Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:277:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 277, 21 август 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 277

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
21 август 2017 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2017/C 277/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2017/C 277/02

Дело C-258/14: Решение на Съда (голям състав) от 13 юни 2017 г. (преюдициално запитване от Curtea de Apel Alba Iulia — Румъния) — Eugenia Florescu и др./Casa Judeţeană de Pensii Sibiu и др. (Преюдициално запитване — Член 143 ДФЕС — Затруднения по отношение на платежния баланс на държава членка — Финансова помощ от Европейския съюз — Меморандум за разбирателство, подписан между Европейския съюз и държавата членка бенефициер — Социална политика — Принцип на равно третиране — Национално законодателство, което забранява кумулирането на пенсия от публичния сектор с доходи от заплата, получавани от упражняване на дейности в публична институция — Разлика в третирането на лицата, срокът на чиито мандат е предвиден в Конституцията, и на магистратите от кариерата)

2

2017/C 277/03

Дело C-368/15: Решение на Съда (шести състав) от 15 юни 2017 г. (преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus — Финландия) — производство, образувано по молба на Ilves Jakelu Oy (Преюдициално запитване — Директива 97/67/ЕО — Член 9 — Свободно предоставяне на услуги — Пощенски услуги — Понятия за универсална услуга и за съществени изисквания — Общи и индивидуални разрешения — Разрешение за предоставяне на пощенски услуги в рамките на индивидуално договорени отношения — Задължителни условия)

3

2017/C 277/04

Дело C-436/15: Решение на Съда (трети състав) от 15 юни 2017 г. (преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Литва) — Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra/„Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ UAB (Преюдициалнолно запитване — Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 — Член 3, параграф 1 — Финансиране от Кохезионния фонд — Проект за разработване на регионална система за управление на отпадъци — Нередности — Понятие „многогодишна програма“ — Изрично прекратяване на многогодишната програма — Давностен срок)

4

2017/C 277/05

Дело C-513/15: Решение на Съда (пети състав) от 15 юни 2017 г. (преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Литва) — производство, образувано по искане на „Agrodetalė“ UAB (Преюдициално запитване — Вътрешен пазар — Типово одобрение на ЕО — Директива 2003/37/ЕО — Приложно поле — Селскостопански или горски трактори — Пускане на пазара и регистрация в Европейския съюз на употребявани превозни средства или на превозни средства втора употреба, внасяни от трета страна — Понятия за „ново превозно средство“ и за „пускане в употреба“)

5

2017/C 277/06

Дело C-549/15: Решение на Съда (втори състав) от 22 юни 2017 г. (преюдициално запитване от Förvaltningsrätten i Linköping — Швеция) — E.ON Biofor Sverige AB/Statens energimyndighet (Преюдициално запитване — Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници — Биогорива за транспорт — Директива 2009/28/ЕО — Член 18, параграф 1 — Система за „масов баланс“, предназначена да гарантира, че използването на биогаза отговаря на предвидените критерии за устойчивост — Валидност — Членове 34 и 114 ДФЕС — Национална правна уредба, която изисква масовият баланс да се постига на място с ясно определени граници — Практика на компетентния национален орган, който приема, че това условие може да бъде изпълнено, когато устойчивият биогаз е пренасян посредством националната газова мрежа — Разпореждане на посочения орган, изключващо възможността същото условие да бъде изпълнено при внос на устойчив биогаз с произход от други държави членки през взаимосвързани национални газови мрежи — Свободно движение на стоки)

5

2017/C 277/07

Дело C-587/15: Решение на Съда (първи състав) от 15 юни 2017 г. (преюдициално запитване от Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Литва) — Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras/Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė (Преюдициално запитване — Застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства — Произшествие, настъпило през 2006 г. между автомобили с обичайно домуване в различни държави членки — Вътрешни правила на Съвета на националните застрахователни бюра на държавите членки — Липса на компетентност на Съда — Директива 2009/103/ЕО — Неприложимост ratione temporis — Директиви 72/166/ЕИО, 84/5/ЕИО и 2000/26/ЕО — Неприложимост ratione materiae — Член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Неприложимост — Липса на прилагане на правото на Съюза)

6

2017/C 277/08

Дело C-591/15: Решение на Съда (голям състав) от 13 юни 2017 г. (преюдициално запитване от High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) — Обединеното кралство) — The Queen, по искане на: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury (Преюдициално запитване — Член 355, точка 3 ДФЕС — Статут на Гибралтар — Член 56 ДФЕС — Свободно предоставяне на услуги — Изцяло вътрешно положение — Недопустимост)

7

2017/C 277/09

Дело C-610/15: Решение на Съда (втори състав) от 14 юни 2017 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — Stichting Brein/Ziggo BV, XS4ALL Internet BV (Преюдициално запитване — Интелектуална и индустриална собственост — Директива 2001/29/ЕО — Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и сродните му права — Член 3, параграф 1 — Публично разгласяване — Понятие — Платформа за онлайн споделяне — Споделяне на файлове, които се ползват с авторскоправна закрила, без разрешението на носителя на авторското право)

8

2017/C 277/10

Дело C-621/15: Решение на Съда (втори състав) от 21 юни 2017 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — N. W, L. W, C. W/Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko (Преюдициално запитване — Директива 85/374/ЕИО — Отговорност за дефектни стоки — Член 4 — Фармацевтични лаборатории — Ваксина против хепатит Б — Множествена склероза — Доказателства за дефекта на ваксината и за причинно-следствена връзка между дефекта и претърпяната вреда — Тежест на доказване — Начини на доказване — Липса на научен консенсус — Сериозни, конкретни и непротиворечиви улики, оставени на преценката на съда, който разглежда делото по същество — Допустимост — Условия)

8

2017/C 277/11

Дело C-678/15: Решение на Съда (четвърти състав) от 14 юни 2017 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Mohammad Zadeh Khorassani/Kathrin Pflanz (Преюдициално запитване — Директива 2004/39/ЕО — Пазари на финансови инструменти — Член 4, параграф 1, точка 2 — Понятието „инвестиционни услуги“ — Раздел А, точка 1 от приложение I — Получаване и предаване на поръчки във връзка с един или повече финансови инструменти — Евентуално включване на посредничеството с цел сключването на договор за управление на портфейл)

9

2017/C 277/12

Дело C-685/15: Решение на Съда (втори състав) от 14 юни 2017 г. (преюдициално запитване от Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Австрия) — Online Games Handels GmbH и др./Landespolizeidirektion Oberösterreich (Преюдициално запитване — Член 49 ДФЕС — Свобода на установяване — Член 56 ДФЕС — Свободно предоставяне на услуги — Хазартни игри — Ограничителна правна уредба на държава членка — Административнонаказателни санкции — Императивни съображения от общ интерес — Пропорционалност — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 47 — Право на ефективна съдебна защита — Национална правна уредба, която предвижда задължение за съда служебно да събира доказателства по спора, с който е сезиран във връзка с процедура по налагане на административнонаказателни санкции — Съответствие)

10

2017/C 277/13

Дело C-9/16: Решение на Съда (първи състав) от 21 юни 2017 г. (преюдициално запитване от Amtsgericht Kehl — Германия) — Наказателно производство срещу А (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Регламент (ЕО) № 562/2006 — Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) — Членове 20 и 21 — Преминаване на вътрешни граници — Проверки на територията — Национална правна уредба, която допуска проверки за установяване на самоличността на лица, задържани в 30-километрова зона от общата граница с други държави, страни по Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген — Възможност да се извърши проверка независимо от поведението на съответното лице или наличието на особени обстоятелства — Правна уредба, която допуска определени мерки за контрол на лица на територията на железопътните гари)

10

2017/C 277/14

Дело C-19/16 P: Решение на Съда (осми състав) от 15 юни 2017 г. — Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd/Европейска комисия, Съвет на Европейския съюз (Обжалване — Обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС) — Борба с тероризма — Специфични ограничителни мерки, насочени срещу някои физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата Ал Кайда и талибаните — Регламент (ЕО) № 881/2002 — Замразяване на финансови средства и икономически ресурси на физически и юридически лица, включени в списък, съставен от Комитета по санкциите на Организацията на обединените нации — Повторно вписване на имената на тези лица в списъка, посочен в приложение I към Регламент № 881/2002 след отмяната на първоначалното вписване — Изчезване на юридическото лице в хода на производството — Процесуална правоспособност)

11

2017/C 277/15

Дело C-20/16: Решение на Съда (десети състав) от 22 юни 2017 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzhof — Германия) — Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel/Finanzamt Offenburg (Преюдициално запитване — Свободно движение на работници — Доходи, получени в държава членка, различна от държавата членка на пребиваване — Метод на освобождаване с резерва за прогресивност в държавата членка на пребиваване — Пенсионни и здравноосигурителни вноски, удържани от доходите, получени в държава членка, различна от държавата членка на пребиваване — Приспадане на тези вноски — Условие за липса на пряка връзка с освободените доходи)

12

2017/C 277/16

Дело C-26/16: Решение на Съда (девети състав) от 14 юни 2017 г. (преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Португалия) — Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira (Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 138, параграф 2, буква a) — Условия за освобождаване на вътреобщностна доставка на ново транспортно средство — Пребиваване на приобретателя в държавата членка по местоназначение — Временна регистрация в държавата членка по местоназначение — Опасност от данъчна измама — Добросъвестност на продавача — Задължение на продавача за полагане на дължима грижа)

12

2017/C 277/17

Дело C-38/16: Решение на Съда (четвърти състав) от 14 юни 2017 г. (преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Обединеното кралство) — Compass Contract Services Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Възстановяване на недължимо платен ДДС — Право на приспадане на ДДС — Правила — Принципи на равно третиране и на данъчен неутралитет — Принцип на ефективност — Национална правна уредба, с която се въвежда давностен срок)

13

2017/C 277/18

Дело C-49/16: Решение на Съда (първи състав) от 22 юни 2017 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Унгария) — Unibet International Ltd./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala (Преюдициално запитване — Свободно предоставяне на услуги — Ограничения — Условия за предоставяне на концесия за организиране на онлайн хазартни игри — Невъзможност за получаване на практика на такъв лиценз от установени в други държави членки частни оператори)

14

2017/C 277/19

Дело C-75/16: Решение на Съда (първи състав) от 14 юни 2017 г. (преюдициално запитване от Tribunale Ordinario di Verona — Италия) — Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare — Società Cooperativa (Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Процедури за алтернативно решаване на спорове (АРС) — Директива 2008/52/ЕО — Директива 2013/11/ЕС — Член 3, параграф 2 — Възражение, подадено от потребители в рамките на заповедно производство, образувано по заявление на кредитна институция — Право на достъп до правосъдие — Национално законодателство, което предвижда задължително използване на процедура по медиация — Задължение за съдействие от адвокат — Условие за допустимост на иска или жалбата по съдебен ред)

15

2017/C 277/20

Дело C-126/16: Решение на Съда (трети състав) от 22 юни 2017 г. (преюдициално запитване от Rechtbank Midden-Nederland — Нидерландия) — Federatie Nederlandse Vakvereniging и др./Smallsteps BV (Преюдициално запитване — Директива 2001/23/ЕО — Членове 3—5 — Прехвърляне на предприятия — Гарантиране на правата на работниците и служителите — Изключения — Производство по несъстоятелност — Pre-pack — Продължаване на дейността на предприятие)

15

2017/C 277/21

Дело C-249/16: Решение на Съда (трети състав) от 15 юни 2017 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — Saale Kareda/Stefan Benkö (Преюдициално запитване — Съдебна компетентност по граждански и търговски дела — Регламент (ЕС) № 1215/2012 — Член 7, точка 1 — Понятия за „дела, свързани с договор“ и „договор за предоставяне на услуги“ — Регресен иск между солидарни длъжници по договор за кредит — Определяне на мястото на изпълнение на договора за кредит)

16

2017/C 277/22

Дело C-279/16 P: Решение на Съда (шести състав) от 15 юни 2017 г. — Кралство Испания/Европейска комисия, Република Латвия (Обжалване — Жалба за отмяна — ФЕОГА, ЕФГЗ и ЕЗФРСР — Разходи, изключени от финансиране от Европейския съюз — Разходи, направени от Кралство Испания)

17

2017/C 277/23

Дело C-349/16: Решение на Съда (осми състав) от 15 юни 2017 г. (преюдициално запитване от Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Белгия) — T.KUP SAS/Belgische Staat (Преюдициално запитване — Дъмпинг — Регламент (ЕО) № 1472/2006 — Внос на някои обувки с горна част от естествена кожа с произход от Китай и с произход от Виетнам — Валидност на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1294/2009 — Процедура за преразглеждане на антидъмпингови мерки, срокът на действие на които изтича — Несвързани вносители — Изготвяне на извадка — Интерес на Европейския съюз)

17

2017/C 277/24

Дело C-422/16: Решение на Съда (седми състав) от 14 юни 2017 г. (преюдициално запитване от Landgericht Trier — Германия) — Verband Sozialer Wettbewerb eV/TofuTown.com GmbH (Преюдициално запитване — Обща организация на пазарите на селскостопански продукти — Регламент (ЕС) № 1308/2013 — Член 78 и част III от приложение VII — Решение 2010/791/ЕС — Определения, наименования и търговски наименования — „Мляко“ и „млечни продукти“ — Наименования, използвани за реклама и пускане на пазара на изцяло растителни храни)

18

2017/C 277/25

Съединени дела C-444/16 и С-445/16: Решение на Съда (девети състав) от 15 юни 2017 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel de Mons — Белгия) — Immo Chiaradia SPRL (C-444/16), Docteur De Bruyne SPRL (C-445/16)/État belge (Преюдициално запитване — Директива 78/660/EИО — Годишни счетоводни отчети на някои видове дружества — Принцип на вярната и точна представа — Принцип на предпазливостта — Дружество — емитент на опция върху акция, което осчетоводява цената за цесията на опцията през счетоводната година, през която опцията е упражнена, или след изтичане на срока на нейната валидност)

19

2017/C 277/26

Дело C-449/16: Решение на Съда (седми състав) от 21 юни 2017 г. (преюдициално запитване от Corte d'appello di Genova — Италия) — Kerly Del Rosario Martinez Silva/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova (Преюдициално запитване — Социално осигуряване — Регламент (ЕО) № 883/2004 — Член 3 — Семейни обезщетения — Директива 2011/98/ЕС — Член 12 — Право на равно третиране — Граждани на трети страни, притежаващи единно разрешение)

19

2017/C 277/27

Дело C-662/16 P: Жалба, подадена на 21 декември 2016 г. от Laboratoire de la mer срещу определението на Общия съд (шести състав), постановено на 18 октомври 2016 г. по дело T-109/16 — Laboratoire de la mer/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

20

2017/C 277/28

Дело C-37/17 P: Жалба, подадена на 24 януари 2017 г. от Rudolf Keil срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 15 декември 2016 г. по дело T-330/15, Rudolf Keil/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

20

2017/C 277/29

Дело C-87/17 P: Жалба, подадена на 17 февруари 2017 г. от CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH срещу определението, постановено от Общия съд (трети състав) на 19 декември 2016 г. по дело T-655/16, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Съд на Европейския съюз

20

2017/C 277/30

Дело C-177/17: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Италия), постъпило на 5 април 2017 г. — Demarchi Gino S.a.s./Ministero della Giustizia

21

2017/C 277/31

Дело C-178/17: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Италия), постъпило на 5 април 2017 г. — Graziano Garavaldi/Ministero della Giustizia

21

2017/C 277/32

Дело C-207/17: Преюдициално запитване от Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (Италия), постъпило на 21 април 2017 г. — Rotho Blaas Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

22

2017/C 277/33

Дело C-216/17: Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 24 април 2017 г. — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl/Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica — Sebino (ASST) и др.

23

2017/C 277/34

Дело C-270/17: Преюдициално запитване от Rechtbank Amsterdam (Нидерландия), постъпило на 18 май 2017 г. — Openbaar Ministerie/Tadas Tupikas

24

2017/C 277/35

Дело C-271/17: Преюдициално запитване от Rechtbank Amsterdam (Нидерландия), постъпило на 18 май 2017 г. — Openbaar Ministerie/Sławomir Andrzej Zdziaszek

24

2017/C 277/36

Дело C-272/17: Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 18 май 2017 г. — K.M. Zyla/Staatssecretaris van Financiën

25

2017/C 277/37

Дело C-322/17: Преюдициално запитване от High Court (Ирландия), постъпило на 30 май 2017 г. — Eugen Bogatu/Minister for Social Protection

26

2017/C 277/38

Дело C-323/17: Преюдициално запитване от High Court (Ирландия), постъпило на 30 май 2017 г. — People Over Wind, Peter Sweetman/Coillte Teoranta

26

2017/C 277/39

Дело C-345/17: Преюдициално запитване от Augstākā tiesa (Латвия), постъпило на 12 юни 2017 г. — Sergejs Buivids

27

2017/C 277/40

Дело C-382/17: Иск, предявен на 26 юни 2017 г. — Европейска комисия/Португалска република

27

2017/C 277/41

Дело C-383/17: Иск, предявен на 26 юни 2017 г. — Европейска комисия/Португалска република

28

2017/C 277/42

Дело C-415/17: Иск, предявен на 10 юли 2017 г. — Европейска комисия/Република Хърватия

28

 

Общ съд

2017/C 277/43

Дело T-67/14: Решение на Общия съд от 11 юли 2017 г. — Viraj Profiles/Съвет (Дъмпинг — Внос на някои видове телове от неръждаеми стомани с произход от Индия — Определяне на себестойността — Разходи за продажба, административни разходи и други общи разходи — Задължение за мотивиране — Вреда — Причинно-следствена връзка — Жалба — Откриване на разследването — Явна грешка в преценката)

30

2017/C 277/44

Дело T-74/14: Решение на Общия съд от 6 юли 2017 г. — Франция/Комисия (Държавни помощи — Помощи, приведени в действие от Франция в полза на SNCM — Помощи за преструктуриране и мерки, предприети в рамките на план за приватизация — Критерий за частния инвеститор в условията на пазарна икономика — Решение, с което помощите се обявяват за неправомерни и несъвместими с вътрешния пазар — Възобновяване на официалната процедура по разследване — Задължение за мотивиране)

30

2017/C 277/45

Дело T-343/14: Решение на Общия съд от 29 юни 2017 г. — Cipriani/EUIPO — Hotel Cipriani (CIPRIANI) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „CIPRIANI“ — Липса на недобросъвестност — Член 52, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Липса на нарушение на правото на име на общоизвестно лице — Член 53, параграф 2, буква а) от Регламент № 207/2009)

31

2017/C 277/46

Дело T-1/15: Решение на Общия съд от 6 юли 2017 г. — SNCM/Комисия (Държавни помощи — Помощи, приведени в действие от Франция в полза на SNCM — Помощи за преструктуриране и мерки, предприети в рамките на план за приватизация — Критерий за частния инвеститор в условията на пазарна икономика — Решение, с което помощите се обявяват за неправомерни и несъвместими с вътрешния пазар — Социална политика на държавите членки — Възобновяване на официалната процедура по разследване — Задължение за мотивиране — Равно третиране — Член 41 от Хартата на основните права)

32

2017/C 277/47

Дело T-215/15: Решение на Общия съд от 7 юли 2017 г. — Azarov/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Замразяване на средства — Списък на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилага замразяването на финансови средства и икономически ресурси — Оставяне на името на жалбоподателя в списъка — Задължение за мотивиране — Право на защита — Право на собственост — Свобода на стопанската инициатива — Пропорционалност — Злоупотреба с власт — Принцип на добра администрация — Явна грешка в преценката)

32

2017/C 277/48

Дело T-221/15: Решение на Общия съд от 7 юли 2017 г. — Arbuzov/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на положението в Украйна — Замразяване на средства — Списък на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилага замразяването на финансови средства и икономически ресурси — Оставяне на името на жалбоподателя в списъка — Принцип на добра администрация — Право на защита — Задължение за мотивиране — Явна грешка в преценката — Право на собственост)

33

2017/C 277/49

Дело T-234/15: Решение на Общия съд от 4 юли 2017 г. — Systema Teknolotzis/Комисия (Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007 — 2013 г.) — Споразумения за безвъзмездно отпускане на средства по проектите PlayMancer, Mobiserv и PowerUp — Член 299 ДФЕС — Решение, което е изпълнително основание — Жалба за отмяна — Обжалваем акт — Допустимост — Пропорционалност — Задължение за полагане на грижа — Задължение за мотивиране)

34

2017/C 277/50

Дело T-287/15: Решение на Общия съд от 28 юни 2017 г. — Tayto Group/EUIPO — MIP Metro (real) (Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Фигуративна марка на Европейския съюз „real“ — Реално използване — Форма, различаваща се по елементи, които не променят отличителния характер — Член 15, параграф 1, втора алинея, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Използване на марката от трето лице — Член 15, параграф 2 от Регламент № 207/2009 — Доказване на реалното използване — Член 15, параграф 1 и член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 — Задължение за мотивиране)

34

2017/C 277/51

Дело T-333/15: Решение на Общия съд от 28 юни 2017 г. — Josel/EUIPO — Nationale-Nederlanden Nederland (NN) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Посочваща Европейския съюз международна регистрация — Словна марка „NN“ — По-ранна национална словна марка „NN“ — Относително основание за отказ — Липса на реално използване на по-ранната марка — Член 15, параграф 1, втора алинея, буква а) и член 42, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Форма, която се различава по елементи, променящи отличителния характер)

35

2017/C 277/52

Дело T-392/15: Решение на Общия съд от 4 юли 2017 г. — European Dynamics Luxembourg и др./Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Предоставяне на външни услуги за разработване на информационната система на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз — Класиране на офертата на оферент — Отхвърляне на офертата на оферент — Задължение за мотивиране — Оферта с необичайно ниска стойност)

36

2017/C 277/53

Дело T-623/15: Решение на Общия съд от 11 юли 2017 г. — Lidl Stiftung/EUIPO (JEDE FLASCHE ZÄHLT!) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „JEDE FLASCHE ZÄHLT!“ — Марка, състояща се от рекламен лозунг — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

36

2017/C 277/54

Дело T-3/16: Решение на Общия съд от 5 юли 2017 г. — Allstate Insurance/EUIPO (DRIVEWISE) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „DRIVEWISE“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) и член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 75 от Регламент № 207/2009)

37

2017/C 277/55

Дело T-27/16: Решение на Общия съд от 29 юни 2017 г. — Обединено кралство/Комисия (ЕФГЗ и ЕЗФРСР — Разходи, изключени от финансиране — Плодове и зеленчуци — Грешка при прилагане на правото — Член 3, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕО) № 1433/2003 — Член 52, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1580/2007 — Принцип на законност — Правна сигурност — Равно третиране — Принцип на недопускане на дискриминация — Задължение за мотивиране)

37

2017/C 277/56

Дело T-63/16: Решение на Общия съд от 29 юни 2017 г. — E-Control/ACER (Енергопотребление — Условия за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия — Решения на националните регулаторни органи за одобряване на методите за разпределяне на капацитета за трансграничен пренос — Съответствие с Регламент (ЕО) № 714/2009 — Становище на ACER — Понятие за решение, обжалваемо пред ACER — Член 19 от Регламент (ЕО) № 713/2009 — Решение на Апелативния съвет на ACER, с което жалбата се отхвърля като недопустима — Грешка при прилагане на правото — Задължение за мотивиране)

38

2017/C 277/57

Дело T-81/16: Решение на Общия съд от 4 юли 2017 г. — Pirelli Tyre/EUIPO (Изображение на две извити ивици на страничната част на гума) (Марка на Европейския съюз — Заявка за марка на Европейския съюз, изобразяваща две извити ивици на страничната част на гума — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Липса на отличителен характер, придобит чрез използване — Член 7, параграф 3 от Регламент № 207/2009 — Член 75 от Регламент № 207/2009 — Член 76 от Регламент № 207/2009)

39

2017/C 277/58

Дело T-90/16: Решение на Общия съд от 4 юли 2017 г. — Murphy/EUIPO — Nike Innovate (Верижка на електронен часовник) (Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, представляващ верижка на електронен часовник — Предходен промишлен дизайн — Основание за обявяване на недействителност — Оригиналност — Различно цялостно впечатление — Член 6 и член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002 — Задължение за мотивиране — Член 62 от Регламент № 6/2002)

39

2017/C 277/59

Дело T-306/16: Решение на Общия съд от 5 юли 2017 г. — Gamet/EUIPO — „Metal-Bud II“ Robert Gubała (Дръжка на врата) (Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, изобразяващ дръжка на врата — Предходен промишлен дизайн — Основание за недействителност — Липса на оригиналност — Степен на свобода на автора — Липса на различно цялостно впечатление — Член 6 и член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002 — Доказателства в подкрепа на възражението, представени след изтичане на определения срок — Представяне на доказателства за първи път пред апелативния състав — Правомощие за преценка на апелативния състав — Член 63 от Регламент № 6/2002)

40

2017/C 277/60

Дело T-359/16: Решение на Общия съд от 7 юли 2017 г. — Axel Springer/EUIPO — Stiftung Warentest (TestBild) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „TestBild“ — По-ранни национални фигуративни марки „test“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на стоките и услугите — Сходство на знаците — Присъщ отличителен характер — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

41

2017/C 277/61

Дело T-406/16: Решение на Общия съд от 11 юли 2017 г. — Dogg Label/EUIPO — Chemoul (JAPRAG) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „JAPRAG“ — По-ранна национална фигуративна марка „JAPAN-RAG“ — Относително основание за отказ — Сходство на знаците — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

41

2017/C 277/62

Съединени дела T-427/16—Т-429/16: Решение на Общия съд от 29 юни 2017 г. — Martín Osete/EUIPO — Rey (AN IDEAL WIFE E.A.) (Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Словни марки на Европейския съюз „AN IDEAL WIFE“, „AN IDEAL LOVER“ и „AN IDEAL HUSBAND“ — Липса на реално използване на марките — Член 51, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Липса на основателна причина за неизползването)

42

2017/C 277/63

Дело T-448/16: Решение на Общия съд от 29 юни 2017 г. — Mr. Kebab/EUIPO — Mister Kebap (Mr. KEBAB) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „Mr. KEBAB“ — По-ранна испанска фигуративна марка „MISTER KEBAP“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

43

2017/C 277/64

Дело T-470/16: Решение на Общия съд от 28 юни 2017 г. — X-cen-tek/EUIPO (Изображение на триъгълник) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз, която изобразява триъгълник — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

43

2017/C 277/65

Дело T-479/16: Решение на Общия съд от 28 юни 2017 г. — Colgate-Palmolive/EUIPO (AROMASENSATIONS) (Марка на Европейския съюз — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „AROMASENSATIONS“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) и параграф 2 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

44

2017/C 277/66

Дело T-506/16: Решение на Общия съд от 6 юли 2017 г. — Bodson и др./ЕИБ (Публична служба — Персонал на ЕИБ — Договорен характер на трудовото правоотношение — Възнаграждение — Реформа на системата на заплащане и за увеличаване на заплатите — Оправдани правни очаквания — Правна сигурност — Явна грешка в преценката — Пропорционалност — Задължение за полагане на грижа — Член 11, параграф 3 от вътрешния правилник на ЕИБ)

44

2017/C 277/67

Дело T-508/16: Решение на Общия съд от 6 юли 2017 г. — Bodson и др./ЕИБ (Публична служба — Персонал на ЕИБ — Договорно естество на трудовото правоотношение — Възнаграждение — Реформа на режима на премиите — Оправдани правни очаквания — Правна сигурност — Явна грешка в преценката — Пропорционалност — Задължение за полагане на грижа — Член 11, параграф 3 от Вътрешния правилник на ЕИБ — Равно третиране)

45

2017/C 277/68

Дело T-282/17: Жалба, подадена на 11 май 2017 г. —  UI ( *1 )/Съвет

46

2017/C 277/69

Дело T-338/17: Жалба, подадена на 30 май 2017 г. — Air France/Комисия

46

2017/C 277/70

Дело T-377/17: Жалба, подадена на 15 юни 2017 г. — SQ/ЕИБ

48

2017/C 277/71

Дело T-399/17: Иск, предявен на 28 юни 2017 г. — Dalli/Комисия

49

2017/C 277/72

Дело T-402/17: Жалба, подадена на 27 юни 2017 г. — Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (Vienna House)

50

2017/C 277/73

Дело T-403/17: Жалба, подадена на 27 юни 2017 г. — Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (VIENNA HOUSE)

51

2017/C 277/74

Дело T-411/17: Жалба, подадена на 30 юни 2017 г. — Landesbank Baden-Württemberg/ЕСП

51

2017/C 277/75

Дело T-413/17: Жалба, подадена на 29 юни 2017 г. — Karl Storz/EUIPO (3D)

52

2017/C 277/76

Дело T-414/17: Жалба, подадена на 3 юли 2017 г. — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/ЕСП

53

2017/C 277/77

Дело T-416/17: Жалба, подадена на 3 юли 2017 г. — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Papouis Dairies („fino“)

53

2017/C 277/78

Дело T-417/17: Жалба, подадена на 3 юли 2017 г. — Кипър/EUIPO — Papouis Dairies (fino Cyprus Halloumi Cheese)

54

2017/C 277/79

Дело T-418/17: Жалба, подадена на 4 юли 2017 г. — Eduard Meier/EUIPO — Calzaturificio Elisabet (Safari Club)

55

2017/C 277/80

Дело T-419/17: Жалба, подадена на 4 юли 2017 г. — Mendes/EUIPO — Actial Farmaceutica (VSL#3)

55

2017/C 277/81

Дело T-420/17: Жалба, подадена на 10 юли 2017 г. — Portigon/ЕСП

56

2017/C 277/82

Дело T-425/17: Жалба, подадена на 3 юли 2017 г. — Capo d’Anzio/Комисия

57

2017/C 277/83

Дело T-426/17: Жалба, подадена на 5 юли 2017 г. — Item Industrietechnik/EUIPO (EFUSE)

59

2017/C 277/84

Дело T-427/17: Жалба, подадена на 5 юли 2017 г. — Item Industrietechnik/EUIPO (EFUSE)

59

2017/C 277/85

Дело T-428/17: Жалба, подадена на 11 юли 2017 г. — Alpine Welten Die Bergführer/EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer)

60

2017/C 277/86

Дело T-778/15: Определение на Общия съд от 29 юни 2017 г. — It Works/EUIPO — KESA Holdings Luxembourg (IT it WORKS)

60

2017/C 277/87

Дело T-53/17: Определение на Общия съд от 30 юни 2017 г. — Austrian Power Grid/ACER

61


 


BG

 

Част от информацията в това издание не може да бъде разкривана поради причини, свързани със защитата на личните данни. Затова публикуваме нова автентична версия.

Top