Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:168:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 168, 29 май 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 168

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
29 май 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2017/C 168/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1

 

Съд

2017/C 168/02

Решение на Съда от 7 март 2017 година относно официалните празници и съдебната ваканция

2

 

Общ съд

2017/C 168/03

Решение на Общия съд от 5 април 2017 година относно съдебната ваканция

4


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2017/C 168/04

Дело C-598/14 P: Решение на Съда (втори състав) от 5 април 2017 г. — Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост/Gilbert Szajner, Forge de Laguiole (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 8, параграф 4 — Член 65, параграфи 1 и 2 — Словна марка „LAGUIOLE“ — Искане за обявяване на недействителност, основано на по-ранно право, придобито по силата на националното право — Прилагане на националното право от EUIPO — Роля на съдилищата на Съюза)

5

2017/C 168/05

Съединени дела C-217/15 и C-350/15: Решение на Съда (четвърти състав) от 5 април 2017 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Италия) — Наказателно производство срещу Massimo Orsi (C-217/15), Luciano Baldetti (C-350/15) (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Членове 2 и 273 — Национално законодателство, което предвижда административна санкция и наказателноправна санкция за едно и също деяние, състоящо се в неплащане на данък върху добавената стойност — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 50 — Принцип „ne bis in idem“ — Идентичност на преследваното или санкционираното лице — Липса)

5

2017/C 168/06

Дело C-298/15: Решение на Съда (пети състав) от 5 април 2017 г. (преюдициално запитване от Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Литва) — „Borta“ UAB/Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija VĮ (Преюдициално запитване — Обществени поръчки — Директива 2004/17/ЕО — Поръчка със стойност под предвидения в тази директива праг — Членове 49 ДФЕС и 56 ДФЕС — Ограничение за възлагане на подизпълнители — Подаване на съвместна оферта — Професионален капацитет на оферентите — Изменения на спецификациите на обществената поръчка)

6

2017/C 168/07

Дело C-336/15: Решение на Съда (десети състав) от 6 април 2017 г. (преюдициално запитване от Arbetsdomstolen — Швеция) — Unionen/Almega Tjänsteförbunden, ISS Facility Services AB (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 2001/23/ЕО — Член 3 — Гарантиране на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия — Колективни трудови договори, приложими към приобретателя и прехвърлителя — Допълнителен срок на предизвестие, предоставен на уволнените работници — Отчитане на прослуженото при прехвърлителя време)

7

2017/C 168/08

Дело C-337/15 P: Решение на Съда (голям състав) от 4 април 2017 г. — Европейски омбудсман/Claire Staelen (Обжалване — Извъндоговорна отговорност на Европейския съюз — Разглеждане от Европейския омбудсман на жалба, свързана с начина на използване на списък с подходящите кандидати от конкурс на общо основание — Нарушения на задължението за полагане на грижа — Понятие „достатъчно съществено нарушение“ на норма на правото на Съюза — Неимуществена вреда — Загуба на доверие в службата на Европейския омбудсман)

8

2017/C 168/09

Съединени дела C-376/15 P и C-377/15 P: Решение на Съда (четвърти състав) от 5 април 2017 г. — Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Обжалване — Дъмпинг — Регламент за изпълнение (ЕС) № 924/2012 — Внос на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китайската народна република — Регламент (ЕО) № 1225/2009 — Член 2, параграфи 10 и 11 — Изключване на някои експортни сделки при изчисляването на дъмпинговия марж — Справедливо сравнение на експортната цена с нормалната стойност при внос от страна без пазарна икономика)

8

2017/C 168/10

Дело C-391/15: Решение на Съда (четвърти състав) от 5 април 2017 г. (преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Andalucía — Испания) — Marina del Mediterráneo SL и др./Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Преюдициално запитване — Обществени поръчки — Процедури за преразглеждане — Директива 89/665/ЕИО — Член 1, параграф 1 — Член 2, параграф 1 — Решение на възлагащия орган, което допуска икономически оператор да подаде оферта — Решение, което съгласно приложимата национална правна уредба не подлежи на преразглеждане)

9

2017/C 168/11

Съединени дела C-435/15 и C-666/15: Решение на Съда (девети състав) от 22 март 2017 г. (преюдициални запитвания от Finanzgericht Hamburg — Германия, Rechtbank Noord-Holland — Нидерландия) — GROFA GmbH/Hauptzollamt Hannover (C-435/15), X, GoPro Coöperatief UA/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (C-666/15) (Преюдициално запитване — Обща митническа тарифа — Тарифни позиции — Класиране на стоките — Записващи видеокамери — Комбинирана номенклатура — Подпозиции 8525 80 30, 8525 80 91 и 8525 80 99 — Обяснителни бележки — Тълкуване — Регламенти за изпълнение (ЕС) № 1249/2011 и (ЕС) № 876/2014 — Тълкуване — Валидност)

10

2017/C 168/12

Дело C-488/15: Решение на Съда (трети състав) от 5 април 2017 г. — Европейска комисия/Република България (Неизпълнение на задължения от държава членка — Околна среда — Директива 2008/50/ЕО — Качество на атмосферния въздух — Член 13, параграф 1 — Приложение XI — Дневни и годишни пределно допустими стойности, приложими за концентрациите на ПЧ10 — Систематично и постоянно превишаване на пределно допустимите стойности — Член 22 — Удължаване на крайните срокове за постигане на някои пределно допустими стойности — Условия за прилагане — Член 23, параграф 1 — Планове за качеството на въздуха — „Възможно най-кратък“ срок на превишаване — Подходящи мерки — Критерии за преценка)

11

2017/C 168/13

Съединени дела C-497/15 и C-498/15: Решение на Съда (десети състав) от 22 март 2017 г. (преюдициално запитване от Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Унгария) — Euro-Team Kft. (C-497/15), Spirál-Gép Kft. (C-498/15)/Budapest Rendőrfőkapitánya (Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Автомобилен транспорт — Данъчни разпоредби — Директива 1999/62/ЕО — Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури — Такси за изминат участък — Задължение на държавите членки за въвеждане на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции — Фиксирана глоба — Пропорционалност)

12

2017/C 168/14

Дело C-544/15: Решение на Съда (голям състав) от 4 април 2017 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin — Германия) — Sahar Fahimian/Bundesrepublik Deutschland (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Директива 2004/114/ЕО — Член 6, параграф 1, буква г) — Условия за прием на граждани на трети страни — Отказ за приемане — Понятието „заплаха за обществената сигурност“ — Свобода на преценка)

12

2017/C 168/15

Дело C-638/15: Решение на Съда (шести състав) от 6 април 2017 г. (преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud — Чешка република) — Eko-Tabak s.r.o./Generální ředitelství cel (Преюдициално запитване — Директива 2011/64/ЕС — Член 2, параграф 1, буква в) — Член 5, параграф 1, буква а) — Понятия за „тютюн за пушене“, „тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин“ и „индустриална обработка)

13

2017/C 168/16

Дело C-665/15: Решение на Съда (девети състав) от 22 март 2017 г. — Европейска комисия/Португалска република (Неизпълнение на задължения на държава членка — Транспорт — Свидетелство за правоуправление — Мрежа на свидетелствата на правоуправление на европейския съюз — Използване и връзка с мрежата на Съюза)

14

2017/C 168/17

Дело C-668/15: Решение на Съда (първи състав) от 6 април 2017 г. (преюдициално запитване от Vestre Landsret — Дания) — Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, действащ от името на Ismar Huskic (Преюдициално запитване — Равно третиране на лицата без разлика на расата или етническия произход — Директива 2000/43/ЕО — Член 2, параграф 2, букви a) и б) — Кредитна институция, която изисква допълнителен документ за удостоверяване на самоличност под формата на копие от паспорт или от разрешение за пребиваване от кандидатите за кредит за закупуване на автомобил, удостоверили самоличността си със свидетелството си за управление на моторно превозно средство, посочващо, че са родени в държава, която не е членка на Европейския съюз или не е страна по Европейската асоциация за свободна търговия)

14

2017/C 168/18

Дело C-58/16: Решение на Съда (осми състав) от 6 април 2017 г. — Европейска комисия/Федерална република Германия (Неизпълнение на задължения от държава членка — Повишаване на сигурността на пристанищата — Директива 2005/65/ЕО — Член 2, параграф 3 и членове 6, 7 и 9 — Неизпълнение — Липса на оценка на сигурността на пристанищата — Граници на пристанищата, план за сигурност на пристанищата и офицер по сигурността на пристанището — Липса на определение)

15

2017/C 168/19

Съединени дела C-124/16, C-188/16 и C-213/16: Решение на Съда (пети състав) от 22 март 2017 г. (преюдициално запитване от Amtsgericht München, Landgericht München I — Германия) — Наказателно производство срещу Ianos Tranca (C-124/16), Tanja Reiter (C-213/16), Ionel Opria (C-188/16) (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Директива 2012/13/ЕС — Право на информация в наказателното производство — Право на информация относно обвинението — Връчване на наказателно определение — Способи — Задължително определяне на съдебен адресат — Обвиняем или подсъдим, който не живее в страната и няма постоянен адрес — Срок за подаване на възражение, който тече от връчването на съдебния адресат)

15

2017/C 168/20

Дело C-153/16: Решение на Съда (седми състав) от 6 април 2017 г. — Европейска комисия/Република Словения (Неизпълнение на задължения от държава членка — Неподходящо депониране на значителни количества употребявани автомобилни гуми — Обезвреждане в противоречие с изискванията на директиви 2008/98/ЕО и 1999/31/ЕО — Непрекъснат риск за околната среда и за здравето на човека)

16

2017/C 168/21

Дело C-83/16: Определение на Съда (седми състав) от 2 март 2017 г. (преюдициално запитване от Административен съд София-град — България) — „Хета Асет Резолюшън България“ ООД/Началник на Митница Столична (Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 и член 99 от Процедурния правилник на Съда — Митнически кодекс — Декларация за износ със задна дата — Понятие за достатъчно доказателство — Преценка за достатъчност на доказателствата)

17

2017/C 168/22

Дело C-232/16 P: Определение на Съда (шести състав) от 9 март 2017 г. — Simet SpA/Европейска комисия (Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Държавни помощи — Транспортен сектор — Междурегионални транспортни услуги с автобус — Регламент (ЕИО) № 1191/69 — Право на компенсация за разходите, произтичащи от изпълнението на задължения за обществена услуга — Национално съдебно решение — Помощ, несъвместима с вътрешния пазар)

17

2017/C 168/23

Дело C-497/16: Определение на Съда (осми състав) от 2 март 2017 г. (преюдициално запитване от Nejvyšší soud České republiky — Чешка република) — Наказателно производство срещу Juraj Sokáč (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Прекурсори на наркотични вещества — Регламент (ЕО) № 273/2004 — Член 2, буква a) — Понятие „включено в списък вещество“ — Изключване на лекарствените продукти — Директива 2001/83/EО — Член 1, точка 2) — Понятие „лекарствен продукт“ — Лекарствен продукт съдържащ ефедрин или псевдоефедрин — Регламент (ЕО) № 111/2005 — Член 2, буква a) — Понятие „описана субстанция“ — Приложение — Включване на лекарствените продукти съдържащи ефедрин или псевдоефедрин — Липса на отражение върху приложното поле на Регламент (ЕО) № 273/2004)

18

2017/C 168/24

Дело C-515/16: Определение на Съда (пети състав) от 15 март 2017 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel de Versailles — Франция) — Enedis, SA/Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Членове 107 и108 ДФЕС — Държавна помощ — Понятие за намеса на държавата или чрез ресурси на държавата — Слънчева електроенергия — Задължение за изкупуване на цена, по-висока от пазарната — Пълно компенсиране — Липса на предварително уведомление)

19

2017/C 168/25

Дело C-14/17: Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 11 януари 2017 г. — VAR Srl/Iveco Orecchia SpA

19

2017/C 168/26

Дело C-83/17: Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 15 февруари 2017 г. — KP, представляван от майката/LO

20

2017/C 168/27

Дело C-99/17 P: Жалба, подадена на 24 февруари 2017 г. от Infineon Technologies AG срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 15 декември 2016 г. по дело T-758/14, Infineon Technologies AG/Европейска комисия

20

2017/C 168/28

Дело C-100/17 P: Жалба, подадена на 24 февруари 2017 г. от Gul Ahmed Textile Mills Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 15 декември 2016 г. по дело T-199/04 RENV, Gul Ahmed Textile Mills Ltd/Съвет на Европейския съюз

21

2017/C 168/29

Дело C-104/17: Преюдициално запитване от Curtea de Apel Pitești (Румъния), постъпило на 27 февруари 2017 г. — SC Cali Esprou SRL/Administraţia Fondului pentru Mediu

22

2017/C 168/30

Дело C-113/17: Преюдициално запитване от Najvyšší súd Slovenskej republiky (Словакия), постъпило на 6 март 2017 г. — QJ/Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad

23

2017/C 168/31

Дело C-120/17: Преюдициално запитване от Satversmes tiesa (Латвия), постъпило на 7 март 2017 г. — Administratīvā rajona tiesa/Ministru kabinets

23

2017/C 168/32

Дело C-131/17: Преюдициално запитване от Tribunal da Relação do Porto (Португалия), постъпило на 13 март 2017 г. — Hélder José Cunha Martins/Fundo de Garantia Automóvel

24

2017/C 168/33

Дело C-136/17: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 15 март 2017 г. — G. C., A. F., B. H., E. D./Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

24

2017/C 168/34

Дело C-156/17: Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 27 март 2017 г. — Köln-Aktienfonds Deka/Staatssecretaris van Financiën

26

2017/C 168/35

Дело C-157/17: Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 27 март 2017 г. — X/Staatssecretaris van Financiën

27

2017/C 168/36

Дело C-172/17 P: Жалба, подадена на 5 април 2017 г. от ANKO A. E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 25 януари 2017. г. по дело T-768/14, ANKO/Европейска комисия

27

2017/C 168/37

Дело C-173/17 P: Жалба, подадена на 5 април 2017 г. от ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 25 януари 2017 г. по дело T-771/14, ANKO/Европейска комисия

28

2017/C 168/38

Дело C-184/17 P: Жалба, подадена на 11 април 2017 г. от International Management Group (IMG) срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 2 февруари 2017 г. по дело T-381/15, IMG/Европейска комисия

29

 

Общ съд

2017/C 168/39

Дело T-201/17: Иск, предявен на 31 март 2017 г. — Printeos/Комисия

30

2017/C 168/40

Дело T-207/17: Жалба, подадена на 5 април 2017 г. — Senetic/EUIPO — HP Hewlett Packard Group (hp)

31

2017/C 168/41

Дело T-208/17: Жалба, подадена на 5 април 2017 г. — Senetic/EUIPO — HP Hewlett Packard Group (HP)

31

2017/C 168/42

Дело T-209/17: Жалба, подадена на 4 април 2017 г. — ZGS/EUIPO (Schülerhilfe1)

32

2017/C 168/43

Дело T-213/17: Жалба, подадена на 5 април 2017 г. — Romantik Hotels & Restaurants/EUIPO — Hotel Preidlhof (ROMANTIK)

33

2017/C 168/44

Дело T-215/17: Жалба, подадена на 7 април 2017 г. — Pear Technologies/EUIPO — Apple (PEAR)

33


BG

 

Top