Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:309:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 309, 18 септември 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 309

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
18 септември 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2017/C 309/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2017/C 309/02

Дело C-599/14 P: Решение на Съда (голям състав) от 26 юли 2017 г. — Съвет на Европейския съюз/Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), Кралство Нидерландия, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Европейска комисия (Обжалване — Обща външна политика и политика на сигурност — Борба с тероризма — Ограничителни мерки, насочени срещу някои лица и образувания — Замразяване на средства — Обща позиция 2001/931/ОВППС — Член 1, параграфи 4 и 6 — Регламент (ЕО) № 2580/2001 — Член 2, параграф 3 — Оставяне на организация в списъка на лицата, групите и образуванията, участващи в терористични действия — Условия — Факти, на които се основават решенията за замразяване на средства — Решение на компетентен орган — Задължение за мотивиране)

2

2017/C 309/03

Становище 1/15: Становище на Съда (голям състав) от 26 юли 2017 — Европейски парламент (Становище, постановено на основание член 218, параграф 11 ДФЕС — Проектоспоразумение между Канада и Европейския съюз — Предаване на резервационни данни на пътниците във въздушния транспорт от Съюза към Канада — Подходящи правни основания — Член 16, параграф 2, член 82, параграф 1, втора алинея, буква г) и член 87, параграф 2, буква a) ДФЕС — Съвместимост с членове 7 и 8, както и с член 52, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз)

3

2017/C 309/04

Дело C-79/15 P: Решение на Съда (голям състав) от 26 юли 2017 г. — Съвет на Европейския съюз/Hamas, Европейска комисия (Обжалване — Обща външна политика и политика на сигурност — Борба с тероризма — Ограничителни мерки, насочени срещу някои лица и образувания — Замразяване на средства — Обща позиция 2001/931/ОВППС — Член 1, параграфи 4 и 6 — Регламент (ЕО) № 2580/2001 — Член 2, параграф 3 — Оставяне на организация в списъка на лицата, групите и образуванията, участващи в терористични действия — Условия — Факти, на които се основават решенията за замразяване на средства — Решение на компетентен орган — Задължение за мотивиране)

4

2017/C 309/05

Дело C-517/15 P: Решение на Съда (шести състав) от 26 юли 2017 г. — AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Членове 101 и 102 ДФЕС — Регламент (ЕО) № 1/2003 — Член 30 — Решение на Европейската комисия за установяване на незаконен картел на европейския пазар на автомобилно стъкло — Публикуване на неповерителен вариант на това решение — Отхвърляне на искане за поверително третиране на някои сведения — Мандат на служителя по изслушването — Решение 2011/695/ЕС — Член 8 — Поверителност — Информация, получена от молба за освобождаване от глоби и намаляване на техния размер — Оправдани правни очаквания — Равно третиране)

5

2017/C 309/06

Дело C-560/15: Решение на Съда (четвърти състав) от 26 юли 2017 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Europa Way Srl, Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze (Преюдициално запитване — Eлектронни съобщителни мрежи и услуги — Далекосъобщителни услуги — Директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/77/ЕО — Предоставяне на права за използване на радиочестоти за наземно цифрово излъчване на радио и телевизия — Отмяна на текуща безвъзмездна конкурсна процедура („конкурс за красота“) и заместване на тази процедура с тръжна процедура — Намеса на националния законодател — Независимост на националните регулаторни органи — Предварителна консултация — Критерии за възлагане — Оправдани правни очаквания)

5

2017/C 309/07

Дело C-670/15: Решение на Съда (пети състав) от 26 юли 2017 г. (преюдициално запитване от Bundesarbeitsgericht — Германия) — производство, образувано по инициатива на Jan Šalplachta (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Достъп до правосъдие при дела с презграничeн елемент — Директива 2003/8/ЕО — Минимални общностни правила относно правната помощ, предоставяна по подобни дела — Приложно поле — Уредба в дадена държавата членка, предвиждаща, че не подлежат на възстановяване разноските за писмен превод на свързаните документи, необходими за разглеждането на дадена молба за правна помощ)

6

2017/C 309/08

Дело C-696/15 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 26 юли 2017 г. — Чешка република/Европейска комисия (Обжалване — Транспорт — Директива 2010/40/ЕС — Внедряване на интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт — Член 7 — Делегиране на правомощия на Европейската комисия — Граници — Делегиран регламент (ЕС) № 885/2013 — Предоставяне на информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства — Делегиран регламент (ЕС) № 886/2013 — Данни и процедури за предоставяне на минимална универсална информация за движението, свързана с безопасността на движението по пътищата, която е безплатна за потребителите — Член 290 ДФЕС — Изрично определяне на целите, съдържанието, обхвата и продължителността на делегирането на правомощия — Съществен елемент на съответната област — Създаване на контролен орган)

7

2017/C 309/09

Дело C-80/16: Решение на Съда (първи състав) от 26 юли 2017 г. (преюдициално запитване от Tribunal administratif de Montreuil — Франция) — ArcelorMittal Atlantique et Lorraine/Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (Преюдициално запитване — Околна среда — Директива 2003/87/ЕО — Член 10а, параграф 1 — Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в Европейския съюз — Разпределяне на безплатни квоти — Решение 2011/278/ЕС — Валидност — Принцип на добра администрация — Определяне на продуктовия показател за течни черни метали — Позоваване на данни от BREF за производството на желязо и стомана и на насоките за определяне на показателите за течни черни метали — Понятие „сходни продукти“ — Референтни инсталации — Задължение за мотивиране)

7

2017/C 309/10

Дело C-84/16 P: Решение на Съда (пети състав) от 26 юли 2017 г. — Continental Reifen Deutschland GmbH/Compagnie générale des établissements Michelin, Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 8, параграф 1, буква б) — Фигуративна марка, съдържаща словния елемент „XKING“ — Възражение на притежателя на националните марки и на международната регистрация, съдържащи словния елемент „X“ — Отхвърляне на възражението от апелативния състав — Вероятност от объркване — Изопачаване на доказателства)

8

2017/C 309/11

Дело C-112/16: Решение на Съда (четвърти състав) от 26 юли 2017 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti (Преюдициално запитване — Електронни съобщения — Далекосъобщителни услуги — Директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО и 2002/77/ЕО — Равно третиране — Установяване на броя на цифровите радиочестоти, които следва да се разпределят на всеки оператор, който вече е притежател на аналогови радиочестоти — Отчитане на незаконно използваните аналогови радиочестоти — Съответствие между броя на притежаваните аналогови радиочестоти и броя на получените цифрови радиочестоти)

9

2017/C 309/12

Дело C-175/16: Решение на Съда (четвърти състав) от 26 юли 2017 г. (преюдициално запитване от Korkein oikeus — Финландия) — Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik/SOS-Lapsikylä ry (Преюдициално запитване — Директива 2003/88/ЕО — Член 17 — Защита на безопасността и здравето на работниците — Организация на работното време — Допълнителни възнаграждения — Сдружение за закрила на децата — „Родители в Детски селища“ — Временно отсъствие на лицата, изпълняващи функциите на родители — Работнички, наети да заместват лицата, изпълняващи функциите на родители — Понятие)

10

2017/C 309/13

Дело C-182/16 P: Решение на Съда (шести състав) от 26 юли 2017 г. — Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Salumificio Fratelli Beretta SpA (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Фигуративна марка със словния елемент „STICK MiniMINI Beretta“ — Възражение на притежателя на словната марка на Европейския съюз „Mini Wini“ — Отхвърляне на възражението от апелативния състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 8, параграф 1, буква б) — Вероятност от объркване — Степен на внимание на съответните потребители — Самостоятелно отличително положение — Доминиращ характер — Критерии за преценка на визуалното сходство — Задължение за мотивиране)

10

2017/C 309/14

Съединени дела C-196/16 и C-197/16: Решение на Съда (първи състав) от 26 юли 2017 г. (преюдициални запитвания от Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Италия) — Comune di Corridonia (C-196/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16) и др./Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 — Ambiente (Преюдициално запитване — Околна среда — Директива 85/337/ЕИО — Директива 2011/92/ЕС — Възможност за последваща оценка на въздействието върху околната среда на пусната в експлоатация инсталация за производство на енергия от биогаз с оглед на предоставянето на ново разрешение)

11

2017/C 309/15

Дело C-225/16: Решение на Съда (втори състав) от 26 юли 2017 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Наказателно производство срещу Mossa Ouhrami (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни — Директива 2008/115/ЕО — Член 11, параграф 2 — Решение за забрана за влизане, което е прието преди влизане в сила на тази директива и се отнася за срок, по-дълъг от предвидения в същата директива — Начален момент на срока на действие на забраната за влизане)

12

2017/C 309/16

Дело C-348/16: Решение на Съда (втори състав) от 26 юли 2017 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Milano — Италия) — Moussa Sacko/Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano (Преюдициално запитване — Политика относно убежището — Директива 2013/32/ЕС — Членове 12, 14, 31 и 46 — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 47 — Право на ефективна съдебна защита — Жалба срещу решение за отказ на молба за международна закрила — Възможност за съда да се произнесе без изслушване на кандидата)

12

2017/C 309/17

Дело C-386/16: Решение на Съда (девети състав) от 26 юли 2017 г. (преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Литва) — „Toridas“ UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 138, параграф 1 — Квалифициране на сделка като вътреобщностна доставка — Освобождаване на вътреобщностните доставки на стоки — Намерение на купувача да препродаде закупените стоки на данъчнозадължено лице в друга държава членка преди изнасянето им от територията на първата държава членка — Евентуално значение на обработката на част от стоките преди изпращането им)

13

2017/C 309/18

Дело C-471/16 P: Решение на Съда (шести състав) от 26 юли 2017 г. — Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Meissen Keramik GmbH (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за регистрация на фигуративна марка, съдържаща словния елемент „meissen“ — Отхвърляне на възражението — Представени за първи път доказателства — Изопачаване — Реално използване на по-ранните марки — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 7, параграф 3 — Член 8, параграф 5 — Връзка между сравняваните марки)

14

2017/C 309/19

Дело C-490/16: Решение на Съда (голям състав) от 26 юли 2017 г. (преюдициално запитване от Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Словения) — A.S./Република Словения (Преюдициално запитване — Регламент (ЕС) № 604/2013 — Определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава — Приток на изключително голям брой граждани на трети държави, желаещи да получат международна закрила — Организиране от властите на една държава членка на пресичането на границата с оглед транзитно преминаване към друга държава членка — Разрешено влизане като изключение заради хуманитарни причини — Член 13 — Незаконно пресичане на външна граница — Дванадесетмесечен срок, считано от пресичането на границата — Член 27 — Способ за защита — Обхват на съдебния контрол — Член 29 — Шестмесечен срок за извършване на прехвърлянето — Броене на сроковете — Подаване на жалба — Суспензивно действие)

14

2017/C 309/20

Дело C-519/16: Решение на Съда (девети състав) от 26 юли 2017 г. (преюдициално запитване от Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra — Португалия) — Superfoz — Supermercados Lda/Fazenda Pública (Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Регламент (ЕО) № 882/2004 — Официален контрол върху фуражите и храните — Финансиране на официалния контрол — Членове 26 и 27 — Общо данъчно облагане — Такси или налози — Такса върху обектите за търговия с храни)

15

2017/C 309/21

Дело C-646/16: Решение на Съда (голям състав) от 26 юли 2017 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Австрия) — производство по дело, образувано по инициатива на Khadija Jafari, Zainab Jafari (Преюдициално запитване — Регламент (ЕС) № 604/2013 — Определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава — Приток на изключително голям брой граждани на трети държави, желаещи да получат международна закрила — Организиране от властите на една държава членка на пресичането на границата с оглед транзитно преминаване към друга държава членка — Разрешено влизане като изключение заради хуманитарни причини — Член 2, буква м) — Понятие „виза“ — Член 12 — Издаване на виза — Член 13 — Незаконно пресичане на външна граница)

16

2017/C 309/22

Дело C-670/16: Решение на Съда (голям състав) от 26 юли 2017 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Minden — Германия) — Tsegezab Mengesteab/Bundesrepublik Deutschland (Преюдициално запитване — Регламент (ЕС) № 604/2013 — Определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава — Член 20 — Започване на процедурата за определяне — Подаване на молба за международна закрила — Изготвен от властите доклад, получен от компетентните органи — Член 21, параграф 1 — Срокове за отправянето на искане за поемане на отговорност — Преминаване на компетентността към друга държава членка — Член 27 — Способ за защита — Обхват на съдебния контрол)

17

2017/C 309/23

Дело C-262/17: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Италия), постъпило на 10 май 2017 г. — Solvay Chimica Italia SpA и др./Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

17

2017/C 309/24

Дело C-263/17: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Италия), постъпило на 10 май 2017 г. — Whirlpool Europe Srl и др./Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

18

2017/C 309/25

Дело C-273/17: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Италия), постъпило на 10 май 2017 г. — Sol Gas Primari Srl/Autorità per l'energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

19

2017/C 309/26

Дело C-297/17: Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 23 май 2017 г. — Bashar Ibrahim/Федерална република Германия

20

2017/C 309/27

Дело C-299/17: Преюдициално запитване от Landgerichts Berlin (Германия), постъпило на 23 май 2017 г. — VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH/Google Inc.

21

2017/C 309/28

Дело C-312/17: Преюдициално запитване от Landesarbeitsgericht Hamm (Германия), постъпило на 29 май 2017 г. — Surjit Singh Bedi/Федерална република Германия, Федерална република Германия като процесуален субституент на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

22

2017/C 309/29

Дело C-318/17: Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 30 май 2017 г. — Mahmud Ibrahim и др./Bundesrepublik Deutschland

23

2017/C 309/30

Дело C-319/17: Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 30 май 2017 г. — Nisreen Sharqawi и др./Федерална република Германия

24

2017/C 309/31

Дело C-328/17: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Италия), постъпило на 31 май 2017 г. — Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA и др./Atpl Liguria — Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

25

2017/C 309/32

Дело C-331/17: Преюдициално запитване от Corte d’appello di Roma (Италия), постъпило на 1 юни 2017 г. — Martina Sciotto/Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

26

2017/C 309/33

Дело C-342/17: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Италия), постъпило на 8 юни 2017 г. — Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia/Comune di Padova

26

2017/C 309/34

Дело C-368/17: Преюдициално запитване от Amtsgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 16 юни 2017 г. — Hüsken и др./Lufthansa CityLine GmbH

27

2017/C 309/35

Дело C-374/17: Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 21 юни 2017 г. — Finanzamt B/A-Brauerei

27

2017/C 309/36

Дело C-389/17: Преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Литва), постъпило на 29 юни 2017 г. — Uždaroji akcinė bendrovė „EVP International“/Lietuvos bankas

28

2017/C 309/37

Дело C-400/17: Преюдициално запитване от Tribunalul Dolj (Румъния), постъпило на 30 юни 2017 г. — Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghiţă, Vasilica Gheorghiţă/SC Bancpost SA, SC Bancpost SA — клон Долж

28

2017/C 309/38

Дело C-402/17 P: Жалба, подадена на 4 юли 2017 г. от JYSK sp. z o.o. срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 4 май 2017 г. по дело T-403/15, JYSK sp. z o.o./Европейска комисия

29

2017/C 309/39

Дело C-413/17: Преюдициално запитване от Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Литва), постъпило на 10 юли 2017 г. — UAB „Roche Lietuva“/VšĮ Kauno Dainavos poliklinika

29

2017/C 309/40

Дело C-431/17: Преюдициално запитване от Symvoulio tis Epikrateias (Гърция), постъпило на 17 юли 2017 г. — Monachos Eirinaios (брат Ireneos), преди това г-н Antonios Iakumakis/Dikigorikos Syllogos Athinon

30

2017/C 309/41

Дело C-443/17: Преюдициално запитване от High Court of Justice (Chancery Division) (Обединено кралство), постъпило на 24 юли 2017 г. — Abraxis Bioscience LLC/Comptroller General of Patents

30

2017/C 309/42

Дело C-458/17 P: Жалба, подадена на 31 юли 2017 г. от Rami Makhlouf срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 18 май 2017 г. по дело T-410/16, Rami Makhlouf/Съвет на Европейския съюз

31

 

Общ съд

2017/C 309/43

Дело T-371/17 R: Определение на председателя на Общия съд от 12 юли 2017 г. — Qualcomm и Qualcomm Europe/Комисия (Обезпечително производство — Конкуренция — Антитръстови правила — Регламент (ЕО) №o1/2003 — Член 18, параграф 3 — Решение за изискване на информация — Молба за допускане на обезпечение — Липса на неотложност)

33

2017/C 309/44

Дело T-429/17: Жалба, подадена на 11 юли 2017 г. — Laboratoires Majorelle/EUIPO — Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE)

33

2017/C 309/45

Дело T-438/17: Жалба, подадена на 17 юли 2017 г. — The Scotch Whisky Association/EUIPO — José Estévez (JOHN COR)

34

2017/C 309/46

Дело T-456/17: Жалба, подадена на 21 юли 2017 г. — Lupu/EUIPO — Dzhihangir („Djili soy original DS“)

35

2017/C 309/47

Дело T-459/17: Жалба, подадена на 21 юли 2017 г. — Fifth Avenue Entertainment/EUIPO — Commodore Entertainment Corporation (THE COMMODORES)

36

2017/C 309/48

Дело T-464/17: Жалба, подадена на 26 юли 2017 г. — TP/Комисия

36

2017/C 309/49

Дело T-465/17: Жалба, подадена на 26 юли 2017 г. — VKR Holding/EUIPO (VELUX)

37

2017/C 309/50

Дело T-469/17: Жалба, подадена на 28 юли 2017 г. — The Scotch Whisky Association/EUIPO — José Estévez (JOHN COR)

38

2017/C 309/51

Дело T-470/17: Жалба, подадена на 26 юли 2017 г. — Sensotek/EUIPO — Senso Tecnologie (sensotek)

38

2017/C 309/52

Дело T-471/17: Жалба, подадена на 28 юли 2017 г. — Edison/EUIPO (EDISON)

39

2017/C 309/53

Дело T-488/17: Жалба, подадена на 3 август 2017 г. — Ghost — Corporate Management/EUIPO (Dry Zone)

40

2017/C 309/54

Дело T-489/17: Жалба, подадена на 2 август 2017 г. — Windspiel Manufaktur/EUIPO (Изображение на запушалка на бутилка)

40

2017/C 309/55

Дело T-13/16: Определение на Общия съд от 18 юли 2017 г. — Gauff/EUIPO — H.P. Gauff Ingenieure (GAUFF)

41

2017/C 309/56

Дело T-260/17: Определение на Общия съд от 7 юли 2017 г. — Bank of New York Mellon/EUIPO — Nixen Partners (NEXEN PULSE)

41


BG

 

Top