Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:382:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 382, 13 ноември 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 382

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
13 ноември 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2017/C 382/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1

 

Общ съд

2017/C 382/02

Разпределение на съдиите по състави

2


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2017/C 382/03

Дело C-591/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 13 септември 2017 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Държавни помощи — Решение 2011/678/ЕС — Държавна помощ за финансиране на диагностиката на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) по говедата — Несъвместима с вътрешния пазар помощ — Задължение за възстановяване — Неизпълнение)

5

2017/C 382/04

Дело C-320/15: Решение на Съда (десети състав) от 14 септември 2017 г. — Европейска комисия/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 91/271/ЕИО — Пречистване на градските отпадъчни води — Член 4, параграфи 1 и 3 — Вторично пречистване или друга равностойна обработка)

6

2017/C 382/05

Дело C-329/15: Решение на Съда (пети състав) от 13 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Sąd Najwyższy — Полша) — ENEA S.A./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Преюдициално запитване — Държавни помощи — Понятие за помощи, предоставени от държавата или чрез ресурси на държавата — Задължение на капиталово дружество от енергийния сектор, чийто капитал се притежава изцяло от държавата, да изкупува електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия)

6

2017/C 382/06

Дело C-552/15: Решение на Съда (голям състав) от 19 септември 2017 г. — Европейска комисия/Ирландия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Свобода на предоставяне на услуги — Моторни превозни средства — Наем или лизинг на моторно превозно средство с наемател или лизингополучател с местопребиваване в една държава членка и доставчик, установен в друга държава членка — Регистрационен данък — Заплащане на пълния размер на данъка в момента на регистрацията — Условия за възстановяване на данъка — Пропорционалност)

7

2017/C 382/07

Дело C-569/15: Решение на Съда (трети състав) от 13 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — X/Staatssecretaris van Financiën (Преюдициално запитване — Прилагане на схеми за социална сигурност — Работници мигранти — Определяне на приложимото законодателство — Регламент (ЕИО) № 1408/71 — Член 14, параграф 2, буква б), подточка i) — Лице, което е обичайно наето на работа на територията на две или повече държави членки — Лице, което е наето в една държава членка и по време на тримесечен неплатен отпуск извършва дейности като наето лице на територията на друга държава членка)

8

2017/C 382/08

Дело C-570/15: Решение на Съда (трети състав) от 13 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Х/Staatssecretaris van Financiën (Преюдициално запитване — Прилагане на схеми за социална сигурност — Работници мигранти — Определяне на приложимото законодателство — Регламент (ЕИО) № 1408/71 — Член 14, параграф 2, буква б), подточка i) — Лице, което е обичайно наето на работа на територията на две или повече държави членки — Лице, което е наето в една държава членка и упражнява част от дейността си в държавата членка на неговото пребиваване)

8

2017/C 382/09

Съединени дела C-588/15 P и C-622/15 P: Решение на Съда (осми състав) от 14 септември 2017 г. — LG Electronics, Inc./Европейска комисия (Обжалване — Картели — Световен пазар на катодни тръби за телевизионни екрани и компютърни монитори — Споразумения и съгласувани практики за определяне на цени, подялба на пазари и клиенти и ограничаване на производството — Право на защита — Изпращане на изложението на възраженията само до дружествата майки на съвместното предприятие, но не и до самото него — Глоба — Насоки относно метода за определяне на размера на глобите (2006) — Точка 13 — Определяне на стойността на продажбите, с които е свързано нарушението — Вътрешногрупови продажби на съответния продукт извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) — Отчитане на продажбите в ЕИП на крайни продукти, в които е използван съответният продукт — Равно третиране)

9

2017/C 382/10

Дело C-589/15 P: Решение на Съда (голям състав) от 12 септември 2017 г. — Alexios Anagnostakis/Европейска комисия (Обжалване — Институционално право — Гражданска инициатива, с която Европейската комисия се приканва да внесе законодателно предложение относно отмяната на държавния дълг за държави членки в положение на крайна необходимост — Искане за регистрация — Отказ на Комисията — Очевидна липса на правомощия на Комисията — Регламент (ЕС) № 211/2011 — Член 4, параграф 2, буква б) — Задължение за мотивиране — Член 122 ДФЕС — Член 136 ДФЕС — Неизпълнение)

10

2017/C 382/11

Дело C-628/15: Решение на Съда (втори състав) от 14 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Обединено кралство) — The Trustees of the BT Pension Scheme/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Преюдициално запитване — Свободно движение на капитали — Член 63 ДФЕС — Приложно поле — Данъчно законодателство на държава членка — Корпоративен данък — Данъчен кредит — Пенсионен фонд — Отказ да се предостави право на данъчен кредит на акционери, които не подлежи на облагане с данък върху доходите от инвестиции за дивиденти от чуждестранни доходи — Тълкуване на решение от 12 декември 2006 г., Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774) — Незаконосъобразно удържан данъчен кредит — Способи за защита)

10

2017/C 382/12

Дело C-646/15: Решение на Съда (първи състав) от 14 септември 2017 г. (преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Обединено кралство) — Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Преюдициално запитване — Пряко данъчно облагане — Свобода на установяване — Свободно предоставяне на услуги — Свободно движение на капитали — Тръст — Доверителни собственици — Други юридически лица — Понятие — Данък върху увеличенията на стойността на държаните в тръст активи поради преместването на мястото на пребиваване за данъчни цели на доверителните собственици в друга държава членка — Определяне на размера на данъка към момента на това преместване — Незабавно плащане на данъка — Обосноваване — Пропорционалност)

11

2017/C 382/13

Дело C-648/15: Решение на Съда (голям състав) от 12 септември 2017 г. — Република Австрия/Федерална република Германия (Член 273 ДФЕС — Спор между държави членки, отнесен до Съда съгласно специално споразумение — Данъчни въпроси — Двустранна спогодба за избягване на двойното данъчно облагане — Данъчно облагане на лихвите по ценни книжа — Понятие за „вземания с участие в печалбите)

12

2017/C 382/14

Съединени дела C-673/15 P—C-676/15 P: Решение на Съда (втори състав) от 20 септември 2017 г. — The Tea Board/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Delta Lingerie (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 8, параграф 1, буква б) — Словни и фигуративни марки, съдържащи словния елемент „darjeeling“ или „darjeeling collection de lingerie“ — Възражение от притежателя на колективни марки на Европейския съюз — Колективни марки, съставени от географското указание „Darjeeling“ — Член 66, параграф 2 — Основна функция — Конфликт със заявки за индивидуални марки — Вероятност от объркване — Понятие — Сходство между стоките или услугите — Критерии за преценка — Член 8, параграф 5)

13

2017/C 382/15

Дело C-18/16: Решение на Съда (четвърти състав) от 14 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem — Нидерландия) — K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Преюдициално запитване — Стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила — Директива 2013/32/ЕС — Член 9 — Право за оставане в държавата членка до разглеждането на молбата — Директива 2013/33/ЕС — Член 8, параграф 3, първа алинея, букви а) и б) — Задържане — Проверка на самоличността или националността — Установяване на елементите, на които се основава молбата за международна закрила — Валидност — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 6 и 52 — Ограничаване — Пропорционалност)

13

2017/C 382/16

Дело C-56/16 P: Решение на Съда (втори състав) от 14 септември 2017 г. — Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, Bruichladdich Distillery Co.Ltd (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 8, параграф 4 и член 53, параграф 1, буква в) и параграф 2, буква г) — Словна марка на Европейския съюз „PORT CHARLOTTE“ — Искане за обявяване на недействителност на тази марка — Защита, предоставена на по-ранни наименования за произход „Porto“ и „Port“ съгласно Регламент (ЕО) № 1234/2007 и националното право — Изчерпателен характер на защитата, предоставена на тези наименования за произход — Член 118м от Регламент (ЕО) № 1234/2007 — Понятия за „използване“ и „позоваване“ на защитено наименование за произход)

14

2017/C 382/17

Дело C-60/16: Решение на Съда (трети състав) от 13 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Швеция) — Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket (Преюдициално запитване — Регламент (ЕС) № 604/2013 — Определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава — Член 28 — Задържане с оглед на прехвърлянето в компетентната държава членка на търсещо международна закрила лице — Срок за осъществяване на прехвърлянето — Максимална продължителност на задържането — Изчисляване — Уважаване на искането за поемане на отговорност преди задържането — Спиране на изпълнението на решението за прехвърляне)

15

2017/C 382/18

Дело C-111/16: Решение на Съда (трети състав) от 13 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Udine — Италия) — Наказателно производство срещу Giorgio Fidenato, Leandro Taboga, Luciano Taboga (Преюдициално запитване — Земеделие — Генетично модифицирани храни и фуражи — Спешни мерки — Национална мярка, целяща забрана за отглеждане на генетично модифицирана царевица тип MON 810 — Запазване или продължаване на мярката — Регламент (ЕО) № 1829/2003 — Член 34 — Регламент (ЕО) № 178/2002 — Членове 53 и 54 — Условия за прилагане — Принцип на предпазните мерки)

16

2017/C 382/19

Дело C-132/16: Решение на Съда (първи състав) от 14 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Върховен административен съд — България) — Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ — София/„Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс“ ЕООД (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Обща система на данъка върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Член 26, параграф 1, буква б) и членове 168 и 176 — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Услуги за изграждане или подобряване на обект, собственост на трето лице — Използване на услугите от третото лице и от данъчнозадълженото лице — Безвъзмездна доставка на услугата в полза на третото лице — Осчетоводяване на разходите за извършените услуги като част от общите разходи на данъчнозадълженото лице — Установяване на наличието на пряка и непосредствена връзка с икономическата дейност на данъчнозадълженото лице)

17

2017/C 382/20

Съединени дела C-168/16 и C-169/16: Решение на Съда (втори състав) от 14 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Cour du travail de Mons — Белгия) — Sandra Nogueira и др./Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Miguel José Moreno Osacar/Ryanair Designated Activity Company, предишно Ryanair Ltd (C-169/16) (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Съдебна компетентност — Компетентност при индивидуални трудови договори — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Член 19, точка 2, буква а) — Понятие „мястото, където [работникът или служителят] обичайно осъществява дейността си“ — Сектор на въздушния превоз — Летателен персонал — Регламент (ЕИО) № 3922/91 — Понятие „основна база“)

17

2017/C 382/21

Дело C-177/16: Решение на Съда (втори състав) от 14 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Augstākā tiesa — Латвия) — Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra — Latvijas Autoru apvienība/Konkurences padome (Преюдициално запитване — Конкуренция — Член 102 ДФЕС — Злоупотреба с господстващо положение — Понятие за несправедливи цени — Такси, събирани от организация за колективно управление на авторски права — Сравнение с прилаганите в други държави членки тарифи — Избор на референтни държави — Критерии за преценка на цените — Изчисляване на глобата)

18

2017/C 382/22

Дело C-183/16 P: Решение на Съда (първи състав) от 20 септември 2017 г. — Tilly-Sabco SAS/Европейска комисия, Doux SA (Обжалване — Селско стопанство — Птиче месо — Замразени пилета — Възстановявания при износ — Регламент за изпълнение (ЕС) № 689/2013 за определяне на възстановяването на нула евро — Законосъобразност — Регламент (ЕО) № 1234/2007 — Членове 162 и 164 — Предмет и характер на възстановяванията — Критерии за определяне на размерите им — Компетентност на генералния директор на генерална дирекция (ГД) „Земеделие и развитие на селските райони“ да подпише обжалвания регламент — Злоупотреба с власт — „Комитология“ — Регламент (ЕС) № 182/2011 — Член 3, параграф 3 — Консултация с Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари — Предоставяне на проекта на регламент за изпълнение по време на срещата на този комитет — Спазване на сроковете — Съществено процесуално нарушение — Отмяна със запазване на правните последици)

19

2017/C 382/23

Дело C-184/16: Решение на Съда (първи състав) от 14 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis — Гърция) — Ovidiu-Mihaita Petrea/Ypourgou Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis (Преюдициално запитване — Директива 2004/38/ЕО — Директива 2008/115/ЕО — Право на свободно движение и на свободно пребиваване на територията на държавите членки — Пребиваване на гражданин на държава членка на територията на друга държава членка въпреки наличието на забрана на достъп до територията на тази държава — Законосъобразност на решение за отмяна на удостоверение за регистрация и на второ решение за експулсиране — Възможност за позоваване на незаконосъобразността на предходно решение чрез възражение — Задължение за превод)

20

2017/C 382/24

Дело C-186/16: Решение на Съда (втори състав) от 20 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Oradea — Румъния) — Ruxandra Paula Andriciuc и др./Banca Românească SA (Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Директива 93/13/ЕИО — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Член 3, параграф 1 и член4, параграф 2 — Преценка на неравноправния характер на договорните клаузи — Договор за кредит, сключен в чуждестранна валута — Курсов риск изцяло в тежест на потребителя — Значителна неравнопоставеност между правата и задълженията на страните, произтичащи от договора — Момент, в който трябва да се прецени наличието на неравнопоставеност — Обхват на понятието за клаузи, „изразени на ясен и разбираем език“ — Степен на подробност на информацията, която банката трябва да предостави)

21

2017/C 382/25

Съединени дела C-215/16, C-216/16, C-220/16 и C-221/16: Решение на Съда (първи състав) от 20 септември 2017 г. (преюдициални запитвания от Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Испания) — Elecdey Carcelen SA (C-215/16), Energías Eólicas de Cuenca SA (C-216/16), Iberenova Promociones SAU (C-220/16), Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C-221/16)/Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Преюдициално запитване — Околна среда — Вятърна енергия — Директива 2009/28/ЕО — Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници — Член 2, втора алинея, буква к) — Схема за помощ — Член 13, параграф 1, втора алинея, буква д) — Административни такси — Директива 2008/118/ЕО — Общ режим на облагане с акциз — Член 1, параграф 2 — Допълнителни косвени данъци със специално предназначение — Директива 2003/96/ЕО — Данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията — Член 4 — Минимални нива на облагане на енергията — Такса върху вятърните генератори, предназначени за производството на електроенергия)

22

2017/C 382/26

Дело C-223/16: Решение на Съда (първи състав) от 14 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Casertana Costruzioni Srl/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise, Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo — A.R.Ca.Di.S. (Преюдициално запитване — Директива 2004/18/ЕО — Член 47, параграф 2 и член 48, параграф 3 — Оферент, който използва капацитета на други субекти, за да отговори на изискванията на възлагащия орган — Загуба на необходимия капацитет от тези субекти — Национална правна уредба, която предвижда автоматично изключване на оферента от процедурата и възлагане на поръчката на друг оферент)

23

2017/C 382/27

Дело C-300/16 P: Решение на Съда (първи състав) от 20 септември 2017 г. — Европейска комисия/Frucona Košice a.s. (Обжалване — Държавни помощи — Понятието „помощ“ — Понятието „икономическо предимство“ — Критерий за частния кредитор — Условия за приложимост — Прилагане — Задължение на Европейската комисия да извърши разследване)

24

2017/C 382/28

Дело C-350/16 P: Решение на Съда (пети състав) от 13 септември 2017 г. — Salvatore Aniello Pappalardo и др./Европейска комисия (Обжалване — Обща политика в областта на рибарството — Извъндоговорна отговорност на Европейския съюз — Искане за обезщетение — Регламент (ЕО) № 530/2008 — Спешни мерки, приемани от Европейската комисия — Достатъчно съществено нарушение на правна норма — Възможност да се изтъкне това нарушение — Принцип на недопускане на дискриминация — Сила на пресъдено нещо)

24

2017/C 382/29

Дело C-503/16: Решение на Съда (шести състав) от 14 септември 2017 г. (преюдициално запитване от Tribunal da Relação de Évora — Португалия) — Luís Isidro Delgado Mendes/Crédito Agrícola Seguros — Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA (Преюдициално запитване — Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства — Директиви 72/166/ЕИО, 84/5/ЕИО, 90/232/ЕИО и 2009/103/ЕО — Кражба на превозно средство — Пътнотранспортно произшествие — Телесно увреждане и имуществени вреди, претърпени от застрахованото лице, собственик на превозното средство, като пешеходец — Гражданска отговорност — Обезщетение — Покриване от задължителната застраховка — Клаузи за изключение — Национална правна уредба, изключваща обезщетяване от застраховката на застрахованото лице, собственик на превозното средство — Съвместимост с тези директиви — Понятие „трето пострадало лице)

25

2017/C 382/30

Дело C-158/17 P: Жалба, подадена на 29 март 2017 г. от Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG срещу решението на Общия съд (втори състав), постановено на 25 януари 2017 г. по дело T-187/16 — Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

26

2017/C 382/31

Дело C-188/17 P: Жалба, подадена на 12 април 2017 година от Славчо Асенов Тодоров срещу определение на Общия съд (девети състав), постановено на 14 март 2017 година по дело T-839/16, Тодоров срещу Съд на Европейския съюз

26

2017/C 382/32

Дело C-245/17: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Испания), постъпило на 11 май 2017 г. — Pedro Viejobueno Ibáñez и Emilia de la Vara González/Consejería de Educación de Castilla-La Mancha

26

2017/C 382/33

Дело C-321/17: Преюдициално запитване от Tribunal du travail de Nivelles (Белгия), постъпило на 29 май 2017 г. — /Partena, Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants ASBL, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres) OJ ( *1 )

27

2017/C 382/34

Дело C-437/17: Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 19 юли 2017 г. — Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH/EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH

28

2017/C 382/35

Дело C-448/17: Преюдициално запитване от Krajský súd v Prešove (Словашка република), постъпило на 25 юли 2017 г. — EOS KSI Slovensko s.r.o./Ján Danko, Margita Jalčová.

28

2017/C 382/36

Дело C-469/17: Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 4 август 2017 г. — Funke Medien NRW GmbH/Федерална република Германия

30

2017/C 382/37

Дело C-473/17: Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 2 август 2017 г. — Repsol Butano S.A./Administración del Estado

31

2017/C 382/38

Дело C-474/17: Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 8 август 2017 г. — Федерална република Германия/Sociedad de Transportes SA

31

2017/C 382/39

Дело C-480/17: Преюдициално запитване от Finanzgericht Köln (Германия), постъпило на 9 август 2017 г. — Frank Montag/Finanzamt Köln-Mitte

32

2017/C 382/40

Дело C-513/17: Преюдициално запитване от Amtsgericht Köln (Германия), постъпило на 22 август 2017 г. — Административнонаказателното производство срещу Josef Baumgartner

33

2017/C 382/41

Дело C-521/17: Преюдициално запитване от Tallinna Ringkonnakohus (Естония), постъпило на 1 септември 2017 г. — c.v. SNB-REACT и др./Deepak Mehta

34

2017/C 382/42

Дело C-564/17: Иск, предявен на 25 септември 2017 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия

34

2017/C 382/43

Дело C-574/17 P: Жалба, подадена на 28 септември 2017 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 19 юли 2017 г. по дело T-752/14, Combaro SA/Европейска комисия

35

 

Общ съд

2017/C 382/44

Дело T-138/15: Решение на Общия съд от 28 септември 2017 г. — Aanbestedingskalender и др./Комисия (Държавни помощи — Мерки за финансиране от нидерландските органи на създаването и въвеждането на платформата TenderNed относно електронното възлагане на обществени поръчки — Решение, установяващо липса на държавна помощ — Нестопански услуги от общ интерес)

37

2017/C 382/45

Дело T-411/15: Решение на Общия съд от 4 октомври 2017 г. — Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO — Gap (ITM) (GAPPOL) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „GAPPOL“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „GAP“ — Насрещна жалба — Относителни основания за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001] — Репутация — Неоснователно извлечена полза от отличителния характер или от репутацията — Член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001) — Задължение за мотивиране — Член 75 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 94 от Регламент 2017/1001)

38

2017/C 382/46

Дело T-695/15: Решение на Общия съд от 3 октомври 2017 г. — BMB/EUIPO — Ferrero (Съд за захарни изделия) (Право на промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, изобразяващ съд за захарни изделия — По-ранна триизмерна международна марка — Форма на стандартен съд, който може да бъде напълнен със захарни изделия — Вероятност от объркване — Приложение на националното право — Член 25, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 6/2002 — Член 62 и член 63, параграф 1 от Регламент № 6/2002)

39

2017/C 382/47

Дело T-765/15: Решение на Общия съд от 27 септември 2017 г. — BelTechExport/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки по отношение на Беларус — Замразяване на средства — Спиране на прилагането на мерките — Задължение за мотивиране — Право на защита — Право на изслушване — Грешка в преценката)

39

2017/C 382/48

Дело T-206/16: Решение на Общия съд от 28 септември 2017 г. — Bodegas Verdúguez/EUIPO (TRES TOROS 3) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „TRES TOROS 3“ — Абсолютно основание за отказ — Марка вино, съдържаща географски указания — Член 7, параграф 1, буква й) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

40

2017/C 382/49

Дело T-453/16: Решение на Общия съд от 3 октомври 2017 г. — Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1/EUIPO — 520 Barcode Hellas (520Barcode Hellas) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „520Barcode Hellas“ — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1001] — Определяне на естеството на знака, противопоставен в производството по възражение — Друг по-ранен знак „520“ — Идентифициране на стоките и услугите, на които се основава възражението)

41

2017/C 382/50

Съединени дела Т-495/16 RENV I и T-495/16 RENV II: Решение на Общия съд от 28 септември 2017 г. — Христов/Комисия и EMA (Публична служба — Назначаване — Длъжност изпълнителен директор на регулаторна агенция — EMA — Процедура по подбор и назначаване — Състав на комисията по предварителен подбор — Безпристрастност — Критерии за оценяване — Назначаване на друг кандидат — Сила на пресъдено нещо)

42

2017/C 382/51

Дело T-562/16: Решение на Общия съд от 26 септември 2017 г. — Hanschmann/Европол (Публична служба — Европол — Неподновяване на договор — Отказ да бъде сключен безсрочен договор — Обезщетение — Отмяна от Съда на публичната служба — Изпълнение на решенията по дела F-27/09 и F-104/12)

42

2017/C 382/52

Дело T-563/16: Решение на Общия съд от 26 септември 2017 г. — Knöll/Европол (Публична служба — Европол — Неподновяване на договор — Отказ да бъде сключен безсрочен договор — Обезщетение — Отмяна от Съда на публичната служба — Изпълнение на решенията по дела F-44/09 и F-105/12)

43

2017/C 382/53

Дело T-717/16: Решение на Общия съд от 26 септември 2017 г. — Waldhausen/EUIPO (Изображение на силуета на конска глава) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща силует на конска глава — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (EО) № 207/2009)

44

2017/C 382/54

Дело T-755/16: Решение на Общия съд от 26 септември 2017 г. — La Rocca/EUIPO (Take your time Pay After) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „Take your time Pay After“ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Задължение за мотивиране — Член 75, първо изречение от Регламент № 207/2009)

44

2017/C 382/55

Дело T-779/16: Решение на Общия съд от 28 септември 2017 г. — Rühland/EUIPO — 8 seasons design (Лампа в звездообразна форма) (Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, изобразяващ лампа в звездообразна форма — По-ранен промишлен дизайн на Общността — Основание за недействителност — Оригиналност — Различно цялостно впечатление — Член 6 и член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002)

45

2017/C 382/56

Дело T-153/17: Жалба, подадена на 30 септември 2017 г. — FV/Съвет

45

2017/C 382/57

Дело T-521/17: Жалба, подадена на 6 август 2017 г. — Hernández Díaz/ЕСП

46

2017/C 382/58

Дело T-554/17: Жалба, подадена на 16 август 2017 г. — Gonzalez Calvet/ЕСП

47

2017/C 382/59

Дело T-575/17: Жалба, подадена на 17 август 2017 г. — Algebris (UK) и др./ЕСП

47

2017/C 382/60

Дело T-600/17: Жалба, подадена на 4 септември 2017 г. — Remolcadores Nosa Terra и др./Комисия и ЕСП

48

2017/C 382/61

Дело T-609/17: Жалба, подадена на 6 септември 2017 г. — Франция/Комисия

49

2017/C 382/62

Дело T-615/17: Жалба, подадена на 8 септември 2017 г. — Ardigo и UO/Комисия

50

2017/C 382/63

Дело T-631/17: Жалба, подадена на 19 септември 2017 г. — Hola/Комисия и ЕСП

50

2017/C 382/64

Дело T-632/17: Жалба, подадена на 15 септември 2017 г. — Erdősi Galcsikné/Комисия

51

2017/C 382/65

Дело T-633/17: Жалба, подадена на 15 септември 2017 г. — Sárossy/Комисия

52

2017/C 382/66

Дело T-634/17: Жалба, подадена на 15 септември 2017 г. — Pint/Комисия

53

2017/C 382/67

Дело T-636/17: Жалба, подадена на 15 септември 2017 г. — PlasticsEurope/ECHA

54

2017/C 382/68

Дело T-637/17: Жалба, подадена на 20 септември 2017 г. — Policlínico Centro Médico de Seguros y Medicina Asturiana/Комисия и ЕСП

55

2017/C 382/69

Дело T-638/17: Жалба, подадена на 21 септември 2017 г. — Helibética/Комисия и ЕСП

56

2017/C 382/70

Дело T-641/17: Иск, предявен на 20 септември 2017 г. — Ferri/ЕЦБ

57

2017/C 382/71

Дело T-652/17: Жалба, подадена на 26 септември 2017 г. — Eddy’s Snack Company/EUIPO — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy’s Snackcompany)

57

2017/C 382/72

Дело T-668/17: Жалба, подадена на 27 септември 2017 г. — Maico Holding/EUIPO — Eico (Eico)

58

2017/C 382/73

Дело T-673/17: Жалба, подадена на 26 септември 2017 г. — Port autonome du Centre et de l’Ouest и др./Комисия

59

2017/C 382/74

Дело T-674/17: Жалба, подадена на 26 септември 2017 г. — Le Port de Bruxelles и Région de Bruxelles-Capitale/Комисия

60

2017/C 382/75

Дело T-393/16: Определение на Общия съд от 13 септември 2017 г. — Omnicom International Holdings/EUIPO — eBay (dA/tA/bA/y)

61

2017/C 382/76

Дело T-394/16: Определение на Общия съд от 13 септември 2017 г. — Omnicom International Holdings/EUIPO — eBay (DATABAY)

61


 


BG

 

Част от информацията в това издание не може да бъде разкривана поради причини, свързани със защитата на личните данни. Затова публикуваме нова автентична версия.

Top