Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:345:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 345, 13 октомври 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 345

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
13 октомври 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Европейски икономически и социален комитет

 

527-а пленарна сесия на ЕИСК, 5 и 6 юли 2017 г.

2017/C 345/01

Резолюция относно „Принос на Европейския икономически и социален комитет към работната програма на Комисията за 2018 г.“

1

2017/C 345/02

Резолюция на Европейския икономически и социален комитет относно „Бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа и извън нея“

11

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

527-а пленарна сесия на ЕИСК, 5 и 6 юли 2017 г.

2017/C 345/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Повишаване на ефективността на политиките на ЕС за МСП“ (становище по собствена инициатива)

15

2017/C 345/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Индустрията на фалшифицираните и пиратските стоки“ (становище по собствена инициатива)

25

2017/C 345/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Индустриални промени в сектора за производство на захар от цвекло в ЕС“ (становище по собствена инициатива)

32

2017/C 345/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „От Декларацията от Корк 2.0 към конкретни действия“ (становище по собствена инициатива)

37

2017/C 345/07

Становище на Европейски икономически и социален комитет относно „Прилагане на правилата относно държавната помощ с цел компенсация за извършването на услуги от общ икономически интерес (Решение 2012/21/ЕС и рамка на ЕС)“ (становище по собствена инициатива)

45

2017/C 345/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Последствия от цифровизацията и роботизацията на транспорта за изготвянето на политики в ЕС“ (становище по собствена инициатива)

52

2017/C 345/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Външното измерение на социалната икономика“ (становище по собствена инициатива)

58


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

527-а пленарна сесия на ЕИСК, 5 и 6 юли 2017 г.

2017/C 345/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/40/ЕС по отношение на периода за приемане на делегирани актове“[COM(2017) 136 final — 2017/0060(COD)]

67

2017/C 345/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар“[COM(2017) 142 final — 2017/0063 (COD)]

70

2017/C 345/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, защитени с авторско право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали“[COM(2016) 595 final — 2016/0279 (COD)]

76

2017/C 345/13

Становище на Европейски икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност“(COM(2016) 755 final — 2016/0371 (CNS) върху „Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки“(COM(2016) 757 final — 2016/0370 (CNS) и върху „Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност за книги, вестници и периодични издания“(COM(2016) 758 final — 2016/0374 (CNS)

79

2017/C 345/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004“. (COM(2016) 815 final — 2016/0397 (COD)  ( 1 )

85

2017/C 345/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, Следващи стъпки към устойчиво европейско бъдеще — Европейски действия за устойчивост“(COM(2016) 739 final)

91

2017/C 345/16

Становище на Европейски икономически и социален комитет относно „Съобщение на Европейската комисия — Работен план за екопроектирането за периода 2016—2019 г.“(COM(2016) 773 final)

97

2017/C 345/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Европейската комисия до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Ролята на производството на енергия от отпадъци за кръговата икономика“[COM(2017) 34 final]

102

2017/C 345/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване“(COM(2017) 38 — final; 2017/0013 COD)

110

2017/C 345/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда: общи предизвикателства и начини за обединяване на усилията с цел постигане на по-добри резултати“[COM(2017) 63 final]

114

2017/C 345/20

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Енергийни цени и разходи в Европа“[COM(2016) 769 final]

120

2017/C 345/21

Становище на Европейски икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността“(COM(2016) 818 final — 2016/0411(COD)

126

2017/C 345/22

Становище на Европейски икономически и социален комитет относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — „Изграждане на основана на данни европейска икономика“[COM(2017) 9 final]

130

2017/C 345/23

Становище на Европейски икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения)“(COM(2017) 10 final — 2017/0003 (COD)

138


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП и за Швейцария.

BG

 

Top