Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:209:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 209, 30 юни 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 209

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
30 юни 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

523-а пленарна сесия на ЕИСК, 22 и 23 февруари 2017 г.

2017/C 209/01

Становище на Европейския икономически и социален комитет относто „Стратегии за диверсификация на плавателния и морския туризъм“ (проучвателно становище)

1

2017/C 209/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Островите в ЕС: от структурен недостатък към приобщаваща територия“ (проучвателно становище)

9


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

523-а пленарна сесия на ЕИСК, 22 и 23 февруари 2017 г.

2017/C 209/03

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Космическа стратегия за Европа“[COM(2016) 705 final]

15

2017/C 209/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС“[COM(2016) 723 final — 2016/0359 (COD)]

21

2017/C 209/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010, Регламент (ЕС) № 648/2012 и Регламент (ЕС) 2015/2365“[COM(2016) 856 final — 2016/0365 (COD)]

28

2017/C 209/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи пасиви, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за докладване и оповестяване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012“[COM(2016) 850 final — 2016/0360 (COD)] относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници“[COM(2016) 851 final — 2016/0361 (COD)] относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за покриване на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Директива 98/26/ЕО, Директива 2002/47/ЕО, Директива 2012/30/ЕС, Директива 2011/35/ЕС, Директива 2005/56/ЕО, Директива 2004/25/ЕО и Директива 2007/36/ЕО“[COM(2016) 852 final — 2016/0362 (COD)] относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива № 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, смесените финансови холдинги, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала“[COM(2016) 854 final — 2016/0364 (COD)]

36

2017/C 209/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Покана за представяне на мнения: регулаторна рамка на ЕС за финансови услуги“(COM(2016) 855 final)

43

2017/C 209/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1365/75 на Съвета“[COM(2016) 531 final — 2016-256-COD] относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета“[COM(2016) 532 final — 2016-257-COD] относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и за отмяна на Регламент № 2062/94 на Съвета“[COM(2016) 528 final — 2016-254-COD]

49

2017/C 209/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определянето, представянето и етикетирането на спиртни напитки, използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни и защитата на географските указания на спиртни напитки“[COM(2016) 750 final — 2016/0392 (COD)]

54

2017/C 209/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1101/89 на Съвета и Регламенти (ЕО) № 2888/2000 и (ЕО) № 685/2001“[COM(2016) 745 final — 2016/0368 (COD)]

58

2017/C 209/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съвместно съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Международно управление на океаните: приносът на ЕС за отговорното управление на океаните“[JOIN(2016) 49 final]

60

2017/C 209/12

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз“(COM(2016) 721 final)

66

2017/C 209/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1059/2003 по отношение на териториалните типологии (Tercet)“[COM(2016) 788 final — 2016/0393 (COD)]

71


BG

 

Top