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Преюдициално запитване — Интелектуална и индустриална собственост — Патентно право — Лекарствени продукти за хуманна употреба — Регламент (ЕО) № 469/2009 — Член 18 — Продукти за растителна защита — Регламент (ЕО) № 1610/96 — Член 17, параграф 2 — Сертификат за допълнителна закрила — Срок на действие — Определяне на датата, на която изтича срокът — Последици от решение на Съда — Възможност или задължение за поправяне на датата, на която изтича срокът)

22

2018/C 72/30

Дело C-500/16: Решение на Съда (втори състав) от 20 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny — Полша) — Caterpillar Financial Services sp. z o.o. (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/EО — Член 135, параграф 1, буква а) — Случаи на освобождаване — Данъци, събрани в нарушение на правото на Съюза — Пречки за връщане на надвзет ДДС — Член 4, параграф 3 ДЕС — Принципи на равностойност, на ефективност и на лоялно сътрудничество — Права, предоставени на частноправни субекти — Изтичане на погасителната давност за данъчното задължение — Действие на решение на Съда — Принцип на правната сигурност)

23

2018/C 72/31

Съединени дела C-504/16 и С-613/16: Решение на Съда (шести състав) от 20 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Köln — Германия) — Deister Holding AG, по-рано Traxx Investments N.V. (C-504/16), Juhler Holding A/S (C-613/16)/Bundeszentralamt für Steuern (Преюдициално запитване — Пряко данъчно облагане — Свобода на установяване — Директива 90/435/ЕИО — Член 1, параграф 2 — Член 5 — Дружество майка — Холдинг — Удържане на данък при източника върху печалбите, разпределени на чуждестранно дружество майка, което е холдингово дружество — Освобождаване — Измами, избягване на данъци и злоупотреби с данъци — Презумпция)

24

2018/C 72/32

Дело C-516/16: Решение на Съда (седми състав) от 20 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht — Австрия) — Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen/Agrarmarkt Austria (Преюдициално запитване — Земеделие — Обща организация на пазарите — Оперативна програма в сектора на плодовете и зеленчуците — Регламент (ЕО) № 1234/2007, изменен с Регламент (ЕО) № 361/2008 — Членове 103б, 103г и 103ж — Финансова помощ от Европейския съюз — Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 — Член 60 и точка 23 от приложение IХ — Инвестиции в стопанствата и/или помещенията на организацията на производители — Понятие — Оправдани правни очаквания — Правна сигурност)

24

2018/C 72/33

Дело C-529/16: Решение на Съда (първи състав) от 20 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht München — Германия) — Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH/Hauptzollamt München (Преюдициално запитване — Обща митническа тарифа — Митнически кодекс — Член 29 — Определяне на митническата стойност — Трансгранични операции между свързани дружества — Предварително споразумение за ценообразуване — Уговорена трансферна цена, която се състои от първоначално фактурирана и декларирана сума и от извършена след периода на фактуриране фиксирана корекция)

25

2018/C 72/34

Дело C-649/16: Решение на Съда (първи състав) от 20 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — Peter Valach и др./Waldviertler Sparkasse Bank AG и др. (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Регламент (ЕС) № 1215/2012 — Приложно поле — Иск за деликтна отговорност срещу членове на комитет на кредиторите, отхвърлил оздравителен план в производство по несъстоятелност)

26

2018/C 72/35

Дело C-571/17 PPU: Решение на Съда (пети състав) от 22 декември 2017 г. (преюдициално запитване от Rechtbank Amsterdam — Нидерландия) — Изпълнение на европейска заповед за арест, издадена срещу Samet Ardic (Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Европейска заповед за арест — Рамково решение 2002/584/ПВР — Процедури за предаване между държавите членки — Условия за изпълнение — Случаи, при които изпълнението може да бъде отказано — Член 4а, параграф 1, въведен с Рамково решение 2009/299/ПВР — Заповед за арест, издадена за целите на изпълнението на наказание лишаване от свобода — Понятие за „съдебен процес, вследствие на който е постановено решението“ — Обхват — Лице, осъдено с влязла в сила присъда на наказание лишаване от свобода в производство, в което е участвало — Наказание, изпълнението на което впоследствие е отложено при определени условия — Последващо производство, в което поради неизпълнение на условията е постановено изтърпяване на отложената част от наказанието — Производство относно изтърпяване на отложеното наказание, проведено в отсъствието на заинтересованото лице)

27

2018/C 72/36

Дело C-648/17: Преюдициално запитване от Augstākā tiesa (Латвия), постъпило на 20 ноември 2017 г. — „Balcia Insurance“ SE

27

2018/C 72/37

Дело C-696/17 P: Жалба, подадена на 8 декември 2017 г. от Alex SCI срещу определението, постановено от Общия съд (първи състав) на 10 октомври 2017 г. по дело T-841/16, Alex/Комисия

28

2018/C 72/38

Дело C-14/18 P: Жалба, подадена на 5 януари 2018 г. от Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 14 ноември 2017 г. по дело T-831/14, Alfamicro/Комисия

29

 

Общ съд

2018/C 72/39

Дело T-76/15: Решение на Общия съд от 18 януари 2018 г. — Kenup Foundation и др./EIT (Научни изследвания и технологично развитие — EIT — Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ — Покана за отправяне на предложения с цел определяне на общност на знание и иновации — Отхвърляне на офертата на жалбоподателите — Регламент (ЕО) № 294/2008 — Регламент (ЕС) № 1290/2013 — Неправомерно делегиране на правомощия)

31

2018/C 72/40

Дело T-747/15: Решение на Общия съд от 16 януари 2018 г. — EDF/Комисия (Държавни помощи — Помощи, предоставени от френските власти на EDF — Прекласифициране в капитал на счетоводни провизии за освобождаване от данъци за подновяване на мрежата за общо захранване — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с вътрешния пазар — Сила на пресъдено нещо — Критерий за частния инвеститор)

32

2018/C 72/41

Дело T-68/16: Решение на Общия съд от 17 януари 2018 г. — Deichmann/EUIPO — Munich (Изображение на кръст върху страна на спортна обувка) (Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща кръст върху страна на спортна обувка — Позиционна марка — Реално използване на марката — Член 15, параграф 1 и член 51, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 18, параграф 1 и член 58, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

32

2018/C 72/42

Дело T-204/16: Решение на Общия съд от 16 януари 2018 г. — Sun Media/EUIPO — Meta4 Spain („METABOX“) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „METABOX“ — По-ранни словна марка на Европейския съюз и словна национална марка „META4“ и по-ранни фигуративна марка на Европейския съюз и фигуративна национална марка „meta4“ — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001] — Сходство на знаците — Вероятност от объркване)

33

2018/C 72/43

Дело T-273/16: Решение на Общия съд от 16 януари 2018 г. — Sun Media/EUIPO — Meta4 Spain (METAPORN) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „METAPORN“ — По-ранни словни и фигуративни национални марки и марки на Европейския съюз „META 4“ и „meta4“ — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Сходство на услугите — Понятие за допълващи се услуги — Сходство на знаците — Вероятност от объркване)

34

2018/C 72/44

Дело T-398/16: Решение на Общия съд от 16 януари 2018 г. — Starbucks/EUIPO — Nersesyan (COFFEE ROCKS) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз COFFEE ROCKS — По-ранни фигуративни марки на Европейския съюз STARBUCKS COFFEE — Относително основание за отказ — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [нов член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001] — Член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 [нов член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1001])

34

2018/C 72/45

Дело T-630/16: Решение на Общия съд от 16 януари 2018 г. — Dehtochema Bitumat/ECHA (REACH — Такса за регистрацията на вещество — Намаление, предоставено на МСП — Препоръка 2003/361/ЕО — Понятие за свързано предприятие — Подаване на „неточна декларация за размер на предприятие“ — Намаление с 50 % на размера на приложимата административна такса — Компетентност на ECHA — Спиране на производството на веществото)

35

2018/C 72/46

Дело T-804/16: Решение на Общия съд от 18 януари 2018 г. — LG Electronics/EUIPO („Dual Edge“) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Dual Edge“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

36

2018/C 72/47

Дело T-231/17: Решение на Общия съд от 16 януари 2018 г. — SE/Съвет (Публична служба — Длъжностни лица — Възнаграждения — Семейни надбавки — Член 2, параграф 2, трета алинея от приложение VII към Правилника — Понятие за „дете на издръжка“ — Понятие за „дете, за чиято издръжка длъжностното лице отговаря по силата на съдебно решение, основано на законодателството на държавите членки относно закрилата на детето“ — Отказ да се предостави статутът на дете на издръжка на внучката на длъжностното лице)

36

2018/C 72/48

Дело T-809/17: Жалба, подадена на 7 декември 2017 г. — Intercontact Budapest/CdT

37

2018/C 72/49

Дело T-816/17: Жалба, подадена на 14 декември 2017 г. — Люксембург/Комисия

38

2018/C 72/50

Дело T-819/17: Жалба, подадена на 18 декември 2017 г. — Sierra/EUIPO

39

2018/C 72/51

Дело T-823/17: Жалба, подадена на 20 декември 2017 г. — Etnia Dreams/EUIPO — Poisson (Etnik)

40

2018/C 72/52

Дело T-834/17: Иск, подаден на 29 декември 2017 г. — United Parcel Service/Комисия

41

2018/C 72/53

Дело T-835/17: Жалба, подадена на 29 декември 2017 г. — Eurofer/Комисия

42

2018/C 72/54

Дело T-837/17: Жалба, подадена на 28 декември 2017 г. — Negru/EUIPO — Sky (SkyPrivate)

43

2018/C 72/55

Дело T-3/18: Жалба, подадена на 9 януари 2018 г. — Holzer y Cia/EUIPO — Annco („ANN TAYLOR“)

43

2018/C 72/56

Дело T-4/18: Жалба, подадена на 9 януари 2018 г. — Holzer y Cia/EUIPO — Annco („AT ANN TAYLOR“)

44

2018/C 72/57

Дело T-5/18: Жалба, подадена на 3 януари 2018 г. — Hamburg Beer Company/EUIPO (Hamburg BEER COMPANY)

45

2018/C 72/58

Дело T-6/18: Жалба, подадена на 2 януари 2018 г. — Hamburg Beer Company/EUIPO (Hamburg Beer Company)

46

2018/C 72/59

Дело T-7/18: Жалба, подадена на 8 януари 2018 г. — inforsacom Informationssysteme/EUIPO (Business and technology working as one)

46

2018/C 72/60

Дело T-9/18: Жалба, подадена на 8 януари 2018 г. — Addiko Bank/EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING)

47

2018/C 72/61

Дело T-12/18: Жалба, подадена на 11 януари 2018 г. — Zweirad-Center Stadler/EUIPO — Triumph Designs („Triumph“)

47


BG

 

Top