Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:022:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 22, 22 януари 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 22

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
22 януари 2018 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2018/C 22/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2018/C 22/02

Дело C-472/15 P: Решение на Съда (девети състав) от 23 ноември 2017 г. — Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE), Sace BT SpA/Европейска комисия, Италианска република (Обжалване — Държавни помощи — Застраховане на експортни кредити — Презастрахователно покритие, предоставено от публично предприятие на неговото дъщерно дружество — Капиталови вноски за покриване на загубите на дъщерното дружество — Понятие за държавни помощи — Отговорност на държавата — Критерий за частния инвеститор)

2

2018/C 22/03

Съединени дела C-596/15 Р и С-597/15 P: Решение на Съда (трети състав) от 23 ноември 2017 г. — Bionorica SE (C-596/15 P), Diapharm GmbH & Co. KG (C-597/15 P)/Европейска комисия (Обжалване — Обществено здраве — Защита на потребителите — Регламент (ЕО) № 1924/2006 — Здравни претенции за храните — Член 13, параграф 3 — Списък на разрешените здравни претенции за храни — Растителни вещества — Висящи здравни претенции — Иск за установяване на неправомерно бездействие — Член 265 ДФЕС — Изразяване на становище от Европейската комисия — Правен интерес — Процесуална легитимация)

3

2018/C 22/04

Дело C-658/15: Решение на Съда (четвърти състав) от 16 ноември 2017 г. (преюдициално запитване от College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Нидерландия) — Robeco Hollands Bezit NV и др./Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) (Преюдициално запитване — Директива 2004/39/ЕО — Пазари на финансови инструменти — Член 4, параграф 1, точка 14 — Понятие за „регулиран пазар“ — Приложно поле — Система, в която участват, от една страна, брокери, представляващи инвеститорите, и от друга страна, агенти на инвестиционни фондове от „отворен тип“, длъжни да изпълняват свързани с техните фондове поръчки)

3

2018/C 22/05

Дело C-671/15: Решение на Съда (голям състав) от 14 ноември 2017 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — Président de l’Autorité de la concurrence / Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) и др. (Преюдициално запитване — Обща селскостопанска политика — Член 42 ДФЕС — Регламент (ЕО) № 2200/96 — Регламент (ЕО) № 1182/2007 — Регламент (ЕО) № 1234/2007 — Антиконкурентни практики — Член 101 ДФЕС — Регламент № 26 — Регламент (ЕО) № 1184/2006 — Организации на производители — Асоциации на организации на производители — Задачи на тези организации и асоциации — Практики на определяне на минимални цени на продажба — Практики на съгласуване относно пусканите на пазара количества — Практики на обмен на стратегическа информация — Френски пазар на ендивия)

4

2018/C 22/06

Дело C-691/15 P: Решение на Съда (шести състав) от 22 ноември 2017 г. — Европейска комисия/ Bilbaína de Alquitranes, SA и др. (Обжалване — Околна среда — Регламент (ЕО) № 1272/2008 — Класифициране, етикетиране и опаковане на някои вещества и на някои смеси — Регламент (ЕС) № 944/2013 — Класифициране на „смола, каменовъглен катран, високотемпературен“ — Категории остра водна токсичност (H400) и хронична водна токсичност (H410) — Задължение за полагане на дължима грижа — Явна грешка в преценката)

5

2018/C 22/07

Дело C-122/16 P: Решение на Съда (голям състав) от 14 ноември 2017 г. — British Airways plc/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картели — Европейски пазар на въздушен превоз на товари — Решение на Комисията относно споразумения и съгласувани практики по отношение на редица елементи на цените на услугите по въздушен превоз на товари — Порок в мотивите — Абсолютно основание за отмяна, разглеждано служебно от Съда на Европейския съюз — Забрана за произнасяне ultra petita — Съдържащо се в петитума на първоинстанционната жалба искане за частична отмяна на спорното решение — Забрана за Общия съд на Европейския съюз изцяло да отмени спорното решение — Член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Право на ефективни правни средства за защита)

6

2018/C 22/08

Дело C-165/16: Решение на Съда (голям състав) от 14 ноември 2017 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Обединеното кралство) — Toufik Lounes/Secretary of State for the Home Department (Преюдициално запитване — Гражданство на Съюза — Член 21 ДФЕС — Директива 2004/38/ЕО — Бенефициенти — Двойно гражданство — Гражданин на Съюза, придобил гражданство на приемащата държава членка и същевременно запазил гражданството си по произход — Право на пребиваване в тази държава членка на гражданин на трета държава, член на семейството на гражданина на Съюза)

7

2018/C 22/09

Дело C-224/16: Решение на Съда (втори състав) от 22 ноември 2017 г. (преюдициално запитване от Върховен административен съд — България) — Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ)/Началник на Митница Бургас (Преюдициално запитване — Митнически съюз — Външен транзит — Пътен превоз на стоки под покритието на карнет ТИР — Член 267 ДФЕС — Компетентност на Съда да тълкува членове 8 и 11 от Конвенцията ТИР — Неприключена операция ТИР — Отговорност на гарантиращата асоциация — Член 8, параграф 7 от Конвенцията ТИР — Задължение в рамките на възможното да се изиска плащане от пряко дължащото лице или лица, преди да се предяви рекламация пред гарантиращата асоциация — Обяснителни бележки, приложени към Конвенцията ТИР — Регламент (ЕИО) № 2454/93 — Член 457, параграф 2 — Митнически кодекс на Общността — Членове 203 и 213 — Лица, придобили или задържали стоките, за които са знаели или според обстоятелствата е трябвало да знаят, че са били отклонени от митнически надзор)

8

2018/C 22/10

Дело C-246/16: Решение на Съда (първи състав) от 23 ноември 2017 г. (преюдициално запитване от Commissione tributaria provinciale di Siracusa — Италия) — Enzo Di Maura/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Siracusa (Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Данъчна основа — Шеста директива 77/388/ЕИО — Член 11, В, параграф 1, втора алинея — Ограничаване на правото на намаляване на данъчната основа в случай на неплащане от съдоговорителя — Свобода на преценка на държавите членки при транспониране — Пропорционалност на периода на предварително финансиране от страна на оператора)

9

2018/C 22/11

Дело C-250/16 P: Решение на Съда (десети състав) от 16 ноември 2017 г. — Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH/Европейска комисия (Обжалване — Арбитражна клауза — Шеста рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2002—2006 г.) — Възстановяване на част от изплатените на жалбоподателя суми — Неустойки)

9

2018/C 22/12

Дело C-251/16: Решение на Съда (четвърти състав) от 22 ноември 2017 г. (преюдициално запитване от Supreme Court — Ирландия) — Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston/T. G. Brosnan (Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Шеста директива 77/388/ЕИО — Член 4, параграф 3, буква a) и член 13, Б, буква ж) — Освобождаване на доставките на сгради, както и на земята, която заемат, с изключение на случаите, посочени в член 4, параграф 3, буква a) — Принцип на забрана на злоупотребите — Приложимост при липсата на национални разпоредби за транспониране на този принцип — Принципи на правната сигурност и на защита на оправданите правни очаквания)

10

2018/C 22/13

Дело C-292/16: Решение на Съда (първи състав) от 23 ноември 2017 г. (преюдициално запитване от Helsingin hallinto-oikeus — Финландия) — производство, образувано по инициатива на A Oy (Преюдициално запитване — Свобода на установяване — Пряко данъчно облагане — Корпоративен данък — Директива 90/434/ЕИО — Член 10, параграф 2 — Прехвърляне на активи — Чуждестранна постоянна стопанска единица, която при прехвърляне на активи е прехвърлена на дружество получател, което също е чуждестранно — Право на държавата членка на прехвърлящото дружество да обложи печалбите или капиталовите печалби на тази стопанска единица, възникнали в резултат от прехвърлянето на активи — Национално законодателство, което предвижда незабавно облагане на печалбите или капиталовите печалби още в годината на прехвърляне — Събиране на дължимия данък като приход за данъчната година, през която е извършено прехвърлянето на активи)

11

2018/C 22/14

Дело C-308/16: Решение на Съда (втори състав) от 16 ноември 2017 г. (преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny — Полша) — Kozuba Premium Selection sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 12, параграфи 1 и 2 — Член 135, параграф 1, буква й) — Облагаеми сделки — Освобождаване на доставките на сгради — Понятие за първо обитаване — Понятие за преобразуване)

11

2018/C 22/15

Съединени дела C-374/16 и С-375/16: Решение на Съда (пети състав) от 15 ноември 2017 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzhof — Германия) — Rochus Geissel, в качеството на ликвидатор на RGEX GmbH i.L./Finanzamt Neuss (C-374/16), и Finanzamt Bergisch Gladbach/Igor Butin (C-375/16) (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 168, буква а), член 178, буква а) и член 226, точка 5 — Приспадане на данъка, платен за получени доставки — Данни, които задължително трябва да са вписани във фактурите — Оправдани правни очаквания на данъчнозадълженото лице, че предпоставките за право на приспадане са налице)

12

2018/C 22/16

Дело C-381/16: Решение на Съда (десети състав) от 23 ноември 2017 г. (преюдициално запитване от Tribunal Supremo — Испания) — Salvador Benjumea Bravo de Laguna/Esteban Torras Ferrazzuolo (Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Марка на Европейския съюз — Член 16 — Марката като обект на собственост — Приравняване на марката на ЕС на национална марка — Член 18 — Прехвърляне на марка, регистрирана на името на агента или представителя на притежателя на марката — Национална разпоредба, даваща възможност да се предяви иск за собственост върху национална марка, регистрирана при злоупотреба с правата на притежателя ѝ или в нарушение на законово или договорно задължение — Съвместимост с Регламент № 207/2009)

13

2018/C 22/17

Съединени дела C-427/16 и С-428/16: Решение на Съда (първи състав) от 23 ноември 2017 г. (преюдициално запитване от Софийски районен съд — България) — „ЧЕЗ Електро България“ АД/Йордан Коцев(C-427/16), и „Фронтекс Интенешънъл“ ЕАД/Емил Янакиев (C-428/16) (Преюдициално запитване — Конкуренция — Свободно предоставяне на услуги — Определяне от професионална организация на адвокати на минималните размери на адвокатските възнаграждения — Забрана за съда да присъжда разноски за адвокатски възнаграждения в размер, по-нисък от минималните размери — Национална правна уредба, съгласно която данъкът върху добавената стойност (ДДС) се счита за част от цената на услуга, предоставяна при осъществяване на свободна професия)

13

2018/C 22/18

Дело C-507/16: Решение на Съда (шести състав) от 15 ноември 2017 г. (преюдициално запитване от Административен съд София-град — България) — „Ентъртеймънт България Систем“ ЕООД/Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ — София (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Директива 2006/112/ЕО — Член 168, буква a), член 169, буква a), член 214, параграф 1, букви г) и д) и членове 289 и 290 — Възможност за приспадане на дължимия или платен по получени доставки данък върху добавената стойност (ДДС) — Извършени доставки в други държави членки — Режим на освобождаване от данък в държавата членка, в която се упражнява право на приспадане)

14

2018/C 22/19

Дело C-547/16: Решение на Съда (трети състав) от 23 ноември 2017 г. (преюдициално запитване от Tribunal Supremo — Испания) — Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González/Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA (Конкуренция — Член 101 ДФЕС — Споразумения между предприятия — Търговски отношения между оператори на бензиностанции и петролни предприятия — Дългосрочно споразумение за изключително снабдяване с горива — Решение, с което Европейската комисия обявява за задължителни поети от предприятие ангажименти — Степен, в която приетото от Комисията решение относно ангажиментите е задължително за националните съдилища — Член 9, параграф 1 и член 16, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003)

15

2018/C 22/20

Дело C-424/17 P: Жалба, подадена на 14 юли 2017 г. от Вилислав Андреев Калейчев срещу определението, постановено от Общия съд (първи състав) на 22 юни 2017 г. по дело T-58/17, Калейчев/Европейски съд по правата на човека

16

2018/C 22/21

Дело C-455/17: Преюдициално запитване от Amtsgericht Hannover (Германия), постъпило на 31 юли 2017 г. — Benedikt Brisch/TUIfly GmbH

16

2018/C 22/22

Дело C-456/17: Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Köln (Германия), постъпило на 31 юли 2017 г. — Gabriela Verena Glanzmann и др./Deutsche Lufthansa AG

16

2018/C 22/23

Дело C-470/17: Преюдициално запитване от Handelsgericht Wien (Австрия), постъпило на 7 август 2017 г. — Teresa Coria Garcia и др./Austrian Airlines AG

17

2018/C 22/24

Дело C-549/17 P: Жалба, подадена на 19 септември 2017 г. от Украйна срещу определението, постановено от Общия съд (шести състав) на 19 юли 2017 г. по дело T-346/14 DEP, Yanukovych/Съвет

17

2018/C 22/25

Дело C-550/17 P: Жалба, подадена на 19 септември 2017 г. от Украйна срещу определението, постановено от Общия съд (шести състав) на 19 юли 2017 г. по дело T-347/14 DEP, Yanukovych/Съвет

17

2018/C 22/26

Дело C-551/17 P: Жалба, подадена на 19 септември 2017 г. от Украйна срещу определението, постановено от Общия съд (шести състав) на 19 юли 2017 г. по дело T-348/14 DEP, Yanukovych/Съвет

18

2018/C 22/27

Дело C-577/17: Преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof (Австрия), постъпило на 2 октомври 2017 г. — Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

18

2018/C 22/28

Дело C-589/17: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Испания), постъпило на 10 октомври 2017 г. — Prenatal S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (T.E.A.R.C.)

19

2018/C 22/29

Дело C-597/17: Преюдициално запитване от Grondwettelijk Hof (Белгия), постъпило на 16 октомври 2017 г. — Belgisch Syndicaat van Chiropraxie и др.

19

2018/C 22/30

Дело C-598/17: Преюдициално запитване от Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Нидерландия), постъпило на 16 октомври 2017 г. — A-Fonds/Inspecteur van de Belastingsdienst

20

2018/C 22/31

Дело C-601/17: Преюдициално запитване от Amtsgericht Hamburg (Германия), постъпило на 18 октомври 2017 г. — Dirk Harms и др./Vueling Airlines SA

21

2018/C 22/32

Дело C-604/17: Преюдициално запитване, отправено от Върховен касационен съд (България) на 23 октомври 2017 година — PM / AH

21

2018/C 22/33

Дело C-606/17: Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 20 октомври 2017 г. — IBA Molecular Italy Srl/Azienda ULSS n. 3 и др.

22

2018/C 22/34

Дело C-612/17: Преюдициално запитване от Corte dei Conti (Италия), постъпило на 24 октомври 2017 г. — Federazione Italiana Golf (FIG)/Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT, Ministero dell’Economia e delle Finanze

23

2018/C 22/35

Дело C-613/17: Преюдициално запитване от Corte dei Conti (Италия), постъпило на 24 октомври 2017 г. — Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)/Istituto Nazionale di Statistica — ISTAT

23

2018/C 22/36

Дело C-616/17: Преюдициално запитване от tribunal correctionnel de Foix (Франция), постъпило на 26 октомври 2017 г. — Procureur de la République/Mathieu Blaise и др.

24

2018/C 22/37

Дело C-618/17: Преюдициално запитване от Tribunal d'instance de Limoges (Франция), постъпило на 30 октомври 2017 г. — BNP Paribas Personal Finance SA, правоприемник на дружеството Solfea/Roger Ducloux, Josée Ducloux, по баща Lecay

25

2018/C 22/38

Дело C-619/17: Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 3 ноември 2017 г. — Ministerio de Defensa/Ana de Diego Porras

26

2018/C 22/39

Дело C-620/17: Преюдициално запитване от Székesfehérvári Törvényszék (Унгария), постъпило на 2 ноември 2017 г. — Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe/Fővárosi Törvényszék

26

2018/C 22/40

Дело C-621/17: Преюдициално запитване от Kúria (Унгария), постъпило на 3 ноември 2017 г. — Gyula Kiss/CIB Bank Zrt. и др.

29

2018/C 22/41

Дело C-623/17: Преюдициално запитване от Investigatory Powers Tribunal — London (Обединено кралство), постъпило на 31 октомври 2017 г. — Privacy International/Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs и др.

29

2018/C 22/42

Дело C-630/17: Преюдициално запитване от Općinski Sud u Rijeci (Хърватия), постъпило на 9 ноември 2017 г. — Anica Milivojević/Raiffeisenbanke St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

30

2018/C 22/43

Дело C-678/17: Иск, предявен на 5 декември 2017 г. — Европейска комисия/Ирландия

31

 

Общ съд

2018/C 22/44

Съединени дела T-101/15 и T-102/15: Решение на Общия съд от 30 ноември 2017 г. — Red Bull/EUIPO — Optimum Mark (Съчетание от син и сребрист цвят) („Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Марка на Европейския съюз, представляваща съчетание от син и сребрист цвят — Абсолютно основание за отказ — Достатъчно ясно и точно графично изображение — Необходимост от систематично подреждане, свързващо цветовете по предварително определен и еднообразен начин — Оправдани правни очаквания — Член 4 и член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (впоследствие член 4 и член 7, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

33

2018/C 22/45

Дело T-31/16: Решение на Общия съд от 28 ноември 2017 г. — adp Gauselmann/EUIPO (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Juwel“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № (ЕС) 2017/1001])

33

2018/C 22/46

Дело T-239/16: Решение на Общия съд от 28 ноември 2017 г. — Polskie Zdroje/EUIPO (perlage) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „perlage“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Липса на отличителен характер, придобит чрез използване — Член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1001)

34

2018/C 22/47

Дело T-254/16: Решение на Общия съд от 28 ноември 2017 г. — Steel Invest & Finance (Люксембург)/Комисия (Държавни помощи — Стоманодобивен сектор — Помощи, отпуснати от Белгия в полза на няколко предприятия от стоманодобивния сектор — Решение, с което помощите се обявяват за несъвместими с вътрешния пазар и се разпорежда възстановяването им — Задължение за мотивиране — Понятие „държавна помощ“ — Предимство — Критерий за частния инвеститор)

35

2018/C 22/48

Дело T-475/16: Решение на Общия съд от 30 ноември 2017 г. — FTI Touristik/EUIPO — Prantner и Giersch (Fl) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „Fl“ — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „fly.de“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001])

35

2018/C 22/49

Дело T-633/16: Решение на Общия съд от 29 ноември 2017 г. — Bilde/Парламент (Правилник за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент — Надбавка за парламентарно сътрудничество — Възстановяване на недължимо платени суми — Компетентност на генералния секретар — Electa una via — Право на защита — Тежест на доказване — Задължение за мотивиране — Оправдани правни очаквания — Политически права — Равно третиране — Злоупотреба с власт — Независимост на членовете на Парламента — Фактическа грешка — Пропорционалност)

36

2018/C 22/50

Дело T-634/16: Решение на Общия съд от 29 ноември 2017 г. — Montel/Парламент (Правилник за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент — Надбавка за парламентарно сътрудничество — Възстановяване на недължимо платени суми — Компетентност на генералния секретар — Electa una via — Право на защита — Тежест на доказване — Задължение за мотивиране — Оправдани правни очаквания — Политически права — Равно третиране — Злоупотреба с власт — Независимост на членовете на Парламента — Фактическа грешка — Пропорционалност)

37

2018/C 22/51

Дело T-678/16: Решение на Общия съд от 30 ноември 2017 г. — Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Европейския съюз „STYLO & KOTON“ — Абсолютно основание за отказ — Член 52, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 59, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001] — Липса на недобросъвестност)

37

2018/C 22/52

Дело T-798/16: Решение на Общия съд от 30 ноември 2017 г. — Hanso Holding/EUIPO (REAL) „Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „REAL“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Липса на отличителен характер, придобит чрез използване — Член 7, параграф 1, букви б) и в) и параграф 3 от Регламент (EО) № 207/2009 (понастоящем член 7, параграф 1, букви б) и в) и параграф 3 от Регламент (EС) 2017/1001)“

38

2018/C 22/53

Дело T-895/16: Решение на Общия съд от 30 ноември 2017 г. — Toontrack Music/EUIPO (SUPERIOR DRUMMER) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „SUPERIOR DRUMMER“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 207/ 2009 [понастоящем член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) 2017/1001])

39

2018/C 22/54

Дело T-909/16: Решение на Общия съд от 28 ноември 2017 г. — Laboratorios Ern/EUIPO — Sharma (NRIM Life Sciences) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „NRIM Life Sciences“ — По-ранна национална словна марка „RYM“ — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/2001])

39

2018/C 22/55

Дело T-50/17: Решение на Общия съд от 30 ноември 2017 г. — Mackevision Medien Design/EUIPO (TO CREATE REALITY) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „TO CREATE REALITY“ — Марка, състояща се от рекламен лозунг — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001])

40

2018/C 22/56

Дело T-670/16: Определение на Общия съд от 22 ноември 2017 г. — Digital Rights Ireland/Комисия (Жалба за отмяна — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Защита на физическите лица при обработването на лични данни — Прехвърляне на личните данни в Съединените щати — Учредено по ирландското право дружество с нестопанска цел — Липса на защита на личните данни за юридическите лица — Администратор на данните — Жалба от името на членове и на поддръжници — Жалба в обществен интерес — Недопустимост)

40

2018/C 22/57

Дело T-423/17 R: Определение на председателя на Общия съд от 23 ноември 2017 г. — Nexans France и Nexans/Комисия (Обезпечително производство — Конкуренция — Електропроводи — Отхвърляне на искането за поверително третиране на някои данни в решение, с което се констатира нарушение на член 101 ДФЕС — Молба за постановяване на временни мерки — Липса на неотложност)

41

2018/C 22/58

Дело T-526/17: Жалба, подадена на 7 август 2017 г. — Ruiz Jayo и др./ЕСП

42

2018/C 22/59

Дело T-693/17: Жалба, подадена на 5 октомври 2017 г. — García Gómez и др./ЕСП

42

2018/C 22/60

Дело T-719/17: Жалба, подадена на 23 октомври 2017 г. — DuPont de Nemours и др./Комисия

43

2018/C 22/61

Дело T-727/17: Жалба, подадена на 26 октомври 2017 г. — PP и др./ЕСВД

45

2018/C 22/62

Дело T-728/17: Жалба, подадена на 24 октомври 2017 г. — Marinvest и Porting/Комисия

46

2018/C 22/63

Дело T-731/17: Жалба, подадена на 30 октомври 2017 г. — Escribà Serra и др./ЕСП

48

2018/C 22/64

Дело T-734/17: Жалба, подадена на 3 ноември 2017 г. — ViaSat/Комисия

48

2018/C 22/65

Дело T-738/17: Жалба, подадена на 3 ноември 2017 г. — STIF-IDF/Комисия

49

2018/C 22/66

Дело T-748/17: Жалба, подадена на 15 ноември 2017 г. — TrekStor/ЕUIPO — Beats Electronics („i.Beat“)

50

2018/C 22/67

Дело T-749/17: Жалба, подадена на 14 ноември 2017 г. — TrekStor/EUIPO — Beats Electronics („i.Beat jess“)

50

2018/C 22/68

Дело T-750/17: Жалба, подадена на 10 ноември 2017 г. — Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Комисия

51

2018/C 22/69

Дело T-756/17: Жалба, подадена на 13 ноември 2017 г. — CMS Hasche Sigle/EUIPO (WORLD LAW GROUP)

53

2018/C 22/70

Дело T-758/17: Жалба, подадена на 17 ноември 2017 г. — Perfect Bar/EUIPO (PERFECT BAR)

53

2018/C 22/71

Дело T-759/17: Жалба, подадена на 17 ноември 2017 г. — Perfect Bar/EUIPO (PERFECT Bar)

54

2018/C 22/72

Дело T-760/17: Жалба, подадена на 20 ноември 2017 г. — Meesenburg Großhandel/EUIPO (Triotherm+)

55

2018/C 22/73

Дело T-762/17: Жалба, подадена на 21 ноември 2017 г. — Grammer/EUIPO (Изображение на геометрична фигура)

55

2018/C 22/74

Дело T-763/17: Жалба, подадена на 21 ноември 2017 г. — Septona/EUIPO — Intersnack Group (welly)

56

2018/C 22/75

Дело T-765/17: Жалба, подадена на 23 ноември 2017 г. — Kiku/CPVO — Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova)

56

2018/C 22/76

Дело T-766/17: Жалба, подадена на 23 ноември 2017 г. — Eglo Leuchten/EUIPO — Di-Ka (дизайн на лампа)

57

2018/C 22/77

Дело T-767/17: Жалба, подадена на 23 ноември 2017 г. — Eglo Leuchten/EUIPO — Briloner Leuchten (стенна лампа)

58

2018/C 22/78

Дело T-769/17: Жалба, подадена на 20 ноември 2017 г. — roelliroelli confectionery schweiz/EUIPO — Tanner (ALPRAUSCH)

58

2018/C 22/79

Дело T-772/17: Жалба, подадена на 27 ноември 2017 г. — Café del Mar и други/EUIPO — Guiral Broto (Café del Mar)

59

2018/C 22/80

Дело T-773/17: Жалба, подадена на 27 ноември 2017 г. Café del Mar и др./EUIPO — Guiral Broto (Café del Mar)

60

2018/C 22/81

Дело T-774/17: Жалба, подадена на 29 ноември 2017 г. — Café del Mar и други/EUIPO — Guiral Broto (C del M)

60

2018/C 22/82

Дело T-777/17: Жалба, подадена на 23 ноември 2017 г. — Pan/EUIPO — Entertainment One UK (TOBBIA)

61

2018/C 22/83

Дело T-509/16: Определение на Общия съд от 22 ноември 2017 г. — Baradel и др./FEI

62

2018/C 22/84

Дело T-244/17: Определение на Общия съд от 17 ноември 2017 г. — António Conde & Companhia/Комисия

62


BG

 

Top