EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:385:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 385, 15 ноември 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 385

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
15 ноември 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 385/01

Съобщение на Комисията — Автоматично увеличение на автономна тарифна квота по силата на Регламент (ЕС) 2015/2265 на Съвета

1

2017/C 385/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8586 — TPC/JSR/UMG/UBE/MR) ( 1 )

2


 

III   Подготвителни актове

 

Европейска централна банка

2017/C 385/03 CON/2017/39

Становище на Европейската централна банка от 4 октомври 2017 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави (CON/2017/39)

3

2017/C 385/04 CON/2017/42

Становище на Европейската централна банка от 11 октомври 2017 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на задължението за клиринг, прекратяването на задължението за клиринг, изискванията за отчетност, техниките за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати, които не са преминали клиринг чрез централен контрагент, регистрацията и надзора на регистрите на трансакции, както и изискванията за регистрите на трансакции (CON/2017/42)

10


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2017/C 385/05

Обменен курс на еврото

16

2017/C 385/06

Известие на Комисията относно текущите лихвени проценти за възстановяване на държавни помощи и референтни ставки/сконтови лихвени проценти за 28 държави членки, приложими от 1 декември 2017 г.(публикува се в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. ( ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1 )

17


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2017/C 385/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8639 — Cariparma/Caricesena, Carim, Carismi) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

18

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2017/C 385/08

Публикация на заявление за одобрение на несъществено изменение в съответствие с член 53, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

20


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top