Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:030:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 30, 30 януари 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 30

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
30 януари 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2017/C 30/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2017/C 30/02

Дело C-673/13 P: Решение на Съда (пети състав) от 23 ноември 2016 г. — Европейска комисия/Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Обжалване — Достъп до документи на институциите — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Околна среда — Орхуска конвенция — Регламент (ЕО) № 1367/2006 — Член 6, параграф 1 — Риск от засягане на търговските интереси на физическо или юридическо лице — Понятие „информация, отнасяща се до емисии в околната среда“ — Документи, свързани с процедурата по издаване на разрешение за активно вещество, съдържащо се в продукти за растителна защита — Активно вещество глифозат)

2

2017/C 30/03

Дело C-442/14: Решение на Съда (пети състав) от 23 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Нидерландия) — Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Преюдициално запитване — Околна среда — Орхуска конвенция — Директива 2003/4/ЕО — Член 4, параграф 2 — Обществен достъп до информация — Понятие за информация за емисии в околната среда — Директива 91/414/ЕИО — Директива 98/8/ЕО — Регламент (ЕО) № 1107/2009 — Пускане на пазара на продукти за растителна защита и биоциди — Поверителност — Защита на промишлени и търговски интереси)

3

2017/C 30/04

Дело C-461/14: Решение на Съда (пети състав) от 24 ноември 2016 г. — Европейска комисия/Кралство Испания (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 2009/147/ЕО — Опазване на дивите птици — Специални защитени зони — Директива 85/337/ЕИО — Оценка на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда — Директива 92/43/ЕИО — Опазване на естествените местообитания)

4

2017/C 30/05

Дело C-464/14: Решение на Съда (пети състав) от 24 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от Tribunal Tributário de Lisboa — Португалия) — SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento SA/Fazenda Pública (Преюдициално запитване — Свободно движение на капитали — Членове 63—65 ДФЕС — Споразумение за асоцииране ЕО—Тунис — Членове 31, 34 и 89 — Споразумение за асоцииране ЕО—Ливан — Членове 31, 33 и 85 — Корпоративен данък за юридическите лица — Дивиденти от дружество, установено в държавата членка на дружеството получател — Дивиденти от дружество, установено в трета държава, която е страна по споразумението за асоцииране — Различно третиране — Ограничаване — Обосноваване — Ефективност на данъчния контрол — Възможност за позоваване на член 64 ДФЕС при наличие на споразумения за асоцииране ЕО—Тунис и ЕО—Ливан)

5

2017/C 30/06

Дело C-177/15: Решение на Съда (трети състав) от 23 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Nelsons GmbH/Ayonnax Nutripharm GmbH, Bachblütentreff Ltd (Преюдициално запитване — Информиране и защита на потребителите — Регламент (ЕО) № 1924/2006 — Хранителни и здравни претенции за храните — Преходни мерки — Член 28, параграф 2 — Продукти с търговски марки или търговско наименование, които съществуват преди 1 януари 2005 г. — Продукти „Цветя на д-р Бах“ — Марка на Европейския съюз „RESCUE“ — Продукти, които преди 1 януари 2005 г. са продавани като лекарства, а след тази дата, като храни)

7

2017/C 30/07

Дело C-314/15: Решение на Съда (шести състав) от 23 ноември 2016 г. — Европейска комисия/Френска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 91/271/EИО — Пречистване на градските отпадъчни води. — Член 4, параграфи 1 и 3 — Вторично пречистване или друга равностойна обработка)

8

2017/C 30/08

Дело C-395/15: Решение на Съда (трети състав) от 1 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Social n 33 de Barcelona — Испания) — Mohamed Daouidi/Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 2000/78/ЕО — Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Членове 1—3 — Забрана на всяка форма на дискриминация, основана на увреждане — Наличие на „увреждане“ — Понятието „трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност“ — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 3, 15, 21, 30, 31, 34 и 35 — Уволнение на работник в положение на временна нетрудоспособност по смисъла на националното право с неопределена продължителност)

9

2017/C 30/09

Съединени дела C-408/15 P и C-409/15 P: Решение на Съда (шести състав) от 24 ноември 2016 г. — Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG и др. (C-408/15 P), ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV и др. (C-409/15 P)/Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз (Обжалване — Жалба за отмяна — Член 263, четвърта алинея ДФЕС — Право на жалба — Процесуална легитимация — Акт, засягащ лично физически или юридически лица поради „някои присъщи за тях качества“ — Регламент (ЕС) № 511/2014 — Мерки за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване — Регламент (ЕО) № 2100/94 — Ограничение на действието на правната закрила на Общността на сортовете растения — Освобождаване на селекционерите)

10

2017/C 30/10

Дело C-443/15: Решение на Съда (първи състав) от 24 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от The Labour Court, Ireland — Ирландия) — David L. Parris/Trinity College Dublin и др. (Преюдициално запитване — Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Директива 2000/78/ЕО — Член 2 — Забрана на дискриминация на основание сексуална ориентация и възраст — Национална пенсионна схема — Отпускане на обезщетение за преживяло лице на граждански партньор — Условие — Сключване на партньорството, преди осигуреното в схемата лице да е навършило шестдесет години — Гражданскоправен съюз — Невъзможност в съответната държава членка до 2010 г. — Доказана стабилна връзка — Член 6, параграф 2 — Обоснованост на разликите в третирането на основание възраст)

11

2017/C 30/11

Дело C-454/15: Решение на Съда (втори състав) от 24 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от Hessisches Landesarbeitsgericht — Германия) — Jürgen Webb-Sämann/Christopher Seagon (действащ в качеството на синдик на Baumarkt Praktiker DIY GmbH) (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 2008/94/ЕО — Член 8 — Закрила на работниците в случай на неплатежоспособност на техния работодател — Разпоредби относно социалната сигурност — Приложно поле — Мерки, необходими за закрила на придобити или евентуални права във връзка с пенсии на работници и служители по силата на допълнителна пенсионна схема — Задължение за уреждане на право на отделяне от масата на несъстоятелността на неплатените пенсионни вноски — Липса)

12

2017/C 30/12

Дело C-486/15 P: Решение на Съда (шести състав) от 30 ноември 2016 г. — Европейска комисия/Френска република, Orange, Федерална република Германия (Обжалване — Държавни помощи — Финансови мерки в полза на France Télécom — Оферта за заем от акционер — Публични изявления на представителите на френската държава — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с общия пазар — Понятието „помощ“ — Понятието „икономическо предимство“ — Критерий за разумния частен инвеститор — Задължение за мотивиране на Общия съд — Граници на съдебния контрол — Изопачаване на спорното решение)

12

2017/C 30/13

Дело C-642/15 P: Решение на Съда (трети състав) от 1 декември 2016 г. — Toni Klement/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Bullerjan GmbH (Обжалване — Регламент (EО) № 207/2009 — Марка на Европейския съюз — Триизмерна марка изобразяваща формата на фурна — Член 51, параграф 1, буква a) — искане за отмяна на марка на Европейския съюз — Член 15, параграф 1, втора алинея буква а) — Реално използване на марката — Отхвърляне на искането за обявяване на недействителност)

13

2017/C 30/14

Дело C-645/15: Решение на Съда (шести състав) от 24 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Германия) — Bund Naturschutz in Bayern e.V., Harald Wilde/Freistaat Bayern (Преюдициално запитване — Околна среда — Оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда — Директива 2011/92/ЕС — Проект, който подлежи на оценка — Точка 7 от приложение I — Европейска спогодба за международните автомагистрали (AGR) — Разширяване на път с четири ленти с дължина под 10 km)

13

2017/C 30/15

Дело C-662/15: Решение на Съда (шести състав) от 24 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf — Германия) — Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG/BIOS Medical Services GmbH, предишно BIOS Naturprodukte GmbH (Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Директива 93/42/ЕИО — Медицински изделия — Изделие от клас I (хирургически превръзки), подложено на процедура за оценка на съответствието от производителя — Паралелен внос — Добавяне върху етикета на данни за вносителя — Допълнителна процедура за оценка на съответствието)

14

2017/C 30/16

Дело C-152/16: Решение на Съда (десети състав) от 1 декември 2016 г. — Европейска комисия/Велико херцогство Люксембург (Неизпълнение на задължения от държава членка — Регламент (ЕО) № 1071/2009 — Общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач — Член 16, параграфи 1 и 5 — Национален електронен регистър на предприятията за автомобилни превози — Несвързване с националните електронни регистри на другите държави членки)

15

2017/C 30/17

Дело C-520/16: Преюдициално запитване от Amtsgericht Hannover (Германия), постъпило на 5 октомври 2016 г. — Andrea Witzel, Jannis Witzel, Jazz Witzel/Germanwings GmbH

15

2017/C 30/18

Дело C-521/16: Преюдициално запитване от Amtsgericht Hannover (Германия), постъпило на 5 октомври 2016 г. — Ralf-Achim Vetter, Susanne Glang-Vetter, Anna Louisa Vetter, Carolin Marie Vetter/Germanwings GmbH

16

2017/C 30/19

Дело C-529/16: Преюдициално запитване от Finanzgericht München (Германия), постъпило на 17 октомври 2016 г. — Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH/Hauptzollamt München

17

2017/C 30/20

Дело C-538/16: Преюдициално запитване от Landgericht Frankfurt am Main (Германия), постъпило на 25 октомври 2016 г. — Kevin Joseph Devine/Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

17

2017/C 30/21

Дело C-539/16: Преюдициално запитване от Landgericht Frankfurt am Main (Германия), постъпило на 25 октомври 2016 г. — Richard Rodriguez Serin/HOP!-Regional

18

2017/C 30/22

Дело C-548/16: Преюдициално запитване от Cour d’appel de Mons (Белгия), постъпило на 28 октомври 2016 г. — État belge/Biologie Dr Antoine SPRL

18

2017/C 30/23

Дело C-549/16: Преюдициално запитване от Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano (Италия), постъпило на 31 октомври 2016 г. — Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano/Palais Kaiserkron Srl

19

2017/C 30/24

Дело C-551/16: Преюдициално запитване от Centrale Raad van Beroep (Нидерландия), постъпило на 31 октомври 2016 г. — J. Klein Schiphorst/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

20

2017/C 30/25

Дело C-558/16: Преюдициално запитване от Kammergericht Berlin (Германия), постъпило на 3 ноември 2016 г. — Doris Margret Lisette Mahnkopf

20

2017/C 30/26

Дело C-574/16: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Испания), постъпило на 14 ноември 2016 г. — Grupo Norte Facility S.A./Angel Manuel Moreira Gómez

21

2017/C 30/27

Дело C-586/16 P: Жалба, подадена на 17 ноември 2016 г. от Sun Pharmaceutical Industries Ltd, по-рано Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 8 септември 2016 г. по дело T-460/13, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, по-рано Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd/Европейска комисия

22

2017/C 30/28

Дело C-588/16 P: Жалба, подадена на 18 ноември 2016 г. от Generics (UK) Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 8 септември 2016 г. по дело T-469/13, Generics (UK)/Комисия

23

2017/C 30/29

Дело C-590/16: Иск, предявен на 21 ноември 2016 г. — Европейска комисия/Република Гърция

24

2017/C 30/30

Дело C-591/16 P: Жалба, подадена на 18 ноември 2016 г. от H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 8 септември 2016 г. по дело T-472/13, H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd/Европейска комисия

25

2017/C 30/31

Дело C-598/16 P: Жалба, подадена на 23 ноември 2016 г. от Viktor Fedorovych Yanukovych срещу решението, постановено от Общия съд (девети разширен състав) на 15 септември 2016 г. по дело T-346/14, Yanukovych/Съвет

26

2017/C 30/32

Дело C-599/16 P: Жалба, подадена на 23 ноември 2016 г. от Oleksandr Viktorovych Yanukovych срещу решението, постановено от Общия съд (девети разширен състав) на 15 септември 2016 г. по дело T-348/14, Yanukovych/Съвет

27

2017/C 30/33

Дело C-600/16 P: Жалба, подадена на 24 ноември 2016 г. от National Iranian Tanker Company срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 14 септември 2016 г. по дело T-207/15 National Iranian Tanker Company/Съвет на Европейския съюз

28

2017/C 30/34

Дело C-601/16 P: Жалба, подадена на 24 ноември 2016 г. от Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 8 септември 2016 г. по дело T-467/13, Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd/Европейска комисия

29

2017/C 30/35

Дело C-602/16 P: Жалба, подадена на 24 ноември 2016 г. от Съвета на Европейския съюз срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 15 септември 2016 г. по дело T-111/14, Unitec Bio/Съвет

31

2017/C 30/36

Дело C-603/16 P: Жалба, подадена на 24 ноември 2016 г. от Съвета на Европейския съюз срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 15 септември 2016 г. по дело T-139/14, PT Wilmar Bioenergi Indonesia и PT Wilmar Nabati Indonesia/Съвет

32

2017/C 30/37

Дело C-604/16 P: Жалба, подадена на 24 ноември 2016 г. от Съвета на Европейския съюз срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 15 септември 2016 г. по дело T-121/14, PT Pelita Agung Agrindustri/Съвет

33

2017/C 30/38

Дело C-605/16 P: Жалба, подадена на 24 ноември 2016 г. от Съвета на Европейския съюз срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 15 септември 2016 г. по дело T-120/14, PT Ciliandra Perkasa/Съвет

34

2017/C 30/39

Дело C-606/16 P: Жалба, подадена на 24 ноември 2016 г. от Съвета на Европейския съюз срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 15 септември 2016 г. по дело T-80/14, PT Musim Mas/Съвет

35

2017/C 30/40

Дело C-607/16 P: Жалба, подадена на 24 ноември 2016 г. от Съвета на Европейския съюз срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 15 септември 2016 г. по дела T-112/14—Т-116/14 и Т-119/14, Molinos Río de la Plata и др./Съвет

36

2017/C 30/41

Дело C-608/16 P: Жалба, подадена на 24 ноември 2016 г. от Съвета на Европейския съюз срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 15 септември 2016 г. по дело T-117/14, Cargill/Съвет

37

2017/C 30/42

Дело C-609/16 P: Жалба, подадена на 24 ноември 2016 г. от Съвета на Европейския съюз срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 15 септември 2016 г. по дело T-118/14, LDC Argentina/Съвет

38

2017/C 30/43

Дело C-611/16 P: Жалба, подадена на 25 ноември 2016 г. от Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, по-рано Zoetis Products LLC срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 8 септември 2016 г. по дело T-471/13, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma/Европейска комисия

39

2017/C 30/44

Дело C-614/16 P: Жалба, подадена на 28 ноември 2016 г. от Merck KGaA срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 8 септември 2016 г. по дело T-470/13, Merck KGaA/Европейска комисия

40

 

Общ съд

2017/C 30/45

Дело T-248/13: Решение на Общия съд от 13 декември 2016 г. — Al-Ghabra/Комисия (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, насочени срещу лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните — Регламент (EО) № 881/2002 — Замразяване на средствата и финансовите ресурси на лице, включено в списък, съставен от орган на Организацията на обединените нации — Включване на името на това лице в списъка в приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 — Жалба за отмяна — Разумен срок — Задължение да се провери и обоснове основателността на изложените мотиви — Съдебен контрол)

42

2017/C 30/46

Дело T-764/14: Решение на Общия съд от 13 декември 2016 г. — European Dynamics Luxembourg и Evropaïki Dynamiki/Комисия (Обществени поръчки за услуги — Процедура за възлагане на обществени поръчки — Техническо съдействие, разработване и въвеждане на система за митнически транзит на ASEAN (ACTS) — Отхвърляне на офертата на оферент — Възлагане на поръчката на друг оферент — Критерии за подбор — Критерии за възлагане — Задължение за мотивиране — Явна грешка в преценката — Равно третиране — Прозрачност)

43

2017/C 30/47

Дело T-95/15: Решение на Общия съд от 13 декември 2016 г. — Printeos и др./Комисия (Конкуренция — Картели — Европейски пазар на стандартните пощенски пликове по каталог и на специално отпечатаните пощенски пликове — Решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС — Координиране на продажните цени и подялба на клиентите — Производство за постигане на споразумение — Глоби — Основен размер — Извънредно адаптиране — Таван от 10 % от общия оборот — Член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003 — Задължение за мотивиране — Равно третиране)

43

2017/C 30/48

Дело T-397/15: Решение на Общия съд от 14 декември 2016 г. — PAL-Bullermann/EUIPO — Symaga (PAL) (Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Фигуративна марка на Европейския съюз „PAL“ — Частична отмяна — Реално използване на марката — Член 15, параграф 1, буква а) и член 51, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Форма, която се различава от регистрираната марка — Правило 22, параграфи 3 и 4 от Регламент (EО) № 2868/95)

44

2017/C 30/49

Дело T-548/15: Решение на Общия съд от 13 декември 2016 г. — Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (Café del Sol) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Café del Sol“ — По-ранна фигуративна национална марка „Café del Sol“ — Непредставяне на доказателство на езика на производство на възражението — Членове 75 и 76 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Правила 19 и 20 от Регламент (ЕО) № 2868/95 — Право на защита)

45

2017/C 30/50

Дело T-549/15: Решение на Общия съд от 13 декември 2016 г. — Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (CAFE DEL SOL) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „CAFE DEL SOL“ — По-ранна фигуративна национална марка „Café del Sol“ — Непредставяне на доказателство на езика на производство на възражението — Членове 75 и 76 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Правила 19 и 20 от Регламент (ЕО) № 2868/95 — Право на защита)

45

2017/C 30/51

Дело T-744/15: Решение на Общия съд от 13 декември 2016 г. — Puro Italian Style/EUIPO (smartline) (Марка на Европейския съюз — Заявка за регистрация на фигуративна марка на Европейския съюз „smartline“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

46

2017/C 30/52

Дело T-745/15: Решение на Общия съд от 14 декември 2016 г. — Scorpio Poland/EUIPO — Eckes-Granini Group (YO!) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „YO!“ — По-ранна национална словна марка „YO“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

46

2017/C 30/53

Дело T-24/16: Решение на Общия съд от 13 декември 2016 г. — Sovena Portugal — Consumer Goods/EUIPO — Mueloliva (FONTOLIVA) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Словна марка „FONTOLIVA“ — По-ранна национална словна марка „FUENOLIVA“ — Относително основание за отказ — Валидност на регистрацията на по-ранната марка — Представяне на нови факти и доказателства пред Общия съд — Реално използване на по-ранната марка — Правомощие за изменение — Член 8, параграф 1, буква б), член 42, параграфи 2 и 3 и членове 65 и 76 от Регламент (ЕО) № 207/2009)

47

2017/C 30/54

Дело T-58/16: Решение на Общия съд от 13 декември 2016 г. — Apax Partners/EUIPO — Apax Partners Midmarket (APAX) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „APAX“ — По-ранна международна словна марка „APAX“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Сходство на стоките и на услугите — Член 8, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

48

2017/C 30/55

Дело T-154/16: Решение на Общия съд от 14 декември 2016 г. — Grid applications/EUIPO (APlan) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „APlan“ — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

48

2017/C 30/56

Дело T-809/16: Иск, предявен на/Жалба, подадена на 18 ноември 2016 г. — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/ЕСП

49

2017/C 30/57

Дело T-811/16: Жалба, подадена на 18 ноември 2016 г. — Di Bernardo/Комисия

49

2017/C 30/58

Дело T-813/16: Жалба, подадена на 21 ноември 2016 г. — Abes/Комисия

50

2017/C 30/59

Дело T-818/16: Жалба, подадена на 22 ноември 2016 г. — Netflix International и Netflix/Комисия

51

2017/C 30/60

Дело T-832/16: Жалба, подадена на 25 ноември 2016 г. — Celio International/Комисия

52

2017/C 30/61

Дело T-835/16: Жалба, подадена на 28 ноември 2016 г. — Louvers Belgium/Комисия

53

2017/C 30/62

Дело T-836/16: Жалба, подадена на 30 ноември 2016 г. — Република Полша/Комисия

54

2017/C 30/63

Дело T-841/16: Жалба, подадена на 24 ноември 2016 г. — Alex/Комисия

55

2017/C 30/64

Дело T-855/16: Жалба, подадена на 7 декември 2016 г. — Fertisac/ECHA

56

2017/C 30/65

Дело T-865/16: Жалба, подадена на 7 декември 2016 г. — Fútbol Club Barcelona/Комисия

57

2017/C 30/66

Дело T-868/16: Иск, предявен на 11 декември 2016 г. — QI и др./Комисия и ЕЦБ

58

2017/C 30/67

Дело T-872/16: Жалба, подадена на 9 декември 2016 г. — repowermap/EUIPO — Repower (REPOWER)

58


BG

 

Top