Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:213:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 213, 3 юли 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 213

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
3 юли 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2017/C 213/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1

 

Общ съд

2017/C 213/02

Разпределение на съдиите по състави

2


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2017/C 213/03

Дело C-387/14: Решение на Съда (пети състав) от 4 май 2017 г. (преюдициално запитване от Krajowa Izba Odwoławcza — Полша) — Esaprojekt sp. z o.o./Województwo Łódzkie (Преюдициално запитване — Обществени поръчки — Директива 2004/18/ЕО — Принципи на равнопоставеност, недискриминация и прозрачност — Технически възможности и/или професионална квалификация на икономическите оператори — Член 48, параграф 3 — Право да се разчита на възможностите на други субекти — Член 51 — Възможност за допълване на офертата — Член 45, параграф 2, буква ж) — Изключване от участие в процедура за обществена поръчка поради сериозно нарушение)

5

2017/C 213/04

Дело C-239/15 P: Решение на Съда (пети състав) от 4 май 2017 г. — RFA International, LP/Европейска комисия (Обжалване — Дъмпинг — Внос на феросилиций с произход от Русия — Отказ за възстановяване на събрани антидъмпингови мита)

6

2017/C 213/05

Дело C-274/15: Решение на Съда (четвърти състав) от 4 май 2017 г. — Европейска комисия/Великото херцогство Люксембург (Неизпълнение на задължения от държава членка — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Член 132, параграф 1, буква е) — Освобождаване от ДДС на доставките на услуги, извършвани от самостоятелни групи лица за техни членове — Член 168, буква a) и член 178, буква a) — Право на приспадане на данъка от членовете на групата — Член 14, параграф 2, буква в) и член 28 — Действия на член, извършени от свое име и за сметка на групата)

7

2017/C 213/06

Дело C-315/15: Решение на Съда (трети състав състав) от 4 май 2017 г. (преюдициално запитване от Obvodní soud pro Prahu — Чешка република) — Marcela Pešková, Jiří Peška/Travel Service a.s. (Преюдициално запитване — Въздушен транспорт — Регламент (ЕО) № 261/2004 — Член 5, параграф 3 — Обезщетяване на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети — Обхват — Освобождаване от задължението за обезщетяване — Сблъсък на самолет с птица — Понятието „извънредни обстоятелства“ — Понятието „необходими мерки“ за предотвратяване на извънредно обстоятелство или на последиците от такова обстоятелство)

7

2017/C 213/07

Дело C-339/15: Решение на Съда (трети състав) от 4 май 2017 г. (преюдициално запитване от Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Белгия) — Наказателно производство срещу Luc Vanderborght (Преюдициално запитване — Член 56 ДФЕС — Свободно предоставяне на услуги — Предоставяне на грижи за устната кухина и на дентални услуги — Национално законодателство, което съдържа абсолютна забрана за реклама на грижи за устната кухина и на дентални услуги — Съществуване на трансграничен елемент — Закрила на общественото здраве — Пропорционалност — Директива 2000/31/ЕО — Услуга на информационното общество — Рекламиране чрез уебсайт — Член на регламентирана професионална гилдия — Професионални правила — Директива 2005/29/ЕО — Нелоялни търговски практики — Национални разпоредби относно здравеопазването — Национални разпоредби, уреждащи регламентираните професии)

8

2017/C 213/08

Дело C-502/15: Решение на Съда (девети състав) от 4 май 2017 г. — Европейска комисия/Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 91/271/ЕИО — Членове 3 — 5 и член 10 — Приложение I, точки A, Б и Г — Пречистване на градските отпадъчни води — Канализационни системи — Вторично или еквивалентно пречистване — По-строго пречистване на отпадъчните води в чувствителните зони)

9

2017/C 213/09

Дело C-699/15: Решение на Съда (първи състав) от 4 май 2017 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Обединено кралство) — Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Brockenhurst College (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Случаи на освобождаване — Възмездно предоставяне на ресторантьорски и развлекателни услуги от учебно заведение в полза на ограничен кръг потребители)

10

2017/C 213/10

Дело C-13/16: Решение на Съда (втори състав) от 4 май 2017 г. (преюдициално запитване от Augstākā tiesa — Латвия) — Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde/Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme“ (Преюдициално запитване — Директива 95/46/ЕО — Член 7, буква е) — Лични данни — Условия за законосъобразно обработване на лични данни — Понятие „необходимост за целите на законните интереси на трето лице“ — Искане, с оглед на предявяването на права по съдебен ред, да бъдат разкрити личните данни на лице, причинило пътнотранспортно произшествие — Задължение на администратора да уважи такова искане — Липса)

11

2017/C 213/11

Дело C-17/16: Решение на Съда (първи състав) от 4 май 2017 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL/Administration des douanes et droits indirects (Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 1889/2005 — Контрол на пари в брой, които се внасят и изнасят от Европейския съюз — Член 3, параграф 1 — Физическо лице, което влиза или излиза от Съюза — Задължение за деклариране — Международна транзитна зона на летище на държава членка)

11

2017/C 213/12

Дело C-29/16: Решение на Съда (втори състав) от 4 май 2017 г. (преюдициално запитване от Landgericht Stralsund — Германия) — HanseYachts AG/Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur, Compagnie Generali IARD SA (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Член 27 — Висящ процес — Съд, който е сезиран първи — Член 30, точка 1 — Понятие за документ за образуване на производството или за равностоен документ — Искане за съдебна експертиза с цел обезпечаване на доказателства за факти по бъдещ иск)

12

2017/C 213/13

Дело C-33/16: Решение на Съда (осми състав) от 4 май 2017 г. (преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus — Финландия) — Производство по жалба на A Oy (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Член 148, буква г) — Освобождаване — Доставка на услуги за посрещане на непосредствените нужди на плавателните съдове, предназначени за плаване в открито море, или на товарите им — Товарно-разтоварни услуги, извършени от подизпълнител за сметка на посредник)

12

2017/C 213/14

Дело C-71/16 P: Решение на Съда (седми състав) от 4 май 2017 г. — Comercializadora Eloro, SA/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Zumex Group, SA (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Заявка за регистрация на фигуративна марка, съдържаща словния елемент „ZUMEX“ — Възражение на притежателя на словната марка „JUMEX“ — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 15, параграф 1, втора алинея, буква б), и член 42, параграф 2 — Доказване на използването — Използване в Европейския съюз — Член 76, параграф 2 — Допълнителни доказателства за използването, представени със закъснение пред апелативния състав — Право на преценка на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

13

2017/C 213/15

Дело C-98/16: Решение на Съда (седми състав) от 4 май 2017 г. — Европейска комисия/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава членка — Данъчни въпроси — Свободно движение на капитали — Член 63 ДФЕС — Член 40 Споразумението за ЕИП — Данъчно облагане при наследяване — Завещаване в полза на организации с нестопанска цел за съществуващи организации — Прилагане на преференциална ставка за съществуващи или законно установени в Гърция организации, както и за сходни чуждестранни организации, при условията на взаимност — Различно третиране — Ограничаване — Обосноваване)

14

2017/C 213/16

Дело C-417/16 P: Решение на Съда (седми състав) от 4 май 2017 г. — August Storck KG/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 7, параграф 1, буква б) — Абсолютни основания за отказ — Фигуративна марка — Изображение на опаковка с квадратна форма в бяло и синьо — Отличителен характер)

14

2017/C 213/17

Дело C-535/16: Определение на Съда (десети състав) от 27 април 2017 г. (преюдициално запитване от Tribunalul Specializat Mureș — Румъния) — Michael Tibor Bachman/FAER IFN SA (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Защита на потребителите — Директива 93/13/ЕИО — Член 2, буква б) — Неравноправни клаузи в сключените с потребителите договори — Понятие „потребител“ — Физическо лице, сключило договор за новация с кредитна институция с цел погасяване на задължения за връщане на кредити, договорени от търговско дружество с тази институция)

15

2017/C 213/18

Дело C-36/17: Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Minden (Германия), постъпило на 25 януари 2017 г. — Daher Muse Ahmed/Федерална република Германия

15

2017/C 213/19

Дело C-86/17 P: Жалба, подадена на 16 февруари 2017 г. от Redpur GmbH срещу решението на Общия съд (седми състав), постановено на 15 декември 2016 г. по дело T-227/15 — Redpur GmbH/EUIPO

16

2017/C 213/20

Дело C-112/17: Преюдициално запитване от Amtsgerichts Hamburg (Германия), постъпило на 6 март 2017 г. — Angela Irmgard Diedrich и др./Société Air France SA

17

2017/C 213/21

Дело C-125/17: Преюдициално запитване от Commissione tributaria provinciale di Roma (Италия), постъпило на 10 март 2017 г. — Luigi Bisignani/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale 1 di Roma

17

2017/C 213/22

Дело C-132/17: Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 14 март 2017 г. — Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV

18

2017/C 213/23

Дело C-144/17: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Италия), постъпило на 22 март 2017 г. — Lloyd’s of London/Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

18

2017/C 213/24

Дело C-149/17: Преюдициално запитване от Landgericht München I (Германия), постъпило на 24 март 2017 г. — Bastei Lübbe GmbH & Co. KG/Michael Strotzer

19

2017/C 213/25

Дело C-152/17: Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 24 март 2017 г. — Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA/Rete Ferroviaria Italiana SpA

19

2017/C 213/26

Дело C-165/17: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 3 април 2017 г. — Morgan Stanley & Co International plc/Ministre de l'Économie et des Finances

20

2017/C 213/27

Дело C-185/17: Преюдициално запитване, отправено от Административен съд — Варна (България) на 10 април 2017 година — Началник на Митница Варна/„САКСА“ ООД

21

2017/C 213/28

Дело C-215/17: Преюдициално запитване от Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Словения), постъпило на 25 април 2017 г. — Nova Kreditna Banka Maribor d.d./Република Словения

21

2017/C 213/29

Дело C-222/17 P: Жалба, подадена на 27 април 2017 г. от Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA) и Armando Álvarez, S.A. срещу решението, постановено от Общия съд (трети разширен състав) на 17 февруари 2017 г. по дело T-40/15, ASPLA и Armando Álvarez/Европейски съюз

22

2017/C 213/30

Дело C-230/17: Преюдициално запитване от Østre Landsret (Дания), постъпило на 2 май 2017 г. — Érdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn/Udlændingestyrelsen (Danish Immigration Service)

23

2017/C 213/31

Дело C-240/17: Преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus (Финландия), постъпило на 10 май 2017 г. — E.

23

 

Общ съд

2017/C 213/32

Дело T-531/14: Решение на Общия съд от 3 май 2017 г. — Sotiropoulou и др./Съвет (Извъндоговорна отговорност — Икономическа и парична политика — Решения, отправени към държава членка с оглед на коригиране на положение на прекомерен дефицит — Намаляване и премахване на пенсионни права в Гърция — Достатъчно съществено нарушение на правна норма, от която частноправните субекти черпят права)

25

2017/C 213/33

Съединени дела T-15/15 и T-197/15: Решение на Общия съд от 12 май 2017 г. — Costa/Парламент (Възнаграждения на членовете на Парламента — Пенсия за осигурителен стаж — Спиране — Възстановяване — Правило за ненатрупване — Правилник за изплащане на разноски и надбавки на членовете на Европейския парламент — Препращане към националното законодателство — Член 12, параграф 2а, буква ф) от Правилника за пожизнените надбавки на членовете на Европейския парламент — Възнаграждение, получено за изпълнение на функцията на председател на италиански пристанищен орган — Оправдани правни очаквания)

25

2017/C 213/34

Дело T-122/15: Решение на Общия съд от 16 май 2017 г. — Landeskreditbank Baden-Württemberg/ЕЦБ (Икономическа и парична политика — Пруденциален надзор върху кредитните институции — Член 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 — Член 70, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 468/2014 — Единен надзорен механизъм — Компетентност на ЕЦБ — Децентрализирано упражняване от националните органи — Оценка на значимостта на кредитна институция — Необходимост от пряк надзор от ЕЦБ)

26

2017/C 213/35

Дело T-303/15: Решение на Общия съд от 11 май 2017 г. — Barqawi/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Сирия — Замразяване на средства — Явна грешка в преценката)

27

2017/C 213/36

Дело T-304/15: Решение на Общия съд от 11 май 2017 г. — Abdulkarim/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Сирия — Замразяване на средства — Явна грешка в преценката)

27

2017/C 213/37

Дело T-376/15: Решение на Общия съд от 11 май 2017 г. — KK/EASME (Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ — Покана за представяне на предложения по работна програма 2014 — 2015 г. — Програма за насърчаване на иновациите в МСП — Решение на EASME, с което предложението се обявява за недопустимо — Правило за „еднократно представяне“ — Процедура за преразглеждане на оценката — Временна недостъпност на електронния портал за подаване на предложения — Грешка в преценката — Нарушение на процесуалните правила — Извъндоговорна отговорност)

28

2017/C 213/38

Дело T-159/16: Решение на Общия съд от 16 май 2017 г. — Metronia/EUIPO — Zitro IP (TRIPLE O NADA) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „TRIPLE O NADA“ — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „TRIPLE BINGO“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

29

2017/C 213/39

Дело T-71/16 P: Определение на Общия съд от 3 май 2017 г. — De Nicola/ЕИБ (Обжалване — Публична служба — Персонал на ЕИБ — Атестиране — Доклад за развитие на кариерата — Процедура за оценяване за 2007 г. — Грешки при прилагане на правото — Явно неоснователна жалба)

29

2017/C 213/40

Дело T-73/16 P: Определение на Общия съд от 3 май 2017 г. — De Nicola/ЕИБ (Обжалване — Публична служба — Служители на ЕИБ — Психически тормоз — Извъндоговорна отговорност — Грешки при прилагане на правото — Явно неоснователно обжалване)

30

2017/C 213/41

Дело T-111/17: Жалба, подадена на 20 февруари 2017 г. — Computer Market/EUIPO („COMPUTER MARKET“)

30

2017/C 213/42

Дело T-211/17: Жалба, подадена на 6 април 2017 г. — Amplexor Luxembourg/Комисия

31

2017/C 213/43

Дело T-231/17: Жалба, подадена на 20 април 2017 г. — SE/Съвет

31

2017/C 213/44

Дело T-233/17: Жалба, подадена на 20 април 2017 г. — Португалия/Комисия

32

2017/C 213/45

Дело T-245/17: Иск, предявен на 24 април 2017 г. — ViaSat/Комисия

33

2017/C 213/46

Дело T-256/17: Жалба, подадена на 2 май 2017 г. — Labiri/ЕИСК

34

2017/C 213/47

Дело T-258/17: Жалба, подадена на 3 май 2017 г. — Arbuzov/Съвет

35

2017/C 213/48

Дело T-276/17: Жалба, подадена на 8 май 2017 г. — Ogrodnik/EUIPO — Aviario Tropical (Tropical)

35

2017/C 213/49

Дело T-278/17: Жалба, подадена на 10 май 2017 г. — Bank of New York Mellon/EUIPO — Nixen Partners („NEXEN“)

36

2017/C 213/50

Дело T-279/17: Жалба, подадена на 11 май 2017 г. — Hermann Bock/EUIPO (Push and Ready)

37

2017/C 213/51

Дело T-280/17: Жалба, подадена на 9 май 2017 г. — GE.CO.P./Комисия

37

2017/C 213/52

Дело T-287/17: Жалба, подадена на 8 май 2017 г. — Swemac Innovation/EUIPO — Swemac Medical Appliances („SWEMAC“)

38


 

Поправки

2017/C 213/53

Поправка на известието в Официален вестник по дело T-197/17 ( ОВ C 151, 15.5.2017 г. )

39


BG

 

Top