EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:288:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 288, 31 август 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 288

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
31 август 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

526-а пленарна сесия на ЕИСК, 31 май и 1 юни 2017 г.

2017/C 288/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет — Изкуствен интелект — въздействието на изкуствения интелект върху (цифровия) единен пазар, производството, потреблението, заетостта и обществото (становище по собствена инициатива)

1

2017/C 288/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно възможно преструктуриране на общата селскостопанска политика (Проучвателно становище)

10


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

526-а пленарна сесия на ЕИСК, 31 май и 1 юни 2017 г.

2017/C 288/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите Новите европейски лидери — инициатива за подкрепа на стартиращи и разрастващи се предприятия [COM(2016) 733 final]

20

2017/C 288/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз [COM(2016) 799 final – 2016/0400 (COD)]

29

2017/C 288/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно: а) „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на изпълнението на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и изисквания, свързани с услугите, и за изменение на Директива 2006/123/ЕО и Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар“[COM(2016) 821 final – 2016/0398 (COD)] — б) „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии“[COM(2016) 822 final – 2016/0404 (COD)] — в) Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно правната и оперативната рамка за европейската електронна карта за услуги, въведена с Регламент … [Регламента за ЕEКУ] [COM(2016) 823 final – 2016/0402 (COD)] — г) Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на европейска електронна карта за услуги и свързаното с нея административно обслужване [COM(2016) 824 final – 2016/0403 (COD)]

43

2017/C 288/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на временното прилагане на общ механизъм за обратно начисляване за доставките на стоки и услуги на стойност над определен праг“[COM(2016) 811 final — 2016/0406(CNS)]

52

2017/C 288/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа [COM(2017) 11 final – 2017/0004 COD]

56

2017/C 288/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Европейски план за действие в областта на отбраната [COM(2016) 950 final]

62

2017/C 288/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности“[COM(2017) 97 final — 2017/0043 (COD)]

68

2017/C 288/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. [COM(2017) 54 final – 2017/0017 (COD)]

75

2017/C 288/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка – Ускоряване на иновацията в областта на чистата енергия [COM(2016) 763 final]

81

2017/C 288/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Европейската стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи — крайъгълен камък по пътя към съвместната, свързана и автоматизирана мобилност [COM(2016) 766 final]

85

2017/C 288/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия [COM(2016) 861 final – 2016-379-COD]; Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор и за отмяна на Директива 2005/89/ЕО [COM(2016) 862 final – 2016-377-COD]; Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (преработен текст) [COM(2016) 863 final – 2016-378-COD]; Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) [COM(2016) 864 final – 2016-380-COD]

91

2017/C 288/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка – Втори доклад относно състоянието на енергийния съюз [COM(2017) 53 final] — Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Доклад за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници [COM(2017) 57 final]

100

2017/C 288/15

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО [COM(2017) 8 final – 2017/0002 (COD)]

107

2017/C 288/16

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници и на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за управление на превозни средства [COM(2017) 47 final — 2017/0015 (COD)]

115

2017/C 288/17

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Съвместно съобщение на Европейската комисия и Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент и Съвета: Към стратегия на ЕС за международните културни отношения [JOIN(2016) 29 final]

120

2017/C 288/18

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO) [COM(2017) 128 final– 2017/0056 COD]

129

2017/C 288/19

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на предвидената в Регламент (ЕС) № 1306/2013 ставка на корекция на директните плащания за календарната 2017 година [COM(2017) 150 final — 2017/0068 COD]

130


BG

 

Top