Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:014:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 14, 16 януари 2017 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 14

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 60
16 януари 2017 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2017/C 14/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2017/C 14/02

Дело C-449/14 P: Решение на Съда (първи състав) от 10 ноември 2016 г. — DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA/Европейска комисия, Telefónica de España, SA, Telefónica Móviles España, SA, Кралство Испания, Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE) (Обжалване — Държавни помощи — Схема за помощи в полза на националния обществен оператор за радио- и телевизионно разпространение — Задължения за обществена услуга — Компенсация — Член 106, параграф 2 ДФЕС — Решение, с което схемата за помощи е обявена за съвместима с вътрешния пазар — Изменение на начина на финансиране — Данъчни мерки — Данък, наложен на операторите на платена телевизия — Решение, с което изменената схема за помощи е обявена за съвместима с вътрешния пазар — Вземане предвид на начина на финансиране — Наличие на задължителна връзка по предназначение между данъка и схемата за помощи — Пряко въздействие на приходите от данъка върху размера на помощта — Покриване на нетните разходи за осъществяването на задачата за обществена услуга — Конкуренция между задълженото по данъка лице и получателя на помощта — Изопачаване на националното право)

2

2017/C 14/03

Дело C-504/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 10 ноември 2016 г. — Европейска комисия/Република Гърция (Неизпълнение на задължения от държава членка — Околна среда — Опазване на природата — Директива 92/43/ЕИО — Член 6, параграфи 2 и 3 и член 12, параграф 1, букви б) и г) — Дива флора и фауна — Опазване на естествените местообитания — Морска костенурка Caretta caretta — Опазване на морските костенурки в залива Кипарисия — Територия от значение за Общността „Кипарисийски дюни“ — Опазване на видовете)

3

2017/C 14/04

Дело C-2/15: Решение на Съда (пети състав) от 16 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Австрия) — DHL Express (Austria) GmbH/Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie (Преюдициално запитване — Директива 97/67/ЕО — Член 9 — Пощенски услуги в Европейския съюз — Задължение за изплащане на финансова вноска за покриване на оперативните разходи на регулаторния орган за пощенския сектор — Обхват)

4

2017/C 14/05

Дело C-30/15 P: Решение на Съда (първи състав) от 10 ноември 2016 г. — Simba Toys GmbH & Co. KG/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Seven Towns Ltd (Обжалване — Марка на Европейския съюз — Триизмерна марка във формата на куб със стени с решетъчна структура — Искане за обявяване на недействителност — Отхвърляне на искането за обявяване на недействителност)

4

2017/C 14/06

Дело C-156/15: Решение на Съда (четвърти състав) от 10 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от Augstākā tiesa — Латвия) — „Private Equity Insurance Group“ SIA/„Swedbank“ AS (Преюдициално запитване — Директива 2002/47/ЕО — Приложно поле — Понятия за „финансово обезпечение“, за „релевантни финансови задължения“ и за „предоставяне“ на финансово обезпечение — Възможност за удовлетворяване от финансово обезпечение независимо дали е започнало производство по несъстоятелност — Договор за разплащателна сметка, който предвижда клауза за финансово обезпечение)

5

2017/C 14/07

Дело C-174/15: Решение на Съда (трети състав) от 10 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от Rechtbank Den Haag — Нидерландия) — Vereniging Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht (Преюдициално запитване — Авторско право и сродни права — Право на отдаване под наем и в заем на защитени произведения — Директива 2006/115/ЕО — Член 1, параграф 1 — Отдаване в заем на копия от произведения — Член 2, параграф 1 — Отдаване в заем на обекти — Отдаване в заем на екземпляр от книга в дигитален формат — Обществени библиотеки)

6

2017/C 14/08

Дело C-199/15: Решение на Съда (девети състав) от 10 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Ciclat Soc. Coop./Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (Преюдициално запитване — Директива 2004/18/ЕО — Член 45 — Членове 49 ДФЕС и 56 ДФЕС — Обществени поръчки — Условия за изключване от процедура за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги — Задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване — Единен документ, удостоверяващ изпълнението на задължения за социално осигуряване — Поправка на нередности)

7

2017/C 14/09

Дело C-216/15: Решение на Съда (пети състав) от 17 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от Bundesarbeitsgericht — Германия) — Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH/Ruhrlandklinik gGmbH (Преюдициално запитване — Директива 2008/104/EО — Временна заетост — Приложно поле — Понятие за работник — Понятие за стопанска дейност — Здравни работници, с които не е сключен трудов договор, но са предоставени на разположение на здравно заведение от сдружение с нестопанска цел)

7

2017/C 14/10

Дело C-258/15: Решение на Съда (голям състав) от 15 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Испания) — Gorka Salaberria Sorondo/Academia Vasca de Policía y Emergencias (Преюдициално запитване — Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Директива 2000/78/ЕО — Член 2, параграф 2 и член 4, параграф 1 — Дискриминация, основана на възраст — Ограничаване на назначенията на полицаи в Баската автономна област до кандидатите, които не са навършили 35 години — Понятие „основно и определящо за професията изискване“ — Преследвана цел — Пропорционалност)

8

2017/C 14/11

Дело C-268/15: Решение на Съда (голям състав) от 15 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel de Bruxelles — Белгия) — Fernand Ullens de Schooten/État belge (Преюдициално запитване — Основни свободи — Членове 49 ДФЕС, 56 ДФЕС и 63 ДФЕС — Положение, което във всичките си аспекти е свързано само с една държава членка — Извъндоговорна отговорност на държава членка за вреди, претърпени от частноправните субекти вследствие на нарушения на правото на Съюза от страна на националния законодател и националните юрисдикции)

9

2017/C 14/12

Дело C-297/15: Решение на Съда (пети състав) от 10 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от Sø- og Handelsretten — Дания) — Ferring Lægemidler A/S, от името на Ferring BV/Orifarm A/S (Преюдициално запитване — Марки — Директива 2008/95/ЕО — Член 7, параграф 2 — Фармацевтични продукти — Паралелен внос — Разделяне на пазарите — Необходимост от преопаковане на стоката, носеща марката — Фармацевтичен продукт, пуснат на пазарите за износ и за внос от притежателя на марката със същите видове опаковки)

9

2017/C 14/13

Дело C-301/15: Решение на Съда (трети състав) от 16 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État — Франция) — Marc Soulier, Sara Doke/Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication (Преюдициално запитване — Интелектуална и индустриална собственост — Директива 2001/29/ЕО — Авторско право и сродни права — Членове 2 и 3 — Права на възпроизвеждане и на публично съобщаване — Обхват — „Изчерпани“ книги, които не се или вече не се публикуват — Национална правна уредба, която възлага на дружество за колективно управление да упражнява права за цифрово използване с търговска цел на изчерпани книги — Законова презумпция за съгласие на авторите — Липса на механизъм, гарантиращ действително и персонално уведомяване на авторите)

10

2017/C 14/14

Съединени дела C-313/15 и C-530/15: Решение на Съда (трети състав) от 10 ноември 2016 г. (преюдициални запитвания от Tribunal de commerce de Paris, Conseil d'État — Франция) — Eco-Emballages SA/Sphère France SAS и др. (C-313/15), Melitta France SAS и др./Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (C-530/15) (Преюдициално запитване — Околна среда — Директива 94/62/ЕО — Член 3 — Опаковки и отпадъци от опаковки — Понятие — Ролки, тръби или цилиндрични вложки, около които се навиват гъвкави материали („шпули“) — Директива 2013/2/ЕС — Валидност — Изменение от Европейската комисия на списъка с примери за опаковки, съдържащ се в приложение I към Директива 94/62/ЕО — Несъобразяване с понятието за опаковка — Нарушение на изпълнителните правомощия)

11

2017/C 14/15

Дело C-316/15: Решение на Съда (трети състав) от 16 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от Supreme Court of the United Kingdom — Обединено кралство) — The Queen, по искане на Timothy Martin Hemming, извършващ дейност под търговското наименование „Simply Pleasure Ltd“ и др./Westminster City Council (Преюдициално запитване — Свободно предоставяне на услуги — Директива 2006/123/ЕО — Член 13, параграф 2 — Процедури по издаване на разрешения — Понятие за разноски във връзка с участието)

12

2017/C 14/16

Дело C-348/15: Решение на Съда (първи състав) от 17 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Aвстрия) — Stadt Wiener Neustadt/Niederösterreichische Landesregierung (Преюдициално запитване — Оценка на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда — Директива 85/337/ЕИО — Директива 2011/92/ЕС — Приложно поле — Понятие за специален акт на националното законодателство — Липса на оценка на въздействието върху околната среда — Окончателно разрешение — Последващо законодателно узаконяване на липсата на оценка на околната среда — Принцип на сътрудничеството — Член 4 ДЕС)

13

2017/C 14/17

Дело C-417/15: Решение на Съда (втори състав) от 16 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien — Австрия) — Wolfgang Schmidt/Christiane Schmidt (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Регламент (ЕС) № 1215/2012 — Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Приложно поле — Член 24, точка 1, първа алинея — Изключителна компетентност по дела, които имат за предмет права върху недвижим имот — Член 7, точка 1, буква a) — Специална компетентност по дела, свързани с договор — Иск за унищожаване на договор за дарение на недвижим имот и за заличаване на вписването на право на собственост в имотния регистър)

13

2017/C 14/18

Дело C-432/15: Решение на Съда (четвърти състав) от 10 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud — Чешка република) — Odvolací finanční ředitelství/Pavlína Baštová (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Член 2, параграф 1, буква в) — Понятие за доставка на услуги, извършвана възмездно — Предоставяне на кон от данъчнозадължено лице на организатор на конни състезания — Оценяване на насрещната престация — Право на приспадане на разходите, свързани с подготвянето на конете на данъчнозадълженото лице за състезанията — Общи разходи, свързани с цялостната икономическа дейност — Приложение III, точка 14 — Намалена ставка на ДДС, приложима към правото за ползване на спортни съоръжения — Приложимост към управление на конюшня за трениране на състезателни коне — Сделка, състояща се от единна престация или от няколко независими престации)

14

2017/C 14/19

Дело C-548/15: Решение на Съда (шести състав) от 10 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden — Нидерландия) — J.J. de Lange/Staatssecretaris van Financiën (Преюдициално запитване — Социална политика — Принципи на равно третиране и на недопускане на дискриминация въз основа на възраст — Директива 2000/78/ЕО — Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Членове 2, 3 и 6 — Приложно поле — Различно третиране на основание възраст — Национално законодателство, което определя таван за данъчно приспадане на разходите за обучение след определена възраст — Достъп до професионално обучение)

15

2017/C 14/20

Дело C-452/16 PPU: Решение на Съда (четвърти състав) от 10 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от Rechtbank Amsterdam — Нидерландия) — Изпълнение на европейска заповед за арест, издадена срещу Krzysztof Marek Poltorak (Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Европейска заповед за арест — Рамково решение 2002/584/ПВР — Член 1, параграф 1 — Понятие „съдебно решение“ — Член 6, параграф 1 — Понятие „издаващ съдебен орган“ — Европейска заповед за арест, издадена от Rikspolisstyrelsen (Главна дирекция на националната полиция, Швеция) за целите на изпълнението на наказание лишаване от свобода)

16

2017/C 14/21

Дело C-453/16 PPU: Решение на Съда (четвърти състав) от 10 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от Rechtbank Amsterdam — Нидерландия) — Изпълнение на европейска заповед за арест, издадена срещу Halil Ibrahim Özçelik (Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Европейска заповед за арест — Рамково решение 2002/584/ПВР — Член 8, параграф 1, буква в) — Понятие „заповед за задържане“ — Самостоятелно понятие на правото на Съюза — Национална заповед за задържане, издадена от полицейска служба и потвърдена от прокурор за целите на наказателното преследване)

17

2017/C 14/22

Дело C-477/16 PPU: Решение на Съда (четвърти състав) от 10 ноември 2016 г. (преюдициално запитване от Rechtbank Amsterdam — Нидерландия) — Изпълнение на европейска заповед за арест, издадена срещу Ruslanas Kovalkovas (Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Европейска заповед за арест — Рамково решение 2002/584/ПВР — Член 1, параграф 1 — Понятие „съдебно решение“ — Член 6, параграф 1 — Понятие „издаващ съдебен орган“ — Европейска заповед за арест, издадена от Министерството на правосъдието на Република Литва за целите на изпълнението на наказание лишаване от свобода)

17

2017/C 14/23

Съединени дела C-369/15—C-372/15: Определение на Съда (шести състав) от 26 октомври 2016 г. (преюдициално запитване от Tribunal Supremo — Испания) — Siderúrgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15) и Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15)/Administración del Estado (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Европейския съюз — Директива 2003/87/ЕО — Член 10а — Метод за безплатно разпределяне на квоти — Изчисляване на единния коефициент за междусекторна корекция — Решение 2013/448/ЕС — Член 4 — Приложение II — Валидност — Прилагане на единния коефициент за междусекторна корекция към инсталациите в отраслите, изложени на значителен риск от изтичане на въглерод — Решение 2011/278/ЕС — Член 10, параграф 9 — Валидност)

18

2017/C 14/24

Дело C-351/16 P: Жалба, подадена на 24 юни 2016 г. от 100 % Capri Italia Srl срещу решението на Общия съд (първи състав), постановено на 19 април 2016 г. по дело T-198/14 — 100 % Capri Italia/EUIPO — IN.PRO.DI (100 % Capri)

19

2017/C 14/25

Дело C-524/16: Преюдициално запитване от Corte dei Conti (Италия), постъпило на 12 октомври 2016 г. — Istituto Nazionale della Previdenza Sociale/Francesco Faggiano

19

2017/C 14/26

Дело C-525/16: Преюдициално запитване от Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Португалия), постъпило на 13 октомври 2016 г. — Meo — Serviços de Comunicações e Multimédia S.A./Autoridade da Concorrência

20

2017/C 14/27

Дело C-526/16: Иск, предявен на 12 октомври 2016 г. — Европейска комисия/Република Полша

21

2017/C 14/28

Дело C-527/16: Преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof (Австрия), постъпило на 14 октомври 2016 г. — Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

22

2017/C 14/29

Дело C-528/16: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 17 октомври 2016 г. — Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès/Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

23

2017/C 14/30

Дело C-530/16: Иск, предявен на 18 октомври 2016 г. — Европейска комисия/Република Полша

24

2017/C 14/31

Дело C-542/16: Преюдициално запитване от Högsta domstolen (Швеция), постъпило на 26 октомври 2016 г. — Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag и др./Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

25

2017/C 14/32

Дело C-544/16: Преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Обединено кралство), постъпило на 28 октомври 2016 г. — Marcandi Limited, извършващо търговска дейност под името „Madbid“/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

26

2017/C 14/33

Дело C-545/16: Преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Tax Chamber) (United Kingdom), постъпило на 28 октомври 2016 г. — Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

28

2017/C 14/34

Дело C-579/16 P: Жалба, подадена на 16 ноември 2016 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 15 септември 2016 г. по дело T-386/14, Fih Holding и FIH Erhvervsbank/Комисия

28

 

Общ съд

2017/C 14/35

Съединени дела T-694/13 и Т-2/15: Решение на Общия съд от 23 ноември 2016 г. — Ipatau/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки по отношение на Беларус — Замразяване на средства и на икономически ресурси — Ограничения за влизане и за транзитно преминаване през територията на Съюза — Запазване на името на жалбоподателя в списъка на засегнатите лица — Право на защита — Задължение за мотивиране — Грешка в преценката — Пропорционалност)

30

2017/C 14/36

Дело T-328/15 P: Решение на Общия съд от 23 ноември 2016 г. — Alsteens/Комисия (Обжалване — Публична служба — Срочно наети служители — Подновяване на договора — Ограничаване на срока, за който се подновява договора — Право на защита)

30

2017/C 14/37

Дело T-349/15: Решение на Общия съд от 24 ноември 2016 г. — CG/EUIPO — Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „P PRO PLAYER“ — По-ранни фигуративни национална марка и марка на Европейския съюз „P“ и „P PROTECTIVE“ — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

31

2017/C 14/38

Дело T-769/15: Решение на Общия съд от 24 ноември 2016 г. — SeNaPro/EUIPO — Paltentaler Splitt & Marmorwerke („Dolokorn“) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за регистрация на словна марка на Европейския съюз „Dolokorn“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „DOLOPUR“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

32

2017/C 14/39

Съединени дела T-268/15 и T-272/15: Определение на Общия съд от 8 ноември 2016 г. — Apcoa Parking Holdings/EUIPO (PARKWAY) (Марка на Европейския съюз — Заявки за фигуративна и словна марка на Европейския съюз „PARKWAY“ — Относително основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)

32

2017/C 14/40

Дело T-455/15: Определение на Общия съд от 26 октомври 2016 г. — Vitra Collections/EUIPO — Consorzio Origini (Форма на стол) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Оттегляне на искането за обявяване на недействителност — Липса на основание за произнасяне)

33

2017/C 14/41

Дело T-602/15: Определение на Общия съд от 9 ноември 2016 г. — Jenkinson/Съвет и др. (Арбитражна клауза — Персонал на международните мисии на Съюза — Последователни срочни договори за наемане на работа — Искане за обезщетение — Явна липса на компетентност — Явна недопустимост)

34

2017/C 14/42

Дело T-41/16: Определение на Общия съд от 12 октомври 2016 г. — Cyprus Turkish Chamber of Industry и др./Комисия (Жалба за отмяна — Заявка за регистрация на защитено наименование за произход „Halloumi“ или „Hellim“ — Писма на Комисията относно участието на жалбоподателите в производството по възражение, свързано с производството по регистрация — Акт, неподлежащ на обжалване — Недопустимост)

34

2017/C 14/43

Дело T-116/16: Определение на Общия съд от 27 октомври 2016 г. — Port autonome du Centre et de l’Ouest и др./Комисия (Жалба за отмяна — Държавни помощи — Корпоративен данък — Предоставени от Белгия помощи в полза на белгийските пристанища — Писмо на Комисията, с което се предлага приемане на подходящи мерки — Необжалваем акт — Недопустимост)

35

2017/C 14/44

Дело T-405/16: Жалба, подадена на 29 юли 2016 г. —The Regents of the University of California/CPVO — Nador Cott Protection и CVVP (Tang Gold)

36

2017/C 14/45

Дело T-701/16 P: Жалба, подадена на 30 септември 2016 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено на 21 юли 2016 г. от Съда на публичната служба по дело F-91/15, AV/Комисия

37

2017/C 14/46

Дело T-747/16: Жалба, подадена на 25 октомври 2016 г. — Vincenti/EUIPO

37

2017/C 14/47

Дело T-752/16: Жалба, подадена на 28 октомври 2016 г. — Novolipetsk Steel/Комисия

38

2017/C 14/48

Дело T-753/16: Жалба, подадена на 28 октомври 2016 г. — Severstal/Комисия

39

2017/C 14/49

Дело T-754/16: Жалба, подадена на 2 ноември 2016 г. — Oakley/EUIPO — Xuebo Ye (Изображение на елипсовиден силует)

40

2017/C 14/50

Дело T-762/16: Жалба, подадена на 31 октомври 2016 г. — ArcelorMittal Belval & Differdange и ThyssenKrupp Steel Europe/ECHA

41

2017/C 14/51

Дело T-764/16: Жалба, подадена на 3 ноември 2016 г. — Paulini/ЕЦБ

42

2017/C 14/52

Дело T-769/16: Жалба, подадена на 7 ноември 2016 г. — Picard/Комисия

44

2017/C 14/53

Дело T-771/16: Жалба, подадена на 24 октомври 2016 г. — Toontrack Music/EUIPO (EZMIX)

45

2017/C 14/54

Дело T-776/16: Жалба, подадена на 4 ноември 2016 г. — Isocell/EUIPO — iCell (iCell.)

45

2017/C 14/55

Дело T-777/16: Жалба, подадена на 4 ноември 2016 г. Isocell/EUIPO — iCell (iCell. Insulation Technology Made in Sweden)

46

2017/C 14/56

Дело T-779/16: Жалба, подадена на 7 ноември 2016 г. — Rühland/EUIPO — 8 seasons design (Leuchten)

46

2017/C 14/57

Дело T-781/16: Жалба, подадена на 9 ноември 2016 г. — Puma и др./Комисия

47

2017/C 14/58

Дело T-782/16: Жалба, подадена на 9 ноември 2016 г. — Timberland Europe/Комисия

48

2017/C 14/59

Дело T-788/16: Жалба, подадена на 10 ноември 2016 г. — De Geoffroy и др./Парламент

49

2017/C 14/60

Дело T-789/16: Жалба, подадена на 8 ноември 2016 г. — InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION)

50

2017/C 14/61

Дело T-790/16: Жалба, подадена на 11 ноември 2016 г. — C & J Clark International/Комисия

51

2017/C 14/62

Дело T-791/16: Жалба, подадена на 14 ноември 2016 г. — Real Madrid Club de Fútbol/Комисия

52

2017/C 14/63

Дело T-806/16: Жалба, подадена на 15 ноември 2016 г. — Agricola J.M./EUIPO — Torres (CLOS DE LA TORRE)

53

2017/C 14/64

Дело T-808/16: Жалба, подадена на 14 ноември 2016 г. — Jean Patou Worldwide/EUIPO — Emboga (HISPANITAS JOY IS A CHOICE)

54

2017/C 14/65

Дело T-815/16: Жалба, подадена на 22 ноември 2016 г. — For Tune/EUIPO — Simplicity trade („opus AETERNATUM“)

55

2017/C 14/66

Дело T-392/16: Определение на Общия съд от 13 октомври 2016 г. — Axium/Парламент

55

2017/C 14/67

Дело T-565/16: Определение на председателя на Общия съд от 25 октомври 2016 г. — Maubert/Съвет

55


BG

 

Top