Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:121:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 121, 18 април 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 121

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
18 април 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2017/C 121/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2017/C 121/02

Дело C-245/15: Решение на Съда (десети състав) от 2 март 2017 г. (преюдициално запитване от Judecătoria Balş — Judeţul Olt — Румъния) — SC Casa Noastră SA/Ministerul Transporturilor — Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier ISCTR (Преюдициално запитване — Автомобилен транспорт — Социални разпоредби — Дерогации — Регламент (ЕО) № 561/2006 — Член 3, буква а) — Регламент (ЕО) № 1073/2009 — Член 2, точка 3 — Редовни превози на пътници — Понятие — Безплатни превози, организирани от икономически оператор за неговите работници до работното място и обратно с коли, които са негова собственост и са управлявани от негови работници)

2

2017/C 121/03

Дело C-275/15: Решение на Съда (четвърти състав) от 1 март 2017 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Обединено кралство) — ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited/TVCatchup Limited, TVCatchup (UK) Limited, Media Resources Limited (Преюдициално запитване — Директива 2001/29/ЕО — Хармонизиране на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество — Член 9 — Достъп до кабела на радио- и телевизионните услуги — Понятие „кабел“ — Препредаване от трето лице по интернет на предавания на регистрирани като търговци телевизионни оператори — Live streaming)

3

2017/C 121/04

Дело C-354/15: Решение на Съда (десети състав) от 2 март 2017 г. (преюдициално запитване от Tribunal da Relação de Évora — Португалия) — Andrew Marcus Henderson/Novo Banco SA (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по граждански или търговски дела — Връчване на съдебни и извънсъдебни документи — Регламент (ЕО) № 1393/2007 — Членове 8, 14 и 19 — Връчване чрез пощенски услуги на документ за образуване на съдебно производство — Липса на превод на документа — Приложение II — Формуляр-образец — Липса — Последици — Връчване с препоръчано писмо с обратна разписка — Липса на връщане на обратната разписка — Получаване на документа от трето лице — Условия за валидност на процедурата)

3

2017/C 121/05

Дело C-496/15: Решение на Съда (втори състав) от 2 март 2017 г. (преюдициално запитване от Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz — Германия) — Alphonse Eschenbrenner/Bundesagentur für Arbeit (Преюдициално запитване — Свободно движение на работници — Член 45 ДФЕС — Регламент (ЕС) № 492/2011 — Член 7 — Равно третиране — Пограничен работник, подлежащ на облагане с данък върху дохода в държавата членка по местопребиваване — Обезщетение, изплащано от държавата членка по месторабота в случай на неплатежоспособност на работодателя — Правила за изчисляване на обезщетението при неплатежоспособност — Фиктивно отчитане на данъка върху дохода в държавата членка по месторабота — Обезщетение при неплатежоспособност, което е по-ниско по-размер от досегашното нетно възнаграждение — Двустранна спогодба за избягване на двойното данъчно облагане)

4

2017/C 121/06

Дело C-568/15: Решение на Съда (седми състав) от 2 март 2017 г. (преюдициално запитване от Landgericht Stuttgart — Германия) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV/comtech GmbH (Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Директива 2011/83/ЕС — Член 21 — Комуникация по телефона — Използване на телефонна линия от търговец, за да позволи на потребителя да се свърже с него във връзка със сключен договор — Забрана за прилагане на цени, надвишаващи основната тарифа — Понятие „основна тарифа“)

5

2017/C 121/07

Дело C-584/15: Решение на Съда (четвърти състав) от 2 март 2017 г. (преюдициално запитване от Tribunal administratif de Melun — Франция) — Glencore Céréales France/Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) (Преюдициално запитване — Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 — Защита на финансовите интереси на Европейския съюз — Член 3 — Регламент (ЕИО) № 3665/87 — Член 11 — Връщане на предоставени без основание възстановявания при износ — Регламент (ЕИО) № 3002/92 — Член 5а — Освободено без основание обезпечение — Дължими лихви — Давностен срок — Начален момент на срока — Прекъсване на срока — Абсолютна давност — По-дълъг срок — Приложимост)

6

2017/C 121/08

Дело C-655/15 P: Решение на Съда (осми състав) от 2 март 2017 г. — Panrico, SA/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), HDN Development Corp. (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 40/94 — Член 52 — Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 — Фигуративна марка, съдържаща словните елементи „krispy kreme doughnuts“ — Международни и национални словни и фигуративни марки, съдържащи елементите „donut“, „donuts“ и „doghnuts“ — Искане за обявяване на недействителност — Отхвърляне)

7

2017/C 121/09

Дело C-4/16: Решение на Съда (втори състав) от 2 март 2017 г. (преюдициално запитване от Sąd Apelacyjny w Warszawie — Полша) — J. D./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Преюдициално запитване — Околна среда — Директива 2009/28/ЕО — Член 2, втора алинея, буква a) — Енергия от възобновяеми източници — Водноелектрическа енергия — Понятие — Енергия, произведена в малка водноелектрическа централа, разположена на мястото на изпускане на промишлените отпадни води на друго предприятие)

7

2017/C 121/10

Дело C-97/16: Решение на Съда (десети състав) от 2 март 2017 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona — Испания) — José María Pérez Retamero/TNT Express Worldwide Spain SL, Last Mile Courier SL, преди Transportes Saripod SL, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 2002/15/ЕО — Защита на безопасността и здравето на работниците — Организация на работното време — Автомобилен транспорт — Транспортен работник — Самостоятелно зает водач — Понятие — Недопустимост)

8

2017/C 121/11

Дело C-160/16: Решение на Съда (девети състав) от 2 март 2017 г. — Европейска комисия/Република Гърция (Неизпълнение на задължения на държава членка — Енергийна политика — Енергийни характеристики на сградите — Директива 2010/31/ЕС — Член 5, параграф 2 — Доклад относно равнищата на оптимални разходи)

8

2017/C 121/12

Дело C-587/16 P: Жалба, подадена на 18 ноември 2016 г. от Skylotec GmbH срещу решението на Общия съд (втори състав), постановено на 13 септември 2016 г. по дело T-146/15 — hyphen GmbH/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

9

2017/C 121/13

Дело C-654/16: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Италия), постъпило на 19 декември 2016 г. — Amber Capital Italia Sgr SpA, Amber Capital Uk Llp/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

9

2017/C 121/14

Дело C-655/16: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Италия), постъпило на 19 декември 2016 г. — Hitachi Rail Italy Investments Srl/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

10

2017/C 121/15

Дело C-656/16: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Италия), постъпило на 19 декември 2016 г. — Finmeccanica SpA/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

10

2017/C 121/16

Дело C-657/16: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Италия), постъпило на 19 декември 2016 г. — Bluebell Partners Limited/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

11

2017/C 121/17

Дело C-658/16: Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Италия), постъпило на 19 декември 2016 г. — Elliot International Lp и др./Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

12

2017/C 121/18

Дело C-28/17: Преюдициално запитване от Østre Landsret (Дания), постъпило на 19 януари 2017 г. — NN A/S/Skatteministeriet

12

2017/C 121/19

Дело C-41/17: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Испания), постъпило на 25 януари 2017 г. — Isabel González Castro/Mutua Umivale и Prosegur España S.L.

13

2017/C 121/20

Дело C-44/17: Преюдициално запитване от Landgericht Hamburg (Германия), постъпило на 27 януари 2017 г. — The Scotch Whisky Association, The Registered Office/Michael Klotz

14

2017/C 121/21

Дело C-45/17: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 30 януари 2017 г. — Frédéric Jahin/Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé

15

2017/C 121/22

Дело C-57/17: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Испания), постъпило на 3 февруари 2017 г. — Eva Soraya Checa Honrado/Fondo de Garantía Salarial

16

2017/C 121/23

Дело C-60/17: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Испания), постъпило на 6 февруари 2017 г. — Ángel Somoza Hermo и Ilunión Seguridad S.A./Esabe Vigilancia S.A. и Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

16

2017/C 121/24

Дело C-70/17: Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 9 февруари 2017 г. — NCG Banco, S.A. (понастоящем Abanca Corporación Bancaria, S.A)./Alberto García Salamanca Santos

17

2017/C 121/25

Дело C-97/17: Иск, предявен на 24 февруари 2017 година — Европейска комисия/Република България

17

2017/C 121/26

Дело C-98/17 P: Жалба, подадена на 24 февруари 2017 г. от Koninklijke Philips NV, Philips France срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 15 декември 2016 г. по дело T-762/14, Koninklijke Philips NV, Philips France/Комисия

18

2017/C 121/27

Дело C-110/17: Иск, предявен на 3 март 2017 г. — Европейска комисия/Кралство Белгия

19

 

Общ съд

2017/C 121/28

Дело T-194/13: Решение на Общия съд от 7 март 2017 г. — United Parcel Service/Комисия (Конкуренция — Концентрации — Регламент (ЕО) № 139/2004 — Международни експресни услуги за доставка на малки пакети в ЕИП — Придобиване на TNT Express от UPS — Решение за обявяване на концентрация за несъвместима с вътрешния пазар — Вероятни ценови ефекти — Иконометричен анализ — Право на защита)

20

2017/C 121/29

Дело T-366/13: Решение на Общия съд от 1 март 2017 г. — Франция/Комисия (Държавни помощи — Морски каботаж — Помощи, приведени в изпълнение от Франция в полза на Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) и Compagnie méridionale de navigation — Услуга от общ икономически интерес — Компенсации за допълнителна към основната услуга, която цели да се покрият пиковите периоди през туристическия период — Решение, обявяващо помощите за несъвместими с вътрешния пазар — Понятие за държавна помощ — Предимство — Решение Altmark)

20

2017/C 121/30

Дело T-454/13: Решение на Общия съд от 1 март 2017 г. — SNCM/Комисия (Държавни помощи — Морски каботаж — Помощи, приведени в действие от Франция в полза на Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) и на Compagnie méridionale de navigation — Услуга от общ икономически интерес — Компенсации за услуга, която е допълнителна към основната и е предназначена да покрие пиковите периоди през туристическия сезон — Решение, обявяващо помощите за несъвместими с вътрешния пазар — Понятие за държавна помощ — Предимство — Решение Altmark — Определяне на размера на помощта)

21

2017/C 121/31

Дело T-157/14: Решение на Общия съд от 28 февруари 2017 г. — JingAo Solar и др./Съвет (Дъмпинг — Внос на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китай — Окончателно антидъмпингово мито — Ангажименти — Жалба за отмяна — Правен интерес — Допустимост — Страна износител — Обхват на разследването — Изготвяне на извадка — Нормална стойност — Определение на разглеждания продукт — Срок за приемането на решение по заявление за третиране като предприятие, работещо в условията на пазарна икономика — Прилагане във времето на нови разпоредби — Вреда — Причинно-следствена връзка)

22

2017/C 121/32

Съединени дела T-158/14, Т-161/14 и Т-163/14: Решение на Общия съд от 28 февруари 2017 г. — JingAo Solar и др./Съвет (Субсидии — Внос на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китай — Окончателно изравнително мито — Ангажименти — Жалба за отмяна — Правен интерес — Допустимост — Обхват на разследването — Изготвяне на извадка — Определение на разглеждания продукт)

22

2017/C 121/33

Дело T-160/14: Решение на Общия съд от 28 февруари 2017 г. — Yingli Energy (China) и др./Съвет (Дъмпинг — Внос на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китай — Окончателно антидъмпингово мито — Ангажименти — Жалба за отмяна — Правен интерес — Допустимост — Страна износител — Обхват на разследването — Изготвяне на извадка — Нормална стойност — Определение на разглеждания продукт — Срок за приемането на решение по заявление за третиране като предприятие, работещо в условията на пазарна икономика — Прилагане във времето на нови разпоредби — Вреда — Причинно-следствена връзка — Право на защита — Изчисляване на маржа на вредата)

23

2017/C 121/34

Дело T-162/14: Решение на Общия съд от 28 февруари 2017 г. — Canadian Solar Emea и др./Съвет (Дъмпинг — Внос на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китай — Окончателно антидъмпингово мито — Ангажименти — Жалба за отмяна — Правен интерес — Допустимост — Страна износител — Обхват на разследването — Изготвяне на извадка — Нормална стойност — Определение на разглеждания продукт — Срок за приемането на решение по заявление за третиране като предприятие, работещо в условията на пазарна икономика — Прилагане във времето на нови разпоредби — Вреда — Причинно-следствена връзка)

24

2017/C 121/35

Дело T-436/14: Решение на Общия съд от 7 март 2017 г. — Neka Novin/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Иран с цел предотвратяване на разпространението на ядрено оръжие — Замразяване на средства — Запазване на името на жалбоподателя в списъка на засегнатите лица — Грешка при прилагане на правото — Явна грешка в преценката — Пропорционалност)

25

2017/C 121/36

Дело T-208/15: Решение на Общия съд от 1 март 2017 г. — Universiteit Antwerpen/REA (Арбитражна клауза — Седма рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007—2013 г.) — Действия по програмата „Мария Кюри — Изследователи в начален етап на кариерата си — Покана за представяне на предложения FP7 - Хора – ITN -2008 г. — Споразумения за отпускане на безвъзмездни средства — Допустими разходи — Възстановяване на изплатените суми — Понятие за прием на изследователи — Пропорционалност)

25

2017/C 121/37

Дело T-472/15 P: Решение на Общия съд от 1 март 2017 г. — ЕСВД/Gross (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура по повишаване за 2013 г. — Невключване в списъка на повишените длъжностни лица — Липса на грешка в правото)

26

2017/C 121/38

Дело T-698/15 P: Решение на Общия съд от 1 март 2017 г. — Silvan/Комисия (Обжалване — Публична служба — Длъжностни лица — Процедура за повишаване за 2013 г. — Решение жалбоподателят да не бъде повишен — Съпоставяне на заслугите — Съобразяване на докладите за оценка — Липса на грешка в правото)

27

2017/C 121/39

Дело T-730/15 P: Решение на Общия съд от 2 март 2017 г. — DI/EASO (Обжалване — Публична служба — Персонал на EASO — Договорно нает служител — Договор, сключен за определен срок — Срок за изпитване — Решение за уволнение — Жалба за отмяна и искане за обезщетение — Отхвърляне на жалбата поради явна недопустимост в първоинстанционното производство — Правило за съответствие между жалбата по съдебен и жалбата по административен ред — Член 91, параграф 2 от Правилника)

27

2017/C 121/40

Дело T-766/15: Решение на Общия съд от 28 февруари 2017 г. — Labeyrie/EUIPO — Delpeyrat (Изображение на редици от златни рибки на син фон) (Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща редици от златни рибки на син фон — Отмяна — Реално използване на марката — Член 15, параграф 1, буква а) и член 51, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Форма, която се различава по елементи, които не променят отличителния характер)

28

2017/C 121/41

Дело T-767/15: Решение на Общия съд от 28 февруари 2017 г. — Labeyrie/EUIPO — Delpeyrat (Изображение на редици от светли рибки на тъмен фон) (Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Фигуративна марка на Европейския съюз, изобразяваща редици от светли рибки на тъмен фон — Отмяна — Реално използване на марката — Член 15, параграф 1, буква а) и член 51, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Форма, която се различава по елементи, които не променят отличителния характер)

28

2017/C 121/42

Дело T-333/14: Определение на Общия съд от 14 февруари 2017 г. — Helbrecht/EUIPO — Lenci Calzature (SportEyes) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Обявяване на по-ранната фигуративна марка, на която се основава обжалваното решение, за недействителна — Липса на основание за произнасяне по същество)

29

2017/C 121/43

Дело T-140/16 R II: Определение на председателя на Общия съд от 16 февруари 2017 г. — Le Pen/Парламент (Обезпечително производство — Член на Европейския парламент — Събиране чрез прихващане на надбавки, изплатени за възстановяване на разходите за парламентарни сътрудници — Молба за спиране на изпълнението — Нова молба — Нови факти — Липса на неотложност)

30

2017/C 121/44

Дело T-192/16: Определение на Общия съд от 28 февруари 2017 г. — NF/Европейски съвет (Жалба за отмяна — Изявление на ЕС и Турция от 18 март 2016 г. — Съобщение за печата — Понятие „международно споразумение“ — Определяне на автора на акта — Обхват на акта — Сесия на Европейския съвет — Среща на държавните или правителствените ръководители на държавите — членки на Европейския съюз, проведена в помещенията на Съвета на Европейския съюз — Качество на представителите на държавите — членки на Съюза, по време на среща с представителя на трета страна — Член 263, първа алинея ДФЕС — Липса на компетентност)

30

2017/C 121/45

Дело T-193/16: Определение на Общия съд от 28 февруари 2017 г. — NG/Европейски съвет (Жалба за отмяна — Изявление на ЕС и Турция от 18 март 2016 г. — Съобщение за печата — Понятие „международно споразумение“ — Определяне на автора на акта — Обхват на акта — Сесия на Европейския съвет — Среща на държавните или правителствените ръководители на държавите — членки на Европейския съюз, проведена в помещенията на Съвета на Европейския съюз — Качество на представителите на държавите — членки на Съюза, по време на среща с представителя на трета страна — Член 263, първа алинея ДФЕС — Липса на компетентност)

31

2017/C 121/46

Дело T-257/16: Определение на Общия съд от 28 февруари 2017 г. — NM/Европейски съвет (Жалба за отмяна — Изявление на ЕС и Турция от 18 март 2016 г. — Съобщение за печата — Понятие „международно споразумение“ — Определяне на автора на акта — Обхват на акта — Сесия на Европейския съвет — Среща на държавните или правителствените ръководители на държавите — членки на Европейския съюз, проведена в помещенията на Съвета на Европейския съюз — Качество на представителите на държавите — членки на Съюза, по време на среща с представителя на трета страна — Член 263, първа алинея ДФЕС — Липса на компетентност)

32

2017/C 121/47

Дело T-594/16: Определение на Общия съд от 16 февруари 2017 г. — Walton/Комисия (Жалба за отмяна — Публична служба — Срочно наети служители — Обезщетение при прекратяване на служебното правоотношение — Преразглеждане на изчислението — Сила на пресъдено нещо — Частично недопустима и частично явно неоснователна жалба)

32

2017/C 121/48

Дело T-624/16 R: Определение на председателя на Общия съд от 16 февруари 2017 г. — Gollnisch/Парламент (Обезпечително производство — Член на Европейския парламент — Връщане чрез прихващане на надбавки, изплатени за възстановяване на разходите за парламентарни сътрудници — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

33

2017/C 121/49

Дело T-626/16 R: Определение на председателя на Общия съд от 16 февруари 2017 г. —Troszczynski/Парламент (Обезпечително производство — Член на Европейския парламент — Събиране чрез прихващане на надбавките, изплатени за възстановяване на разходите за парламентарни сътрудници — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

33

2017/C 121/50

Дело T-688/16 R: Определение на председателя на Общия съд от 17 февруари 2017 г. — Janssen-Cases/Комисия (Обезпечително производство — Публична служба — Обявяване на свободна длъжност — Омбудсман на Комисията — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

34

2017/C 121/51

Дело T-714/16: Определение на Общия съд от 9 февруари 2017 г. — Asolo/EUIPO — Red Bull (FLÜGEL) (Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Отмяна на обжалваното решение — Липса на основание за произнасяне)

34

2017/C 121/52

Дело T-61/17: Жалба, подадена на 22 януари 2017 г. — Selimovic/Парламент

35

2017/C 121/53

Дело T-74/17: Жалба, подадена на 6 януари 2017 г. — Danjaq/EUIPO — Formosan (Shaken, not stirred)

36

2017/C 121/54

Дело T-82/17: Жалба, подадена на 7 февруари 2017 г. — PepsiCo/EUIPO — Intersnack Group (Exxtra Deep)

37

2017/C 121/55

Дело T-83/17: Жалба, подадена на 8 февруари 2017 г. — Heineken Romania/EUIPO — Lénárd (Csíki Sör)

37

2017/C 121/56

Дело T-90/17: Жалба, подадена на 13 февруари 2017 г. — Gelinova Group/EUIPO — Cloetta Italia (galatea…è naturale)

38

2017/C 121/57

Дело T-93/17: Жалба, подадена на 14 февруари 2017 г. — Duferco Long Products/Комисия

38

2017/C 121/58

Дело T-101/17: Жалба, подадена на 15 февруари 2017 г. — Apple Distribution International/Комисия

39

2017/C 121/59

Дело T-102/17: Жалба, подадена на 17 февруари 2017 г. — Cantina e oleificio sociale di San Marzano/EUIPO — Miguel Torres (SANTORO)

40

2017/C 121/60

Дело T-103/17: Жалба, подадена на 17 февруари 2017 г. — Recordati Orphan Drugs/EUIPO — Laboratorios Normon (NORMOSANG)

41

2017/C 121/61

Дело T-108/17: Жалба, подадена на 17 февруари 2017 г. — ClientEarth/Комисия

41

2017/C 121/62

Дело T-109/17: Жалба, подадена на 21 февруари 2017 г. — FCA US/EUIPO — Busbridge (VIPER)

42

2017/C 121/63

Дело T-110/17: Жалба, подадена на 18 февруари 2017 г. — Jiangsu Seraphim Solar System/Комисия

43

2017/C 121/64

Дело T-116/17: Жалба, подадена на 20 февруари 2017 г. — Spiegel-Verlag Rudolf Augstein и Sauga/ЕЦБ

44

2017/C 121/65

Дело T-118/17: Жалба, подадена на 24 февруари 2017 г. — Institute for Direct Democracy in Europe/Парламент

45

2017/C 121/66

Дело T-120/17: Жалба, подадена на 20 февруари 2017 г. — M&T Emporia Ilektrikon-Ilektronikon Eidon/EUIPO („fluo.“)

46

2017/C 121/67

Дело T-122/17: Жалба, подадена на 22 февруари 2017 г. — Девин/EUIPO — Хасково („ДЕВИН“)

47

2017/C 121/68

Дело T-126/17: Жалба, подадена на 27 февруари 2017 г. — Consorzio IB Innovation/Комисия

47

2017/C 121/69

Дело T-130/17: Жалба, подадена на 1 март 2017 г. — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Комисия

48


BG

 

Top