EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:173:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 173, 31 май 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 173

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
31 май 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски икономически и социален комитет

 

523-а пленарна сесия на ЕИСК, 22 и 23 февруари 2017 г.

2017/C 173/01

Становище на Европейски икономически и социален комитет относно „Висококачествено образование за всички“ (проучвателно становище)

1

2017/C 173/02

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Междинна оценка на програмата LIFE“ [проучвателно становище]

7

2017/C 173/03

Становище на Европейския икономически и соцален комитет относно „Ефективността на финансирането от ЕСФ и FEAD като част от усилията на гражданското общество за борба с бедността и социалното изключване в рамките на прилагането на стратегията „Европа 2020“ (становище по собствена инициатива)

15

2017/C 173/04

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Ролята на селското стопанство в многостранните, двустранните и регионалните търговски преговори в контекста на министерската конференция на СТО в Найроби“ (становище по собствена инициатива)

20


 

III   Подготвителни актове

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

 

523-а пленарна сесия на ЕИСК, 22 и 23 февруари 2017 г.

2017/C 173/05

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Съвета относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане в Европейския съюз“[COM(2016) 686 final – 2016/0338 (CNS)]

29

2017/C 173/06

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Препоръка за препоръка на Съвета oтносно икономическата политика на еврозоната“[COM(2016) 726 final] и оносно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Към положителна фискална позиция за еврозоната“[COM(2016) 727 final]

33

2017/C 173/07

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специфичните мерки за предоставяне на допълнителна помощ на държавите членки, засегнати от природни бедствия“[COM(2016) 778 final — 2016/0384 (COD)]

38

2017/C 173/08

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти в йерархията при несъстоятелност“[COM(2016) 853 final – 2016/0363 (COD)]

41

2017/C 173/09

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно „Нова европейска програма за умения – Съвместни усилия за укрепване на човешкия капитал, пригодността за заетост и конкурентоспособността“[COM(2016) 381 final] oтносно „Предложение за препоръка на Съвета за създаване на Гаранция за уменията“[COM(2016) 382 final – 2016/0179 (NLE)] относно „Предложение за препоръка на Съвета за Европейската квалификационна рамка за обучение през целия живот и за отмяна на Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот“[COM(2016) 383 final – 2016/0180 (NLE)] относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“) и за отмяна на Решение № 2241/2004/ЕО“[COM(2016) 625 final – 2016/0304 (COD)] и относно „Повишаване на уменията на хората на пазара на труда“ [проучвателно становище по искане на малтийското председателство]

45

2017/C 173/10

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии“[COM(2016) 501 final]

55

2017/C 173/11

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Създаване на гаранция от ЕФУР и на гаранционен фонд на ЕФУР“[COM(2016) 586 final]

62

2017/C 173/12

Становище на Европейски икономически и социален комитет относно Създаване на нова рамка за партньорство с трети държави в рамките на европейската програма за миграцията [COM(2016) 385 final]

66

2017/C 173/13

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка „Годишен обзор на растежа за 2017 г.“[COM(2016) 725 final]

73

2017/C 173/14

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 87/217/ЕИО на Съвета, Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Директива 86/278/ЕИО на Съвета и Директива 94/63/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно процедурните правила в областта на екологичното докладване и за отмяна на Директива 91/692/ЕИО на Съвета“[COM(2016) 789 final – 2016/0394 COD]

82


BG

 

Top